Stromen van Kracht
   
Drupal Counters   FWT Homepage Translator   


 

 

 

 


    LoAmmi
eenheid
ParakletosJubilea & verslagen


50 jaar SvK Suriname

60 jaar SvK Nederland
Verslag Suriname 2014
Verslag Indonesië 2013

Preekstudies

»Het Spreken in Tongen -
het teken van de vervulling met de Heilige Geest.


»De grens van   Wonderen

»Hoofdsieraad
»Nieuwe wijn

»Indopen en aanstrijken
»Waarachtige   Aanbidders
»Het Koninkrijk

»Volmacht
»Leven en Overvloed
»Alle Dingen
»Zonen van God
»Vlees of Geest
»De gaven des Geestes
»Het gezag van het bloed
»De doorn in het vlees
»De Heilige Zalfolie
»Ja, wie Hem aanraakt
»De bijbelse doop
»De macht van Jezus
»De laatste Bazuin
»Niet meer zondigen
»Volharding
»Profetie
»Het vuur van Pinksteren
»Levend Water
»Zion de stad Gods
»Vrucht van de Geest


Maandarchiefstromen van kracht
Oktober 2014
Een vat met eervolle bestemming


stromen van kracht november 14
November 2014
De laatste bazuin


stromen van kracht december
December 2014
Het ware kerstverhaal
Lo Ammi
April 2015
Lo Ruchama Lo Ammi

Stromen van kracht mei 2015
Mei 2015
Het nieuwe spijsoffer


stromen van kracht juli 2015
juli 2015
Hier blijkt de volharding


stromen van kracht
aug 2015
De ernst van het evangeliseren


Genees-middelen

"Sommigen vragen: gebruikt u geen geneesmiddelen? Dan zeg ik: "Ik gebruik het beste geneesmiddel dat Ik ken. Gelooft u niet dat je een dokter mag laten komen... "
Ik geloof dat men de dokter halen moet, die het dichtst bij u woont. Als je dichter bij dokter de Bruin dan bij dokter Jezus woont, ga dan naar dokter de Bruin. Ik ga naar dokter Jezus." U zegt dat het beter is te wachten totdat de dokters falen. God zegt: Maar zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden" (Matth. 6 : 33).

Jezus genas allen, zonder dat Hij ooit vertelde nog wat te wachten, zodat we afhankelijk zijn van zware medicijnen.
Jezus bevrijdt ons uit alle benauwdheden, onafhankelijk van de grootte (Ps. 34 : 18). Zoek God voordat uw omstandigheden slechter worden.
Een ons voorzorg is beter dan een pond genezing.

Hij wil u zelfs voor ziekte bewaren (Ps. 91 : 10). Waarom niet wachten tot de Heer faalt en ga dan naar de dokter! Vele doktoren zullen hun fouten niet toegeven dan nadat u dood bent. Hun methoden veranderen voortdurend; God verandert nooit. U moet altijd gaan naar de beste dokter die u kunt vinden; gebruik de beste geneesmiddelen. Jezus IS de beste Dokter; Hij geeft het beste geneesmiddel. (Jac. 5 : 14).

IS GENEZING ALTIJD DIRECT? Sommige mensen weigeren in genezing te geloven, behalve als zij direct en volkomen beter worden. Jezus zegt in Marcus 16 : 18 "op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden". God heeft nooit een ogenblikkelijke genezing beloofd; er is geen tekst in de bijbel te vinden waar staat dat genezing pas goed is als het direct gebeurt. Het komt wel voor, maar dat wil nog niet zeggen dat het noodzakelijk is. "En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Heer zal hem oprichten" (Jac. 5 : 15). Wanneer? dat wordt niet gezegd; er staat dat de Heer hem op zal richten en dat moet ons genoeg zijn. Dat betekent voor ons vertrouwen en geloven in Hem, die geen van zijn woorden ter aarde laat vallen. Christenen kunnen ook een verkeerde onbewuste levenspatroon hebben.

Verkeerde eetpatronen, roofbouw op je lichaam, weinig beweging waardoor kwalen ontstaan is vervelend. Laten wij ons lichaam in ere houden; Een goede nachtrust en gezond eten, daar is niet verkeerd aan. Het is niet verkeerd om een bezoek bij de dokter te brengen. Als dit nodig is ga. We moeten weten dat we in geloof zonder ziekte kunnen leven. Maar dat kunnen we alleen als we ons in geloof trainen door het woord van onze getuigenis. Onze mond, door het uitspreken van Gods Woord in de situatie, zal ons helpen. Geloof zonder werken is dood. dit betekent dat we onze akties moeten laten zien door geloof. Lees Jakobus 2:14-26.

TIP: Voelt u griep of koorts aankomen, bestraf het GELIJK in de Naam van Jezus, dat de ziekte moet wijken. U zult bemerken dat het binnen een moment weg is. Als u dit niet doet, dan bent u voor een paar dagen gevloerd. U moet dan weer herstellen. Dit zelfde kunt u ook doen met migraine, bestraf het, u zult het even nog voelen , maar het is binnen een uur weg of zelfs eerder. Zo krijg u de overwinning over deze kwalen. Voorwaarde is wel dat u een Geestvervuld christen moet zijn, want het spreken in tongen is ook een wapen in deze situaties. Judas 20. houdt u ook rekening dat u lichaam signalementen afgeeft. Neem zoals ik al eerder zei, uw rust, eet gezond e.d.

Een andere fout die wij maken is, dat wij de genezing willen voelen, zeker, het komt voor maar Gods woord belooft het niet. Het is zelfs zo, dat wanneer men in de verwachting is iets te zullen voelen en het gebeurt niet, dan gebeurt het maar al te vaak dat men de moed laat zakken en het geloof in genezing kwijt is.

Nee vrienden, ons vertrouwen en onze aandacht moet niet gericht zijn op ons zelf, met op gewaarwordingen of ze al dan niet uit blijven maar onze aandacht moet gericht zijn op Christus. Dan zullen wij in staat zijn te luisteren naar Hem die zegt:
"Ik, de Heer, ben uw Heelmeester"
(Ex. 15 : 26).
Corrie ten BoomCorrie Ten Boom
Beware of False Teaching of Pre-Tribulation Rapture
Lees Hier

We hebben zelf nog een klein aantal van het boek "Leven in de Eintijd"

U kunt het bestellen bij de contactpagina. Of bellen naar: (31) 0529 - 471620"Want allen,
die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods"
(Rom. 8:15)

In hoeverre kunnen wij als geopenbaarde zonen overwinning nemen over geldmiddelen, over de omstandigheden, over de stof, over het weer, over ruimte en tijd, in hoeverre kunnen wij bijvoorbeeld onze troonrechten gebruiken tegen alles wat de gezegende realisering van een wereldwijde zending in de weg staat. 

De zonen hebben immers de beschikking over alle krachten van het Koninkrijk en het wordt tijd dat 'wij deze bewust gebruiken voor de opbouw van de Kerk van Christus en tot eer van de Naam van de Heer der Kerk. Jozua liet in het dal van Ajalon de zon en de maan stil staan, Elia gebood het vuur van de hemel, gebood de regenwolken drie en een half jaar weg te blijven. Deze mannen grepen in, in heilige, machtige wetten van de natuur en de natuur boog zich voor hun bevelende stemmen en gehoorzaamde. Wat wisten zij meer? 

Wat wist Elia, Elisa, Mozes, Paulus meer? Kregen zij grotere bevoegdheden, of kenden en gebruikten zij eenvoudig de hun gegeven bevoegdheden? Ik weiger te geloven dat zij vroeger meer toegang hadden tot de wondere, afgesloten gebieden van het universum, dan thans; dat zij toen en ginds er een bijzondere sleutel voor hadden.

Ik geloof dat vandaag de zonen dezelfde dingen kunnen doen. Wij kunnen het niet ontkennen, aan alle kanten vinden wij belem-meringen die een heerlijke en machtige uitbloei en verruiming, verbreding en verdieping van ons leven en werk limieten stellen.
Wij hebben door de eeuwen heen deze wetten maar aanvaard, wij weten niet beter of ze behoren er bij, ja ze worden dikwijls theologisch goed gepraat als tuchtmaatregelen van de Vader.

Maar ze zijn voor mijn gevoel niet anders dan hinderlijke, verdrietige en vernederende belemmeringen, vijandige dreigingen, die ons levensgeluk aantasten. Zoals de lucht- en ruimtevaart door de ontwikkeling van de wetenschap, door ontdekking van nieuwe mogelijkheden, opzienbare vorderingen maakte, zo ook ziet de Kerk van de eindtijd nieuwe ontwikkelingen, nieuwe overwin-ningen; daar is verscherpte visie nodig, wandelen in de Geest, vergroot gezagsbewustzijn, duidelijker besef van verkregen rechten, sterkere bewustwording van het zoonschap Gods; het is de Bruid des Heren die toegroeit naar de eindfase van haar volkomen-heid, van het zijn "zonder vlek of rimpel".

Steeds meer geeft de Heilige Geest, die in alle waarheid leidt, visie op de overwinning over ziekte, zonde, zwakheid, vrees, armoede, dood, over plaats, ruimte en tijd. En zoals de ontdekking eerst met verzet, protest gepaard gaat, met kritiek en ongeloof wordt ontvangen, zo is er veel theologisch en verstandelijk protest tegenover nieuw licht op de kandelaar, maar niemand kan deze ontwikkeling tegenhouden.

Gnosis, Theosofie, New Age en Esoterie.

De dwaalgeesten en leringen van boze geesten.


(Foto boven: LUCIFER RISING,
LUCIS TRUST, originally Lucifer Trust. H. P Blavatsky en opvolgster Alice Bailey.
U.N. Tool for one world religion.
)


Helena P. Blavatsky

Helena P. Blavatsky algemeen beschouwd als de hogepriesteres van de Theosofie en de moderne New Age beweging. Zij onderwees geheimzinnige 'kennis' (gnosis), van de universele witte broederschap (Loge) van de mensheid, en de eenheid onder alle religies.

Zij zeggen dat de "Verheven Hemelse Meesters" op aarde teruggekeerd zijn om een kernregering te vestigen. Hun taak is het de "Zwarte Loge", bestaande uit aanhangers van het Judaïsme en fundamentalistische christenen, te bekeren.Want zo zegt men, deze vormen een hinderlijk obstakel voor de verdere evolutionaire ontwikkeling van de aarde.
De Maitreya is is zo'n hemels verheven "Christus" incarnatie.
Tegenwoordig speelt de Theosofische Verenigingeen een belangrijke katalysator bij de wederopleving van het gnostische denken, is deze stroming een uiterst belangrijke invloed op het moderne occultisme.

Blavatsky zegt dat "Satan, de slang van Genesis, de echte schepper en weldoener is, de Vader van de Spirituele mensheid.
Want het is satan die de ogen van de mens, (Adam)- gecreëerd door Jahweh, zoals wordt beweerd- geopend heeft. Satan blijft nog steeds de Esoterische waarheid en de steeds liefdevolle boodschapper die ons geestelijk in plaats van fysieke onsterfelijkheid verleend"

Ze zegt; "Lucifer vertegenwoordigt het leven, denken, vooruitgang, beschaving, vrijheid, onafhankelijkheid. Lucifer is de Logos, de slang, de Verlosser' en 'Het is Lucifer die de God van onze planeet en de enige God is', en gaat ze verder,' De hemelse Maagd die de Moeder wordt van de Goden en duivels op een en hetzelfde moment, want zij is de steeds liefdevolle weldadige godheid, maar in de oudheid en werkelijkheid, wordt ze Lucifer of Luciferius genoemd. Lucifer is de goddelijke en aardse licht, de heilige geest (spirit of peace) en Satan op hetzelfde moment ".
"De geest is uitgegaan van de oude religies en het ware geestelijk licht is zelf de overdracht in een nieuwe vorm, die zich uiteindelijk zal manifesteren op aarde als de nieuwe wereldgodsdienst....

Blavatsky zegt; Jodendom is oud, achterhaald en afscheidende en heeft geen echte boodschap voor de spiritueel-minded, die niet beter kan worden gegeven door de nieuwe religies ... het christelijk geloof heeft ook zijn doel gediend; haar Oprichter wil een nieuwe evangelie en een nieuw evangelie dat alle mensen overal verlichten zal brengen.

De Bijbel noemt dit een leer van boze geesten die al in alle godsdiensten hun intrede doet ivm de vervlakking in de kerken.
Het is nu tijd uw eigen geloof te onderzoeken of dit nog wel uit God is. Gelooft u nog wel dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is?, en dat niemand tot God de Vader kan komen dan door Jezus alleen?. De traditionele kerk gelooft dat niet meer en zijn bezig met politieke wereld vrede, want er moet een wereld éénheid komen, nee niet een éénheid in Christus, maar een éénheid waar elke godsdienst zich in kan vinden zonder dat ze elkaar te lijf gaan, want dat was het probleem altijd. De oorlogen zijn daar een voorbeeld van, zo beweert men.

De hemelse maagd die genoemd wordt in het stukje van Blavatsky is de vrouw, de moeder der hoeren op het scharlakenrood beest in Openbaringen 17:5 vers 18 "De vrouw die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde"

Één wereld religie en een Wereld orde, dit is het grote Babylon.

Broeders en Zusters blijft WAAKZAAM. Houdt uw klederen rein, zonder vlek of rimpel. blijf volharden in het geloof van Jezus Christus. Laat u leiden door de Geest der Waarheid, die getuigd van Jezus als enigste verlosser en om tot de Vader te komen. God tolereert geen Boedah, Mohammed, Hinduisme,of welke religie dan ook die de weg tot de Vader via Zijn enige Zoon wijst. Want God getuigd alleen van Zijn Zoon als verlosser om tot Hem te komen.

"En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus"1 Joh. 1:3.

"And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, in order that we may know Him (God the Father) That is true, and we are in Him That is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God , and eternal life".

1 John. 5:20


VN,  Vaticaan en New Age bundelen krachten
De antichrist gebruikt de z.g eenheid " unity and Peace" van het Vaticaan en ook de onder toeziend oog van Verenigde Naties, de ‘United Religions Organization’ (URO) voor om alle kerken, denominaties e.d. bij elkaar te binden tot een wereld religie.

De gebeurtenissen ontwikkelen zich precies zoals satan zich dat heeft voorgesteld. Het gaat hier niet meer over God en de Here Jezus, maar om de universele liefde: de god in ons liefde. Tegenover de waarheid van Gods Woord staat de leugen van de duivel verwoord in de New Age beweging. Volgens de New Agers mag geen enkele religie exclusiviteit claimen zoals het christendom dat doet. De volmaakte religie zou bij de New Age te vinden zijn die zegt dat de mens zelf god kan worden: god moet niet buiten de mens gezocht worden, maar in de mens zelf. Het is een kracht, zo zegt men, die in ieder mens aanwezig is. Ieder mens is als het ware een god in de maak. Dat begon al in Genesis 3, waar de slang tegen Eva zegt: ,,Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. ” Daarmee begon de opstand tegen God.

Aartsbisschop Dominque Mamberti nam in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN namens het Vaticaan letterlijk het woord ‘wereldregering’ in de mond.
De Kerk van Rome is al tientallen jaren één van de belangrijkste onderdelen van de Nieuwe Wereld Orde en streeft behalve naar een wereldregering ook naar een wereldreligie, waar één en dezelfde persoon het hoofd van moet worden. Hiertoe werd in 1995 de ‘Verenigde Religieuze Organisatie’ van de VN opgericht. Deze VN tak, die 10 jaar later operationeel werd, streeft naar het samenvoegen van alle grote wereldreligies. Al in 1955 werd dit concept gepromoot door de Jezuïtische priester Teilhard de Chardin, door velen beschouwd als de vader van de New Age beweging.

Dat de VN, het Vaticaan en de New Age beweging nauw samenwerken in hun streven naar één algemene wereldautoriteit bleek ook op de in oktober 2012 gehouden Awakened World Conferentie van de International Interreligious Peace Council (IIPC)  in Rome.

Hoge vertegenwoordigers van onder andere de Rooms Katholieke Kerk waaronder Dalai Lama en de New Age religieuze bewegingen besloten hier om hun krachten te bundelen en toe te werken naar de vereniging van de mensheid in een nieuwe, alomvattende religieuze orde.’ Awakened World Conference

Als bemiddelaar voor de vrede in het Midden-Oosten zal de antichrist een eind maken aan de dreiging van terreur en instabiliteit. Vermoedelijk zal dit ook te maken hebben met de herbouw van de Joodse tempel (Lees Openb. 11:1). Hij zal worden geroemd als een groot vredestichter. Eindelijk lijkt de wereld te hebben waar ze al zo lang op gewacht hebben: vrede en voorspoed.De antichrist zal op het hoogte punt van zijn macht, op de helft van de 7 jaar van zijn regering, de gelegenheid grijpen om zich in hun tempel te Jeruzalem, als een God te laten vereren, wat absoluut voor de Jood heilig schennis is. (Lees Mat.24: 15 en 2 Thes. 2:4). De Joden zullen zien bedrogen te zijn en daarom massaal vluchten. (Lees Mat. 24:21, 22)

Tegelijk breekt het zwaarste deel van de grote verdrukking aan, waar Jezus over sprak in Mat. 24:21. Jezus zal bij Zijn wederkomst een eind maken aan deze verdrukking en de macht van de antichrist,  en zijn duizendjarig vrederijk van vrede en gerechtigheid op aarde vestigen.


 

 Toen Jezus op het punt stond deze wereld te verlaten, maakte Hij duidelijk dat overal waar het evangelie verkondigd zou worden, er twee soorten mensen zouden zijn: zij die geloven en zij die niet geloven. Over de ongelovigen zegt Hij dat het oordeel hen zal treffen:"Wie niet gelooft zal geoordeeld worden'"(Marc. 16 : 16B). En dan spreekt Hij over een vurige oven, een plaats van geween en tandengeknars, van een poel des vuurs. Hij vergelijkt de ongelovigen met onkruid dat verzameld wordt om verbrand te worden (Matth. 13 : 30, 42; Mal. 4 : 1).

Dit zijn vreselijke dingen die de ongelovigen en de afvalligen te wachten staan. Wij prijzen de Heer dat de genade tijd nog steeds voortduurt en dat iedere zondaar zich nog kan bekeren en Jezus als Heiland en Verlosser aannemen. Wat zegt Jezus over de gelovigen? Allereerst zullen zij zich laten dopen, de doop in water is de eerste geloofsdaad. Het oude leven wordt bewust met Jezus begraven om als een nieuw leven op te staan, gered van de toorn Gods. Gelijk Noach in de ark beveiligd werd tegen de zondvloed die mens en dier vernietigde (1 Petr. 3 : 20, 21).

Dan spreekt Jezus over de tekenen die de gelovigen zullen volgen. Dit volk zal te herkennen zijn aan bovennatuurlijke tekenen die zullen volgen op het geloof in Jezus. Eén van de tekenen die de gelovigen zullen volgen, is het spreken in nieuwe tongen. Wij zien in Hand. 2 dat dit het eerste teken is dat geopenbaard werd bij de uitstorting van de Heilige Geest; "Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken" (Hand. 2 : 4).

Let wel, het is niet de Heilige Geest die in tongen spreekt, maar aan de GELOVIGE wordt deze bovennatuurlijke bekwaamheid gegeven om te spreken in tongen of talen, die zijzelf niet verstaan, maar die de Geest hen geeft uit te spreken. Welk een wonderbaar teken. Het verstand kan het niet bevatten, maar de nieuwe mens, de wedergeboren mens, de nieuwe natuur, begint de Heer te loven en te prijzen in onbekende talen. Terwijl hij dit doet bemerkt hij dat de bovennatuurlijke kracht van Gods Geest hem vervult. In Handelingen zien wij dat na dit eerste teken van het spreken in tongen ook de andere tekenen volgen. De zieken worden genezen en de duivelen uitgeworpen in de Naam van Jezus. Zolang er gelovigen op aarde zijn, zullen ook al deze tekenen er zijn; totdat Jezus wederkomt op de wolken des hemels; totdat wij Hem zullen zien en het volmaakte gekomen zal zijn (I Cor. 13 : 8-12). Dan zullen wij Jezus volmaakt kennen, zoals Hij ons kent. Maar tot aan die tijd blijft het bidden in tongen het innigste contact met de Heer.

Het spreken in tongen kan op verschillende manieren worden gebruikt. In het begin, bij de doop met de Heilige Geest, is het tot God gericht bidden. De gelovige aanbidt en verheerlijkt Jezus als zijn Heer. "Niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heiligen Geest" (l Cor. 12 : 3b). Hij verkondigt de grote daden Gods in een taal die hijzelf niet verstaat; soms echter leidt de Heer het zo dat er mensen zijn die het horen en ook kunnen verstaan. Zo was het op de Pinksterdag. Wel 15 verschillende talen werden verstaan door het volk dat daar samenstroomde in de tempel, om de bovennatuurlijke dingen te zien en te horen die daar gebeurden. Ook in onzen tijd komt het voor dat de nieuwe tongen door een der aanwezigen wordt verstaan. Dit zijn uitzonderingen, als regel wordt het door niemand verstaan. "Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij (de gelovige) geheimenissen" (1 Cor. 14 : 2).

Vele mensen vragen: "Wat heeft het spreken in tongen voor nut als niemand het verstaat?" Gods Woord zegt: "Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf" (1 Cor. 14 : 4). Het is een wonderbaar ding om in geheimenissen met God te spreken en te ervaren hoe ons geloof daardoor wordt opgebouwd en de liefde Gods het hart doorstroomt als een fontein. O neen, gesticht worden is niet een soort aangenaam vroom gevoel van extase ontvangen, gesticht worden is vervuld worden met die kracht die de wereld overwint, de gehele legermacht van de satan overweldigt. Stichten is: geloof opbouwen, dat is het belangrijkste werk dat gebeuren moet in deze wereld, voordat Jezus komt. "Want al wat uit God geboren is overwint de wereld, en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft; ons geloof" (1 Joh. 5: 4).

Door het bidden in tongen nemen wij onze geloofspositie in en weten wij dat alle machten onder onze voeten zijn en dat ons geloof de wereld overwonnen heeft. "Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof, door te bidden in den Heiligen Geest" (Jud. 20). Nog belangrijker dan het stichten van onszelf is het stichten van de gemeente. Wij kunnen echter nooit de gemeente stichten als wij niet zelf gesticht zijn. "Het is de Geest die levend maakt" (Joh. 3 : 63). De Geest werkt echter niet door gebouwen en organisaties maar door MENSEN die hun hart hebben geopend om deze gave Gods te ontvangen. Jezus zegt niet: "Stromen van levend water zullen de gemeenten en kerken binnenstromen, maar Jezus zegt: "Wie in Mij GELOOFT, gelijk de Schrift zegt (Schriftuurlijk geloof dus), stromen van levend water zullen UIT ZIJN BINNENSTE VLOEIEN" (Joh. 7 : 38). Daarom zullen wij door het gebruik van de eerste gave van de Geest, het spreken in tongen, onszelf stichten om daarna door de andere gaven des Geestes, de stromen van levend water te laten vloeien, waardoor de Gemeente levend en krachtig wordt.

Gods Woord maakt het duidelijk dat de gaven des Geestes aan de kinderen Gods worden gegeven om de Gemeente, het lichaam van Christus, op te bouwen tot volkomenheid. God geeft zowel bedieningen (o.a. apostelen, profeten, evangelisten, herders en leeraars) als ook de gaven des Geestes, om de Gemeente op te bouwen, "Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat WIJ allen de éénheid des geloofs en der volle kennis van den Zoon Gods bereikt hebben ... de volheid van Christus" (Ef 4 : 13).

Toegerust met de gaven des Geestes wordt elk lid van het Lichaam van Christus in de bediening gesteld om hieraan mee te bouwen. "En aan Hem (Christus, het Hoofd) ontvangt het gehele Lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door den dienst van al zijn geledingen, naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, dezen groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde" (Ef 4 : 16).

De satan wil altijd verdelen, verstrooien, neerdrukken. Maar de Heilige Geest wil opbouwen, verenigen en tot volheid leiden. Daarom geeft de Heilige Geest, bij monde van Paulus in de Corinthe-brief de aanwijzingen hoe de gaven des Geestes het best kunnen worden gebruikt tot opbouw van de gemeente. Wij zagen dat het bidden in tongen in de eerste plaats is gegeven tot stichting van onszelf, toch is het ook gegeven tot stichting van de Gemeente, maar dan in samenwerking met de tweede gave, de vertolking der tongen. Paulus schrijft: "Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. Derhalve. moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen" (1 Cor. 14 : 12, 13). In dit gedeelte van vers 6-19 maakt Paulus het duidelijk dat het geen nut heeft om tot de gemeente te spreken in tongen zonder vertolking het is alsof wij in de lucht zouden 'spreken (vers 9b).

De Heer wil dat al Zijn kinderen in tongen spreken (I Cor. 14 : 5). Het is een van de tekenen die de gelovigen volgen. In de gemeente mag iedereen in tongen spreken die ook in geloof de vertolking uit spreekt zodat de Gemeente zal worden opgebouwd. Paulus noemt het spreken in tongen in de Gemeente ook wel "een zegen uitspreken" met uw geest (1 Cor. 16: 16). In de Bijbel is zegenen dikwijls een woord van belofte en zegen uitspreken namens God. Denk bv. hoe de aartsvaders aan het eind van hun leven hun zonen zegenden (Gen. 27 : 27-40; Gen. 48, 49)

Wij kunnen door de Heilige Geest geinspireerd een woord van God tot het volk spreken. Niemand zal er echter zijn "amen" of "halleluja" op kunnen zeggen als wij niet eerst de vertolking hebben uitgesproken. Niets is meer tot zegen en tot opbouw van de Gemeente dan een zuivere aanbiddingsdienst, waarin de Heer spreekt tot Zijn volk, in tongen met vertolking of profetie. Waar vinden we dit tegenwoordig nog in diverse pnkster of charismatische gemeentes vanwege onjuist gebruik.

Voor lezers die onbekend zijn met deze werking van de Heilige Geest, wil ik even verklaren dat een profetie een boodschap is die God uitspreekt tot Zijn volk, door middel van een van Zijn kinderen, die vervuld is met de Heilige Geest, dit geschiedt in de eigen taal. Ook door de gave van tongen met vertolking spreekt de Heer Zijn boodschappen tot de Gemeente maar dan eerst in een onbekende taal, die als regel niemand verstaat met daarop volgend de vertolking, ook in de eigen taal. Juist naarmate de eindtijd nadert en de wederkomst van de Heer nabij is, wil de Heer spreken tot Zijn volk. Alles wat de Heer op aarde gaat doen, wil Hij eerst door Zijn knechten op aarde bekend maken. "Voorzeker, de Here Here doet geen ding of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten" (Amos 3 : 7).

Daarom heeft de Heer, speciaal voor de eindtijd, het gebruik van de gaven des Geestes bestemd. "Het zal zijn IN DE LAATSTE DAGEN", zegt God, "dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees (alle vlees=ook de heidenen); en uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en Mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt" (Hand. 2 : 17-20). "Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet. Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden" (1 Cor. 14 : 39, 40).


"Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren" Openbaringen 14:12

Openbaring 13: 16-18 En het (satan) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. 18 Hier is de wijsheid.
Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.  

Er zijn hier zoveel speculaties over en vooral over het getal en het merkteken, de een zegt dat dit te maken heeft met de geboden Gods, de andere zegt weer wat anders. Youtube staat vol met uitleggingen over het getal 666. We moeten gewoon weer lezen wat er staat. Het heeft met een merkteken te maken in de vorm van wat wij NU kennen een electronische controle en/of betaalmiddel waarbij de computer - een rekenmachine van getallen (1-0) - de rol speelt in het getal 666. Het is een getal van een mens, dus het is voor de mens gemaakt.

De kennis die hierover als christen hebben en wat satan ook weet, dat een gelovige die Jezus ECHT volgt en kent, dit teken NOOIT zal accepteren. Waarom? omdat wij de waarschuwing in de Bijbel staan omtrent het teken van het Beesd in Openbaringen. De ontwikkelingen op het gebied van het taggen of merken is nu steeds meer aan het ontwikkelen. We kennen de BAR (UPC) code, bekend als de streepjescode waar we het meest mee bekend zijn in de supermarkten om ons heen. Dan heb je de RFID (Radio Freq. Identification), de Irisscan, de biometrische scan (jouw unieke finger afdruk). Dit is het allemaal nog niet, maar voorlopers van wat straks zonder weerstand op je hand of voorhoofd geplant, getagd etc, zal worden.

Om een RFID te implanteren is een pijnlijke bedoeling. Dit teken zal maar van korte duur zijn. Zoals ik al zei, Satan weet dat de echte heiligen dit teken niet accepteren omdat dit in de Bijbel staat. Hier blijkt ook weer de volharding en het geloof der heiligen. Er wordt nu al zoveel hierover verwarrend gespeculeert dat ze zeggen dat het teken niets te maken heeft met een electronisch of wat voor een technologisch middel dan ook. Laten de christenen zich hierop goed voorbereiden. Het is een getal en een merkteken. We worden stapsgewijs in het betaal controlemiddel ingeweid. Nu zijn ze bezig een cashloze maatschappij te maken en kan je alleen maar met je betaalkaart pinnen op kopen. Ook dat zal niet meer gaan ivm fraude en hackers die je betaalkaart leegplunderen, ook al is de kaart beveiligd. De maatschappij is er misschien nog niet klaar voor, maar de toekomstige generatie heeft hier totaal geen moeite mee en zo wordt het teken van het beesd ingeluidt zodat satan de echte christenen kan scheiden die op bijbelse gronden "nee" zeggen tegen dit controle middel. Dit zijn de overwinnaars die niet het beesd en het beeld (politiek, religieus en financieel systeem) en het getal van zijn naam aanbidden (Op. 15:2)

Het getal

We hebben gelezen over het getal van een mens, wat 666 is. Wat dit inhoud weten we (nog) niet, maar heeft te maken met berekenen. De CPU is nu zich verder aan het ontwikkelen. Single core, dual Core, quad core etc, nu is er al een cpu waarvan de binaire code wisselbaar is, 1 kan 0 zijn maar ondersom ook. Dit betekent een grote vooruitgang in berekenen, waarbij uw computer verbloemd bij de rekenkracht in meervoudigheid, en het wordt steeds kleiner en kleiner zodat we het straks in onze hersenen kunnen implanteren, zodat we één hive worden met één wereldcomputer.

....het beesd was en niet is en er toch zal zijn,... HIER IS HET VERSTAND, DAT WIJSHEID HEEFT. Openbaringen 17:8-9
Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Op. 13 vers 18.

Om over na te denken.....In deze tekst wordt ons eigenlijk al geopenbaard dat het om een (soort) kunsmatige brein gaat, maar dan veel geavanceerder, wat calculaties doet. De techniek gaat erg snel. Ze zijn nu al bezig om de computer zelf te laten leren. Hier is het verstand,..... Een kuntsmatige brein waar je straks in het jaar 2045 je eigen hersenen kunt uploaden. zie: http://www.2045.com/

Als we weten waar de mens met zijn technologie heen gaat, vinden we zoveel informatie over de transhumane mens en singularity. Sinds dat Adam en Eva zijn verbannen uit hun eeuwigheid is de mensheid bezig de DNA van de mens te verbeteren, om zodoende de dood te ontspringen die door de ongehoorzaamheid bij de Hof van Eden door God als vloek aan de mensheid gegeven is. We kunnen dan door onze hersenen te uploaden, onszelf in een verbeterde transhumane vorm downloaden. De mens moet evalueren. "Transhumanisten willen hun huidige lichaam upgradenmet nieuwe technieken, zodat het niet meer veroudert en meer zou presteren dan "natuurlijk" is, bijvoorbeeld door een verbinding van hersenen en computer voor meer intelligentie, zodat de mens een cyborg wordt en evolueert tot  posthuman." aldus Wikipedia. Singularity is een tijdstip waarop de eerste A.I. Artificial Intelligence of posthumane (verbeterde mensen met een opgevoerde intelligentie) hun verdere ontwikkeling in eigen hand nemen en zich zelf zo snel gaan "verbeteren" dat de wereld kort daarop eveneens onbegrijpelijk wordt voor hedendaagse mensen.

Er wordt nu al hard gewerkt aan het verdubbelen van de proccesor capaciteiten, en het wordt steeds kleiner en kleiner. De nanotechniek.

    Op. 13:15.En hem werd gegeven om aan het beeld (politieke religieus financieel systeem) van het beest een geest te schenken (Kunstmatige Inteligentie) , zodat het beeld van het beest ook zou spreken,........

Vergeet niet dat een ware christen die de Heilige Geest als onderpand heeft, DE nieuwe schepping is die eeuwig leven beloofd is. Satan wil dit nabootsen en heeft zijn eigen agenda om de mensheid te onderwerpen aan technologische middelen. De mens wil eeuwig leven.

"En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer (Satan het kwaad en De Here God het goede. Alleen de mens kan nu beslissen voor wie hij kiest) een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, LAAT HIJ ZIJN HAND NIET UITSTREKKEN EN OOK VAN DE BOOM DES LEVENS NEMEN EN ETEN, ZODAT HIJ IN EEUWIGHEID ZOU LEVEN."

Genesis 3:4-6, 3:22-24

God heeft daar een Cherub in de Hof van Eden geplaatst met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendt, om de weg tot de boom des levens te bewaken. De mens heeft sindsdien als deze niet kiest voor de levende ware God, de duivel tot Vader. Satan wil de mens laten eten van de boom van de valse KENNIS, de GNOSIS, occultisme, toverij etc.

Sindsdien wil de mens als God zijn, eeuwig leven en bovennatuurlijke kennis bezitten. Drie dingen die Adam en Eva hadden, maar door de leugen van de slang en ongehoorzaamheid van Adam en Eva gerooft is.

Het Beesd aanbidden

Het Beest uit de aarde in Openbaringen 13:11-18 bewerkt dat zij het eerste Beesd uit de zee in Op. 13:1 zullen aanbidden. Nu moeten we begrijpen dat het woord "aanbidden" niet iets is waar wij als christen mee bekend zijn zoals God aanbidden. Het aanbidden wat hier bedoeld wordt is dat men zich onderwerpt aan een opgedrongen systeem door de Illumintatie/vrijmetselaars door komplotten en leugens veroorzaakt is. De Illuminatie beweegt zich op de terreinen van het bankwezen, geheime genootschappen, de politiek, geheime diensten, religie, onderwijs & de muziek en media!

De Illuminatie is dus puur satanistisch en heeft zijn wortels in de theosofie, gnostiek en new age etc. In deze leringen zitten occulte boze leringen van Nimrod, Semiramis, Tammuz, Isis, Horeb, Astarte etc, in verborgen. "En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk." Op. 13:7

"En het zegt tot hen, die op aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beesd,... Op. 13: 14. Het beeld wat hier bedoeld wordt is niet een afgodsbeeld van steen of iets dergelijks maar het is een werelds financieel religieus politiek systeem, genaamd de Nieuwe Wereld Orde. - Uitspaken van de laatste jaren: "Whe need a New World Oder" -

Wie goed op het nieuws let en op wat er gezegd wordt, zal inmiddels opgevallen zijn dat steeds meer vooraanstaande figuren praten over deze Nieuwe Wereld Orde. Presidenten, ministers, nieuwslezers, zelfs de paus heeft hier duidelijke uitlatingen over gedaan. Maar wat is die nieuwe wereld orde nu eigenlijk?

Een paar doelen van de Nieuwe Wereld Orde (NWO):
1 wereldleider aan het hoofd van,
1 wereldregering met 1 wereldleger,
1 wereldvaluta en 1 wereldreligie.

Het is een economisch, politieke, religieuze wereld orde. Voor de mensen die het plan van God kennen is het gruwelijk, maar voor de doosnee wereld burger een welkome plan om alle religieuze en financiele problemen uit de wereld te helpen en wie wil dat niet?

Het wordt één collectief geheel waar je niet onderuit komt, n.m. het grootste controle middel wat voor jou bepaald.

"En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. en het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeen wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft" Op. 13:15-17

Mensen die zich niet aan dit economisch, politieke, religieuze beeld-systeem onderwerpen worden gedood. Gedood betekend, als je weigert, dit gevolgen zal hebben in je financiën, omdat je het merkteken/getal de chip, barcode, irisscan, fingerprint etc. niet wil accepteren. Je kan nergens dan meer betalen omdat het systeem onder hun controle staat. Dus je levenskansen zijn er niet meer als je weigert dit beeld-systeem te accepteren. Het is niet dat ze je een pistool op je voorhoofd zetten om het teken aan te nemen. Neen. Het systeem is zo ontworpen dat je zonder dit systeem niets meer kan doen. Ook op religieus/politiek vlak kan je niets meer zeggen, want dan discrimineer je en er zullen wetten komen, en zijn er reeds, dat je in gevangenschap gezet wordt als je je woorden niet terugneemt. Let op, dit is stapsgewijs al aan de gang, zodat we het bijna (taboeloos) niet meer door hebben. Maar gelukkig de christenen die volharden wel en zullen zich voorbereiden voor deze komende tijd, dit is de extra olie van de 5 wijze maagden.

"weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel (waaghals, overmoed, roekeloos, stoutmoedig), kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben: houd ook deze op een afstand" 2 Tim. 3:1-5.

Daarom is het van groot beland Jezus te blijven verwachten. Het is niet meer een tijd voor eigen interesses of bepaalde planningen zoals gezins uitbreiding. Je zal hierdoor in een grote verdrukking komen. Je gaat de komende gevaarlijke jaren met kinderen zitten die door deze nieuwe wereld orde en vooral door de sociale verdovende technologie "gekidnapt" worden. Ondanks waarschuwingen door u als christenouder zullen ze niet meer luisteren omdat de hersenspoel propaganda van de antichrist op volle toeren draait, en wie niet meedoet zal sterven, dit betekent uitgestoten worden.

Kinderen zijn daar heel gevoelig voor, en beschermen hiervoor is heel moeilijk, want het systeem van het Beesd zal geraffineerd te werk gaan om te schiften zodat je kinderen straks maar ook nu al niet meer te handhaven zijn, althans als je ze volgens de Bijbelse maatstaven leert. Kinderen zijn de toekomst voor satan. Dus welke keuze maakt u, verwacht u Jezus en bent u klaar hem te ontmoeten of verwacht u samen een baby waarvan de toekomst onzeker is in zijn keuze om een kind van God te worden. U zal uw handen vol hebben als ze steeds zelf bewuster worden en eigen keuzes maken, en uw ze door alle strijd heen zelf een voorbeeld te zijn en zij alleen uw falen zien en het evangelie als een lachtertje zien in schril contrast met de economisch, politieke, religieuze beeld-systeem onderworpen aan de antichrist. Dit systeem is onderworpen aan wereld geesten van begeerte der ogen een een hovaardig leven. verderfelijke muziek die de jeugd hersenspoeld met satanische teksten van vrije sex. De jeugd zien de meeste films van holywood, en de muziek van verderfelijke platenmaatschappijen wat in handen is van Illuminatie.

Lieve broeders en zusters die nog jong zijn, maak uw lampen in orde, maar zorg voor de extra olie van de Heilige Geest, dat is VOORBEREIDING voor de komende jaren, niet als de preppers in Amerika, maar bidt de Here wat te doen. Doe de tv de deur uit want dat is de grootste boosdoener waar uw onderscheidend vermogen niet meer gaat werken want het steelt uw werkelijkheid, de nuchtere waarheid van het Woord van God. Gebruik het anders voor uw huisgroep om de gevaren van popmuziek en slechte films aan de kaak te stellen. Reinig uw ogen en oren voor deze werelds gezindheid. Spoor de jeugd aan, niet laagdrempelig maar fanatiek in het Geloof te zijn, want zij willen echtheid en u als een ECHT voorbeeld.

Advies; Blijf in het Woord van God, laat uw dopen als volwassen door onderdomeling en wordt vervuld met de Heilige Geest. Laat de tv meer uitstaan, en maak een verbond met uw ogen - Job 31:1. Stel geen slechte en schandelijke dingen meer voor uw ogen, zoals GTST, As the world turns, slechte films, etc.
Stel deze slechte en schandelijke dingen NIET meer voor ogen en zegt zoals Psalm 101:3- 4 zegt;
"Ik stel geen schandelijke (gruwelijke dingen, waarvan god gruwt) dingen voor mijn ogen; ik haat het doen der afvalligen, het kleeft (rondspinnen in je gedachten) mij niet aan. Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil ik niet kennen"

Voor de christenen die een welgevallen hebben in deze programma's! Deze programma's zijn; vervuld van; "mannen met mannen schandelijkheid bedrijvene,... "allerlei onrechtvaardigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam; onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen " Romeinen 1:28-32. -

Dit vinden wij allemaal op de grote flatscreens dat onze ogen en oren de toegand naar ons denken en vooral ons huis bezoedeld.

Ja, ho eens,..zegt u, "maar IK doe deze dingen niet? Ik kijk er alleen maar naar, en het is spannend??,..en doe even normaal, het zijn maar filmen!!, het is niet echt?!?!" Het zijn maar acteurs. Het is gewoon een gezellige avond om de tijd te doden.

Goed .. laten we kijken wat vers 32 b zegt.
U doet het niet alleen zelf, "maar (u) schenkt wel
welgevallen/plezier aan wie ze bedrijven "
,en wat was dat ook alweer!?:
"mannen met mannen schandelijkheid bedrijvene,...(homofilie)....allerlei onrechtvaardigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam; onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen "

In het engels staat het beter;
" .. but have PLEASURE IN THEM THAT DO THEM" zij, dat bent u die ernaar kijkt, hebben PLEZIER in degene die dit doen. Broeder en zuster het is een weerspiegeling van de zondige werkelijkheid. Oordeel zelf. Houdt het verre van u. Laat dit niet meer aan u kleven en HAAT het doen van deze zondige programma's.

"Ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen; ik haat het doen der afvalligen, het kleeft mij niet aan. Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil ik niet kennen" Psalm 101:3- 4

"Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren" Openbaringen 14:12