Ben Hoekendijk Evangelist  

Ben Hoekendijk   Wiesje Hoekendijk - Hijink

Zendings gebieden;
Nederland (Tentcampagnes) ,Frans Guyana,
Brits Guyana, Israël, Indonesië. etc

One Way day in Utrecht
- Magriet-
en Julianahal in de 70e jaren.
one way day


Opwekking

Stichting Opwekking

opwekking Vanaf 1960 begon Ben Hoekendijk met de uitgave van het blad Opwekking.
Vanaf 1974 werd dit tevens de naam van de Stichting Opwekking die oorspronkelijk "Ben Hoekendijk Evangelisatie-Genezings Campagnes" heette. Door zijn groeiende bekendheid als tentevangelist werd Hoekendijk regelmatig gevraagd voor spreekbeurten op vele plaatsen in het land.

In dit blad werdt maandelijks vermeldt:


Ben schreef tweeëntwintig boeken over geestelijke onderwerpen en tien over zeezeilen (www.shalomsailing.nl), maar hij is tegenwoordig ook begenadigd fotograaf en doet de hele redactie en productie van Shalom Magazine en de uitgave van boeken zelf met de hulp van specialisten.
Shalom Books (bron: wikipedia)

 

Ben hoekendijk

Evangelist Ben Hoekendijk


Frans Guyana - Uit maandblad 101 - 1962)

Enige weken geleden is Ben naar Frans Guyana gevlogen, via Suriname. De vorige keer was hij hierheen gekomen om enkele weken de samenkomsten te bezoeken en te leiden, de gemeente in Suriname had er zich enorm op verheugd Ben in hun midden te hebben. Ze kennen hem goed van zijn zo gezegende radio-kwartiertjes van opwekking. Ze hadden dan weer een eigen voorganger. Men strijdt in de Staten van Suriname over het probleem van onze terugkomst. Ik begrijp niet dat ze er daar zo’n geweldig probleem van maken dat zelfs in de politieke sfeer van de Staten moest worden uitgestreden, maar waar nog steeds geen antwoord op is gegeven. Het zijn, we kunnen het niet anders zien, alleen de machten in de lucht, de wereldbeheersers der duisternis, die de deuren van een wijde, indringende opwekking van Gods Geest willen terugdringen, maar Jezus is Overwinnaar!

In de sfeer van deze strijd kwam Ben naar Suriname met het vliegtuig uit Brits Guyana. Een paar bussen vol broeders en zusters waren naar het afgelegen vliegveld Zanderij gereden om Ben daar een joyeus entree te bereiden. Maar de autoriteiten wilden Ben niet ontvangen, de vreemdelingenpolitie was aangezegd om hem direct terug te sturen van waar hij kwam, met hetzelfde vliegtuig. De gemeente van Suriname had zich tot de bekendste surinaamse advokaat gewend, Mr. v. d. Schroef en hem gevraagd of Ben, die nimmer in Suriname is geweest en slechts voor kort een bezoek wilde brengen, waartegen geen uitwijzingsbevel was ingediend, als bij zijn vader en broeder, politiek een onbeschreven blad, moeilijkheden in de weg kon worden gelegd bij zijn bezoek. Deze advokaat had verzekerd dat iedere bezoeker minstens een maand als gast in Suriname kon vertoeven, zonder meer, daar was nog nimmer iemand die voor de eerste keer kwam, iets in de weggelgd, waarom zou dat voor Ben wel het geval zijn. Met die wetenschap had men Ben laten komen.

Maar Ben werd in een klein, slecht gelucht kamertje opgesloten en hem werd meegedeeld dat hij direkt met het terugkerende vliegtuig moest vertrekken. Hij draagt de naam Hoekendijk ...... Hoe men ook sprak met de vreemdelingenpolitie, zij mochten niet met hem contact maken. Bleek en intens teleurgesteld keerde hij naar het vliegtuig terug. De vertegenwoordigers van ,,Stromen van Kracht" waren zeer verdrietig en in pers en radio is er het nodige over gezegd, het gouvernement maakt zich met deze hele zaak wel impopulair. Ben vloog terug en dezelfde dag was hij weer bij zijn broer en schoonzuster, een illusie armer. Maar Ben is niet voor een gat te vangen. Hij besloot direkt dan maar over Suriname heen te stappen en in Frans Guyana te werken. Ben vloog enkele dagen later naar Cayenne, de hoofdstad van Frans Guyana en moest een tussenlanding maken op Zanderij in Suriname. Hij besloot om onaangename verrassingen te vermijden het vliegtuig niet te verlaten.

Hoe groot was zijn verrassing toen de commandant van de politie die hem had uitgewezen hem daar kwam bezoeken en hem zijn excuses aanbood en nog groter verrassing werd hem bereid toen zuster Ilse van Kanten en anderen hem in het vliegtuig mochten bezoeken en begroeten. Toen vloog het vliegtuig verder en belandde hij in Frans Guyana. Het eerste wat hij daar deed was naar de autoriteiten te gaan, hen precies te vertellen wat hij daar kwam doen en hij kreeg daar van hen alle toestemmingen en garanties om te doen wat hij van plan was: prediken, handen opleggen en een campagne te houden met wonderen en tekenen. Dank U, Jezus! Hij zocht een woonplaats, hij kende er niemand. Het enige adres dat hij had in Frans Guyana was dat van een Jehovah-getuige, dus daar had hij niets aan. De hotels waren erg duur, dus kroop hij in een zeer bescheiden hotelletje en begon te zoeken naar een open deur. Hij liep de hele dag door deze heetste van de drie Guyana's, soms liep hij 20 km per dag, om ergens iets te vinden waar hij samenkomsten zou kunnen houden, maar alles was ongeschikt of niet te krijgen.

Hij sprak met de autoriteiten, met enkele predikanten en zendelingen, maar ze gaven hem hun kerken en zalen niet af. Het beginbeeld leek veel op wat zijn vader de eerste tijd in Paramaribo beleefde, zoekende wekenlang naar openingen. Hij zocht, hij sliep nachten niet van de hitte en van strijd, het eten kon hij niet genieten, de snelste manier om in de tropen ineen te storten. Maar hij bad, hij worstelde met zijn God, hij bond de machten, eenzaam, maar dapper streed hij als Jacob aan de Jabbok, hij eiste satan zijn prooi los te laten voor Jezus, hij schold en bond de machten, een strijdende man die een volk vroeg van zijn Heer, niets minder dan een natie. Hij had niet de beschikking over muzikanten, over medewerkers hier, hij moest prediken in een totaal vreemde taal, het frans, hij was slecht ondergebracht, hij had geen auto, geen telefoon tot zijn beschikking, hij had geen kapitalen bij zich, hij wist hoe klein zijn kansen waren maar wist ook dat hij meer dan overwinnaar was in zijn Heer!
Had Dr. Samuel Doctorian in Holland niet gezegd: God en ik zijn samen de meerderheid? Welnu, hij zou met God de meerderheid vormen tegen de machten van satan. En God zag Zijn knecht, Hij hoorde zijn roepen in de nacht, Hij die hem zond, zal verhoren. Daar vond Ben na drie dagen achteraf in de stad een oude houten schuur, bouwvallig, niet meer gebruikt, een uitgewoond lokaal dat vroeger een dancing was geweest, hij kon het huren. Hij zette er stoelen in en knapte het een beetje op, prikte de blauwe vlag van ,,Stromen van Kracht" aan de muur. Hij zette een advertentie in de krant en leende een gitaar. Zo begon hij en iedereen die hij om hulp en raad had gevraagd, lachte hem uit. Maar dat uitlachen was hij wel gewend in Holland. Wat moest dit jonge mannetje nu? Maar als bij David, hij trad op en versloeg de reus. Halleluja! Hij mocht een kwartier voor de radio prediken en bracht er de volle boodschap.

Hij sprak toen met een tolk. Maar de tolk kon en wilde niet langer meewerken en waar hij ook zocht, hij vond geen tolk die zijn engels in het frans vertolkte. Maar hij richtte zijn blik naar Boven, vanwaar ALLE HULP zou komen. En zo stond hij de eerste avond voor een volle zaal, zonder muziek, zonder technische hulp, met een microfoon, zonder tolk. Hij riep tot God: Vader, ik ga beginnen in Jezus' Naam! U ziet mij hier staan, bouw door deze kleine knecht Uw Koninkrijk, geef mij ALLES wat ik nodig heb, ik reken op U. Ik ben alleen hier en ver van huis, Vader, hier moet ik op U alleen kunnen rekenen. Amen. Toen begon Ben. Hij wist uit samenkomsten in Frans Zwitserland wat woorden en begon zijn prediking, nadat hij een frans opwekkingslied als solo had gezongen, niemand zong mee, niemand kende ’t ook. Een tweede lied zong hij en begon dat te leren aan de mensen, eindeloos herhalend, het was: Il vit!, ll vit! (Hij leeft) Toen begon hij te prediken.

Na de samenkomst nodigde hij uit en met een juichend en bewogen hart zag hij dat ongeveer 60 mensen naar voren kwamen voor bekering. Hij dankte God voor Zijn hulp, de heilige Geest werkte krachtig onder de mensen. Hij bad het zondaarsgebed met hen en zij spraken het hem na. En toen hij zieken uitnodigde te komen opdat hij voor hen bidden zou, kwamen 40 zieken naar voren en hij bad in Jezus’ Naam en de Heer deed ogenblikkelijke wonderen onder hen, de zaal zag het met verbazing aan. Een man werd de eerste avond genezen van verlamming. Hij wandelde met zijn stok omhoog door de zaal.

Zo verliep de eerste avond en uitgeput en dankbaar prees Ben zijn Meester, over dit begin. Hij had niet zo best gepredikt in deze moeilijke taal. Hij had veel in het duits en engels gepredikt, maar frans ...... Maar de Heer gaf hem de beschikking over deze taal zodat de mensen hem verstonden en het resultaat was heerlijk, zestig zielen gered op de openings-avond.

Direct de volgende dag stuurde hij een telegram naar Holland. Hij wist dat in Holland honderden en honderden dagelijks voor hem baden en daarom had hij ook moed om verder te gaan. De volgende avond kwamen meer mensen, de zaal was al vol en er kwam weer een groot aantal naar voren voor redding en genezing. De mensen kwamen in de straat op hem toe, ze herkenden hem als de hollandse prediker en gaven hem een hand en vroegen om huisbezoek en Ben ging met hen mee en bad voor de zieken en sprak van Jezus. Overal begonnen de mensen in de stad over deze samenkomsten te spreken, hetzelfde beeld als in Paramaribo, die tijd van eerste verwondering. Elke avond kwamen er meer mensen, ze zaten in de raamkozijnen en de open deur was een kluwen van mensen. Dagelijks werd zijn prediking in ’t frans beter, de Heer schonk hem veel genade en er kwam een eenheid onder het volk, de liederen hadden zij geleerd en vooral was favoriet het lied: Il vit! ll vit! Er werd heerlijk gezongen en de stroom van bekeerlingen werd elke dag groter.

Een tweede telegram kwam naar Holland: Onhoudbare massa stroomt toe, ik bedien uren lang, alle bijbels in Frans Guyana uitverkocht, voor mijn deur staat een rij om te worden geholpen, 360 bekeerd, honderden zieken! Wij in Holland prezen de Heer en baden voort voor Ben. Na enige tijd kwam weer een telegram met heerlijk nieuws uit het nieuwe front: 1740 bekeerd, gisteren 600 zieken bediend. Uitgeput. Wij baden om vernieuwing van kracht voor Ben. Gisteren had Ben een lang telefoongesprek met zijn vrouw in Putten en vertelde het laatste nieuws: Over de 2000 bekeerd, opwekking, wonderen en tekenen, de zaal afgestampt, zijn hotel wordt de hele dag belegerd door mensen die hem spreken willen. De Heer schonk hem grote kracht. Wij kunnen ons voorstellen wat dat betekent na een uur te hebben gepredikt in deze ontzettende hitte, om dan nog geheel alleen, een 600 zielen persoonlijk de handen op te leggen, dat is onmogelijk. Maar de Heer aller Heren is er nog en helpt op bovennatuurlijke wijze.

De Heer doet niet alleen grote wonderen onder de genezende zieken, maar hij gaf bovennatuurlijke kracht om te kunnen standhouden, Hij gaf de beschikking over een taal, want Ben vertelde telefonisch dat het frans hem geen moeite meer kostte, hij kon het snel en duidelijk gebruiken, de Geest des Heren dreef en hielp hem elke dag. O, wij prijzen de Naam des Heren voor wat Hij doet door Zijn knecht Ben daar in een nieuw en vergeten land. De mensen hadden nog nooit van het volle Evangelie gehoord, er waren enkele dode kerken en de machtige traditionele katholieke kerk, de staatskerk daar. Maar de mensen, het volk, verlangt naar een levende en machtige Heiland, de mensen komen graag op Hem af omdat Hij hun zonden vergeeft, omdat Hij hen een nieuwe natuur geeft, omdat Hij hun ziekten geneest. We zien ’t weer dat de Heer geloofsmoed honoreert. Elke geloofsstap zegent Hij.

Ben blijft hier een poosje doorwerken en wil zoveel mogelijk zielen redden voor Jezus. Het volk is zeer schaars, de totale bevolking is 15.000 zielen. Halleluja! Daarvan zijn reeds 2000 gered door Jezus in nog geen drie weken. Glorie voor de kracht van Zijn Bloed. Wij gaan hem nu hulp zenden, dezer dagen vertrekken de gebroeders Huisman naar Frans Guyana om Ben te helpen, ze zullen hem bijstaan en het binnenland ingaan om alle stammen te bereiken. Misschien zullen zij daar een vast werk stichten en een van hen er blijven als herder over deze kudde. Prijs de Naam van Jezus! Vrienden, als u dit leest dan zullen er velen onder u zijn die bewogen zijn, ze zullen verstaan dat een enkele man in geloof een volk kan brengen tot de Heer.

De massa's worden elke dag groter en hij zal spoedig in de openlucht verder moeten gaan, maar het bewijs is geleverd, evenals in Suriname waar 8000 zielen tot Jezus kwamen, dat er vandaag nog Ianden open zijn voor het volle Evangelie. We wachten met blijde spanning op verder nieuws vanuit Cayenne, de massa's komen naar de Heer. Als de gebroeders Huisman zich bij Ben hebben gevoegd, zal het werk beter worden geregeld, zal er meer afwisseling zijn. We wachten het heerlijke bericht dat straks 2000 mensen zullen worden gedoopt. Halleluja! Wij weten, dat u, evenals wij, bewogen zijn om deze zegen, die Ben heeft, die Frans en Yvonne hebben. Wilt u voor hen bidden? Wilt u danken voor de zegen en bidden om gedurige kracht des Geestes? Wilt u achter uw zendelingen staan die IN UW PLAATS uitgingen? Wilt u hen ook materieel helpen? Wij willen enkele kisten met franse traktaten sturen en bijbels, help ons dit te doen en help ons deze opwekking financieel mogelijk te maken, het is een uitverkoren zaak om Gods medewerker te zijn. Zendt ons gaven voor het zendingsfront om de opwekkingen in Brits en Frans Guyana te helpen slagen en weer anderen uit te zenden. De velden staan inderdaad wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn wei- nigen ......

Karel Hoekendijk

Hieronder een verslag van Ben zelf:

20 oktober 1962, CAYENNE, FRANS GUYANA.

Alleen en zonder een adres of kontakt landde ik hier twee maanden geleden in Frans Guyana. Na een week voorbereidingen treffen en organiseren kon ik beginnen te prediken in een oude schuur, want een zaal was er niet. Al de eerste avond kwamen honderden mensen, vooral ook omdat in deze stad van 20.000 inwoners (de hoofdstad en enige stad van Frans Guyana) ,,niets te doen is". Door wonderen en tekenen die de mensen versteld deden staan, en het verhaal van de campagne van mond tot mond lieten gaan, kwam zo'n opschudding dat de zaal de mensen niet meer kon bevatten. Uren voor de opening zaten zodoende tientallen te wachten voor de deur, om, zodra die openging, naar binnen te dringen en een plaatsje te bemachtigen.

Velen werden naar huis gestuurd omdat er zelfs geen staanplaats meer was. In twee maanden brachten wij 3150 mensen tot Jezus. Nog nooit was hier een volle evangelieprediker geweest en dat God mij in Putten, Holland, dit land aanwees, is één van de grootste wonderen van onze bediening. Een man werd de eerste avond genezen van verlannning.Hij wandelde met zijn stok omhoog door de zaal. De tweede dag raakte God een vrouw, die vele kwalen had en ongeneeslijk was sinds 7 jaar kon niet lopen, had een longziekte en haar bloed was niet goed zodat ze altijd koud was. Na het gebed werd haar lichaam vernieuwd. En zo overtuigend en radicaal werd ze genezen, dat dit het grootste wonder van de campagne genoemd werd en iedereen erover sprak.

Ons hotel werd bestormd. De mensen drongen op om gebed en genezing te vinden. Maar we hielden bijbelstudies tussen de campagnes in, om de mensen te tonen, dat ze een leven met de Heer moesten beginnen voordat ze genezing gaan halen bij de Heer. In die bijbelstudies werden 110 mensen vervuld met Gods Geest. Binnen enkele dagen waren alle bijbels in de hele stad uitverkocht. We konden geen stap buiten de deur doen of de mensen van de straat hielden ons aan en vroegen gebed. De stad werd geschud door God. En de samenkomsten in ,,Le Petit Balcon" waar we de boodschap in het Frans predikten, werden de grootsten van onze bediening. Soms legden we een 600 mensen de handen op, bij een moordende temperatuur. En kwamen op een avond 400 tot bekering. Ze stroomden naar voren, zodat de gangpaden en de ruimte voor het podium ze niet meer konden bevatten en men maar bleef op de plaats waar men stond of zat.

Vooral de openbaringen over zieken die de Heer me gaf, hebben de ongelovigen overtuigd. Als de Heer mij iemand beschreef in een openbaring, en ik begon te vertellen welke kwalen hij had, wat hij had gedaan om genezen te worden en andere bijzonderheden, en die persoon kwam naar voren en vertelde dat alles klopte, terwijl ik hem of haar niet eerder had gezien, waren de mensen diep onder de indruk. Dit gebeurde vele avonden. Er waren speciale bevrijdingsavonden waarin we mensen verlosten van banden van toverij. De machten van toverij en spiritisme hadden deze stad in hun greep. Er waren verhalen over spokerijen die waar waren en waaronder de mensen serieus gebukt gingen. De Naam van Jezus verdreef de geesten.

Ben CayenneWe bezochten de rijksten en de armsten in een rijp en klaargemaakt oogstveld. Door de radio-preken die ik hield en de grote samenkomsten heeft de GEHELE stad het evangelie gehoord en Henk Huisman kwam over uit Holland om na mijn vertrek een blijvend werk op te bouwen, het enigste volle-evangelie-werk in het hele land. Het voorval op het vliegveld, vlak voor mijn vertrek, toont wel hoe groot de indruk van de campagne op de stad was. Toen ik door de douane zou gaan, om naar het vliegtuig te wandelen, vroeg een douane me om met hen te bidden. Ze hadden me gehoord, enkelen waren in de campagne geweest en hadden de wonderen gezien en nu vroegen ze me in een kamertje van de directeur te komen, waar ik met de hele douane bad, terwijl een paar minuten later mijn vliegtuig vertrok. Drie duizend zielen gered, een stad geschud, grote genezingen en een nieuw volk dat voor Gods komst is klaargemaakt. Dit is wereldevangelisatie.
(Foto.Na Prediking van B. Hoekendijk in Cayenne stromen honderden zondaars toe)
Stichting Ben Hoekendijk's Evangelisatie Campagnes

bhec

Uit Maandblad 78 - 1960 - (BHEC voorloper van Stichting Opwekking)

Onlangs is de ,,Stichting Ben Hoekendijk's Evangelisatie Genezings Campagnes" ingeschreven. Nu het werk zo groeide, o.m. door de uitgave van de
,,Jezus overwon satans macht"-grammofoonplaten, was het niet langer verantwoord deze zelfstandige organisatie in de Stichting ,,Stromen van Kracht" onder te brengen. Alleen om technische en organisatorische redenen hebben wij deze stap gedaan. De geestelijke banden met ,,Stromen van Kracht" zullen uiteraard hartelijk en in volkomen eenheid blijven bestaan. Wij allen geloven de waarheden die zij brengt geheel en prediken die zelf. Wij staan achter de organisatie in Baarn en bidden dat de Heer hun werk op grotere wijze dan ooit tevoren zegent. Wij concentreren ons op de Evangelisatie in de vorm van campagnes, lektuur en gramofoonplaten, want wij weten dat de oogst groot is en de arbeiders weinig. De Heer zal vele zielen redden, Hij heeft het beloofd!


Jezus is de weg

Jezus is de weg


Een bundel bekeringspreken van Evangelist Ben Hoekendijk. (Gedrukt in Nederland, mei 1966)

We hebben honderden en duizenden tot bekering zien komen in de laatste jaren: in de grote tentcampagnes, in zaalcampagnes, maar ook in openluchtsamenkomsten, in filmdiensten in de openlucht of in zalen. En helaas was er niet altijd de gelegenheid die mensen verder te leiden. Ofschoon we na de campagne nazorgdiensten hielden, en alle bekeerlingen jarenlang lektuur stuurden, voelden we toch dat we meer moesten doen, De preken in de campagnes gehouden hebben rijke vrucht gedragen. ,,Gods woord keert nooit ledig weer". Waarom zouden we diezelfde preken niet in boekvorm bij duizenden de wereld in sturen? De kracht van het gesproken of het geschreven woord is dezelfde. Daarom, om de bekeerlingen nog eens duidelijk te maken wat God van hen vraagt, en om vele nieuwe mensen de boodschap van Jezus’ verlossing te brengen, werd dit boek uitgegeven. Mijn grootvader zei altijd over zijn talloze boeken: ,,Geef ze niet als voedsel aan de motten, door ze in de boekenkast te zetten, maar als voedsel voor de ziel door ze aan een ander door te geven". Boeken zijn geen dode dingen. Boeken kunnen een mens beïnvloeden en veranderen. Vele grote Godsmannen werden gered door het lezen van een stuk Evangelisatielektuur. Daarom, geef dit boek door en bestel een nieuw. We hebben bewust naar afwisseling gestreefd. Zowel gedegen bijbelstudies als verhalen in verteltrant zijn opgenomen. En onze gebeden vergezellen ieder exemplaar. Ons gebed voor u die dit leest is, dat u gered moogt worden door jezus Christus.

B. Hoekendijk

T.z.t. zal de gehele inhoud van dit boek op deze site worden gezet als handleiding voor evangelisatie.

Tentcampagne
Jona ontwaakt

Jona Ontwaakt

Het boek JONA ONTWAAK is niet zomaar een samenbundeling van gedrukte vellen papier, het is een boodschap van God aan zijn gemeente. De inhoud van dit boek brandde in ons hart en we hadden geen rust tot we alles hadden opgeschreven. In de dampende jungle, in een houten hotel zonder electriciteit werden de meeste hoofdstukken geschreven, terwijl dezelfde avond wij tegen een grote schare spraken over Jezus. Dit boek is hierom zo aantrekkelijk, omdat het geheel op de praktijk is afgestemd. U kunt het niet zomaar lezen zonder dat u op een gegeven moment opstaat en zegt: Nu ga ik wat doen voor Jezus. Bij sommigen zal dit moment al bij de eerste bladzijden komen, bij anderen misschien aan ’t eind, maar een beslissing zal komen. Waarom? Omdat deze boodschap niet uit het hart van een mens komt, maar in Gods hart is ontsproten.

 

Lees het boek


One Way Day

One Way DayJezus een weg

Wies en ik kregen na de One Way Day zestig brieven per dag! Op de laatste One Way Day waren vijftienduizend mensen uit het hele land en all mogelijke kerken en groepen. We zagen honderden tot bekering komen. Ik denk aan die drugsdealer die zijn leven aan Jezus gaf en toen voor duizenden guldens stuff in de W.C. wegspoelde. Te gek allemaal. En dat in Nederland. Moet je zo'n massa eens horen zingen! We reizen kontinu langs koffiebars, kerken, en scholen, en we zien een grote honger naar God onder de jeugd van Nederland. De Opwekking is in volle gang. Doe ook mee. dit feest mag niet aan jou voorbijgaan. Ten eerste: we hopen je te ontmoeten op de volgende One Way Day. Ten tweede: we hebben een katalogus voor je klaar liggen waarin al onze One Way Day platen en cassettes en onze boeken of schriftelijke bijbelstudies staan. Schrijft dan naar....... Zegen Ben Hoekendijk

22 Oktober 1977 One Way Day Irenehal Jaarbeurs


One Way DayGedrukte Evangelisten - 100 voor f 2.50


GEBRUIK DEZE TRAKTATEN VOOR:


het geven aan de bezinepompbediende, de conducteur, de melkboer, een bedelaar, een huis-aan-huis-verkoper, iemand in de trein, bus of tram, de kinderen van de zondagschool, uw zieke dominee, uw familielid dat levensmoe is, uw medepassagiers, uw buurman.

Een stap EEN STAP VAN DUISTERNIS TOT LICHT.

De ,,best seller" van al onze traktaten.
De evangelische, klare en duidelijke
boodschap heeft velen de weg tot verlossing getoond. Reeds een kwart miljoen kwamen van de pers.
In 3 talen uitgegeven.
   
De grote verandering DE GROTE VERANDERING.

Het eerste getekende volle evangelie verhaal voor kinderen in Nederland. Het verhaal van de bekering van Paulus toont de kinderen de grote verandering die volgt na de bekering, terwijl tevens aandacht aan de genezing wordt gegeven. EenvoIle-evange- lie beeldroman. 50 voor f 2,50.
   
God wil u genezen GOD WIL U GENEZEN.

De boodschap van goddelijke gene- zing, in 'n duidelijk drukwerkje uitgegeven. Ideaal om aan zieken te zenden. De kracht van dit traktaat ligt hierin, dat geen strijdvragen worden behandeld, maar het WOORD wordt bracht.
   
Dit zegt God DIT ZEGT GOD.

Ons tweede bekeringstraktaat, waarin op allerlei uitvluchten en vragen die zondaars stellen, een bijbeltekst als antwoord wordt gegeven.Het is een samenbundeling van Bijbelteksten over de redding. Ideaal om mee te geven aan men- sen waar u tegen getuigd hebt.