duif

De grens van wonderen

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die IK DOE, ZAL HIJ OOK DOEN, en grotere nog dan deze" (Joh. 14 : 12).


Geschreven door Karel Hoekendijk

home

Zoals de wetenschap zich momenteel bezig houdt met het opsporen van allerlei grenzen en middelen zoekt om deze te doorbreken, zo is ook de Gemeente van Christus, onder leiding van de Heilige Geest, steeds meer bezig met het overwinnen van allerlei grenzen en limieten.
Vroeger waar men geestdriftig streefde naar snelheid in de vliegtuig industrie had niemand in de aviatiek gedacht dat het mogelijk zou zijn om de beruchte geluidsbarrière te doorbreken, maar ondernemende, rekenende geleerden en koene vliegers hebben dit volbracht; op het ogenblik is het doorbreken van de geluidsgrens een gewone zaak geworden.  En zoals dit doorbreken gepaard gaat met enkele scherpe knallen, als een "protest" tegen het binnendringen van deze afgesloten gebieden.

Zo ontmoet de Gemeente vandaag ook veel luidruchtig verzet, telkens wanneer nieuwe overwinningen over onbekende gebieden worden genomen. Er zijn allerlei benauwende begrenzingen, ons leven wordt aan alle kanten ingeperkt door regels, machten en wetten die onze vrijheid belemmeren. We willen meer kunnen doen, de vleugels wijder uitstrekken, meer gebieden ontdekken in de geest, ook stoffelijk uitgebreider en heerlijker excisteren.

In hoeverre kunnen wij als geopenbaarde zonen overwinning nemen over geldmiddelen, over de omstandigheden, over de stof, over het weer, over ruimte en tijd, in hoeverre kunnen wij bijvoorbeeld onze troonrechten gebruiken tegen alles wat de gezegende realisering van een wereldwijde zending in de weg staat. De zonen hebben immers de beschikking over alle krachten van het Koninkrijk en het wordt tijd dat wij deze bewust gebruiken voor de opbouw van de Kerk van Christus en tot eer van de Naam van de Heer der Kerk.

Jozua liet in het dal van Ajalon de zon en de maan stil staan, Elia gebood het vuur van de hemel, gebood de regenwolken drie en een half jaar weg te blijven. Deze mannen grepen in, in heilige, machtige wetten van de natuur en de natuur boog zich voor hun bevelende stemmen en gehoorzaamde. Wat wisten zij meer? Wat wist Elia, Elisa, Mozes, Paulus meer? Kregen zij grotere bevoegdheden, of kenden en gebruikten zij eenvoudig de hun gegeven bevoegdheden?

Ik weiger te geloven dat zij vroeger meer toegang hadden tot de wondere, afgesloten gebieden van het universum, dan thans; dat zij toen en ginds er een bijzondere sleutel voor hadden. Ik geloof dat vandaag de zonen dezelfde dingen kunnen doen. Wij kunnen het niet ontkennen, aan alle kanten vinden wij belemmeringen die een heerlijke en machtige uitbloei en verruiming, verbreding en verdieping van ons leven en werk limieten stellen. Wij hebben door de eeuwen heen deze wetten maar aanvaard, wij weten niet beter of ze behoren er bij, ja ze worden dikwijls theologisch goed gepraat als tuchtmaatregelen van de Vader. Maar ze zijn voor mijn gevoel niet anders dan hinderlijke, verdrietige en vernederende belemmeringen, vijandige dreigingen, die ons levensgeluk aantasten.

Zoals de lucht- en ruimtevaart door de ontwikkeling van de wetenschap, door ontdekking van nieuwe mogelijkheden, opzienbare vorderingen maakte, zo ook ziet de Kerk van de eindtijd nieuwe ontwikkelingen, nieuwe overwinningen; daar is verscherpte visie, wandelen in de Geest, vergroot gezagsbewustzijn, duidelijker besef van verkregen rechten, sterkere bewustwording van het zoonschap Gods; het is de Bruid des Heren die toegroeit naar de eindfase van haar volkomenheid, van het zijn "zonder vlek of rimpel".

Steeds meer geeft de Heilige Geest, die in alle waarheid leidt, visie op de overwinning over ziekte, zwakheid, vrees, armoede, dood, over plaats, ruimte en tijd. En zoals de ontdekking eerst met verzet, protest gepaard gaat, met kritiek er veel theologisch en verstandelijk protest tegenover nieuw licht op de kandelaar, maar niemand kan deze ontwikkeling tegenhouden.

De geloofsgenezing

De geloofsgenezing bijvoorbeeld is een bijzondere kracht van het Koninkrijk dat door geloof in werking wordt gesteld. Maar toch is er een verschil tussen een genezingswonder en een regelrecht scheppingswonder en onder de scheppingswonderen in de bijbel is ook verschil, het een is als Goddelijke ingreep machtiger (voor ons besef althans) bovennatuurlijker, ofschoon wij deze dingen alleen van de benedenkant bekijken kunnen. Het ene Koninkrijk neemt terug wat het andere koninkrijk stal, de ene Koning overwint de andere. In Joh. 4 : 47-54 lees ik het volgende verhaal. "Toen deze hoorde, dat Jezus uit Judea naar Galilea gekomen was, ging hij tot Hem en verzocht Hem te komen en zijn zoon te genezen; want deze lag op sterven. Jezus zeide dan tot hem: Ga heen, uw zoon leeft! De man geloofde het woord, dat Jezus tot hem sprak, en ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en zeiden, dat zijn kind leefde. Hij vroeg hun naar het uur, waarop de beterschap was ingetreden; zij dan zeiden tot hem: Gisteren op het zevende uur werd hij vrij van koorts. De vader dan bemerkte, dat het dat uur was, waarop Jezus tot hem gezegd had: Uw zoon leeft, en hij werd zelf gelovig en zijn gehele huis."

Dat was een wonder-genezing. Maar toch was de opstanding van Lazarus, die reeds vier dagen in het graf was, een groter wonder, een scheppingswonder. Jezus werd gewaarschuwd dat hier sprake was van bederf in een vergevorderd stadium, de mensen rondom Hem vonden het nodig om Hem er op te wijzen dat dit vlees totaal in de macht van de wetten van de vernietiging lag, de mogelijkheden voor Jezus waren werkelijkheid dubieus te noemen. In de hitte van dit tropische land was er sprake van een totale verwoesting van dit kadaver. Vier dagen in het graf, overgeleverd aan de ontbinding. Maar dat maakte voor Jezus geen verschil uit. Hij greep toch in deze toestand in en riep het leven in Lazarus terug te komen en het gehele vlees, alle cellen, de aderen, de zenuwen, het hart, het bloed, alles werd nieuw en werkzaam en begon te funktioneren.

De dood overwonnen

De genezingen die wij mogen doen in Jezus' Naam zijn wonderen, omdat zij de grenzen van het natuurlijke te boven gaan, maar toch zijn het geen directe scheppingswonderen, daarvoor moet een bepaalde grens worden doorbroken, de wondergrens. Ontbrekende lichaamsdelen moeten worden ingevoegd, nieuwe organen geschapen. In de dienst van de geloofsgenezing neemt men door geloof de oorzaken van de ziekte weg. En wanneer dat gebeurt herstelt het lichaam en de krachten komen terug.

Er wordt overwinning genomen over de schadelijke, negatieve werkingen in het lichaam en de positieve krachten nemen weer de leiding tot herstel. Maar het opwekken van een dode is een geheel andere zaak. Hier heeft het bederf verwoestend gewerkt, het huis van het lichaam is geheel ingestort, alles is afgestorven en er zijn geen genezende krachten meer aanwezig om het in zijn oude vorm terug te brengen, gezonde cellen kunnen geen opbouwend werk meer doen voor herstel. Hier moet iets anders gebeuren, hier moet de wondergrens worden doorbroken. Dit is Gods werk. Hier geen restauratie van verhoudingen die buiten de discipline zijn komen staan van Gods scheppingsorde, maar hier een geheel nieuwe schepping. Hier moet iets van buiten, van God uit, weer inkomen wat is uitgegaan.

Langs natuurlijke weg is dit niet mogelijk, de levensgeest is langs natuurlijke weg niet terug te brengen. Dit is een bijzondere zaak. Dit is niet "zomaar" te doen, hiervoor moet een duidelijke roeping van de Heer worden ontvangen. De Heer Zelf moet het u zeggen, nimmer anders. Maar Jezus wekte doden op, ook zijn discipelen deden dit, u kunt dit lezen in de bijbel. De meeste doden opwekkingen staan niet in de bijbel beschreven, ze gebeurden door de eeuwen heen. Maar ik ben zeker dat er een tijd geweest is waar zoveel doden worden opgewekt dan thans. Wij horen van verschillende kanten van.

Maar van hoevele gevallen horen wij nimmer omdat er geen bericht van werd gezonden. In Kenya, Oost-Afrika, stonden in een samenkomst van 250 afrikaanse evangelisten 40 mannen op, toen gevraagd werd door een amerikaanse dominee, wie van hen een dode had opgewlekt. Stelt u zich dat eens voor, dat er in deze generatie (dit bericht is van 1962) op één plaats in afrika 40 evangelisten gevonden werden die een dode hadden opgewekt. En verschillenden van hen getuigden dat zij meerdere doden hadden opgewekt. Telkens ontmoeten wij mensen, het zijn meestal gewone mensen uit Afrika en Azië, die getuigen van opwekking van doden.

Op de laatste Volle Evangelie Vreugdedag in Utrecht gaf br Tjiong Giok Se, een jonge chinese broeder uit Indonesië, voor alle aanwezigen getuigenis dat hij zes doden had zien opwekken. Hier ook weer een gewone, onbekende man uit Indonesië, maar welk een heerlijk getuigenis, dit zijn de duidelijke voortekenen van Jezus' wederkomst.

Leven over dood

Het evangelie is de boodschap van leven over dood, leven in Jezus Christus dat in de plaats komt van dood in zonde en ongerechtigheid. Het is de goede tijding dat de Heer de mens geestelijk vernieuwt, het hart vernieuwt, de visie vernieuwt, het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. In de vergankelijks-toestand van de geestelijke mens is onvergankelijkheid binnengebracht, onverderfelijkheid, eeuwigheid, Goddelijk leven .. Dat aanvaarden wij allen, wij prediken dit en zongen in onze liederen daarvan.

Wij geloven echter niet of nauwelijks dat ditzelfde geldt voor de stof. Wij geven de stof geen hoop, Wij hebben geen geloof voor overwinning in de wereld van de stof, Wij staan er nog ver van en kunnen moeilijk aanvaarden dat inderdaad ook voor onze lichamelijkheid "de wet van de Geest des levens in Christus heeft vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods". Ons verstand steigert dan, alles in ons wijst dit af als het opwekken van doden ter sprake wordt gebracht.

Wij worden kwaad van binnen, wij weigeren verder te denken. Maar Jezus bedoelt ook dit als een onderdeel van de evangelieverkondiging. Hij verdeelt niet de taken: wij het Woord en Hij het leven, de genezing, de verlossing van demonen. Neen, Hij wijst erop dat het Woord gepaard MOET gaan met deze tekenen die de gelovigen zullen volgen. Hij maakt geen scheiding en heeft de moed DEZELFDE werken die Hij deed, aan ONS op te dragen, Hij neemt niet de moeilijke, "onmogelijke" gevallen om aan ons de eenvoudiger werken over te laten. Neen, Hij legt dezelfde TAAK op ons die lag op Hem. "Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb Ik HEN uitgezonden in de wereld" (Joh. 17 : 18). "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die IK DOE, ZAL HIJ OOK DOEN, en grotere nog dan deze" (Joh. 14 : 12).

Jezus bedoelt dit als Hij opdracht geeft aan Zijn discipelen, zoals wij dat lezen in Matth. 10 : 7: "GAAT en PREDIKT en ZEGT" ... U hoort het, het zijn bevelen, de Heer der Kerk beveelt dit aan Zijn dienstknechten! Matth. 11 : 1 zegt: "En het geschiedde, toen Jezus Zijn BEVELEN aan Zijn twaalf discipelen ten einde had gebracht". Bevelen. Hij verwacht niet dat over deze dingen met Hem gesproken wordt, dat Hem gesmeekt wordt dit te doen voor hen, maar Hij zegt: Ik wil dat gij HANDELT, zelf INGRIJPT, het gezag dat gegeven is geworden GEBRUIKT!

"GAAT en PREDIK en ZEGT: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, GENEES zieken, WEKT doden OP, REINIGT melaatsen, DRIJFT boze geesten UIT." Niet over deze dingen blijven theoretiseren, maar de KRACHTEN van het Koninkrijk de wereld nabij brengen, in beweging zetten, in werking. "Het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in KRACHT" (I Cor. 4 : 20).

Het evangelie is de manifestatie van kracht door het getuigenis van de geopenbaarde zonen gebracht. Geen zaak van woorden, van vrome, meeslepende woorden van wijsheid, maar van betoning van kracht. De duivel heeft er een zaak van woorden van gemaakt, van mensenwoorden en de kracht er uit getheoretiseerd, maar de Geest Gods doet deze dingen terugkomen in de Gemeente van Christus in de eindtijd. Halleluja! De discipelen die deze opdracht van Jezus kregen, beschikten toen niet over de vervulling met de Heilige Geest, zij stonden vóór pinksteren. Zij moesten de totale mens: ziel, geest en lichaam (zie ook Marc. 6 : 12, 13) aanspreken vanuit het heil in de Naam van Jezus.

Maar na pinksteren was er een grotere kracht beschikbaar. Zij konden naast de Naam en het bloed van het Lam, nu handelen vanuit de kracht van de inwonende Heilige Geest. De machten gehoorzaamden hen instantelijk, de ziekten weken, de demonen voeren uit. Na pinksteren waren de resultaten groter dan voorheen. Door hun persoonlijk pinksteren konden ze de grote opdracht voor wereldevangelisatie beter realiseren dan voorheen, vollediger en effectiever. Prijs de Heer dat vandaag over de gehele wereld mannen Gods staan die de krachten van het Koninkrijk herontdekken, de bijbelse visie volgen in de kracht van de Heilige Geest. Het Koninkrijk van Christus wordt op deze wijze geopenbaard tegenover de tegenstander, die steeds meer terrein verliest.