duifGeschreven door Elisabeth Hoekendijk

home

"Zie, Ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden" (1 Cor. 15 : 51, 52)


Alle kinderen van God, die weten dat de Heer zal wederkomen, zien uit naar die laatste bazuin; wanneer die klinken zal is het moment daar dat ons sterfelijk lichaam zal veranderd worden in een geestelijk lichaam en wij zullen tezamen, met allen die in Christus ontslapen zijn, de Heer tegemoet gaan, als Hij komt op de wolken des hemels. Er is niets dat ons hart meer doet trillen van verlangen, dan wanneer wij denken aan dat moment. De Heer te zien van aangezicht tot aangezicht, is voor elk kind van God het heerlijkste wat hij zich kan voorstellen. Die wonderbare laatste bazuin, wanneer zal zij klinken?

Zeven Bazuinen
De bijbel leert ons dat er zeven bazuinen zijn; de zevende zal dus de laatste zijn. Het is goed om na te gaan wat er zal gebeuren, bij die andere zes bazuinen, die aan de zevende voorafgaan. Vanaf Openb. 8 : 2 wordt ons in de bijbel de beschrijving gegeven van de zeven bazuinen. Wij zien dat het een tijd is dat er veel wordt gebeden op aarde. De gebeden der heiligen, dat zijn allen die gereinigd en geheiligd zijn door het bloed van Jezus (Hebr. 10 : 10), stijgen op tot voor Gods aangezicht. Voordat de zeven engelen hun oordeelsbazuinen zullen laten horen, komt er eerst een andere engel, die de gebeden der heiligen als een wierookoffer brengt voor het aangezicht van God, op het gouden altaar voor den troon. Het is of de gebeden van Gods kinderen de maat vol maken. Vanaf hetzelfde altaar wordt nu vuur genomen om het naar de aarde te werpen, het zijn de oordelen van God, die nu een aanvang nemen op aarde.

,,En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp het vuur op de aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving" (Openb. 8 : 3).

Wanneer ik dit lees, dan moet ik denken aan Israël in slavernij in Egypte. De bijbel zegt ons dat alles wat met Israël gebeurde tot onze lering is opgeschreven,

,,Al wat namelijk te voren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden" (Rom. 15 : 4).

Het is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is" (l Cor. 10 : 11). Toen God Mozes riep om Zijn volk te verlossen, was het eerste wat God zei: ,,Het gejammer der Israëlieten is tot Mij doorgedrongen" (Ex. 3 : 9). De gebeden van Gods volk, dat in verdrukking is, komen als een reukoffer voor het aangezicht des Heren en daarop zendt God Zijn plagen en oordelen om Zijn volk te verlossen. Zo ging het met Israël in Egypte, zo zal het ook gaan met de gemeente in de eindtijd. De bijbel leert ons op vele plaatsen, ,,dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan" (Hand. 14 : 22b).

Maar wanneer de verdrukkingen komen, laat God dit toe; het is noodzakelijk voor de loutering en beproeving van ons geloof, maar het moment komt dat God ZIJN verdrukking en vergelding zal uitstorten over onze verdrukkers (2 Thess. l : 6). Onze erfenis, het Koninkrijk Gods, ligt gereed om geopenbaard te worden in de laatsten tijd. ,,Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor kortere tijd door allerlei verzoekingen beproefd, omdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus" (1 Petr. 1 : 6, 7).

Wanneer de maat vol is, dan zullen de zeven engelen bazuinen, waarmee God een einde maakt aan het koninkrijk van satan, evenals God eenmaal een eind maakte aan de heerschappij van de Farao van Egypte over het volk van God, en hen verloste door allerlei plagen en wonderen. ,,Evenals in de dagen, toen gij uittoogt uit het land Egypte, zal Ik hem wonderen doen zien" (Micha. 7 : 15). Hebt u wel opgemerkt, dat de plagen, waarmee God Egypte sloeg, niet het volk Israël troffen? ,,Al deze dingen zijn ons ten voorbeeld geschied"

Zo zal God ook Zijn kinderen veilig stellen in de eindtijd voor Zijn oordelen en plagen. Hij zal "beschuttend redden en sparend bevrijden" (Jes. 3l 1 5b). "Wie in de schuilplaats des Allerhoogslen is gezeten", zal beschermd zijn onder Zijn vleugelen.
,,Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, TOT u zal het NIET genaken; slechts zult gij . .. de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. Den Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen" (Ps. 9 : 1-10).
,,En gij zult door allen gehaat worden om Mijns naams wil, Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen" (Luc. 21: 1719).


Eerste bazuin
Wanneer de eerste engel bazuinen zal, valt er hagel en vuur van de hemel en een derde deel der aarde zal verbranden, ook van de bomen en het gras (Openb. 8 : 7).

Tweede Bazuin

De bazuin van de tweede engel is gekeerd tegen de zee, een derde deel van de zee zal veranderen in bloed en een derde deel van de schepselen in de zee zullen sterven en een derde deel der schepen vergaan (Openb. 8 : 8, 9).

Derde Bazuin
Als de derde engel zal bazuinen, dan worden de rivieren en bronnen getroffen en een derde deel der wateren worden alsem en vele mensen zullen sterven door dit bittere water (Openb. 8 : l0, 11).

Vierde Bazuin
Bij de vierde bazuin worden zon, maan en sterren getroffen en voor een derde deel verduisterd (Openb. 8 : 12).

De drie Weeën
De drie laatste bazuinen worden drie weeën genoemd. Zo wordt hier, zoals ook op andere plaatsen, een vergelijking getrokken met de weeën waarmede een kind wordt gebaard. Het kind wat geboren wordt is het Koninkrijk Gods.

Vijfde Bazuin
Bij de vijfde bazuin wordt de put des afgronds geopend en een rook stijgt op die de zon en het zwerk verduistert. Uit die rook komen sprinkhanen tevoorschijn die macht hebben als sehorpioenen om de mensen te pijnigen, behalve de mensen die door God verzegeld zijn. Prijst God dat wij reeds nu verzegeld mogen zijn door de Heilige Geest der belofte (Ef. l : 14), die een onderpand is van het komende Koninkrijk. Deze vreselijke plaag zal de verzegelde kinderen van God niet treffen, maar God zendt die tot de ongehoorzame wereld. Deze sprinkhanen doden de mensen niet, maar pijnigen hen vijf maanden lang. ,,En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, maar hem geenszins vinden" (Openb. 9 : 6).

Zesde Bazuin
Dan komt de zesde bazuin, als een vreselijk oordeel dat een derde deel der mensen zal doden (vrs 13-21).

Nog altijd is er in die tijd een mogelijkheid om zich te bekeren. Ook in Zijn oordelen is God een God van liefde. Helaas lezen wij dat de mensen zich niet bekeren, ,,En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood werden door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden... van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hoererij, noch van hun dieverijen" (Openb. 9 : 20, 21). ,,Want Ik heb geen welgevallen aan den dood van wie sterven moet, luidt het woord van den Here; daarom bekeert u, opdat gij leeft" (Ezech. 18 : 32). Tot het laatst toe blijft het geopende boek (Openb. 10 : 8) een beeld van het Woord van God en aan alle natiën, volken, talen en koningen wordt het evangelie gebracht (vrs 11).

De twee getuigen
In Jeruzalem zal God zijn twee bijzondere getuigen laten profeteren, de laatste twee en veertig maanden. Zij zijn met bijzondere macht bekleed, er komt vuur uit hun mond om hun vijanden te verslinden, zij sluiten de hemel zodat er geen regen valt zolang zij profeteren en zij slaan de aarde met allerlei plagen. Wanneer zij hun getuigenis voleindigd hebben, worden zij gedood door de antichrist. Maar zie hoe wonderlijk, hun dood is aan de dood van Jezus gelijk.

Drie en een halve dag liggen zij dood op de straten van Jeruzalem, uit alle volken en natiën zijn er die hun lijken zien en dan, na drie en een halve dag, worden zij opgewekt uit de doden en varen op naar den hemel voor aller oog.
Dan wordt de zesde bazuin voleindigd in een vreselijke aardbeving in Jeruzalem, die een tiende deel der stad doet ineenstorten en waarin duizenden mensen omkomen. De mensen die overblijven na deze vreselijke ramp, buigen zich in vrees en aanbidding voor de God des Hemels (Openb. 11 : 1-13). Nu kan de Heer wederkomen. Wij lezen op verschillende plaatsen in de bijbel dat de Heer pas komt als Israël zich bekeerd heeft. ,,Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij den Christus, die voor u te voren bestemd was, Jezus, zende; dien de hemel moest opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen" (Hand. 3 : 19-21).

,,Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild... gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in den naam des Heren!" (Matth. 23 2 37-39).

,,lk zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Hem aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben" (Zach. 12 : 10).
,,lk wil wederkeren naar Mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en Mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien" (Hos. 5 : 15).


De Zevende Bazuin
Met de zevende en laatste bazuin zien wij de Heer wederkomen om Zijn Koninkrijk van gerechtigheid op te richten op aarde. De gemeente gaat de Heer tegemoet in de lucht, om te delen in Zijn glorieuze komst naar de aarde.

,,En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in den hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onzen Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden... Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; de volkeren waren toornig geworden, maar Uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven. En de tempel Gods, die in den hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel" (Openb. ll : 15-19).

,,Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van den hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van den Zoon des mensen verschijnen aan den hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen den Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere" (Matth. 24 : 29-31).

,,Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval den ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank eener bazuin Gods, nederdalen van den hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, den Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met den Here wezen" (Thess. 4 : 15-17).


,,U doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen . . . om uw handen te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onzen God en Vader bij de komst van onzen Here Jezus met al zijn heiligen" (Thess. 3 : 12, 13).

Elisabeth Hoekendijk


Zie ook haar Eindtijdboeken, deze zijn nog steeds te bestellen.

Het Koninkrijk komt                       Leven in de eindtijd                        Ja ik kom spoedig
Het Koninkrijk komt          Leven in de eindtijd              Ja, Ik kom spoedig