(1961)
Uit de maandbladen nr. 77, 81, 87, 90, 94, 105
    
Durk en Will Sprik

Bediening Durk en Will: Profeet en Leeraar
Durk gaf predikers-cursussen en Bijbelstudies.

Zendings gebieden;
Duitsland, Zwitserland, Nederland

Durk Sprik † 16 dec. Dokkum 2001
Will Sprik ??

Inhoud

Persoonlijke noot
Verslag Zwitserland

Het zoonschap Gods
Jezus Christus is dezelfde
God zal in je behoefte voorzien
Verslag Zwitserland 2
Verslag Zwitserland 3

 

Durk en Will Sprik

Durk en Will SprikEEN PERSOONLIJKE NOOT - door Karel Hoekendijk

Ons blad wordt over de gehele wereld gelezen en allen die geïnteresseerd zijn in ons werk, hebben recht te weten wie broeder en zuster Sprik, deze full-time-evangelisten van ,,Stromen van Kracht" zijn. In ons land zijn ze genoegzaam bekend, maar elders niet, uitgenomen Zwitserland, waar ze in het Duits- zowel als het Franstalig deel algemene bekendheid en achting genieten. Ik voel zo'n behoefte om van deze beide vrienden eens wat meer te vertellen, Als redacteur neem ik rustig het recht om eens wat meer van de predikers te vertellen die trouw in deze boodschap staan en daarvoor veel onbegrip en smaad oogsten. Ik heb meegemaakt hoe broeder Sprik voor het eerst in onze samenkomst in Amsterdam kwam, een opvallende figuur, hij kwam tegen het slot van de dienst binnen. Zijn vrouw, iedereen kent haar als Will, was ook in de dienst, meen ik. Hij keek en luisterde en proefde kritisch en dat is zijn goed recht. Op een avond kwam hij naar voren voor genezing en vervulling met de heilige Geest. Ben Hoekendijk en een Duitse broeder die ons juist bezocht, legden hem de handen op en hij werd vervuld met Gods Geest. Hij groeide geestelijk snel en begon zelf de bijbel te onderwijzen en zieken te genezen. Het is wonderbaar hoe snel en hoeveel de Geest des Heren hen onderrichtte, hij zag allerlei dingen diep en klaar en begon anderen om zich heen te verzamelen en te onderwijzen. Hier kwam zijn bediening het duidelijkste naar voren, in het onderwijzen van anderen, het dieper binnenleiden in Gods heilsgeheimen. Hoewel de Heer hem daarvoor machtig tot zegen stelt, is het podium niet zijn eigenlijke bediening, deze is het onderwijzen, leiden van anderen, hij is typisch de gezegende man van de onderbouw, dat is een zeldzame en wonderbare genade, ik wens dat daar meerderen van waren, mensen als hij, die zo gezegend worden gebruikt door de Heer, voor de onderbouw van de gemeente.

Zo werd hij een sterk naar voren tredende figuur in ons werk en als oudste onder de predikers mijn vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de podia van ons land. Maar er is iets dat wonderbaar is bij br. Sprik en dat is het gezag dat hij bij de jeugd heeft. Hij heeft de jonge predikers gevormd en ze gehoorzamen en volgen hem met een roerende verering. Ze luisteren allen naar hem en men kan rustig zeggen dat hij met zijn persoonlijke gesprekken en vooral door zijn predikers-cursussen en bijbelstudies de jongere generatie predikers heeft gevormd en daar ben ik hem ontzaglijk dankbaar voor. Hij is hun leraar, leider, hij verdeelt en regelt de spreekbeurten in het land met de jonge predikers en dat met wijsheid en voortvarendheid. Waar wij door onze veelvuldige buitenlandse reizen en ander werk dit niet konden doen, nam hij als vanzelf deze taak over en inspireerde de jeugd. En hoewel de predikers een grote mate van onafhankelijkheid hebben, luisteren ze steeds naar de raadgevingen van Durk.

Het doet mij altijd zo goed wanneer de jonge predikers met zoveel respect en dankbaarheid over Durk tegen mij spreken en het is mede door de aanwezigheid van Durk in Holland, dat wij onze arbeid hier zo rustig achterlaten. lk geloof ook niet dat er ooitiemand in de geschiedenis van ,,Stromen van Kracht" zoveel smaad en onbegrip heeft ontmoet als het echtpaar Sprik, maar wij geloven dat door genade des Heren de laatste tijd veel meer achting en liefde op hen afkomt, want ze genieten steeds meer populariteit en hartelijkheid van de mensen, hun samenkomsten worden gezocht en vooral de openbaringsgave van deze knecht Gods bezorgt hem veel respect.
Broeder Sprik ziet op zijn samenkomsten ook voortdurend vele grote wonderen, het is de Heer die hem duidelijk bevestigt, voor iedereen. Halleluja! Durk Sprik is een man die met zijn Heer spreekt, het is de weg die hij volgt en anderen wijst: luisteren naar de Heer en Zijn aanwijzingen en riehtlijnen volgen! De Heer zei hem eens, jaren geleden, dat het Zijn wil was om hem zeer rijk te zegenen, indien hij op de plaats bleef staan waar Hij hem geplaatst had en er nimmer van zou aflopen. En het werd hem duidelijk gemaakt dat zijn plaats was, de tweede te zijn in het geestelijke werk van ,,Stromen van Kracht". Hij zou zeer door de Heer gezegend worden als hij daar en daar alleen zou blijven staan en ons niet voorbij zou proberen te streven. Zovelen zouden dat nimmer kunnen, deze plaats blijven bekleden door de jaren heen, zonder voorbij te streven, o we hebben in de negen jaar dat ,,Stromen van Kracht" bestaat, velen gezien, die, toen ze alles bij ons hadden ontvangen wat ze nodig hadden, ons verlieten, ons gingen bestrijden van die dag af. Ze konden niet op hun plaats blijven, de strebers.

Maar niet bij Durk Sprik, hij wenst dat niet en is de Heer gehoorzaam. Het heeft mij overal op mijn reizen steeds weer zo gefrappeerd en gezegend als ik een brief van Durk Sprik kreeg. Ik kreeg ze trouw op vele plaatsen in Zwitserland en in Zuid- Afrika, regelmatig wekelijks verwachtte en ontving ik de brief van Durk Sprik, vol van nieuws uit het werk, alles vertelde hij, maar ik weet en dat is zo tekenend voor Durk, dat hij strijd en moeilijkheden voor mij verborg en steeds over de goedheid van de Heer schreef, die zo zegende overal. Evenals Peter Vlug, schreef Sprik altijd positief, opbouwend, bemoedigend, steeds vol achting voor ons, steeds advies vragend, o, deze brieven stuurde de Heer dikwijls tot ons (door) op tijdstippen als wij verdrietig en vermoeid waren en het heeft ons beiden zeer dikwijls zeer gezegend. Het is zo duidelijk dat de Heer met broeder en zuster Sprik is en iedereen die hen beter kent en iets meer van hun bediening weet, is het daarmee eens.

Als wij perioden hadden dat er geen brieven kwamen uit Holland, dan kwam de bekende envelop van Durk altijd trouw en wij lazen deze brief steeds met blijdschap en zegen, we dankten er de Heer veel voor, voor deze brieven. Hoewel ik het hem nimmer vroeg, voelde hij dat hij dat aan ons verplicht was om de dingen door te geven, de zegen, de groei, de wonderen, wat de Gideons, ,,zijn jongens", hadden gedaan en beleefd, hij moest verantwoording afleggen van de dingen, voelde hij en dat waardeer ik ten zeerste. lk ben zo blij en ik dank er de Heer voor, dat ik steeds meer zie hoe de mensen worden gezegend door zijn enorme bijbelkennis en zijn zo zeer gezochte bijbelcursussen. Volgende maand, in juli, gaat hij met zijn vrouw, geassisteerd door enkele jonge predikers, een bijbelcursus geven in Zwitserland. Men had ons dat gevraagd te geven, doch door onze reis naar de Caribean neemt hij het van ons over en wij vertrouwen het hem rustig toe met een bede voor zeer veel zegen. De mensen worden door de boze dikwijls geïnspireerd om te denken dat ik niet achter Durk en Will Sprik zou staan, maar ik verklaar hierbij en bewijs dit nu toch wel duidelijk, dat ik dat wel ben en een lijn met hem trek, omdat ik weet en gezien heb dat de Heer op bizondere wijze met hem is.

Daarom vraag ik u volledig deze beide goede mensen te accepteren en naar hen te luisteren, ze brengen het Woord Gods, in rijke mate. Ze zijn tegen het traditionele denken, tegen tormalisme en gebondenheid aan oude inzettingen, ze zijn fris en revolutionair van gedachten, ze zijn in de vrijheid en dat is te waarderen, maar dat doet strijd ontwikkelen tegen hen, maar dat geeft niet, de Heer bevestigt op wonderbare wijze dit woord en deze bediening. Nu ik op het punt sta om het land weer voor enige tijd te verlaten, wil ik graag wijzen met hartelijke sympathie op deze twee mensen, op Durk en Will Sprik, als twee trouwe, vuurvaste vrienden. Bidt voor hen en sta hen bij met alles, zie hoe de Heer hen gebruikt. Ze zijn vaak moe door een overvolle agenda, daarom bidt voor hen en schrijf hen eens een hartelijke brief. Er zijn zoveel mensen genezen in hun samenkomsten, schrijf hen eens van uw genezing, wilt u dat doen? Wij danken beide, moeder Bep en ik, de Heer van harte voor deze beide gezegende predikers, die met grote trouw voortgaan en wensen ook vooral te wijzen op de voortreffelijke manier waarop Will haar man weet te steunen en inspireren. Prijs de Heer! Veel zegen!

KAREL HOEKENDIJK


ZWITSERLAND - Verslag Durk en Will Sprik - 1961 Schaffhausen

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwigheid. Ook in Zwitserland. Ook hier zijn Gods daden groot en wonderbaar. De weken dat mijn vrouw en ik onze Evangelisatie-campagnes hielden in Zwitserland, waren vol strijd, maar nog meer vol overwinning. Steeds is er strijd tegen onze boodschap. Handelingen 22 vers 28 is nog steeds actueel. Maar de overwinning in de Naam van Jezus dan ook telkens weer overtuigend. Halleluja! In Schaffhausen, in Winterthur, in Bern, overal kwamen zielen tot Jezus, zeer velen. Verseheidenen werden gedoopt met de heilige Geest. De Heer deed grote wonderen en tekenen, zelfs blinden kregen licht in de ogen. We hebben een heerlijke doopdienst gehad in de Nussbaurnensee, ergens tussen Schaffhausen en Winterthur, waar 17 mensen uit deze plaatsen werden gedoopt in water.
Het was een prachtige gelegenheid. De Heer gaf ons deze. We hadden de broeders van de Pinkstergemeenten gevraagd of we hun gebouw met doopgelegenheid in Zürich mochten gebruiken, doch deze broeders vonden geen vrijmoedigheid hierin toe te stemmen. Met broer Vögelin van Schaffhausen zijn we, aan de hand van de kaart, op zoek gegaan naar een gelegenheid, een meertje of zo iets. Maar het moest niet te hoog gelegen zijn en het water moest niet te koud zijn. Zoiets is in april, wanneer de sneeuw smelt in de bergen, een onmogelijkheid in Zwitserland. Maar de Heer leidde ons naar een klein meer, geriefelijk gelegen bij Nussbaumen, verscholen achter een bosje, midden in een natuurreservaat. Bij informatie bleek dat men daar vrij mocht zwemmen. Op een avond heeft broer Vögelin een trap getimmerd in het water, zodat de dopelingen vrij gemakkelijk het water konden ingaan. Het water was niet koud, daar het meer klein was in de zon wekenlang aan een heldere hemel had geschenen. Op zondagmiddag 9 april waren er een zestig of zeventig mensen aanwezig, om het doopfeest mee te maken. De lucht was bewolkt en het was kouder geworden, maar regenen leed het niet. Het zingen, de dienst, het dopen, het was een groot heerlijk feest. Jonge mensen en ouderen lieten zich juichend dopen in het water en stonden weer op als nieuw- herborenen. Jezus leeft! Er was iets belangstelling van vreemden, doch niet veel, want het meertje lag afgelegen en het was nog te vroeg in het iaar voor vacantie. Na de doopdienst werden al deze mensen weer met auto’s naar het station in Stammheim of naar Erzwilen gebracht en nn 4 uur was iedereen vertrokken en toen mijn vrouw en ik als laatsten in de auto stapten, begon het te stortregenen.

Later hoorden we dat het die middag overal had geregend. Maar de Heer had ons droog weer gegeven. Halleluja! vooral in Winterthur was grote zegen. Meer dan 55 werden vervuld met de Heilige Geest en 20 mensen vonden er vrede bij Jezus. Maar vooral werden velen bevrijd van allerlei boze machten. Moeders brachten bezeten kinderen tot Jezus en in te Naam van onze Heiland werden ze verlost. Glorie voor Jezus! In Rafz hebben we gezegende samenkomsten gehad. We waren een avond in een klein bergdorpje in Zürcher­Oberland, waar de president van de Landeskirche in die plaats werd vervuld met de Heilige Geest, alsmede twee anderen en een vrouw zich bekeerde. Die avond waren we met onze kleine Citroën al maar bergop geklommen en in het duister van de avond vonden we daar boven op de berg een driehonderd jaar oude boerderij, vol antiek. Maar ook een kleine groep mensen, die tezamen waren gekomen om te luisteren naar de wonderbare boodschap die die Hollandse prediker bracht uit de bijbel. De president van de kerk zat op de kachel mee te luisteren. Hij had ons in september 1960 eenmaal horen prediken in Winterthur. Hij was de eerste die deze avond kwam om vervuld te worden met Gods Geest. Het is heerlijk wat Jezus doet. Terwijl we dit sehrijven, zitten we midden in een bijbelstudieweek in Lausanne, broer Buchmann vertaalt ons in het Frans. De zaal wordt elke avond voller. Een groep van een bijbelschool hier in de buurt komt al en toe.

Een van de leerlingen van de bijbelschool werd door een zuster die de samenkomsten in Bern meemaakte, uit de trein meegenomen en werd in Bern vervuld. Hij heeft zijn kameraden hiervan verteld en nu komt een groep van hen in Lausanne op de bijbelstudie. Er is een wonderbare werking van de Heer. Vooral in Bern, inaar ook in andere plaatsen zijn velen sterk geworden in de Heer. Er zijn er die de straten opgaan en zoeken op de pleinen naar verloren zielen. Zo kwamen er arme zondaars, van de straat meegenomen, naar de samenkomsten en werden vrij in Jezus' Naam. Halleluja! Na onze campagne in Lausanne nog een avondsamenkomst in het plaatsje Wohlen, een boerendorp waar men nog nooit van dit evangelie der vrijmaking heeft gehoord. Maar de boer en de boerin van de boerderij, waar deze samenkomst wordt gehouden, waren in Bern en hoorden dit evangelie. Zo gaat de Heer door. In Zwitserland is de laatste twee weken van juli een bijbelcursus, een echte ouderwetse bijbeleursus van ,,Stromen van Kracht". Het zou goed zijn als ook Nederlanders tussen deze Zwitsers in de bijbelcursus waren. Wie nog geen plannen heeft gemaakt voor zijn vacantie, laat hij zich met Peter Vlug in verbinding stellen omtrent de mogelijkheid deze cursus in Zwitserland mede te maken. De Heer werkt, wie zal het keren?

D. R. S.


Het Zoonschap Gods (een stevige preek van Durk Sprik)

"Allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn Zonen Gods" Romeinen 8:14

Bent u een Zoon van God? Bent u uit God geboren? Hebt u de Goddelijke natuur? Of bent u ,,maar een mens"? Wat een vraag is dat. Het antwoord .... , ja, durft u een duidelijk antwoord geven? De bijbel zegt: ,,Een ieder die de Naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigbeid" (2 Tim. 2 :19). Jezus zegt: ,,Weest volmaakt zoals Uw Vader in de hemelen volmaakt is". God zegt: ,,Weest heilig want Ik ben heilig." Wie bent u, dat u tegen God durft te zeggen: Ik kan het niet? Omdat God heilig is, wil Hij, dat u, Zijn kind, Zijn zoon, ook heilig bent. U zegt: ,,Ik zou wel willen maar dit is onmogelijk, ik kàn de zonde niet laten." Niet kunnen? Jezus zegt: ,,Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft!" (Mark. 9 :23). U zegt: ,,Ja maar tenslotte moet je nuchter blijven, wie is er werkelijk zonder zonde?" Gods Woord zegt: ,,Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer" (1 Cor. 15 :34). U zegt: daar is een wet, een ijzeren wet in mijn lichaam, de wet der zonde en des doods, nl.: Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig" (Rom. 7 :21). Gods Woord zegt: ,,De Wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrij gemaakt van de wet der zonde en des doods" (Rom. 8 :2).

,,Ja" zegt u, ,,maar er staat ook ,,Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet" (1 Joh. 1:8).. God zegt in het volgende vers: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en reehtvaardig om niet alleen onze zonden te vergeven, maar ook om ons te reinigen van alle zonde." U zegt: ,,Mijn zonden zijn alle onder het bloed." De bijbel zegt: ,,Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt" (Joh. 1:29). U zegt: ,,Jezus is toch ook mijn Heer." Jezus zegt: ,,Een ieder die de zonde doet is een slaaf der zonde, en de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon blijft er eeuwig" Ik vraag u: Bent u een slaaf derzonde? Hebt u de zonde tot Heer? Kunt u niet vrij zijn van de zonde? Moet u zondigen? Als u zondigt bent u een slaaf der zonde. Dat zeg ik niet, doch Jezus (Joh. 8 :34). Als u dan vraagt ,,Hoe kan ik de zonde kwijtraken," Dan geeft Jezus het antwoord: ,,Wanneer dan de Zoon u vrij gemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn." Laat u dan vrijmaken door Jezus Christus en ga heen en zondig niet meer!

D. R. S.


JEZUS CHRISTUS IS DEZELFDE

Als Jezus zegt in Mattheus 28: ,,Zie Ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld", dan bedoelt de Heer werkelijk wat Hij zegt. Hierover kan ik niet praten, of redetwisten of overtuigen. Slechts getuigen wat Jezus doet. Overal waar mijn vrouw en ik komen in Nederland, doet de Heer alles wat Hij heeft beloofd. Daar is een jongeman op Wieringen. 14 jaar reeds zit hij als geesteszieke in een inrichting. Met moeite hebben zijn ouders gedaan gekregen dat hij een paar dagen thuis mag zijn. Zij nemen hem mede naar een samenkomst in Hippolytushoef.

De bijbel zegt: Deze tekenen zullen de gelovigen volgen, in Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven. Wij kunnen niets anders doen dat de boze geesten gebieden de jongeman te verlaten, in de naam van Jezus. Zes weken later wordt de jongeman uit de inrichting genezen ontslagen. Prijst de Heer! Hij waakt over Zijn woord om dat te doen. ln Vreeswijk woont een vrouw. Enige weken geleden nam zij Jezus aan als haar persoonlijke Heiland en Verlosser. Zij klaagde over pijn in de rug en de dokter en de specialist constateerden been-t.b.c. Opname in het ziekenhuis werd noodzakelijk geacht alsmede een gipscorset. Doch Jezus Christus genas haar, want er staat geschreven: ,,Op zieken zullen gelovigen de handen leggen, en zij zullen genezen".

De dokter en de specialist constateerden een wonder, enige dagen nadat zij voormelde diagnose hebben gegeven. De vrouw was volkomen genezen en de opname in het ziekenhuis kon geannuleerd worden. Jezus is een wonderbare Heiland al wie op Hem vertrouwt heeft op geen zand gebouwd. In Apeldoorn in de samenkomst kwam een man op uitnodiging naar voren. Hij was kortgeleden een kind van God geworden en wenste gedoopt te worden met de Heilige Geest. Want Johannes de Doper had getuigd van Jezus: ,,Die na mij komt Die zal dopen met de Heilige Geest en met vuur". En toen hem de handen werden opgelegd in de Naam van Jezus, heeft Jezus Christus Zijn belofte gestand gedaan en deze man gedoopt met de Heilige Geest en hij sprak in tongen en verheerlijke God. Want Gods Woord zegt: ,,In nieuwe tongen zullen de gelovigen spreken".

Sedert dien heeft God reeds talloze zielen gered door middel van deze man, want Gods Geest werkt door hem en in hem. In Dinteloord (N.-B.) kampte een vrouw reeds maanden met ziekte. Zij was een kind van God en geloofde in de bijbel. En hoewel zij aanvaardde dat Jezus haar ziekten had gedragen, werd zij toch niet beter. Zij had de Heer in Jezus naam om haar duidelijk te maken waarom zij niet genas. De bijbel zegt: Een ieder die bidt, ontvangt. Daarom toonde de Heer Jezus deze vrouw een visioen en zij zag de Heer Jezus door de straat gaan, terwijl zij aan de deur stond en de Heer liep haar voorbij. Zij riep Hem achterna: Heer Jezus, raak mij aan en genees mij. En Jezus, zich omkerende zei: ,,Ik wil je wel aanraken, maar jij moet mij aanraken". En zij sprong op om Hem aan te raken .... Toen was het visioen voorbij en de vrouw volkomen genezen.

De samenkomsten in Dinteloord worden immer bezocht door grote mensen, doch ook zeer vele kinderen wonen deze samenkomsten bij. Kinderen van 5 tot 12 jaar. Eerst luisteren zij en dan draaien zij, soms slapen zij, doch de Heer Jezus heeft hen geroepen en zij weten dat Hij hen hoort. Op een dag, het was wasdag en moeder (van 8 kinderen) was niet de gezinswas bezig. Plotseling houden de kranen op te lopen en moeder zit met de handen in het haar. Kleine broertje zit te spelen met zijn blokken. Hij is vijf jaar. Dan zegt hij, en kijkt even op: ,,Heer Jezus, wilt u de kraan weer laten lopen". En prompt gaat de kraan lopen en moeder kan weer wassen. De bijbel zegt: ,,Indien gij niet wordt gelijk de kinderen, gij zult het koninkrijk Gods niet zien" Daar is kleine Jan. 7 jaar is hij oud. Hij heeft de Heer Jezus lief. Hij verkondigt aan iedereen: ,,Ik houd van de Heer Jezus en Hij komt gauw. En o, als Hij komt dan ga ik Hem omhelzen, zo met mijn armen rond Zijn nek." Daar is een kleine jongen, 6 jaar oud. Altijd bang in het donker. Maar op de samenkomsten heeft hij gehoord dat Jezus altijd met je is. En nu loopt hij ’s avonds alleen de donkere trap op naar boven en moeder hoort hem zeggen: ,,Ik ben niet meer bang in het donker, lelijke duivel, want Jezus is overwinnaar. Jezus is bij mij. Halleluja! Wonderbaar !" AIs klein zusje ziek is gaat broertje naar boven, legt de handen op zusje en zegt ,,In Jezus Naam ben je genezen" en samen komen ze beneden, allebei kerngezond. Weet u dat de Heer gezegd heeft: Wie Mijn woorden hoort en ze doet, die is als een man die zijn huis op de rots heeft gebouwd?

Daar is een vrouw in Amsterdam. Zij zondigt altijd met haar driftbuien, die ze haar gehele leven heeft gehad. In de samenkomst komt zij naar voren en wil een kind van God worden. Jezus aanvaardt haar omdat zij Hem aanvaardt en haar zonden belijdt. Drie maanden nadien bemerkt ze tot haar vreugde dat ze nooit meer driftig is. Want er staat geschreven: Het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt van alle zonde. En ,,Wie de Zoon vrij maakt is waarlijk vrij". Jezus is een wonderbare Heiland. Hij is niet veranderd. Hij is Dezelfde nu. Vertrouw op Hem en u zult nooit beschaamd uitkomen. Vrienden, het is de laatste ure. Jezus komt. Vertrouw op Zijn Woord, als een kind. Want de oogst is groot en velen komen om van honger en dorst naar de gerechtigheid die is in Christus Jezus. Zo u geen kracht hebt om te getuigen, kom dan tot Jezus, want Hij heeft gezegd: ,,Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest; over u komt". Velen, zeer velen hebben de laaste jaren de doop des Geestes ontvangen onder handoplegging, zoals de bijbel het ons leert. Kom dan nu, wacht niet totdat het te laat is, totdat de kansen voorbij zijn. Grijp toeh de kansen door God u gegeven.

D. R. S.


Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus" (Phillipp. 4:19)

Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, ontkent niet dat zijn verleden duisternis is geweest, doch weet terdege dat het oude is voorbijgegaan en alles nieuw is geworden. Hij legt er bij voorkeur de nadruk op dat hij apostel is, doch door de wil van God. Voor geen mens heeft hij verantwoording af te leggen. Er is geen groep of geen gemeente die hem zendt of aanwijzingen geeft. God is het die hem zendt om als apostel van het evangelie van Jezus Christus aan de wereld een boodschap te brengen die God hem heeft toevertrouwd.

Hij is geliefd onder velen, doch gehaat door meer. Zijn voortdurende zorg is dat zovelen spoedig omgepraat zijn. lmmers in 2 Corinthe 10 klaagt hij: ,,Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, dien wij niet hebben gepredikt, of een andere geest ontvangt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel." Velen hebben hem de rug toegekeerd: ,,Demas heeft mij verlaten, Alexander de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend." Doch zijn vertrouwen is ongeschokt: ,,doch de Heer heeft mij ter Zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is .... " (2 Tim. 4:17). Omtrent de wederkomst des Heren is Paulus zeer positief en hij richt zich duidelijk tegen opvattingen die met de zijne niet stroken (1 Thess. 2). Ook omtrent het lot van hen, die gestorven zijn, heeft hij een positieve mening, en zegt aan de Thessalonicenzen duidelijk dat zijn inzicht hier omtrent naar een Woord des Heren is (1 Thess. 4:15).

De haat van de satan brengt hem dan ook steeds in moeilijkheden, welke vooral in die tijd dikwijls gevangenschap meebrengt. De bijbel spreekt duidelijk dat Paulus om Jezus’ Naam gevangen is geweest te Philippi, te Caesarea en te Rome. Vermoedelijk heeft Paulus ook de arena gekend waar Christenen voor de leeuwen werden geworpen en zeer zeker werd hij ook eens te Efeze gevangen genomen en onderging daar dit Christenlot, waar de Heer Jezus hem, zijn dienstknecht heeft uitgered. Immers in 1 Cor. 15:32 schrijft hij: ,,lndien ik de Epheze, naar de mens met wilde dieren gevochten heb .... " ln 2 Cor. 1 :8: ,,want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking die ons in Asia overkomen is; bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten; ja voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf ons vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt.
En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost .... " Voorts: ,, .... en ik ben uit de muil van de leeuw verlost 2 Tim. 4:17.

Om dan nog niet te vergeten zijn opsomming uit 2 Corinthe 11: ,,moeiten, doodsgevaren, 39 stokslagen, geseling, steniging, schipbreuk, 24 uur op de zee, altijd op reis, altijd in gevaar in de woestijn, op de zee, ter land en in de lucht, door volksgenoten en door heidenen, valse broeders, nachten zonder slaap enz.enz."

Het is deze Paulus die bovenstaande tekst schrijft aan de Philippenzen. Het is namelijk deze groep Christenen die Paulus' zendingsreis financieel steunt. ,,Gij weet het zelf ook wel Philippenzen; in het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele gemeente met mij in rekening van uitgave en ontvangst gestaan, dan gij alleen. Want ook te Thessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden" (Phil. 4:15, 16). ,,Niet, dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit" ( : 17).

Paulus heeft grote blijdschap over deze gemeente te Philippi ,,wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan ben ik toch ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus" (Phil. 1:5, 6). De ondersteuning welke de Philippenzen aan Paulus zenden, een en andermaal en ook vlak voor deze brief middels Epaphroditus hebben gezonden (Phil. 2:25) is niet zozeer een ondersteuning aan Paulus voor diens zendingsarbeid, doch een aangenaam, Gode welgevallig offer. Wat jullie mij zenden, zegt Paulus, zenden jullie aan de Heer Jezus. En dan komt de belofte Gods: ,,Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus." Paulus bidt niet of de Heer het hun wil vergelden, doch hij spreekt het Woord van God.

Paulus heeft het woord van God op zijn lippen en daarom spreekt hij met grote stelligheid, met gezag. Het gezag van een apostel, die weet, dat het Woord Gods ook in zijn mond, niet krachteloos zal worden. Paulus is zich bewust, dat het Woord Gods in zijn mond is, wat de tegenstanders ook zeggen: De verlamde te Lystra hoort dan ook niet van gebedsgenezing, doch hoort plotseling de apostel, nadat deze hem scherp aanzag, zeggen: ,,Ga recht op ' uw voeten staan" (Hand. 14:10). Het woord Gods in de mond van de apostel heeft dezelfde kracht als het heeft in de mond van Jezus. Immers, geen woord dat van God komt zal krachteloos worden (Luk. 1:37).
Het is ook dit weten dat Paulus met volkomen vrijmoedigheid regelen doet geven voor het gebruik van de gaven des Geestes. Blindelings, zegt hij, liet gij u naar de stomme afgoden heendrijven (1 Cor. 12:2). Maar zo is het niet bij de levende God. Niet blindelings, doch wees geen kinderen in het verstand als ge de gaven des Geestes gebruikt. Degaven des Geestes komen niet over je, maar streeft er naar, zegt deze apostel die zich bewust is dat God door hem spreekt. Daarom weet hij, dat hetgeen de Philippenzen hem doen, doen zij aan Jezus. En daarom zegt hij, die alle dingen vermag in Hem die hem kracht geeft: ,,Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus."

D. R. S.


ZWITSERLAND - uit maandblad 94 - 1962

Prijst de Heer! ln het voorjaar 1961 zaten mijn vrouw en ik op het podium achter Tommy Lee Osborn voor een overvolle zaal in de stad Zürich. Nimmer vergeet ik de les die deze man Gods daar gaf aan de Zwitsers. Hij verheugde zich over het mooie land met de schitterende bergen en zeide te geloven dat God Zwitserland zeer lief had. Maar dit land, dit bergland kent Jezus niet. Alle evangelisten komen in de steden. Ik heb geen gelegenheid, zei hij, om de bergen in te gaan, maar deze taak ligt voor jullie, inwoners van dit land. Ga, vervuld met Gods Geest uit naar de dorpen en de boerderijen in de bergstreken en verkondig het evangelie van Jezus die redt en verlost en de zieken geneest.

Sedert die tijd zijn mijn vrouw en ik niet opgehouden te bidden of de Heer ons openingen wilde geven om het evangelie te brengen in dorpen en in de bergen. In de samenkomsten in Holland hebben wij gevraagd om voorbede om open deuren naar het eenvoudige Zwitserse volk. ln de steden hebben wij reeds lange tijd onze samenkomsten en bijbel­studies, maar slechts zelden kan iemand uit de bergen, iemand uit de dorpen ver weg komen, want de verbindingen zijn 's avonds slecht of onmogelijk. En ik prijs mijn Heiland Jezus Christus, naast de samenkomsten in diverse steden, gaf de Heer ons wegen naar afgelegen streken. Soms moesten we over smalle wegen in de eerste versnelling een uur klimmen om bij een eenzame boerderij te komen, soms konden we over goede en brede wegen uren rijden om dan de bossen in te slaan. Dikwijls hadden we over een lengte van 25 km. een hoogteverschil van 300 à 400 meter. Wat een klimaatverschil meebracht van winter tot zacht najaar.

ln boerderijen verzamelde zich het gezin, soms in een grote ,,Stube" ook de buren, in grote kamers in kleine steden kwam soms een gehele groep die om opwekking bad. Soms bekeerde zich een gezin, of er werden mensen vervuld en genezen. Toverboeken werden verbrand op oeroude boerderijen. Soms werd een gehele gemeente vervuld met de Heilige Geest en sprak in nieuwe tongen, de dominee incluis. Het gebeurde ook dat een grote groep mensen vervuld werd met de Heilige Geest, terwijl de voorganger critisch zat toe te zien. Overtuigend werkte de Heer mee met wonderen en tekenen.

Een oude vrouw met één blind oog en een oog waardoor ze slechts weinig zien kon, werd genezen zodat ze met haar blinde oog kon zien. Doven gingen horen. Gebondenen werden vrij. Het gebeurde dat iemand weigerde zijn hart aan Jezus te geven, doch wanneer de boze geesten waren uitgedreven in de Naam van Jezus, kwamen de mensen op de knieën en aanvaardden de Heiland. De Heer zond ons naar iemand in een afgelegen stad. Op het moment dat wij voor de deur stonden bad zij: Heer toon mij hoe ik vervuld kan worden met de Heilige Geest. De Heer was voortdurend met ons. Nooit vergeet ik die stad, waar we met enkele mensen hebben gepraat en toen we 4 weken later terug kwamen werd een gehele opwekkingsgroep vervuld met de Heilige Geest. Dank U Jezus! Tot grote verbazing van de mensen in de dorpen bleek dat Jezus nog dezelfde is en dat in Zijn Naam de ziekten verdwenen en bezeten kinderen vrij werden. Het is heerlijk werken daar waar het levend water voor het eerst stroomt en de mensen de kracht Gods zien openbaar worden in Jezus Christus.

Daar zijn eenvoudige ontvankelijke harten, daar wordt niet gewaarschuwd tegen de boodschap van het evangelie, daar worden de mensen bevrijd die jaren lang gezucht hebben onder toverij en bijgeloof. De Heer is groot! En Hij gaat door. Velen die vervuld werden met de Heilige Geest hebben hun Bijbel ontdekt. Het is heerlijk te zien hoe een eerste maal de oude bijbel, dikwijls 200 à 300 jaren oud, te voorschijn wordt gehaald voor opa en oma, die met moeite en een bril het oude schrift kunnen lezen, terwijl een bijbel van enkele tiental len jaren oud de rest van het gezin moet dienen. En dan een tweede maal zijn er nieuwe bijbels gekocht. Ieder wil een eigen bijbel hebben, daar in de bergen van Zwitserland. Zelfs kinderen gaan hun bijbel lezen. De ouders leggen hun kinderen en elkander de handen op bij een ziekteaanval en de Heer werkt wonderbaar mede met de tekenen die Hij heeft beloofd.

Sedert eeuwen wordt weer in streken, waar men deze naam niet kende, de Naam van Jezus geloofd en geprezen en jongens achter de koeien zingen: ,,Jesus ist ein machtiger Heiland" Soms klinkt op een winteravond de stem van een trompet en de melodieën van onze heerlijke liederen klinken door de bergweiden. Daar zijn anderen, fijne kinderen Gods, die met tranen in de ogen de Heer danken voor de verhoring van Zijn gebed, want zij hebben al zo lang gebeden: Heer geef meer, er is méér, en wij weten het niet." Ontroerend was het moment toen in een grote boerenkamer een zeer oude rnan opstond na de dienst, en in Zwitsers dialect zijn Heer en Heiland Jezus Christus begon te danken dat Hij ons had gezonden naar de vergeten dorpen en kleine plaatsen opdat ook daar de kracht en het licht van het Pinkster zou schijnen. Doch het is nog maar zulk een klein gedeelte dat wij van dit bergland. bereiken. Bidt de Heer des oogstes dat Hij de deuren opent en wegen baant voor de prediking van deze boodschap van bevrijding en kracht door het bloed van Jezus in de bergen van Zwitserland en dat Hij werkers zendt, ook naar dit terrein, De akker is de wereld ......

D.R.S.


ZWITSERLAND - uit maandblad 105 - 1962

FerienheimPrijs de Heer! Ja een lofprijzing weerklinkt in mijn hart als ik zie hoe de Heer Jezus sedert de laatste 14-daagse bijbelcursus in Zwitserland voortgaat en nieuw leven brengt. Tientallen mensen worden door de Heer toegerust met kracht en getuigen van het Woord Gods, terwijl de Heer onder hun handen wonderen doet van genezing en zelfs anderen vervuld worden. Regelmatig komen mensen tot bekering, maar meer verheugend is het te zien hoe deze jong-bekeerden soldaten van Christus worden door de kracht van de Heilige Geest, waarmede de Heiland hen heeft gedoopt. (Foto links: het fraaigelegen Ferienheim in St. Gallen, waar de bijbelcursus plaats vond)

Het élan van de jeugd in Holland, waarmede deze van de Heiland op straat getuigt, was voorheen een getuigenis in Zwitserland, maar thans is het hier ook werkelijkheid geworden. Jonge mensen prediken nu ook hier op straten en pleinen van Bern, Zürich, Winterthur en Schaffhausen en in de dorpen rondom, met betoon van Geest en kracht, terwijl de Heer medewerkt met wonderen en tekenen door de Naam van Jezus. Enkele dagen geleden kwam een predikantsweduwe in de samenkomst van ,,Stromen van Kracht" in Zürich. Zij was in aanraking gekomen met de boodschap van de doop des Geestes, op een vergadering van de volle Evangelie-zakenlieden in Zürich. Zij had door een broeder een boodschap ontvangen, dat de Heer haar vervullen wilde, maar op een door Hem bestemde tijd. En zij wachtte maar op deze tijd des Heren. Totdat zij in onze samenkomst kwam, waar zij een stroom van mensen naar voren zag komen die allen met de Heilige Geest werden vervuld en allen luid in tongen de Heer begonnen groot te maken.

Toen kwam ook zij naar voren en vertelde van de wachtenstijd van de Heer. Glorie voor Jezus, die ons geleerd heeft met vrijmoedigheid te kunnen zeggen dat de tijd van de Heer ,,nu" is (Cor, 6 :2). Met grote blijdschap ontving ook zij de zegen van de doop des Geestes. Er is honger naar het volle Evangelie en dorst naar kennis van Gods Woord, vooral met betrekking tot de gaven des Geestes. Velen vroegen ons weer een bijbelcursus te houden, zoals de laatste jaren. De laatste bijbel-cursus in Ferienheim Arbon is de daar aanwezige hollanders nog niet uit de gedachten. De Heer gaf ons door Zijn goedheid voor dit jaar de mogelijkheid een geheel Ferienheim te huren van 18 tot en met 31 augustus 1963, voor een bijbelcursus. Het is weer in oost-Zwitserland en wel in het bekende Kurort Schwellbrunn, een der meest gezochte vacantieoorden rondom Sankt Gallen, ongeveer 1000 meter hoog temidden van een prachtige omgeving. Het Ferienheirn is iets kleiner dan vorig jaar, doch ook gerieflijker en het biedt meer plaats. Daarom is het ook voor deze cursus mogelijk dat Hollanders, die graag een cursus in Zwitserland willen volgen, hieraan deelnemen. De pensionkosten zullen in hollands geld f110,- bedragen. Opgaven vóór deelname verwacht ik vóór 1 juli a.s. (maar dat is de allerlaatste datum), aan mijn adres: Oltmansstraat 14 III te Amsterdam. Een wónderbare gelegenheid is hier vóór evangelisatie en om straatsamenkómsten te houden en wij verwachten dat de Heer weer grote wonderen zal doen, dóór de kracht van de Heilige Geest en de Naam van Jezus.

Bidt vóór deze cursus in Zwitserland!

DURK SPRIK