pinksterenHet vuur van Pinksteren
Karel Hoekendijk - Uit Maandblad 99
Stromen van Kracht - 1962 - 9e jaargang

,...... Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heiligen Geestes vande Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij ziet en hoort!" 

,,Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naamvan Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, er toe roepen zal." (Hand. 2:33 en 37-39) 

Toen het vuur van de Heilige Geest op het feest der weken, het feest van de vijftigste dag, Pentecostè, op 120 wachtende gelovigen viel, greep het onmiddellijk om zich heen en verteerde zondaars harten. Een eenvoudige visser, Petrus, stond op het tempelplein en sprak tot de menigte en het levende Woord uit zijn mond ,,kwam niet ledig weder, maar het deed wat God behaagde en volbracht waartoe Hij het zond." (Jes. 55:11). 
Het was geen prediking waarover hij dagenlang had zitten peinzen, maar de Geest des Heren inspireerde tot een directe boodschap van vuur en het deed de menigte ontdekken aan zonde, gerechtigheid en oordeel, zodat zij uitriepen; Wat moeten wij doen? 53 Dagen geleden hadden dezelfde mensen onder het kruis van Golgotha gestaan en Jezus bespuwd, geslagen en belasterd, maar nu zij kennis maakten met de scherpte van het zwaard des Geestes, het vuur vanuit het brandende braambos van pinksteren, waren zij verslagen en riepen zij in doodsnood: O, wat moeten wij doen? Waar moeten wij heen om het oordeel te ontlopen? Waar moeten wij heen met onze zonden? O, mannen broeders, geef antwoord, wijs ons een weg der ontkoming! Petrus antwoordt, fel en concreet, hij stelt drie eisen! Ten eerste: Bekeert u! Ten tweede: Laat u dopen! Ten derde: Gij zult de gave des Geestes ontvangen! Amen. Drie dingen. Ze behoren bij elkaar, u kunt het ene niet scheiden van het andere!

Eerst TESAMEN zijn zij het Heil in Christus, 't antwoord op de noodsschreeuw van de verlorenheid vande ziel. Petrus toont dat wij ons dienen uit te strekken tot deze DRIE. De meesten blijven ergens tussen staan, ze komen niet verder. Bekering is genoeg, zeggen zij. De bijbelse doop in water wordt moeilijker, dat schept problemen, om van de vervulling met de Heilige Geest maar te zwijgen. Maar Petrus zegt: Alle drie, tesamen, is het antwoord. Wij willen ons vooral nu richten tot het laatste:

De Gave van de Heilige Geest
Men moet dit weer opnieuw prediken, het is totaal vervreemd goed van de kerk in zijn geheel. De tijd is gekomen dat wij de Heilige Geest weer zijn rechtmatige plaats zullen moeten geven in onze prediking in onze kerken. Wij moeten teruggrijpen en weer overleggen wat de apostel Paulus bedoelde toen hij zei: Wordt vervuld met de Geest! Wij moeten weer leren wat het betekent met de Heilige Geest gedoopt te worden. 

lk weet dat wij allerlei verstandelijke tegenwerpingen kunnen noemen, maar luistert, broeders en zusters, ik wil u zeggen dat het om de bereidheid gaat aan te nemen wat God ons hierin biedt, want wij hebben dat nodig! Noemt u het hoe u het wilt, maar geeft toe dat wij niet dezelfde dynamiet en dezelfde kracht bezitten als in de eerste kerk. De toenmalige christenen hadden geen bijbels, geen radio’s of telefoons, geen drukpersen, niets! Toch hebben zij in een generatie de wereld onderste boven gekeerd! Wat was dat dan, wat zij hadden? Zij hadden een ervaring met de levende Christus, zij waren met de Heilige Geest vervuld! De Geest Gods moet opnieuw beslag leggen op de predikers van alle kerken en kringen en wanneer een Geestvervulde prediker het Woord brengt met het vuur vanPinksteren, zal hetzelfde zich herhalen en houden de zondaars het niet meer uit en beginnen midden onder de prediking te roepen: O, wat moeten wij doen? Dan zullen zij zich overgeven aan de levende, opgestane Heiland en zij zullen gedoopt willen worden in water en zij zullen vervuld willen worden met de Heilige Geest en in tongen spreken. 

Zij zullen het niet kunnen nalaten om in tongen te spreken, waar het hart vol van is, loopt de mond vanover. Halleluja! Hebt u wel eens een ouderwetse lokomotief gezien, het staat op het spooremplacement, puffend, sissend, blazend, de stoom zoekt overal een uitweg. Ziet u, stoom die uit de machine ontsnapt is een teken dat er binnen in de machine kracht aanwezig is, de ketel is zo vol, zo gevuld, dat het naar buiten een uitweg zoekt. 

Zo is het spreken in tongen ook een begeleidend teken van de vervulling met de Heilige Geest, u kunt het horen wat er in is. De ontsnappende stoom, de aanwezige kracht doet meer, het openbaart zich in wonderen en tekenen. Hel verstand De vervulling is niet een zaak van emotie, van gevoel alleen, de gehele mens is ingeschakeld bij dit wonder Gods, de totaliteit van de mens is er bij betrokken. Ook het verstand. Er zijn mensen die vanuit hun gevoelswereld de vervulling met de Heilige Geest zoeken, maar dat leidt meestal tot fanatisme. 

Men dient een persoonlijk Pinksteren te benaderen vanuit het Woord, Gods belofte, ook Gods eis! Wij dienen het verstand niet uit te schakelen. ,,Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is! (Ef. 5:17). En in het volgende vers wordt de wil des Heren geopenbaard: Wordt vervuld met de Geest! Het verstand, het intellekt kan wel eens leiden tot de ondergang van de wereld. Dit gevaarlijke experimenteren met de atoomkrachten, deze duizelingwekkende plannen met de ruimtevaart, steeds verder, steeds riskanter, steeds hachelijker. 

Men laat zich drijven door de geest van de tijd zonder er mee rekening te houden vanwaar die geest afkomstig is. Menige onderzoekende geleerde heeft zich daardoor overgeleverd aan duivelen en demonen. De wereld applaudiseert om zijn verbazingwekkende uitkomsten, maar de man is een prooivan de vorst der duisternis.
Tweeërlei verstand
De Bijbel spreekt van tweeërlei verstand: het vleselijke verstand en het geestelijke verstand, het vleselijke denken en het geestelijke denken. Ik lees in Coloss. 2:18 over het vleselijke denken. Zelfs kan dit vleselijke denken veel van de Bijbel afweten en er over spreken, maar het blijft buiten de Geest, het mist, ontkent, de kracht van het Bloed, het verstaat niets van de wil des Heren. Het andere, geestelijke, denken wordt genoemd in Coloss. 1:9: ,,Daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van Zijn wil vervuld moogt zijn, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen? " 

De diakenen en ouderlingen in de eerste gemeente werden gezocht onder mannen die vol waren van de Heilige Geest, geloof en wijsheid. Van Stefanus wordt gezegd dat hij een man was vol geloof en Heilige Geest. Ditzelfde getuigenis had ook de andere ambtsdragers. Hoevele arbeiders in de wijngaard des Heren zijn nog vervuld met andere geesten of eigen bedorven menselijke geest en weten niets van de absolute leiding van de Heilige Geest. Door wijsheid van mensen worden zij door kiescolleges, broederraden en kerkeraden gekozen, maar God wil dit recht voor Zichzelf behouden en Zijn knechten persoonlijk aanwijzen. Hand. 13:2 deelt mee: ,,En terwijl zij vastten bij den dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb." 

De wijsheid van deze wereld is niet de hoogste wijsheid. De Spreukendichter zegt: ,,\/ertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet! Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, enz. (Spr. 3, 6, 7); omdat zij Mijn raad niet hebben gewild, al Mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen ...... Maar wie naar Mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil" (Spr. 1:30, 31 en 33). Jacobus 3:15 zegt: ,,Dat is niet de wijsheid, die van Boven komt, maar zij is aards, ontgeeslelijk, duivels" Vanuit Gods Koninkrijk gezien is er geen verstand op aarde, dat voor God geldt, Rom. 3:11 zegt: ,,Er is niemand, die verstandig is." Maar Gods Geest moet ons verlichten, in alle waarheid leiden, inleiden, toeleiden. 

De werkzaamheid van Gods Geest begint met het drijven van de ziel naar de dingen van God, naar de genade toe, de vergeving en vernieuwing. En steeds verder en dieper leidt ons de Geest, Hij openbaart steeds meer van de liefde van God en de waarde van het vergoten Bloed van de Zoon. Wij zullen door Hem verstaan wat de wil des Heren is, dat is de vervulling met de Heilige Geest. Eerst drijft de Geest ons naar het Bloed en daarna naar het water, voor de doop en vervolgens neemt Hij geheel bezit van de gereinigde, l Joh. 5:8: ,,Drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het Bloed, en de drie zijn tot een" 

Dit is het wat Petrus bedoelt met: Bekeert u, laat u dopen en vervullen met de Heilige Geest. Wij moeten de Heilige Geest ontvangen. Wij ontvangen de Zoon bij de bekering en de Vader in de Zoon, maar moeten ons apart uitstrekken naar de Heilige Geest. U kunt een kind van God zijn en gedoopt in water, maar niet vervuld met de Heilige Geest. Petrus veronderstelt dit niet in bekering en doop, maar noemt het apart, als derde deel van zijn antwoord. ln Hand. 19 lezen wij dat bekeerde en wedergeboren discipelen in Efeze op de vervulling kwamen toelopen toen ze er voor het eerst van hoorden en onder handoplegging deze ontvingen met het begeleidend teken van het spreken in nieuwe tongen. 

Wat is belangrijker? ls de bekering belangrijker? Het Bloed? Of het water? Of de Geest? Is God belangrijker of de Zoon of de Heilige Geest? De kaars is het beeld van de Goddelijke drie-éenheid. Wat is belangrijker: de paraffine, de pit of de vlam? Het ene kan zonder het andere niet, tesamen vormen zij Licht. De Vader verheerlijkt de Zoon, de Zoon verheerlijkt de Vader en tesamen verheerlijken zij de Geest, zij geven de Heilige Geest de hoogste plaats, dat is het vuur. Want waar de lastering tegen de Vader en tegen de Zoon vergeven wordt, daar wordt de lastering van de Heilige Geest niet vergeven, maar gebrandmerkt als onvergeeflij- ke zonde. De Vader en de Zoon waken over de Heilige Geest!
De namen van de Heilige Geest
ln de Bijbel wordt de Heilige Geest door verschillende namen genoemd en al deze namen drukken iets uit van de veelzijdige en veelomvattende taak die Hij vervult.

De Geest der heerlijkheid
l Petrus 4:14: ,,lndien gij door den naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust."
De Geest der genade en der gebeden
Zacharia 12:10: ,,Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten den Geest der genade en der gebeden,·" (zie ook Hebr. 10:29).

Geest der heiligheid
Rom. 1:4 (lezen vanaf vers 1): ,,Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door Zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften aangaande Zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar den Geest der heiligheid door Zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, enz."
De Geest van gericht en van uitdelging
Jesaja 4:4 (lezen vanaf vers 3): ,,En het zal geschieden, dat wie overgebleven is in Sion, overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten, ieder die in Jeruzalem ten. leven is opgeschreven, wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door den Geest vangericht en van uitdelging"
De Geest van wijsheid en verstand, van raad en sterkte, van kennis en vreze des Heren
In Jesaja 11:2 worden verschillende namen genoemd: ,,En op Hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest vanwijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en de vreze des Heren."
De Geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid
2 Tim. l:7: ,,Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en vanbezonnenheid."
De Geest der profetie
Openb. 19:10: ,,Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie’

De Geest der belofte
Efeze 1:13: ,,ln Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord: in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met den Heiligen Geest der belofte ...... "

De Geest van wijsheid en van openbaring
Efeze 1:17: ,, ...... opdat de God van onzen Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest vanwijsheid en wm openbaring om Hem recht te kennen ..,... "

De Trooster. De Geest der waarheid
Joh. 15:26: ,,Wanneer de Troosler komt, die lk u zenden zal van den Vader, de Gees! der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen ...... "
Dit zijn slechts enkele van de verheven en rijke namen waarmee de wonderbare Geest van God genoemd wordt. Een enkele naam zou deze heerlijkheid niet genoeg tot uitdrukking brengen wat deze Geest. wil doen in de gemeente en in ons afzonderlijk, De Gees! en het Woord De Geest en het Woord zijn beide van God uitgegaan om hemel en aarde te scheppen en alles wat daarin is, de Geest en het Woord zijn ook uitgegaan van God om een gemeente te volmaken, zonder vlek of rimpel. Het Woord, Jezus, schept een nieuwe creatuur in den wedergeboren mens en deze creatie is het inbrengen van Zijn natuur in het mensenhart. ,,Zo iemand in Christus is, is een nieuwe schepping." 

Enthousiasme
Weet u wat het woord: enthousiasme in de grondtekst eigenlijk betekent? Dit woord is samengesteld uit twee griekse woorden: 
En-Theos (dat betekent in-God). Het ware enthousiasme, de ware geestdrift, hebt u als u ,,in God" bent. Pinksteren betekent: in-God! Het is de taak van de Heilige Geest u tot Jezus te leiden, in God, in God binnen te leiden, in het krachtenveld van het Koninkrijk. De Geest van God in u en u in Hem, het is waarlijk een groot geheimenis. 

Op het eindexamen van een Theologische hogeschool gaf de professor aan de studenten twee vellen papier dat de twee onderwerpen bevatten: ,,De Heilige Geest" en ,,De duivel" en hij gaf ze een half uur om over elk onderwerp te schrijven. Een van de studenten schreef onafgebroken een heel uur over de Heilige Geest en schreef onder aan zijn papier: Ik heb geen tijd voor de duivel! Wat is er over de Heilige Geest veel te vertellen, ofschoon wij het diepstevan Zijn wezen nimmer zullen benaderen, maar zeker zijn wij dat we het ,,na dezen" verstaan. 

Maar het is zeker dat wij geen tijd hebben om naar de leugens van de duivel te luisteren. Geen tijd om in te gaan op Zijn dwaalwegen. Geen tijd om de wacht te verslappen en te worden overvallen door de duivel. Geen tijd om gevangen te worden door zijn listen. Geen tijd om het oor te lenen aan zijn influisteringen. Geen tijd om ontmoedigd te worden door zijn vuistslagen. We hebben geen tijd voor hem! Hij wil u van de haarlokken van uw macht beroven en u, blind maken in de gevangenis van gebrek, als hij u als bij Simsom in slaap kan krijgen. Daar is een kracht tegenover de ‘macht van de duivel, dat is de vervulling met de Heilige Geest. Ontledig u, opdat u vervuld kan worden! Stanley Jones vroeg eens aan de grote volksleider Mahatma Ghandi wat hij van God dacht: Het antwoord was: ,,Hoe meer ik mijzelf ontledig, des te meer stroomt God in mij .." Ik geloof niet aan zelf-ontlediging, maar de Heilige Geest ontledigt, alvorens te vullen. Slechts het ledige vat wordt gevuld. Elisa beval de weduwe ledige vaten te brengen en zolang er ledige vaten waren, vloeide de olie. De olie van de Heilige Geest zal rijkelijk vloeien als er ledige harten worden toegeleid. Halleluja! 

Karel Hoekendijk - Uit Maandblad 99 - 1962 - 9e jaargang