(1962 -1963)

piethuisman klaasje huisman
Piet en Klaasje Huisman

henk huisman rina huisman
Henk en Rina Huisman

Bedieningen
Piet: Herder, evangelist.
Henk: Evangelist, leraar

Zendings gebieden;
Nederland, Frans Guyana, Suriname, Trinidad.

inzegeninghuisman

Op 29 september 1962 werden zij in Utrecht officieel ingezegend vanuit de beweging: "Stromen van Kracht" uitgezonden, zij vertrokken de volgende dag per vliegtuig naar Frans-Guyana

Op dezelfde avond zijn ook andere predikers ingezegend: Klaas en Anne de Jong, Jaap en Puck Noordhuis, Ido en Vrouwkje Bongers.
Bekijk deze pagina

 

 

Evangelisten paren, Piet en Klaasje Huisman en Henk en Rina Huisman

UITZENDING

vertrekhuismansHet is met grote ontroering en dankbaarheid aan de Heer dat wij met zovelen de broeders Piet en Henk Huisman en Rina zondag 30 sept. (1962) op Schiphol uitgeleide hebben gedaan; ze vertrokken per Caravelle naar het heidenland als zendelingen. Het werd hen het laatste jaar steeds duidelijker dat de Heer hen voor deze taak had voorbestemd, verschillende profetieën wezen dit uit en duidelijke aanwijzingen van de Heer, terwijl de heilige Geest hun harten brandende had gemaakt voor de heidenen, speciaal van de volkeren in Zuid-Amerika, de Guyana's.
De Zender werkte machtig aan hun levens en wij zagen hoe zij groeiden, de Geest van God maakte ze gereed voor hun moeilijke taak. Wij hebben uiteraard veel gebeden voor deze uitzending en zijn overtuigd dat zij moeten uitgaan. Wij bleven steeds luisteren naar aanwijzingen van de Heer, wij wilden niets zelf organiseren. En de weg werd geopend. De 20e augustus besloten wij een richtdatum te stellen voor de afreis en hebben in geloof de reistickets besteld bij de vliegmaatschappij voor de 30e september, zes we n later: Wij baden de Heer des oogstes ernstig om in deze tijd van zes weken Zijn Goddelijke bevestiging te hechten aan ons plan en het wilde tonen door het geven van het bedrag van de reiskosten. Wij kunnen blijven smeken en bidden en soebatten, maar wij kunnen ook onze troonrechten in Christus innemen en besluiten nemen als zonen Gods. De eerste dag, direct na het besluit kwam een bedrag binnen van duizend gulden! Dank U, Jezus! Maar we hadden het tienvoudige nodig. We spraken af dat de beide broeders samen zouden gaan, in elk geval en zo mogelijk ook Rina de vrouw van Henk. De Heer zegent stappen des geloofs. Het is immers voor Zijn Koninkrijk, dan durven we veel te vragen. Geloofsmoed is naar het hart van God, is Hem vertrouwen voor bovennatuurlijke dingen, is de beloften Gods nemen en te handelen, vanuit onze hoge en uitverkoren positie in Christus. Wij weten wel dat velen dit niet aanvaarden en het zien als "dwingen", maar mijn Bijbel heeft mij geleerd wie ik door genade mag zijn in Christus, niet meer slaven, ook geen vrienden meer, maar zonen . Amen. En vanuit deze positie willen wij handelen! We zien altijd weer hoe de Heer dáárop ingaat en zegent. Naar de wereld en naar het vlees zijn dit domme en arrogante besluiten, maar vanuit het Koninkrijk is dit het rechtmatige handelen waar God Zijn fiat aan geeft. Halleluja!

Het is zo heerlijk te zien dat de broeders en zusters van "Stromen van Kracht" zo wonderbaar weten te geven voor de zendingsreizen, het verwondert ons steeds meer hoe ze bereid zijn Gods rentmeesters te zijn en weten te offeren voor Zijn werk. Wanneer wij een oproep doen, dan is het geld voor een reis er meestal binnen zes weken. De Heer ziet dit en zegent hen rijkelijk daarvoor. Alles wat men investeert in het Koninkrijk werpt rijke vrucht af. Men geeft zich rijk aan Jezus! Hartelijk bedankt broeders en zusters, de Heer heeft het gezien en zal u belonen. Amen. Het is de bedoeling dat de gebroeders Huisman eerst naar Cayenne in Frans Guyana gaan om Ben Hoekendijk te helpen in zijn heerlijke opwekking daar. Hij heeft hulp nodig, de laatste berichten waren dat de zaal elke avond stampvol is, een zaal met 200 zitplaatsen wordt overstroomd met ruim 1000 mensen, terwijl buiten nog honderden staan. Er werden de laatste weken 2000 zielen voor Jezus gered en honderden genezen en dit grote werk is voor één man in deze hitte onmogelijk vol te houden. Bovendien bestormen de mensen het hotel van Ben en staan in de rij 's morgens vroeg om tot hem te worden toegelaten. Om zes uur in de morgen bedient hij de eerste en gaat zo voort, dit is niet vol te houden, vooral als men te weinig slaapt vanwege de hitte en uitputting. Ben telefoneerde dat hij "huilde van blijdschap" dat de gebroeders Huisman hem kwamen helpen. De Heer zal het zegenen en genade schenken. De duizenden in Cayenne moeten worden gewonnen en verder geleid en gevoed worden, misschien moet daar een vast werk worden gegrondvest met een prediker, wij zullen zien hoe de Heer dit alles leidt. Hij is het Hoofd en wij luisteren naar Zijn wil!

Hel is de bedoeling dat mettertijd als Suriname weer wordt geopend, deze broeders derwaarts zullen gaan, om het werk van "Stromen van' Kracht" aldaar verder te leiden, in het binnenland. Wij handelen naar het Woord van God en zien niet naar wat voor ogen is en wat de satan ons wil trachten te doen geloven, hij is een leugenaar.
De meesten van onze lezers in Holland kennen deze beide broeders, met hun vrouwen, zij predikten de laatste jaren het gehele land door en waren gezegende en veel gevraagde evangelisten. Terwijl Piet, de oudste (geb. 5 okt. 1933) meer de bediening had van herder, bleek dat Henk (geb. 7 dec. 1935) de bediening had van evangelist en ook van leraar, hij heeft gezegende bijbelstudies geleid. Zij waren beide heerlijke predikers, die met kracht en blijdschap het Volle Evangelie brachten en vele wonderen van genezing geschiedden onder hun handen, door de kracht van het Bloed. Prijs de Heer!

In grote trekken is de geschiedenis van Piet dezelfde als die van Henk, op geestelijk gebied. Zij kwamen uit een gereformeerd gezin, gingen trouw naar de kerk, maar waren in hun hart zondaars. In hun dorp Garderen kwam een kapper wonen, met wie zij bevriend raakten, hij nodigde deze beide broeders eens uit "om een avond te komen dammen"' Piet vertelde dat er van dammen niets is gekomen en hîj niet één damsteen gezien had. Het was een vriendelijke uitnodiging met de bedoeling om eens met deze jonge mannen te spreken. De kapper vertelde dat hij vrede had gevonden aan de voeten van Jezus, dat hij wedergeboren was uit genade, dat hij gedoopt was in water, dat hij vervuld was met de heilige Geest! Hij vertelde van wonderbare gebedsverhoringen en van genezingen die hij beleefd en gezien had, heel het Volle Evangelie werd die avond voor de verbaasde gereformeerde jongelingen opengerold. Ze waren er van onderste boven en verlangden in hun hart deel te krijgen aan dit wonderbare leven, waarover de Bijbel wel schreef maar waar zij geen deel aan hadden. Korte tijd later, het was op 2 januari 1958 bezochten zij voor het eerst een samenkomst van het Volle Evangelie, het was een samenkomst van "Stromen van Kracht" in Apeldoorn. Hoewel veel hen vreemd was die avond, proefden zij kritisch als zij waren dat de Woordverkondiging zuiver Bijbels was. Onafhankelijk van elkander knielden deze beide broeders in het voorjaar van 1958 voor de Heer neer en gaven hun leven aan Jezus. Zij werden spoedig daarop gedoopt in water en vervuld met de heilige Geest. Ze kregen een nieuw leven van de Heer. Halleluja! Piet had last van chronische hoofdpijn, de doktoren wisten er geen raad mee, zij adviseerden een slaapkuur van drie weken, in de hoop dat dit helpen zou, maar de Heer nam het in één ogenblik weg. Van dat ogenblik was hij geheel gezond en heeft nooit meer last van hoofdpijn.

Zij zagen veel wonderen om hen heen gebeuren, bekeringen, vernieuwingen, vervullingen en dat gaf hun een bevestiging dat de boodschap van "Stromen van Kracht" goed was. Zij besloten een bijbelcursus te volgen en ook de vervolgcursus, zij namen deel aan de predikerscursus, wierpen zich helemaal in het werk, begonnen te getuigen op de straat en lieverlede werden zij ingeleid in de bediening van de Woordverkondiging. De Geest des Heren gaf hen de wiisheid en de capaciteiten, zij waren bewust van eigen geringheid, maar rekenden op de kracht en de leiding van de heilige Geest. Zij begonnen te prediken, ze leidden een eigen gemeente in Putten en begonnen ook in andere plaatsen te prediken en geleidelijk reisden zij het gehele land door en predikten samen met hun vrouwen en hadden veel zegen. Ze gingen bijbelstudie-avonden geven die zeer goed bezocht werden, we denken bijv. aan de heerlijke bijbelstudie-groep in Utrecht die door Henk werd geleid na vertrek van Frans Hoekendijk. Ook in andere plaatsen werden bijbelstudie-avonden gegeven.

Het heeft ons steeds verbaasd hoe de werking van de heilige Geest een gelovige verandert, soms onherkenbaar verandert. "Het oude weggenomen, het nieuwe is gekomen". Dit is werkelijkheid, de inwoning en de heerschappij van Gods Geest doet grote wonderen van vernieuwing, in denken, spreken, handelen.
Bevende, schuwe mannen en vrouwen met een minderwaardigheidscomplex zagen wij in de vrijheid komen, ze begonnen vrij en onbevreesd op te treden, ze kregen een goed woord, ze kregen moedige, vaste ogen, een gemakkelijkheid van beweging, een innemende natuur dat mensen aantrekt. Dit is het werk van de inwonende heilige Geest die het Beeld des Zoons bezig is te vormen in ons. Waar de Geest vrijheid wordt gelaten, zien wij een menselijke natuur, gebonden en verkrampt, zich wonderbaar ontplooien en openbloeien tot aantrekkelijke en vrije mensen, heerlijke getuigen van Christus. Zo zagen wij deze beide broeders ook groeien naarmate ze rondgingen, en het Woord van God brachten. De Heer maakte het gereed voor hun taak en er is niemand onder ons die zich niet verblijdr dat déze beide mannen uitgaan. Zij zijn beiden ook zeer aan elkander verknocht en blijven liefst steeds samen, ze weten dat zij juist samen een geweldige kracht ontwikkelen kunnen voor de Heer, de Heer weet het In ieder geval reisden zij samen af en zijn zo gelukkig meteen midden in een heerlijke opwekking terecht te komen. Deze drie predikers gaan dopen, dat worden honderden dopelingen, misschien wel duizenden. De Heer zegene hen!

Terwijl Rina (geb. 1 mei 1936), de vrouw van Henk Huisman door grote genade van de Heer direct met haar man mee kon, zal zuster Klaasje Huisman-Schotanus (geb. 14 sept. 1938), de vrouw van Piet, met hun op 13 september 1962 geboren baby Daniël later nakomen. Deze vrouwen zijn dappere vrouwen, echt het type van zendingsvrouwen. Prijs de Heer! Zij hebben één verlangen, om met hun mannen zielen te winnen voor Jezus!
Klaasje Huisman komt uit een groot baptistisch gezin in Friesland en is opgegroeid temidden van geestelijke mensen, een leven met de Bijbel. Maar in een tentsamenkomst in het noorden gaf zij op 5 augustus 1957 haar leven volledig aan Jezus.

De zomer daarop, in 1958, volgde zij na enige samenkomsten van "Stromen van Kracht" te hebben bijgewoond, de bijbelcursus in Emmen. Hier heeft zij veel kennis opgedaan uit het Woord van God. Het jaar daarna heeft ze de predikerscursus meegemaakt en de vervolgcursus op de bijbelcursus. Ze is vervuld met de heilige Geest en werd een stralende en gezegende getuige van Jezus Christus. Ze trouwde met Piet Huisman en beiden gingen bijna avond aan avond uit om te prediken en de Heer bevestigde hun getuigenis met wonderen en tekenen.
De Heer genas haar ook op wonderbare. wijze. Enige jaren geleden had zij een afwijking aan haar hart. Ze werd grondig onderzocht en de uitslag van de specialist was dat de oorzaak een zware bloedarmoede was. Het recept was staalpillen. Ze ging naar haar hemelse Dokter, men
heeft haar de handen opgelegd in Jezus' Naam voor genezing. Ze geloofde het Woord en nam de Heer voor Zijn belofte. Onlangs, toen ze de baby verwachtte, werd zij onderzocht door de verloskundige. Toen het onderzoek voorbij was, vroeg deze: "U heeft zeker nooit bloedarmoede gehad?" Klaasje zei: "Ja zeker, dat had ik." Zij vroeg toen: "Heeft u staal gebruikt?" Ze antwoordde: "Neen". Ze was genezen, prijs de Heer.

Rina Huisman werd in de "Lutherkapel" in Amsterdam bekeerd. Ze zocht iets in de kast dat ze niet vinden kon, wel vond ze een blad van "Stromen van Kracht" en ging dat zitten lezen. Toen besloot ze die dingen zelf eens te gaan onderzoeken, ze las over levensvernieuwing, verlossing, een nieuwe natuur, genezing, vervulling. Ze wilde naar voren komen in de "Lutherkapel" maar werd eerst weerhouden, de derde keer kwam ze naar voren en gaf haar leven aan Jezus. Spoedig daarop werd zij vervuld met de heilige Geest. De Heer genas haar ook op een wonderlijke wijze. Vele jaren had ze erge last van hartkrampen, waardoor zij vreselijke pijnen leed. Vele malen werd zij door doktoren onderzocht, zij kreeg medicijnen en haar werd volstrekte rust voorgeschreven, dieet, maar genezing vond zij niet, integendeel de krampen herhaalden zich steeds vaker en steeds erger werd de pijn.

Op een dag, het was 8 december 1959, toen zij op haar werk was, werd zij overvallen door zulke onhoudbare pijnen, dat zij neerviel en naar huis werd gestuurd, zij dacht dat zij zou sterven. Zij greep toen de Goddelijke Heelmeester aan, ze had zovelen om zich heen zien genezen door Hem, zij waagde het met Hem! Ze bad: "Vader, ik ben nu Uw kind en U zegt in Uw Woord, dat door de striemen van Jezus ons genezing is geworden en nu vraag ik Heer, toon dat Uw Woord waar is, genees mij nu!" Zij ging die avond naar bed en bad tot één uur in de nacht, pleitende op het vergoten Bloed van het Lam Gods voor de nood der wereld. Plotseling had ze het gevoel dat ze was in de tegenwoordigheid van de Heer die in haar kamer was en ze hoorde zeer duidelijk een Stem, die sprak: "Mijn kind, waarom huil je, je bent genezen! " Vanaf dat ogenblik had zij geen pijn meer. Nooit zal ze die Stem vergeten. Ze overtuigde zich door uit bed te gaan, de trappen hard op en neer af te draven, zij woont twee hoog, en op haar hoofd in bed te staan, geen pijn meer, ze wist van blijdschap niet wat ze deed. Dat was 3 jaar geleden en nooit meer pijn gehad, alles in orde van binnen. Jezus doet een volkomen werk! Hij zegt: Zié, Ik maak alle dingen nieuw!" Toen zij trouwde met Henk Huisman wist zij dat "haar" leven zou zijn in dienst van de Heer en zoals Hij haar nieuw maakte, zo zouden ook anderen nieuw worden, die van Hem horen!
Vrienden, blijf voortgaan met uw offeren voor de zending, zonder steeds iets af voor dit werk, wij zenden dat aan dé zendelingen, zij hebben het. nodig. God ziet uw gaven. Amen.

Karel Hoekendijk


CAYENNE 1962 - Henk Huisman schrijft -(uit stromen van kracht blad 103)

Nadat wij op dinsdagmorgen 23 oktober, om half twaalf, Ben Hoekendijk hadden weggebracht naar zijn vliegtuig en uitgewuifd, zijn wij huiswaarts gekeerd met het besef, dat vanaf deze dag wij een zwart volk, eerst geheel vergeten, nu mogen verder leiden in de kracht van Jezus Christus. Nu wij inmiddels zeven weken arbeiden op dit oogstveld van de Heer, zijn wij verwonderd over

de grote daden des Heren. Hij heeft ons dit land gegeven en dit land wordt thans bezocht en geschud door de Heilige Geest. Toen Ben hier was en in de franse taal predikte met de flair waarover hij beschikt, was het voor ons gemakkelijk, maar nu hij weg is, moeten wij in deze taal prediken en dat valt niet mee. De Heer helpt echter boven bidden en denken. Nadat de eerste prediking veel voorbereiding en studie had gekost, begonnen wij onze eerste franse preek te houden. Het was niet zo best, maar de liefde van de Heer daalde op de mensen. Nadat wij koortjes zongen met ons drieën, nodigde ik de zondaren uit om hun leven aan Jezus te geven en daar kwamen zij, er waren er die vernieuwd werden door de Heer. Halleluja! Piet en ik bedienden daarna de zieken en de Heer bevestigde het Woord met de tekenen die er op volgden. Het was zwaar, maar we zagen de zegen van de Heer, drijfnat van het zweet gingen wij naar huis en dankten de Heer voor Zijn liefde.

huisman(foto; Evangelist Henk Huisman predikt thans voort in Cayenne en redt zielen)
Wij houden geregeld zondagsavonds onze samenkomsten voor redding en genezing en steeds zien wij de wonàerbare hand van God werken. Prijs de Heer! We zagen hoe de Heer des oogstes Zich bemoeit met Zijn knechten die het Woord brachten. Op deze avonden zingen de mensen met handgeklap en gejuich. Op het ogenblik zijn de grote massa's die naar Ben toekwamen niet meer te zien in onze zaal, maar de Heer brengt steeds weer nieuwe mensen, die door Hem bekeerd en genezen worden. Doordat de taal steeds beter wordt, kunnen wij meer opbouwen en leiding geven aan de mensen, wij kunnen hen beter de diepte binnenleiden, wij kunnen wat meer voor hen zijn. Hij is een machtige Heiland en helpt overal door.
De huisbezoeken nemen veel tijd in beslag in ons zendingsleven. Mensen vragen om bezoek en wij werken een lange lijst af. Als je komt in sommige huizen, krotten eigenlijk, sta je verbaasd over zoveel ellende en onreinheid. Woningen zijn in een toestand, dat wij in Holland nog niet eens schuren zouden willen noemen, bouwvallig, vervallen, ontoereikend, vuil, smerig, vol ongedierte en hierin wonen dan enkele gezinnen bij elkaar, door elkaar. Met een klop op de deur en een: Bonjour madame!, maken wij ons dan bekend. En wanneer dan tot hen is doorgedrongen wie wij zijn, dan laat men al 't werk rusten en luisteren zij allen met aandacht naar deze heerlijke, blijde boodschap van vernieuwing, genezing en overwinning, bereid door het Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Weinigen bezitten een Bijbel en wij wijzen hen steeds op de noodzaak een Bijbel te bezitten, om er geregeld uit te lezen. En als er iemand in het huis is die een Bijbel heeft, wordt deze vol trots en met een blijde glimlach getoond.

In deze huizen kom je dan een verzameling ellende tegemoet, vermagerde mensen, ondervoed, ziek, bezeten en velen met rheumatiek. Dan mogen wij met hen spreken over Jezus die kwam om armen te helpen en dan leggen wij deze mensen de handen op, in Naam van onze Zender. Velen hebben geen besef wat het betekent om een kind van God te zijn, het eigendom van Jezus, die voor hen gekomen is om hen te redden en uit te helpen uit de nood. Dan lees je eenvoudig enkele belangrijke teksten uit de Bijbel voor en verklaar ze voor hen en dan zie je hoe tegelijk Gods Geest aan hen werkt. En als zij dan de wens kenbaar maken om deze Jezus ook toe te behoren en zij met ons op de morsige bodem neerknielen, temidden van overal kinderen, dan gebeurt het vaak dat als zij opstaan, zij bemerken dat zij genezen zijn.

Er was een vrouw die stijf was van de rheumatiek en met een stok liep, zij gaf haar hart aan Jezus en daarna was zij genezen, zij ging zonder stok lopen en springen door het huis, met haar stok in de hoogte, haar gezicht was vol van een heerlijke vreugde zij loofde en prees de Heer; dat was de eerste keer in haar leven dat zij dat deed. Dan is het hele huis en de buurt vol blijdschap en de Naam van Jezus, die wonderen doet, is dan op aller lippen! Halleluja! Een andere vrouw, eveneens lijdende aan rheumatiek, voelde na het gebed geen pijn meer. Dan vertellen wij van de volkomen verzoening die Jezus werkt. Dan hoor je haar vragen om ook een Bijbel te mogen bezitten. Wij kunnen hier niet genoeg bijbels hebben, om deze armen uit te delen. Ze hebben geen Bijbel hier en er is zo'n honger! Vandaar ook, dat vele mensen vragen om Bijbelonderwijs, ze begrijpen al deze dingen, die voor hen volkomen nieuw zijn, niet geheel en al. Zo hebben wij enkele banken laten maken, die wij in ons kleine huis zetten en kunnen op deze manier Bijbelstudie geven, wat lezen samen, heel eenvoudig, iets verklaren en het Brood des Levens uitreiken voor hun zielen. Wij hebben ook bij een andere broer aan huis Bijbelstudie gegeven. In deze intieme, kleine kringen zie je wie verder wil graven in Gods Woord en wie verder groeien in de waarheid. Wij hebben ook verteld van de vervulling met de Heilige Geest en twee mensen werden vervuld en begonnen heerlijk in tongen te spreken. Telkens geneest de Heer zieken op deze huissamenkomsten. De mensen houden er van, we kunnen dan meer zorg aan hen besteden dan in de kerkzaal.

Terwijl wij op straat waren, kwam een vrouw naar ons toe om te vertellen dat zij volkomen genezen was, wij baden voor haar, zij had in de halsstreek felle pijnen. God is goed. Een man bezochten wij, die 's avonds met het oog op zijn werk, niet komen kon, hij had ook twijfel aan de boodschap. Maar thuis mochten wij met hem iets uit de bijbel lezen en hij gaf met zijn buurvrouw zijn leven aan Jezus. Wij hebben van de Heer een broeder hier gekregen, die de Heer zeer lief heeft en ons met alles helpt, hij is werkelijk een geschenk van de Heer. Hij is een neger en wij nemen hem mee als wij huisbezoeken maken, wij hebben veel hulp aan hem, hij helpt met de taaE en wij leiden hem op als prediker. Wij strijden voort, wetende dat nog vele mensen hier voor Jezus moeten worden gewonnen, bevrijd van de machten van satan. Maar de duisternis moet wijken voor het licht van Jezus Christus! En zo zien wij dat velen, die in aanraking zijn geweest met tovenaars en spiritisten, bevrijding vinden door de kracht van het Bloed van Jezus Christus. O, Hij is een machtige Heiland. Zijn gezag moet worden érkend door de machten der duisternis, Zijn Woord triomfeert. Dit afgelegen en vergeten land, waar nooit eerder het Volle evangelie werd gepredikt, wordt nu geschud door de Heilige Geest. Geprezen zij de Heiland en Heer! Halleluja!


HENK HUISMANSaint Laurent du Maroni - Piet en Klaasje Huisman - 1963 Stromen van Kracht blad 104


Zuster Klaasje Huisman-Schotanus is 4 januari met haar baby Daniël naar haar echtgenoot Piet Huisman in Frans Guyana vertrokken. Toen wij van evangelist Huisman het bericht kregen dat hij een open deur had gevonden in Saint Laurent du Maroni, aan de Westgrens van het land, een dorp aan de Marowijne rivier, aan de overzijde van Albina dat in Suriname ligt, begonnen wij een actie om Klaasje uit te zenden. Piet kreeg in St. Laurent een groot huis, waar hij tevens huis samenkomsten kon gaan houden en bijbelstudie geven en allerlei bewoners van het dorp boden hem hulp aan, hij kon ook beschikken over een boot met sterke buitenboordmotor en een bootvoerder die tevens tolk is. Het is de Heer die hem deze opening gaf. Halleluja!
De Heer hielp ook in Holland, binnen veertien dagen was niet alleen de reis voor Klaasje en Daniël aanwezig (f 3300,-) maar ook zoveel voor de zending in Frans Guyana dat zij een groot bedrag kon meenemen voor in stallatie van haar nieuwe huis en de eerste tijd om van te leven, terwijl ook aan Henk en Rina in Cayenne 'n belangrijk bedrag werd afgegeven. Zij kreeg vele geschenken mee, waarvoor allerlei broeders en zusters had den gewerkt in vrije uren. Een groepje in Utrecht kwam wekelijks bijeen en weefde en borduurde en timmerde voor het zendingsfonds, zij konden Klaasje f 400,- meegeven voor de aankoop van twee fietsen. De Heer is goed!

Klaasje vertrok de 27e decemeber van Schiphol. Later bleek dat zij vanwege de mist op vliegveld Orly in Parijs, een nacht aldaar heeft moeten door brengen, de grote Boeing durfde niet op te stijgen. De volgende dag vloog zij door en arriveerde in Frans Guyana met 18 uur vertraging. Wegens verlating stopte de Boeing niet in Georgetown, waar Frans en Yvonne op 't vliegveld stonden te wachten om Klaasje te begroeten en post uit Holland aan te nemen, dat was jammer. Maar het vliegtuig stopte wel in Suriname, waar zuster Ilse van Kanten, die de leiding van het "Stromen van Kracht" werk in Suriname heeft, Klaasje kwam begroeten, zij hebben drie kwartier met elkander gesproken. Tenslotte arriveerde Klaasje en Daniël in Frans Guyana waar een dankbare echtgenoot en vader het tweetal afhaalde. O, wat waren zij gelukkig. In de eerstvolgende samenkomst de volgende dag, bracht Klaas je aan de zusters en broeders van F. G. de hartelijke groeten over van die uit Holland, zij vertelde van de Kerstconferentie in Amsterdam en bouwde het geloof van haar nieuwe vrienden op. Henk Huisman vertaalde haar.

De Heer is zo goed en verraste deze werkers in Zijn wijngaard met vele zègeningen. Toen zij bijvoorbeeld de twee zo noodzakelijke fietsen gingen kopen die daar f 175,- per stuk kosten, dat zijn de allereenvoudigsten, ontvingen zij tenslotte voor f 400,- drie fietsen, zij hadden drie fietsen nodig. Prijs de Heer. Nog vele andere zegeningen beleefden zij.
De 30e december hielden zij hun eerste doopdienst, in zee. Het was heerlijk dat gelovigen zich lieten dopen in water. Henk doopte samen met zijn donkere medewerker.

klaasje met kind(foto: Klaasje met baby wachtend bij rivieroversteek van haar bus naar Saint Laurent)
Met het oog op de gezwollen rivieren waarover de bus uit Cayenne op reis naar Saint Laurent, over de enige weg in Frans Guyana, moest worden overgezet met ponten, werd de reis naar hun uiteindelijke bestemming uitgesteld. Maar na enkele dagen zijn de Huismans vertrokken.

Henk en Rina gaan per 1 februari een ander groter huis betrekken, wat meer in het centrum van de stad Cayenne. Zij hebben in dat huis een grote ruimte beneden waar zij bijbel studie zullen gaan geven. De bijbel studie groep wordt steeds groter, ongeveer 20 zusters en broeders zijn daar tezamen rondom de bijbel, de meeste van hen zijn vervuld met de Heilige Geest. De zondagavond samenkomsten worden ook steeds door nieuwe mensen bezocht, de Heer gaat door met reddingen, bevrijdingen en genezingen. Prijs Zijn Naam! Henk en Rina hebben een grote liefde voor dit volk en danken dagelijks de Heer dat zij daar mogen werken. Zij kregen van de autoriteiten toestemming om in het land te blijven, hun verblijfsvergunning werd met een half jaar verlengd met de mogelijkheid van geregelde verlenging. Wat ons in Suriname niet werd verleend, kregen Piet en Henk Huisman. Halleluja! Nadere bizonderheden van Piet en Klaasje in hun nieuwe standplaats zijn nog niet binnengekomen.Het nieuwe Huis van Piet en Klaasje Huisman - 1963 - Stromen van Krachtblad 106

Frans Guyana
Piet en Klaasje Huisman wonen nu in hun huis in Saint Laurent. Het is een heerlijke ruime woning. In dit huis is een grote kamer van 6 x 9 m., die met enige moeite kan worden uitgebreid tot een zaal van 6 x 15 m., dus zeer geschikt voor de samenkomsten. Dan houden zij nog genoeg woonruimte over. Piet heeft nu hout gekocht evenals zijn broer in Cayenne, om er banken van te maken, waarmee deze zaal wordt gemeubeld. Hier zijn nu de samenkomsten, die steeds beter worden bezocht. piethuismanHij had op de laatste samenkomst 45 mensen, een heerlijk begin, de volgende week zou een dorpsomroeper worden ingeschakeld om het overal bekend te maken, dan verwachten zij meer mensen en rekenen op honderd, voor zoveel is plaats.

De diensten zijn voor de mensen in Saint Laurent en Albina, het Surinaamse dorp aan de overkant van de Marowijne. Het ziet er naar uit dat deze surinamers steeds meer zullen komen en de belangrijkste groep wordt, dan gaat Piet Huisman in de hollandse taal door, met hollandse zangdienst, aanbiddingsdienst en dienst der genezing. Een broeder uit Albina heeft een eigen boot en komt geregeld met zijn vrouw naar de overkant en neemt altijd mensen mee naar de samenkomsten. Deze vrouw was eens een keer in Paramaribo, een familielid nam haar 's avonds mee naar het Parimabad waar gedoopt zou worden door hollandse evangelisten, zij zag deze dienst waar die avond 203 personen bijbels werden gedoopt. Toen ik nog een laatste oproep deed of er iemand zich ook nog wilde laten dopen, kwam deze vrouw naar voren en werd als 204e gedoopt. Deze vrouw vertrok weer naar Albina en is nu zo blij wekelijks de samenkomsten van "Stromen van Kracht" daar te kunnen volgen. In een samenkomst kwamen zeven mensen naar voren voor bekering en 'in de laatste elf zielen. Dat 'is wonderbaar. Vele zieken worden genezen en bezetenen bevrijd, in een volgend numer zal Piet Huisman daar meer over vertellen.

Hij verlangt nu ook de dorpen bovenstrooms te bezoeken om daar het evangelie te verkondigen en zieken te genezen. Hij wil daar met een eigen boot heen gaan, een houten prauw met een buitenboordmotor zoals dat hier algemeen gebruikt wordt. De Heer zal hem deze boot geven.
Een groot gedeelte van het werk van Piet en Klaasje is de mensen te woord te staan die hun komen bezoeken, van heinde en ver komen de zieken naar 't huis van de zendelingen, wachten soms uren op hun thuiskomst. In wijde omgeving hoorden zij van de wonderen die daar geschieden en steeds meer zieken en vredezoekenden komen naar het huis toe. Demonen werden uitgeworpen, geloof werd opgebouwd, de handen opgelegd voor de vervulling. Het is alles wonderbaar zoals de Heer werkt. Ook worden veel bijbels verkocht, engelse, franse en hollandse bijbels.
Klaasje en baby Daniël kunnen goed tegen het tropische klimaat en deze familie is de Heer erg dankbaar als zij zien hoe de Heer deze nieuwe post zo machtig zegent. Hoe kort zijn ze hier en hoeveel zielen kwamen reeds tot Jezus! Piet en Klaasje hopen dan ook dat zij hier zullen kunnen voortgaan, in de kracht van de Heer.
Gedenk hen en schrijf hen, hun adres is de schilderachtigste van alle:
Missionaire Piet Huisman Mission:

"Courants de puissance" (Stromen van Kracht)
"Maison Garré"
xxRue Lnt. Col. Tourtet (adres bestaat niet meer)
SAINT LAURENT DU MARONI Guyane - Française

huis Saint LaurentPiet en Rina Huisman in Cayenne hebben ook hun nieuwe huis betrokken, de Heer gaf het hun in Zijn grote liefde, zij zijn er erg blij mee. Ook hierin veel ruimte, zodat zij de benedenverdieping tot zaal hebben omgebouwd, met banken en een katheder, waarachter de vlag met de duif prijkt. De medewerker van Henk, br. Charlet, heeft hout gekocht en daarvan banken getimmerd. Bet is allemaal erg eenvoudig, maar doelmatig. En hier worden nu de samenkomsten gehouden en de bijbelstudie-avonden, die steeds door meerdere mensen bezocht worden. Er groeit nu ook duidelijk een vaste, trouwe kern die vervuld is met de Heilige Geest en de gaven gebruiken. In de samenkomsten wordt een aanbiddingsdienst gehouden waar iedereen een woord kreeg van de Heer en spoedig zal er ook weer een doopdienst zijn. Er wordt intensief aan huisbezoek gedaan, waar vele zieken de handen worden opgelegd en het evangelie verkondigd
Samen met de trouwe Charlet worden ook dorpen bezocht in het binnenland, in Tonate en Macouria, waar bijbels worden verkocht, traktaten verdeeld en gesprekken aangeknoopt. O, overal willen de mensen van Jezus horen en als zij zien wie Hij is en wat Hij vermag in wonderen en tekenen, Hem ook aannemen. Waarom is hier nimmer eerder het evangelie gebracht, waarom zijn deze mensen vergeten geworden door de Heilsboodschap. Het is allemaal braak terrein .

samenkomst KlaasjeDeze post in Frans Guyana is misschien de eenzaamste van alle, wij hebben de indruk dat Piet en Klaasje in St. Laurent nog iets meer verbinding hebben met andere christenen en iets gemakkelijker hun boodschap kwijt kunnen dan hier in Cayenne het geval is. Daarom, denk aan deze twee werkers daar, schrijf Henk en Rina, hun huisadres is, voor telegrammen en zendingen:

Evangéliste Henri Huisman (Adres betaat niet meer)
xxRue Lieutenant Becker CAYENNE
Guyana - Francaise
Voor GEWONE post:
Poste Restante CAYENNE
Guyana - Francaise

CAYENNE 1963 - Henk Huisman schrijft -Stromen van Kracht blad 110

CAYENNE
Wij zien hier in dit land, hoe door de kracht Gods steeds weer mensen in de vrijheid komen en deze mensen die nu trouw op de samenkomsten komen, zijn stuk voor stuk wonderen Gods, zo heerlijk in de vrijheid gekomen, door de prediking van de volle waarheid. Wij wisten dan ook zeer duidelijk, dat God deze mensen meer wilde laten zien vanuit de Bijbel en de Heer maakte ons duidelijk om een Bijbelcursus te geven, welke nu bijna voorbij is, nu ik dit stukje schrijf.
Wij begonnen 1 april met deze cursus en de Heer was op een wonderbare wijze in ons midden en nu aan het einde kunnen wij terug zien op een heerlijke tijd; de mensen stralen en wisten niet, dat deze vreugde in de Heer Jezus Christus een blijvende vreugde was. Zij vinden het dagelijks weer een wonder, wanneer deze blijdschap weer in hun leven is, maar deze mensen doen dan ook niets liever, om veel te leren uit het Woord van God. Wij begonnen onze 18-daagse campagne met onze wekelijkse zondagavonddienst op "Au Petit Balcon" en ook daar zien wij steeds weer nieuwe mensen terugkomen.

Deze boodschap is indringend, brengt de mensen tot nadenken, hun geweten is aangesproken en daardoor zien wij steeds weer, hoe de Heer deze samenkomsten bevestigt. Deze avond zagen wij, hoe een oud vrouwtje naar voren kwam met pijnen aan het oor en wij wisten dat de Heer haar zou genezen, op hetzelfde moment. Wij baden met haar, dreven deze onreine geest uit en op dat moment was zij volkomen gezond, maar zij, die nooit één avond ontbreekt, ontbrak de eerstvolgende bijbelstudie en wij vermoedden dat de duivel een andere aanval op haar leven had gedaan en ja hoor, toen wij haar bezochten, zat zij inderdaad gebogen in de stoel van de Zware rugpijn. Wij baden met haar, dreven deze ziektemacht uit en na 't gebed stond zij op, liep heen en weer, ging weer zitten, praatte veel in zichzelf, boog zich en vlak voor dat wij weggingen, was zij volkomen genezen en samen prezen wij de Heer voor dit wonder.

Maar de duivel zat niet stil bij dit oude zustertje en een dag of tien later was zij zeer bedroefd, zij kon niet meer lezen in haar bijbel, was onrustig en op dat moment werd haar hele huis gereinigd door Jezus kracht, demonen van overlevering uitgedreven, waar andere mensen bij waren, met het gevolg, dat deze ook op de samenkomst kwamen, want deze zuster vernietigde haar verleden, kwam in de glorie en vanaf dat moment is zij een stralend kind van God. Halleluja. Toen wij dus op 1 april deze bijbelstudie begonnen, bevestigde de Heer direct door een zuster te vervullen met Gods Geest, zij sprak vloeiend in tongen en zij staat nu te profeteren in de aanbiddingsdienst. Zij was een "moeilijk geval", haar man die trouw alle samenkomsten bezoekt, bad veel voor haar; zij werd heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer, maar nu, zegt zij, wil ik nooit meer terug en zij staat nu ook op de nieuwe dooplijst, zodat wij spoedig weer kunnen dopen. De Heer werkt heerlijk. Twee avonden daarna, bij de bijbelstudie over tongentaal met vertolking, kwamen 9 mensen naar voren, die wij tezamen met Charlet bediend hebben. Ook hier werd er weer één vervuld, ontvingen twee mensen de tongentaal en 6 mensen de tongentaal met vertolking en bijna al deze mensen geven nu een woord in de aanbiddingsdienst. Wij vinden het zo heerlijk, dat de Heer nu ook hier spreekt in de aanbiddingsdienst, wij die dit al enkele maanden moesten missen, de Heer is goed.

Wij zagen in deze bijbelstudie elke avond de heerlijkheid van de Heer en bijna iedereen kwam elke avond trouw, ondanks de hitte. En nu aan het eind van deze cursus zien wij, hoe de Heer doorgaat met deze mensen. Daar was een broer, die de Heer leerde kennen, hij bekeerde zich, werd gedoopt en vervuld met de Heilige Geest, maar zijn vrouw wilde nog niet erg, maar nadat zij eenmaal onze bijbelstudie bezocht had, kwam zij vaker en op een avond mochten wij met baar bidden, zij gaf haar leven aan Koning Jezus en werd gereinigd van al haar zonden, maar de andere avond kwam zij terug, want zij wilde de doop met de Heilige Geest. Wij baden met haar en zij sprak vloeiend in tongen, maar de andere avond kwam zij weer terug en toen gaf zij zich op voor de doop in water. Waarom niet gehaald, als de Heer belooft? En nu zien wij, dat dit gehele gezin veranderd is door de kracht van Jezus Christus.

Woensdagavond 10 april hadden wij een machtige zegen. Eerst waren daar die twee vrouwen, die naar voren kwamen voor de doop met de Heilige Geest, waarbij de Heer wel bij een vrouw zeer Zijn kracht openbaarde. Voor de samenkomst kwam zij naar mij toe, want zij wilde zo graag haar bijbelkennis vermeerderd zien, zij vroeg of zij nu onze samenkomsten mocht bezoeken, maar of zij dan wel in haar kerk (r-k.) mocht blijven. Voor ons uiteraard geen bezwaar, want als iemand zich restloos aan de Heer geeft, worden zij ook volkomen bevrijd van allerlei verkeerde begrippen. En juist deze avond kwam zij de doop met de Heilige Geest halen. Zij ontving en sprak vloeiend in tongen.
Toen onze bijbelstudie deze keer al tot kwart voor 9 was doorgegaan, kwam daarna nog een zuster met haar pasgeboren dochtertje en vroeg of wij dit op wilden dragen aan de Heer. Wij waren hier erg blij mee, zij is Rooms Katholiek, is zelf nog niet helemaal klaar met de doop, maar zij zag wel in, dat de kinderdoop geen waarde had, daarom vroeg zij of wij dit kind aan de Heer wilden opdragen. Dit was een wonderbaar moment, toen de Heer Zijn wil over dit jonge leventje uitsprak. Haar tw~e zonen, 10 en 14 jaar bezoeken ook trouw de samenkomsten en willen dolgraag de bijbelse doop ontvangen; de oudste is vervuld met de Heilige Geest en spreekt ook profetieën uit in de aanbiddingsdienst.

Deze avond, 17 april, is het slot van de bijbelcursus, maar het werkelijke slot vierden we samen op de tweede Paasdag, waar we samen kwamen in Jezus Naam, om het Opstandingsfeest met de Heer te vieren. Hoewel Kerstmis stilletjes voorbij is gegaan, hadden wij nu een rijk feest.
Wij begonnen 's middags om kwalt voor drie met het Avondmaal des Heren, er waren 35 mensen, die tot het einde toe zijn gebleven. Het Avondmaal was heerlijk, bewogen luisterden de mensen naar de prediking en daarna, bij 't uitdelen van het brood, gaf de Heer aan elk een persoonlijk woord mee.
Met bewogenheid hoorden wij aan 't eind van deze dienst de mensen danken voor de grote zegen, die de Heer hen bereid had. Daarna hadden wij een Liefdemaal; al deze drie samenkomsten hielden wij aan huis. Het liefdemaal was ook zeer fijn, de mensen brachten fruit mede, limonade, cake of iets anders en zelf zorgden wij voor brood en beleg, met iets te drinken. Een ander verzorgde de bloemen en zo was het een rijke dis. wat vooral voor ons een heerlijk feest was, om met deze zwarte broeders en zusters gezamenlijk het Opstandingsfeest van de Heer te vieren. Hierna hadden wij nog van 7 tot 8 uur een getuigenisdienst, waarin onze medewerker Charlet de korte predikatie verzorgde. Het was alles erg leuk, wij hadden plezier en verheugden ons allen in de liefde van de Heer.

Velen kwamen ons persoonlijk bedanken voor dit geslaagde feest, maar wij mochten het doen voor onze Meester. Reeds de andere dag kwamen mensen ons vertellen: nooit hebben wij zo'n Paasfeest gevierd. Halleluja. Daar is grote vreugde in deze harten. Ontroerend was het getuigenis van 'n zuster: ik ben zo blij, dat de vreugde van de Here Jezus elke morgen, elke middag en elke avond diep in mijn hart is. Prijs de Heer!
Tussen deze achttiendaagse cursus in, zijn we op zondag 7 april met 10 kinderen Gods naar Sinnamary geweest, een plaats van bijna 1000 inwoners op een afstand van 100 km. Helaas ontbrak ons de tijd, om veel te doen. Wij verspreidden vele traktaten, hadden goede gesprekken, hielden aan het slot een straatsamenkomst en vertrokken daarna weer naar huis, maar onze wensen waren niet bevredigend, omdat wij wisten, dat deze plaats weer lange tijd zonder ons bezoek blijft. Daarom bidden wij nu de Heer om een auto, die zeer noodzakelijk is voor dit uitgestrekte land. Wij willen hiermede vele plaatsen bezoeken en juist deze kleine gehuchten, die maar vergeten blijven, krijgen nooit een kans, om van het volle evangelie te horen. Daarom wilIen wij gaan, wij willen hier dit pionierswerk doen voor de Heer, omdat wij weten, dat er velen wachten op de boodschap van Jezus Christus. De Heer weet wat Zijn kinderen nodig hebben en Hij laat ons nooit in de steek. Wij zien elke dag de liefde van de Heer, Hij verzorgt Zijn kinderen op een wonderbare wijze. Eenmaal hadden wij geen geld meer in huis, wij hadden de Heer gebeden om geld en wisten dat de Heer zou horen. Toen wij naar het postkantoor gingen en keken of de post geld had gebracht, bleek dat niet zo te zijn, maar wij liepen nog even langs de bank en daar had de Heer juist op dat moment, diezelfde morgen, geld voor ons klaar liggen. Wàt een blijdschap stroomt er dan door onze ziel en het is werkelijk heerlijk om uit de hand des Heren te leven.

Wij beginnen nu ook met een opleiding tot prediker van 5 broeders, die de Heer duidelijk aangewezen heeft voor Zijn dienst. Wij leven vrij in dit land, maar wij willen toch deze mannen nu reeds klaar maken, opdat zij veel leren en zien van de praktijk. Later kunnen zij dan zelf andere mensen maken tot discipelen van Jezus Christus. Wij zien hier een groot werk en voet voor voet nemen wij dit land in voor Koning Jezus.
Wij danken u allen voor uw gebeden en uw offers, uw gebeden zijn duidelijk voelbaar in dit land, wij hebben dit zeer nodig. Wij verkeren in prima gezondheid en hopen spoedig een weekje naar Saint Laurent te gaan. Gods zegen zij u toegewenst, strijdt door met ons, houdt aan in gebed.

HENK HUISMAN


TRINIDAD 1963 - Henk en Rina Huisman uitgewezen uit Frans Guyana - Uit Stromen van Kracht maandblad 111-112

Karel Hoekendijk schrijft;


trinidadWij hebben thans Henk en Rina Huisman met kleine Petra uit Cayenne hier bij ons in Trinidad. Wij schrijven dit "Langs de weg" begin augustus in Port of Spain, Trinidad. Zij werden uitgewezen uit Frans Guyana, zonder enig commentaar. Zij hadden juist een heerlijke, nieuwe zegenperiode in hun werk, de Gemeente in Cayenne werd vrij en gebruikte vrijmoedig de gaven des Geestes, er was groei en ijver voor de Heer, de Heer zegende de Woordverkondiging en bijbelstudie. Henk Huisman beschikt over de franse taal en dit is al een wonder op zichzelf, na 10 maanden in dit land te zijn. Toen kwam plotseling het bericht van de Préfet (hoofd van de politie) van, Cayenne dat evangelist Henri Huisman het land moest verlaten. Natuurlijk is alles geprobeerd wat mogelijk was om dit bevel te doen intrekken, allerlei conferenties met de autoriteiten en bemoeiïngen van invloedrijke gemeenteleden, maar het bevel bleef gehandhaafd en zo werd de familie Huisman gedwongen hun kwartier op te breken en zijn afgereisd. Zij kunnen niet nagaan welke ondergrondse machinaties verantwoordelijk zijn voor deze uitwijzing, maar achter deze dingen staat de duivel, die een ergernis had aan al deze vrijgekomen mensenlevens.
De laatste samenkomsten en het avondmaal dat gehouden werd in de Gemeente in Cayenne waren van tranen doordrenkt, het afscheid van deze beminde herder viel een ieder zwaar, men was ook verontwaardigd over deze willekeur, maar iedereen wierp zich in het gebed voor de Heer der Gemeente en Hij troostte een ieder. De Heer heeft vele honderden kostbare zielen gered voor de eeuwigheid en uit het heidendom uitgeleid in de vrijheid van de Geest. Hij heeft verscheidene mensen genezen en vervuld met Zijn Geest en daarvoor prijzen wij Zijn Naam.

Als wij op deze zegen zien, dan danken wij Hem die het deed. Halleluja! De Heer zal Zelf Zijn schapen weiden en voortleiden aan Zijn hand. De Gemeente is vastbesloten om met Hem en in Hem voort te gaan op dezelfde wijze als zij dat tot dusver hebben gedaan, in geloof opziende tot de Heer. Als wij zien op Suriname, dan zien wij ook daar dat anderhalf jaar nà het verlaten van de evangelisten de Heer met zegen voort werkt en dat is wonderlijk. Hij kan het op dezelfde wijze doen in Frans Guyana!

Piet Huisman is op het ogenblik dat wij dit schrijven nog steeds in St. Laurent. Wij hebben momenteel geen berichten over hem, wij bidden de Heer dat hij daar zal kunnen blijven, ofschoon ook hem is aangezegd geworden om te verdwijnen.
Dit is verdrukking. Dit is moeilijk te verwerken, als wij zien hoe onrechtvaardig en willekeurig dit is. Allerlei zendelingen en evangelisten komen in deze Guyana's binnen en beginnen een nieuw werk, zij bouwen een kerk en niemand is er die hen ook maar een stroohalm in de weg legt. Hoevele mormonen zijn hier binnengekomen, adventisten, heiligen der laatste dagen, jehova's getuigen, rozenkruisers, christian science, allerlei occultistische en magische religies kunnen vrij arbeiden; de krant in Suriname schreef dat daar communistische leidende figuren in en uitgaan, maar de brengers van "DIT evangelie van het Koninkrijk" worden vervolgd. De bijbel zegt: Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten!
Wij hebben voor Henk en Rina een goede woning gezorgd, daar kunnen zij leven. Zij rusten eerst een paar dagen uit en regelen 'hun zaken, dan gaan wij zien hoe wij voor de Heer kunnen werken. Wij bidden met elkaar de Heer en zijn rustig in Zijn wonderbare leiding. Bidt voor deze beide families Huisman en schrijf hen eens, zonder een gave voor hen af en bidt voor hen. Zij gingen mede uit in UW plaats.
Het goevernement van Trinidad is zeer streng met binnenlating van "vrije" predikers zoals wij zijn, predikers die niet behoren tot de grote officieel bekende organisaties. Hoeveel gemakkelijker arbeiden de zendelingen en evangelisten die deel uitmaken van organisaties, die alles voor hen verzorgen en hun wegen gemakkelijk maken. Maar de Heer heeft ons jaren geleden ernstig gewezen dat "Stromen van Kracht" in vrijheid moest staan en Hij niet wilde dat wij een organisatie zouden opbouwen. Deze heweging moet in de volkomen vrijheid arbeiden, in de vrijheid waarmede de Zoon ons heeft vrijgemaakt en waarin de Geest Gods ons heeft gezet. Wij houden er ons dan ook aan. Amen.
Het goevernement is vooral bevreesd dat er onder het mom van evangelisatie allerlei "vrije" predikers communistische agitatie zullen voeren, zij willen elke mogelijkheid vooraf neutraliseren. Zij hebben zo zeer nabij, in Brits Guyana, gezien waartoe dit allemaal kan leiden. B.G. wordt al reeds maanden gegeseld door stakingen, bomaanslagen, rassenstrijd, economische- en politieke moeilijkheden.

Na Cuba is B.G. de tweede natie in die centraal-amerikaanse gebied dat officieel communistisch wordt geregeerd.
Wij moeten van de Minister van binnenlandse zaken een "permit", een officiële toestemming hebben om op dit eiland te prediken en zieken de handen op te leggen, dit laatste "wordt geacht als een religieuse handeling dat bij de prediking behoort".
Aan niet uitgenodigde predikers wordt deze permit zelden of nooit geschonken. Wij hebben op het departement verscheidene malen met de autoriteiten gesproken; bekende politieke figuren hebben ons hun hulp toegezegd en zij hebben voor ons gedaan wat zij konden, maar een permit is niet geschonken. Wij hebben de Heer vaak gebeden om een antwoord, om Zijn hulp en Hij openbaart steeds dat wij in Zijn wil zijn en dat Hij met ons is, de deuren zullen worden geopend, op zijn wijze.

Wij herkennen de machten der duisternis die ons thans weer tegenstaan, wij zien deze machten telkens op onze reizen in de tropen opereren. Want het is een geestelijke strijd die wij zien. De speciale politiek van de duivel hier in ons werk is "vertraging", "ophouden", tegenwerking, toegangen versperren, barricaden opwerpen. Wij ervaren deze vertragingspolitiek heel duidelijk. Alle post, bandjes met radio-programma's, worden onbegrijpelijk vertraagd, veel post raakt zoek, de verbindingen met het thuisfront en tussen de zendelingen onderling is op onverklaarbare wijze gestagneerd en verbroken. Wij wonen niet ver van elkaar, maar wij weten niets van elkaar. Wij kunnen elkaar niet bereiken en geen plannen samen maken. Onbeduidende post, drukwerken enz. komt goed door, maar alles wat met het directe zendingswerk te maken heeft, alle nieuwe plannen en financieringen, dus belangrijke berichtgeving, wordt op een vreemde manier opgehouden, alsof er een element tussen zit, die alles vasthoudt en nakijkt, het misschien allemaal "gescreend" wordt. Het bereikt ons niet, het is nergens. Hemelsbreed leven Frans en Yvonne Hoekendijk hier niet zover van ons af. Wij wonen op een eiland dicht bij de kust van het vasteland waar zij wonen, het is een uur vliegen hier vandaan, niet meer; maar wij horen al ruim een maand niets van hen en zij niets van ons, terwijl wij hen geregeld schrijven. Het is de duivelse politiek van ophouden, stagneren, vertraging, verbindingen verbreken, die de duivel toepast. Maar wij treden tegen deze machten op in Jezus' Naam en zij zullen hun activiteiten opgeven. Halleluja!

Intussen arbeiden wij op dit eiland, in de Naam van Jezus en mogen veel doen. Wij gaan vele avonden naar dorpen in het binnenland en houden huissamenkomsten, die zeer gezegend zijn. Wij werden eerst uitgenodigd in het huis van een hindoe, in het dorp Curebe. Hij had van ons gehoord, deze man en hij zocht Christus. Hij vroeg ons om hem te spreken van Hem. Hij had al zijn vrienden en buren uitgenodigd te komen. Het huis was geheel vol, wij kenden niemand van hen. Het waren allen "east-indians", dus indiërs uit India, het volk dat het grootste gedeelte van deze bevolking uitmaakt. De vrouwen, jonge en oude vrouwen, droegen allen hun fijne sluiers op het hoofd, zij waren met sieraden bedekt, bewijs dat zij het voor een feestdag hielden. Ik ging tussen hen in zitten, opende mijn bijbel en vertelde wie Jezus was, Jezus uit de Schriften, wat Hij deed voor ons en hoe wonderbaar Hij is, Hij, Dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. De taal is hier engels en wij spraken alleen engels. Wij leerden deze mensen een paar engelse opwekkingsliederen en koortjes, moeder Bep leidde deze eenvoudige zangdienst en daarna hoorden zij spreken over de Zaligmaker van zondaren en Heelmeester van zieken. Toen ik een uur van Jezus gesproken had en deze mensen met glanzende ogen doodstil zag luisteren, vroeg ik hen wie van hen deze Jezus wilde volgen en Hem aannemen als zijn of haar persoonlijke Heiland. Er gingen vijf handen omhoog, alle hindoe's, en mochten wij met hen neerknielen en hen tot Jezus brengen. Zij gaven hun levens aan Jezus en werden christenen. Er waren vele zieken in ons midden, ik sprak over de wonderbare kracht van het Bloed van Jezus en legde deze zieken de handen op; zij werden allen wonderbaar genezen. Halleluja!
De volgende houseparty was weer in hetzelfde huis, met allemaal andere mensen, allen hindoe's. Die avond gaven zich zeven hindoe's aan Jezus, zieken werden genezen en demonen uitgedreven. Iedereen zat er bij en kon het zien. Een wonder van genezing heeft meer effect dan honderd preken. De mensen zaten verstomd toe te kijken en zagen de krachten van het Koninkrijk in werking. Deze zeven mensen waren fijne jonge mannen en vrouwen, de Geest overtuigde hen van zonde, gerechtigheid en oordeel en zij gaven zich bewust over aan Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Halleluja!

De mensen spraken overal over de wonderen die zij zagen en het evangelie dat zij hoorden en zo kregen wij steeds weer uitnodigingen van allerlei mensen om hun huis te bezoeken en als wij kwamen, waren deze huizen vol mensen. De Heer werd gepredikt met kracht en Hij betoonde Zich wonderbaar in machtige wonderen van genezing. Telkens waren wij bij andere mensen, na de hindoe's begonnen de moslem's ons uit te nodigen. Maar wij predikten Jezus Christus en zagen dat zowel hindoe's als moslem's Hem aannamen als de Heiland der wereld, de Zaligmaker van zondaren. Wij predikten duidelijk het Bloed van het Lam, want de verlossing door het Bloed verschilt van de religie van zelfverlossing waaraan zij geloofden. Ze zagen de krachten van het Koninkrijk van Jezus Christus zich openbaren en geloofden het evangelie dan ook onmiddellijk.
Ook werden de gelovigen vervuld met de Heilige Geest, enkele begonnen in nieuwe tongen te spreken. Het is alles wonderbaar. Op weg naar een houseparty bij onbekenden in een onbekend dorp, door onbekenden afgehaald, stopten wij dikwijls bij allerlei moslem's, wij stapten uit en werden uitgenodigd in deze huizen te komen bidden voor zieken, wij liepen ergens een trap op, een huis binnen, baden met zieken, vertelden van
Jezus, getuigden van het Bloed der verzoening en gingen weer weg. stapten in de auto, reden weg in de avond, stopten weer ergens, gingen een huis binnen, getuigden van Jezus, baden met de zieken, dreven boze geesten uit en gingen weer verder. Aan het eind van de tocht wachtte ons een huis vol moslem's of hindoe's waaraan wij van Jezus mochten getuigen, wij leerden hen koortjes en lazen voor uit de bijbel. Als wij bekende gezichten terugzagen uit vorige samenkomsten, lieten wij hen getuigen van hun genezing en dat bracht veel vreugde teweeg.
Hier werd niet getheologiseerd, maar praktisch apostolaat gebracht, de krachten van het Koninkrijk medegedeeld en de verbaasde mensen zagen zieken opspringen, lamme ledematen genezen, dove oren genezen, pijnen verdwijnen, de Heer bewees Zichzelf als de Heer van het Koninkrijk. Halleluja! Steeds meerdere mensen werden vervuld.

0, wij zouden hier in deze dorpen overal een jonge zendeling kunnen plaatsen, en elk van hen kreeg een groot werk. Wat een onkunde, wat een verlangen naar verlossing ook weer hier. Toen ik vroeg wie op deze weg verder wilde gaan, gingen vele, vele donkere armen omhoog en zij zeiden:
Prediker, blijf hier bij ons, want wij zien dat het Jezus Christus is, die u predikt en wij beleven Hem als de wonderbare, de tegenwoordige, de Koning, die onze lichamen geneest en onze ziel verandert. Blijf bij ons. De mensen gingen huiswaarts en begonnen onder hun vrienden te vertellen van wat zij gezien hadden en begonnen ons weer te vragen te komen. En de volgende avond staat er weer een andere auto voor ons huis in Port of Spain, en een andere chauffeur vraagt ons te willen meekomen naar weer een ander huis, dat al vol met mensen op ons wachtte. Wat een kansen ook weer op dit eiland, de mensen staan zo open voor het evangelie der genade.
Zondags, maar ook wel in de week, gingen wij naar het zuiden van Trinidad, naar een dorp tussen de heuvels, die bedekt zijn met suikerriet naar het dorp Barrackpoor, waar een groep gelovigen ons wachtte en waar veel honger is naar het Woord van God. De kern is een familie van Indiërs waarvan de leden vervuld zijn met de Heilige Geest en rondom deze familie is een hele groep die of vervuld zijn of er naar verlangend zijn. Ze behoren allen tot de Pressbyterianchurch, maar zij hebben zich innerlijk van deze leer losgemaakt en getuigen van de vervuIling en de genezing.

Zij hebben de kerk nog niet losgelaten, maar voelen wel dat ze worden uitgestoten als zij verder komen met het Volle Evangelie. De centrale figuur van deze groep is br. Lionel Amichand, een Indiër ook, een begaafde man, die vier jaren in Amerika medicijnen heeft gestudeerd en dokter wilde worden, maar in Amerika kennis maakte met de bediening van Oral Roberts en de boodschap van de vervulling met de Heilige Geest en daardoor zo veranderde dat hij zijn medische studie afbrak en naar zijn ouderlijk huis in Trinidad terugreisde om prediker te worden van het Volle Evangelie. Toen hij de boodschap van de geloofsgenezing leerde kennen en de wonderen en tekenen zag voor eigen ogen, besloot hij ook zieken de handen op te leggen in Jezus' Naam. Deze begaafde jonge man begon toen deze boodschap op zijn eiland te prediken in de Pressbyteriaanse kerken, die natuurlijk hier niet van gediend waren en hem steeds "tot de orde" riepen, maar hij ging door en had zegen, met name de jeugd hing aan zijn lippen en hij liet ze in de Bijbel deze dingen zien. Hij begreep dat dit niet langer zo kon doorgaan, hij zag en wist meer dan zijn kerk predikte. Hij was leraar nu aan de universiteit in Princess Town, en maakte een plan om over enkele maanden naar Canada te gaan en daar drie jaar verder te studeren.
De laatste maanden echter overviel hem een grote moedeloosheid. Als hij de bijbel las in het oude houten countryhouse van zijn ouders, tussen de heuvels, dan zag hij een bediening voor zich van veel meer kracht en overwinning dan hij in zijn omgeving zag. Hij werd aangevochten door geesten van twijfel en ontmoediging, hij was in een' geestelijk slob geraakt en bad de Heer hem te helpen, te onderwijzen, de werkingen der gaven te tonen, hem te versterken door . een nieuwe zalving. Hij was down en kon niet verder prediken.

Op een dag toen hij bad, sprak de Heer tot hem in een profetie. De Heer zou iemand naar hem toezenden, een van Zijn knechten, uit ecn ver land, om zijn geloof te versterken en hem inzicht te geven in d gavenbediening. Br. Lionel Amichand zei: Dank u wel, Jezus! Waar kan ik deze man vinden? De Heer zei: H zal hem in uw huis voeren. Zonder maar ook iets van deze woorden van de Heer af te weten, voerde de Heer mij veertien dagen later op wonderbaarlijke wijze in het huis van Lionel Amichand, daar ver tussen de suikerrietvelden van Trinidad. Hij was blij mij te zien, maar wist op dat ogenblik niet zeker of deze man dé man was die God hem aanwees. Een dag later kwam een jonge Geestvervulde prediker br. Lionel bezoeken. Hij woonde dicht bij hem. Deze jongeman had die morgen in zijn gebedsuur een boodschap gekregen van de Heer, dat hij naar br. Lionel moest gaan en hem zeggen dat de prediker uit Holland die hij ontmoet had, inderdaad de man was die God had gezonden om br. Lione! inzicht te geven in de dingen van de Geest. Deze prediker wist van deze ontmoeting niets af en had mij nimmer gezien of van mij gehoord.

Een jong meisje in een ander dorp in de bergen had een droom. Zij zag een blanke prediker met witte haren mensen dopen in de zee. Zij kende deze man niet, maar het gezicht was duidelijk zichtbaar voor haar. De volgende dag was het zondag; zij nam haar fiets en reed 7 mijl om familie Amichand te bezoeken in Barrackpoor, waar zij wel eens meer kwam, maar waar zij lang niet geweest was. Tot haar verrassing zag zij dat het huis overvol was met mensen en dat er bijbelstudie werd gegeven en zij schrok toen zij de evangelist zag, die deze studie gaf, want dat was dezelfde man uit haar droom. Een andere indiase vrouw, Tyroon Ali, bad reeds twee jaar om een opwekking in Trinidad. Na haar bekering, twee jaar geleden, begon zij daarvoor te bidden en zij vroeg de Heer om een Zijner knechten te willen zenden naar Trinidad. Deze arme vrouw, een fijn kind van God, bad trouw voort.
Zij had eens handoplegging gehad voor de vervulling met de Heilige Geest maar had nog nooit in tongen gesproken. De eerste keer dat zij op een onzer houseparty's was, sprak de Heer tot haar nadat wij een kwartier predikten, en zei haar dat déze man door Hem gezonden was als antwoord op haar gebed van twee jaren. Dezelfde avond legde moeder Bep haar de handen op en sprak zij in tongen, samen met haar dochters en werd zij genezen van een jarenlang lijden. Er zijn nog meer bovennatuurlijke openbaringen waarin wij zien dat de Heer ons naar dit eiland had gestuurd.
Morgen verhuizen wij uit de hoofdstad Port of Spain naar de tweede stad van het eiland Trinidad, de stad van de olie: San Fernando. Daar gaan wij tijdelijk wonen. Wij beginnen morgen met de bijbelcursus over de gaven des Geestes in Barrackpoor.

Deze bijbelstudie zal twee à drie weken duren en overal vandaan komen de gelovigen om daaraan deel te nemen. Zij zijn allen even enthousiast. Voor het eerst zal de Volle boodschap in Trinidad worden gepredikt en wij zijn daar blij om. Er is veel verlangen naar kennis in de dingen van de Geest, deze dingen zijn hier totaal onbekend en vooral br. Lionel verheugt er zich op, de Heer zond ons op zijn gebed om inzicht te verkrijgen. Wij willen deze boodschap achterlaten aan deze heerlijke groep van 25-30 Indiërs en geloven dat hieruit een werk van "Stromen van Kracht" zal ontstaan. Deze br. Lionel is zeer nederig en hongert naar meer kennis en meer kracht van God; hij heeft een prachtige profetie gehad en de Heer zal hem tot een grote prediker maken voor zijn land en volk, dat is zeker. Daarom is het belangrijk dat wij tijd nemen om deze man met zijn hele enthousiaste groep te onderwijzen. De Heer zal het alles leiden. Als wij het land moeten verlaten, zal hij met deze boodschap achterblijven en verder gaan. Misschien is dit onze taak om overal de landen open te breken en inheemse predikers achter te laten met deze boodschap. Prijs de Heer!

petrahuisman(Foto: Familie Henk en Rina Huisman met hun dochtertje Petra in Trinidad)
Morgen verhuizen wij naar San Fernando en Henk en Rina gaan met ons mee. Zij wonen in hetzelfde huis als wij en zij helpen heerlijk mee. Henk is bezig om nu te gewennen aan de engelse taal en dat gaat al wonderlijk, hij spreekt al met de mensen en beantwoordt hun vragen; hij is pas vier dagen in dit engels-sprekende gebied. Hij maakt deze cursus, die ik ga geven, mee en vangt al het werk op rondom deze cursus, bedieningen en huisbezoeken bij de mensen, traktaatverspreiding en openlucht-prediking. De Heer gaf ons een speciale gebedslast juist voor dit zuidelijk deel van Trinidad.

Wij rekenen op een grote gezegende cursus. Men gaat bijbels kopen nu en schriften; morgen komen wij voor het eerst bij elkaar. De Heer zal machtig zegenen. Wij zien op tot Jezus, onze Leidsman en Voleinder des geloofs, die nabij is en zal zegenen wat wij voor Hem doen. En al hebben wij thans nog geen ingang tot de massa's zoals wij gehoopt hadden, de Heer gebruikt enkele geroepenen om in de kracht Gods te komen opdat zii voor de revivals kunnen worden ingezet door God. Wij zullen een doopdienst houden in zee aan het einde van de cursus, al deze mensen zijn nog niet bijbels gedoopt en verlangen daarnaar. Wij verheugen ons in dit feest. De Heer zet ons heerlijk in en wij zijn daar dankbaar voor. Halleluja!
De Heer gaf in een gebedsuur met Henk en Rina een wonderbaar Woord. Hij zei, dat de strijd om dit gebied in de lucht. wordt uitgestreden met geweld. De legerscharen van de Almachtige streden tegen de machten der duisternis voor dit eiland, maar als bij Daniël zullen deze verhinderingen worden weggerold en het Woord bracht dit: Mijne kinderen, Ik heb mijn boodschappers tot u gezonden, en zij zullen u een goede boodschap brengen!
Bidt voor ons voortdurend, wij staan in de strijd. Ik dank u allen voor uw lieve, bemoedigende brieven en uw trouwe gebeden. Hij die roept, is getrouw, Hij zal het ook doen!
De Heer zegene u!
K.H.