Jona Ontwaak!

Een handboek voor de Evangelist.
Uitgegeven: Januari 1963 (maar nog steeds actueel voor deze tijd)

Een oproep aan alle gelovigen, om bijzaken te vergeten en de oogst binnen te halen, voordat het te laat is!
     


INHOUD

Hoofdstuk  1 Schuld
Hoofdstuk  2 De prijs
Hoofdstuk  3 Offer
Hoofdstuk  4 Eenheid
Hoofdstuk  5 Vissers van mensen
Hoofdstuk  6 Wat Evangelisatie vereist
Hoofdstuk  7 6 regels voor straatsamenkomsten
Hoofdstuk  8 Gedrukte Evangelisten
Hoofdstuk  9 Nazorg

DEEL 2 ZENDINGS ARTIKELEN

Hoofdstuk 10 Blanke man, verdwijn!
Hoofdstuk 11 Dat deden zij
Hoofdstuk 12 De zelfstandige Kerk
Hoofdstuk 13 Opleiding
Hoofdstuk 14 Waarom we het Evangelie brengen
Hoofdstuk 15 De resultaten
Hoofdstuk 16 Wonderen

Foto's uit het boek

Uit het boek - JONA ONTWAAK!

jona ontwaaktVOORWOORD

Dit boek
is geschreven uit een diep verlangen mensen tot Jezus te brengen. Het is niet zo maar een aantal bedrukte pagina’s. Het is een boodschap van God aan Zijn Gemeente. De Vader wil Zijn Gemeente konfronteren met de feiten. De feiten, dat de genadetijd ten einde loopt, Gods oordeel aanstaande is en wij daarom de laatste zielen moeten winnen.

Dit boek beoogt niet een theologisch verantwoord werk te zijn over het onderwerp: getuigen. Het is een samenvatting van enkele verhalen en preken, die we de laatste jaren aan tienduizenden hebben verkondigd en die ontelbaren hebben aangespoord hun leven te wijden aan Gods zaak.

Dit boek zal voor sommigen bekend zijn, voor anderen nieuw. De strekking is gelijk aan ons eerder geschreven boek: PREDIKT HET EVANGELIE. We hopen dat u dit boek een plaats geeft in uw boekenkast, zodat u een blijvende samenvatting heeft van preken en verhalen die uw leven in beroering brachten.

Dit boek moest komen. De boodschap brandde in mijn hart. De heilige Geest liet ons niet los, totdat wij deze waarheden op papier hadden gezet. De vele gezichten en profetieën van de laatste tijd spraken tè duidelijk over een komend oordeel en de wederkomst van Christus.

Dit boek leggen we met geloof in uw handen, omdat we weten dat deze boodschap uit Gods hart is voortgekomen. Zonder enige twijfel wil God: "dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen." (1 Tim. 2 :4). Laten wij dan gehoorzaam zijn en de blijde boodschap overal brengen waar deze nog niet gebracht is. God zegene u.

De uwe tot redding van het verlorene:

Ben Hoekendijk


EERSTE HOOFDSTUK       naar boventerug naar boven

SCHULD

WE HALEN het nooit ....... ’ " riep een matroos over het dek naar de stuurman die aan het roer stond. ,,We hebben de hele lading in zee geworpen, maar nog slaat de ene golf na de andere over het dek. We hebben een ruim vol met water ...... ".

Temidden van het bulderen van de storm en 't woeden van de golven dreef een klein seheepje op een eindeloze zee. Ze waren in nood! Alles wat gedaan kon worden om de toestand te verbeteren, was gebeurd. Zonder resultaat, Zelfs de lading was in zee geworpen, maar nog steeds beukten de golven het seheepje, zodat het kraakte in zijn voegen. Als een notedop danste het op de golven ...... en de schepelingen werden bevreesd en riepen ieder tot zijn god ...." (Jona 1 :5).

Een matroos die in het ruim was gaan kijken naar de stand van het water had daar een passagier, een zekere Jona, slapend gevonden. ,,Hoe is het mogelijk in deze storm te slapen. Om temidden van al dat lawaai van het grootste gevaar te doen of er niets aan de hand is!" dacht hij.

De schepelingen keken Jona aan en verbaasden zich. Ze zeiden: ,,Hoe kunt gij zo vast slapen! Sta Op, roep tot uw god, misschien zal die god onzer gedenken zodat wij niet vergaan ...... ".

Maar de storm woedde voort en hoe langer gevaarlijker werd het aan boord. De zeilen waren kapot gescheurd, het schip was lek; ze Waren aan de genade van de elementen overgeleverd. En toen de schepelingen het lot gingen werpen, om te weten te komen wie de schuld van dit alles was, viel het lot op JONA!

,,Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woeden." (Jona 1:15). En de mannen vreesden de Here met grote vrees en zij slachllen dan Here een offer en deden geloften."

Wat mij het meest opvalt in de geschiedenis van Jona, is niet, dat een grote vis hem opslokte. Of dat de hele stad Ninevé zich bekeerde. Of dat God een wonderboom liet groeien. Maar dat Jona kon slapen temidden van de storm.

Dat deze man rustig lag te dromen, terwijl hij ongehoorzaam was, de redding van een stad van 120.000 mensen in zijn hand had, en de boot op het punt stond te vergaan in een vliegende storm. Dat is iets wat ik niet kan begrijpen. Wist u, dat in oosterse landen kinderen langs de huizen lopen te roepen om brood. Dat er landen zijn, waar de mensen vechten om een korst brood. Is u wel eens verteld door reizigers, hoe op sommige plaatsen van de wereld zó maar doden liggen op de straat, en uitgeteerde kinderen je aankijken met koude, glazige ogen? Voor zulke mensen bestaat geen hoogconjunctuur. Zij kennen geen televisie of bioscoop. Zij denken niet aan een vakantiehuisje of een auto. Als ze alleen maar wat eetbaars zouden kunnen vinden, zou hun grootste wens vervuld zijn.

Wie is de schuld van die grote nood? Wat is de oorzaak dat 2/3 van de mensheid honger heeft? Wie is de schuld van de storm? Is God er de schuld van? Zo ja, dan is Hij geen liefde ...... ! Of zijn de mensen er schuldig aan? Ik geloof, dat als het lot werd geworpen, het lot zou vallen op JONA. Ja, de slapende kerk van Jezus Christus had deze dingen kunnen voorkomen, door gehoorzaam te zijn aan Gods bevel! Door Ninevé te gaan prediken de verlossing, in plaats van weg te gaan van het aangezicht des Heren. De mitrailleurs ratelen, mannen duiken weg in loopgraven en richten meedogenloos hun geweren op iemand die zich niet snel genoeg verstopt. Een schot klinkt en een vrouw krijgt een bezoek van een hoge militaire functionaris, die haar komt zeggen dat haar man gevallen is. Kinderen wijzen naar een foto op de schoorsteen, en zeggen voortaan: ,,Zo was Pappie ...... ".

Dit tafereel, duizenden malen herhaald, heet oorlog. Oorlog is vreselijk. Als iemand daar de schuld van moest dragen, zou hij onder die last bezwijken. DE GEMEENTE VAN CHRISTUS IS DE SCHULD! Ja, deze storm had voorkomen kunnen worden als de christenen hun opdracht hadden vervuld. Als ze gedaan hadden wat Jezus zegt in Marcus I6: ,,GAAT HEEN IN DE GEHELE WERELD, VERKONDIGT HET EVANGELIE AAN DE GANSE SCHEPPING ...... ALS TEKENEN ZULLEN DEZE DINGEN DE GELOVIGEN VOLGEN: IN MIJN NAAM ZULLEN ZIJ BOZE GEESTEN UITDRIJVEN, IN NIEUWE TONGEN ZULLEN ZIJ SPREKEN ...... ; OP ZIEKEN ZULLEN ZE DE HANDEN LEGGEN EN ZI] ZULLEN GENEZEN WORDEN."

Wij willen wijzer zijn dan God, en drijven geen demonen uit en spreken niet in nieuwe tongen. En daarom is de storm opgestoken en staat de wereld vandaag voor de grootste katastrofe van alle eeuwen. Ik geloof dat, als Jezus nog uitblijft, de komende jaren beslissend zullen zijn voor de mensheid. Ik verwacht een grotere ramp dan de zondvloed, namelijk de vervulling van het boek OPENBARINGEN. Ja, een grotere ommekeer als ten tijde van Luther, namelijk de uitstorting van Gods Geest op ,,Al wat leeft" (Joël 2 :28).

lk zie de wereld in een tijd, welke de belangrijkste is sinds de grondlegging der aarde, maar JONA LIGT TE SLAPEN IN HET SCHIP. Sociologen, politici, psychiaters, opvoedkundigen, geologen en pedagogen zeggen, dat er momenteel dingen gebeuren die nog nooit zijn gebeurd. Maar alleen de theologen slapen als Jona in het schip, en vergaderen over kleine bijzaken, totdat ze tot hun vaderen vergaderd zijn ...... Jona, wat moet er nog gebeuren, voordat je gaat ontwaken en terug gaat naar de vervulling van je roeping. Hoeveel atoombommen moeten er nog vallen, voordat je tot ontdekking komt dat jij de schuldige bent. Kerk van (`hristus, hoeveel radioactieve vis moet er nog gevangen worden, voordat ie ontwaakt uit je diepe slaap? Wat moet er gebeuren Jona, voordat je tot bezinning komt en je gaat doen wat God zegt?
Soms kan ik het niet begrijpen hoe het mogelijk is, dat in deze stormachtige tijd nog tienduizenden kerken vol zitten met slapende christenen. Ik staar hen met verbazing aan. Ze leven hun comfortabele leventje. Ze gaan trouw naar de kerk, maar verder gebeurt er NIETS. Met duizenden luidsprekers zou ik over Nederland willen uitroepen: JONA ONTWAAK! DE WERELD GLIJDT WEG IN DE NACHT EN JIJ ALLEEN KAN DE STORM LATEN STILLEN! ...... De enigen, die de wereld kunnen redden van haar ondergang, zijn de kinderen Gods.

Ik zeg dit met grote stelligheid, hoe hoogmoedig het ook klinkt. De Bijbel zegt: ,,Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der ZONEN GODS ...... ! (Rom. 8 :19).

De enige redding voor Ninevé was een massabekering. Gods belofte kwam hierop neer: Als jullie je bekeren blijft het oordeel uit, maar anders zal ik de stad omkeren over 40 dagen. En zo ook nu: Als deze wereld Jezus gaat aannemen en Gods geboden gaat onderhouden, zal deze wereld weer een paradijs worden, zo niet, dan zal het oordeel streng zijn.

JAFO

,,Het woord des Heren kwam tot Jona, den zoon van Amittai: Maak u op, ga naar Ninevé, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht" (Jona 1 :1, 2). Dit bevel laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Het is simpel een opdracht: Ga naar die stad en predik tegen haar. Als Jona het gedaan zou hebben, zou hem veel verdriet en tijd bespaard gebleven zijn. Maar hij vluchtte naar Jafo. Laten we voorop stellen dat het niet slecht vluchten is naar Jafo. Die plaats lag in een bocht van de Middellandse zee, waar palmen wuifden op de pleinen. De witte huisjes lagen prachtig tegen de berghellingen, de baai bood beschutting aan de schepen. Sinaasappelen groeiden in de omgeving. Het was niet slecht vluchten naar Jafo. In de kerken van Jafo werd nooit gepredikt, dat je je verborgen zonden moet uitleveren aan de Heer. Niemand valt u daar lastig door te zeggen dat een kind van God niet rookt, drinkt of liegt. In Jafo zijn alle kerken kunstmatig één gemaakt. Ze deden allemaal een beetje water in de wijn, de scherpe kantjes van hun boodschap af en toen was er een grote overkoepelende eenheid. Een machtige kerk, met veel invloed en geld ...... Overal ontmoet ik mensen die vluchten naar Jafo. Ze willen nog luisteren naar een bekeringspreek, maar zodra we hen zeggen dat ze vervuld moeten worden met de heilige Geest en in tongen gaan spreken, gaan ze liever naar Jafo. Als we een doopdienst hebben, waar mensen Jezus volgen in het watergraf, schuilen ze snel achter de rug van hun buurvrouw weg, op dat wij hen niet zullen zien en hen vragen Jezus te volgen in het water.

Als ze lezen in de bijbel: ,,Gij allen kunt éen voor éen profeteren" (1 Cor. 14 :31) dan slaan ze gauw de bladzijde om. Als de prediker zegt, dat Jezus geneest nèt als vroeger, gaan velen liever naar Jafo want daar gaan de christenen naar de dokter, de psychiater en naar spiritistische seances.

Jafo kent geen martelaarschap. Daar is geen hervormer of opwekkingsprediker uit voortgekomen. Daar wordt gepredikt over bloemetjes in de wei en roodborstjes op de takken. Daar is het ,,dienaar van Christus" zijn, geen zaak van roeping, maar van beroep ...... Daar komt geen gezalfde Godsman, om in een campagne met wonderen en tekenen de schare in beweging te brengen. Vriend, Jafo is geen plaats voor u. God zei dat we naar Ninevé zouden gaan om de bekering te prediken. God legt in onze handen de boodschap, welke redding voor een STAD kan zijn. God zoekt een man die zóvcel durft te vragen dat hij bidt: ,,Heer geef mij deze stad." Ik heb ervaren, dat toen ik veel ging vragen aan Jezus, en niet tevreden was voor mijn bediening vol vruchten, wonderen en tekenen was, ik het ook kreeg. We moeten mensen worden als Elia die de mensen uitdaagt: ,,Als mijn God een wonder doet, willen jullie je dan bekeren." God deed een wonder, en Israël werd gered.

GOD ROEPT EEN MAN

,,Ja, maar", zegt u: "broeder Hoekendijk, wilt u hiermee zeggen dat God zo'n verantwoording in de handen van één mèns legt?" Ja, God legt Zijn reddingsboodschap in mensen­handen. Dat deed hij bij Jona, dat doet Hij nog steeds. God gebruikt een man. Toen Hij Israël wilde verlossen van de slavernij, zond hij een man, wiens naam MOZES was. Vanuit het brandende braambos zond God hem, met Zijn woorden in de mond, en Zijn wonderen in zijn handen.

Het moet een vreemd gezicht geweest zijn, een grijze man te zien wandelen naar Egypte, met een stok in zijn hand. Als u vraagt aan die man wat hij gaat doen, dan vertelt hij u, dat hij de sterkste natie van de wereld, Egypte, gaat overwinnen!

HIJ KREEG HET GEDAAN! Want God had hem gezonden!

WAAR ZIJN DE ELIA'S EN DE MOZESSEN VAN DEZE GENERATIE, die vanuit het brandende vuur van de heilige Geest steden en landen redden? Toen God de wereld wilde redden van de zondeval, zond hij géén leer, géén dogma en géén levensregel. Hij zond een MAN. Deze Man van Smarten verbrak satans macht, opende de toegang tot de vader en redde de wereld van de dood! Zijn naam is Jezus van Nazareth! God zendt nog steeds mannen en vrouwen uit, om volkeren of individuen te redden, door de boodschap van het evangelie aan hen bekend te maken. Hij zendt een man naar UW straat, naar UW familie en buurlui, DIE MAN BENT U!

Velen melden zich voor de zending in verre landen. Vaak bieden jongelui zich aan voor het tent­team. Maar God heeft juist een evangelist nodig in uw huis of uw fabriek. Hij zoekt al lang een gehoorzame getuige voor uw straat, en DAARVOOR WIL HIJ U GEBRUIKEN. Zie die man daar lopen door de wereldstad. ,,Ninevé was een gewel- dig grote stad, van drie dagreizen" (Jona 3 :3). Hij heeft een boodschap voor alle mensen. Hoort u hem spreken op een hoek van de straat? Ziet u hem staan? Wat zegt hij? Luister ...... ,,Nog 40 dagen en Ninevé zal ondersteboven gekeerd worden!" (Jona 3 :4). WAT EEN BOODSCHAP! Wat een scherp woord! DE TIJD IS KORT Hier zien wij een man, die weet dat de tijd kort is. Hij gunt zich géén rust. Iedereen die hij ontmoet spreekt hij aan en zegt: ,,Bekeer je meneer of mevrouw, want God gaat u oordelen ...... Over 40 dagen is het te laat." Het zal niet lang meer duren, OF NEDERLAND ZAL ONDERSTEBOVEN WORDEN GEKEERD! Ik zeg u: De jaren zijn geteld, en er zal geen steen op de andere gelaten worden. Geestvervulde christenen uit de hele wereld hebben visioenen gehad en profetiën gehoord met de boodschap, dat Nederland een kortere tijd heeft dan de rest van de wereld. In een gezicht toonde God mij de oordelen over de stad Utrecht, en ik zag de stad branden als een fakkel! Een ander zag Europa als een vulkaan, door zee omspoeld, en de vulkaan werd uitgeslepen door het water, en stortte in de zee, en de golven overspoelden haar ......
Samuel Doctorian zag Amsterdam branden .,.... Sommigen zagen een gedeelte van ons land onder water staan, Anderen hoorden oorlogsgekletter. Men zag aanvallen van demonen en machten op het volk en de gemeente en we weten het al jaren:

De tijd is kort ...... Nu weigeren kranten onze advertenties al, en kost het de grootste moeite vergunningen te krijgen voor onze tentcampagnes. De boodschap voor vandaag is: BEKEERT U, WANT GODS KONINKRIJK IS NABIJ GEKOMEN. Snel door de dorpen en steden en zeg de mensen dat zij Jezus moeten aannemen. Laat bijzaken rusten en snel naar het doel. De dagen van vrijheid zijn geteld! Soms stel ik mij voor hoe het zal zijn, als ,,de nacht komt "waarin niemand werken kan" waarover Jezus spreekt. Ik geloof dat we ons op de borst zullen slaan over de gemiste kansen. Dan roepen we: Hadden we nog maar de tijd en de gelegenheid om zielen te winnen voor Jezus, zoals vroeger! Het gaat om NU. ,,Zie, NU is het de tijd des welbehagens, zie NU is het de dag des heils." (2 Cor. 6 :2). Hoeveel zielen heeft u al gebracht bij de voet van het kruis? Bent u als een woestijnreiziger die om zich heen de mensen ziet sterven van dorst, maar geen druppel van uw overvloed weggeeft? Bent u een Jona? De Bijbel zegt: ,,Redt hen die ten dode gegrepen zijn, wendt u niet af van hen die ter slachting wankelen" (Spr. 24 : 11). Ja, omdat we weten dat spoedig Nineve door God geoordeeld zal worden, hebben we ons geld van de bank gehaald en naar de drukker gebracht.

We zijn een reizend leven begonnen en strijden voor iedere geloofsstap die gedaan moet worden, in dit groeiende werk, Ik zeg u met klem: DOE WAT U ZOU DOEN, ALS U ZOU WETEN DAT JEZUS MORGEN KOMT. Begin te getuigen. Weest niet bang, ook al zet u uw reputatie op het spel. Gun u geen rust. Straks, als de deur van genade gesloten is, is het te laat. Het is ná de tijd om te ontwaken en VERLOREN JAREN IN TE HALEN. 120.000 zielen gaan de eeuwigheid in, iedere dag. Een bevolking als Ninevé (Jona 4 :11) is voor morgen op deze tijd, op weg naar Gods oordeel. Een aantal mensen als de inwoners van GRONINGEN, is vóór dat 24 uur voorbij zijn, overleden. En we weten dat slechts een handjevol van dit grote getal behouden zijn. Het is komen vast te staan, dat de HELFT VAN DE WERELDBEVOLKING nog nooit het evangelie heeft gehoord. Als deze feiten u niets zeggen dan kunt u beter dit boek weggooien, en uw bijbel ook. Toen Jezus de schare zag, was hij met ontferming bewogen, omdat ze waren als een kudde zonder herder. Ik bid mijn God, u bewogen te maken over de nood van de wereld. Over de mensen die zwalken langs de straat, op zoek naar een beetje geluk en vrede. U kunt mensen tot waarachtig geluk en blijvende vrede brengen, door gehoorzaamheid aan Gods bevel: GAAT HEEN EN PREDIKT HET EVANGELIE.
TWEEDE HOOFDSTUK      naar boven  terug naar boven

 

DE PRIJS

PREDIKERS NEEM U VOOR, dàt te doen, wat God zegt dat u moet doen. Wees gehoorzaam aan uw hemelse Zender. Blijf uw roeping trouw ten koste van uw reputatie, uw roem en uw vrienden. Niets is zo uitzichtloos als het staan buiten de wil van God. Dan wordt je gebed niet verhoord, dan lijkt je werkterrein een woestijn. Dan is de taak niet te dragen en het volgen van Jezus een kruis ...... ".

William Branham

william BranhamDeze woorden klonken in een groot stadion in Zürich, Zwitserland, uit de mond van William Branham, één van de grootste godsmannen van deze tijd. Hij was zojuist uit Amerika gekomen en hield nu zijn openingspreek in een vol stadion voor duizenden mensen. Hij wilde zijn levensverhaal vertellen, een verhaal, waaruit zijn roeping duidelijk naar voren kwam. Hoe de engel Gods hem vele malen verscheen en hij visioenen kreeg die letterlijk uitkwamen. Maar hij kwam niet ver in zijn verhaal. Halverwege kon hij zijn tranen niet meer bedwingen en snikte en weende hij voor de duizenden mensen, toen hij het volgende verhaal vertelde. Nooit zal ik die woorden vergeten. Ze zijn een richtsnoer geworden voor mijn persoonlijk leven en ik wil u dit verhaal niet onthouden.

ONGEHOORZAAM ,,Ik was baptistenpredikant in Jeffersonsville. Op een dag, ver van huis, reed ik langs een openluchtsamenkomst van één of andere kerk. Ik stopte, om te zien wat er gezegd en gedaan werd. Ik had iets van die mensen gehoord, al was het niet veel goeds, en wilde nu zelf eens luisteren. De mensen klapen in de handen als ze zongen. Er werden profetiën uitgesproken. Iemand predikte over de doop met de heilige Geest, en de wonderen die God nog heden ten dage doet. Het trof me diep in mijn hart. Ik voelde dat God tot me sprak. Ik besloot tot de volgende dag te blijven, om deze conferentie helemaal mee te maken."

,,Omdat ik geen geld had, sliep ik in de auto. Toen de volgende dag was aangebroken ging ik naar de plaats van samenkomst. Ik moest mijn naam noemen. En even later werd mijn naam afgeroepen voor de microfoon, of ik wilde komen prediken. Ik had sjofele, oude kleren aan en wilde niet voor de mensen verschijnen. Iedereen zocht naar William Branham. Iedereen vroeg zijn buurman of hij wist waar hij was. Ik werd rood en wilde het liefst weglopen om me te verschuilen. Om me veilig te stellen vroeg ik ook maar aan mijn buurman: Weet u waar William Branham is?"

,,Maar iemand achter me, zag me en herkende me en zei: Daar is hij, u moet naar het podium gaan. Ik zei dat ik veel te slecht gekleed was. Daarop antwoordde die zuster, dat de mensen niet naar uiterlijke dingen keken’ ,,Nu kon ik niet anders en liep blozend door de menigte naar het podium. Ik beklom het podium en sloeg de bijbel open en sprak over de rijke man, die aan de andere zijde van het graf in de hel ontwaakte. Eenmaal begonnen, vergat ik mijn gelapte broek en mijn sjofele jasje. En de mensen ook. De kracht van Gods Geest werkte heel sterk in die samenkomst."

,,Na de dienst kwamen predikers uit heel Amerika naar me toe en vroegen me in hun kerken campagnes te houden. lets in me zei, dat God zó een nieuwe weg met me wilde gaan. Ik deed alle adressen in mijn zak en reed naar huis."

,,Ik besprak het met mijn vrouw en die besprak het met haar moeder. Deze zei, dat ik het uitvaagsel had ontmoet, dat ze mijn vrouw geen eten meer zouden geven als ik die mensen zou volgen. Ze zei zelfs, dat het Gods wil was, dat ik in de gemeente in Jeffersonsville bleef. Ze zei, dat ze met een gebroken hart zou sterven, als haar dochter mij zou volgen op deze weg.”

,,Mijn vrouw kwam naar me toe en ze huilde. Ze wilde het uitpraten. Of ik dàt werkelijk wilde. Ze zei dat ze me zou volgen, maar dat het tranen zou kosten. Ik zei: Ik ga niet, ik blijf in Jeffersonsville."

,,Beste vrienden," ging Branham verder, terwijl zijn stem trilde van ontroering, nu hij deze grote krisis van zijn leven opnieuw beleefde, ,,beste vrienden, hier is het, waar de moeilijkheden begonnen. Ik luisterde meer naar een vrouw, dan naar God, mijn Meester. Binnen 18 maanden verloor ik mijn vader, broeder, schoonzuster, vrouw en mijn dochtertje en bijna mijn eigen leven. Ik zal het nooit vergeten."

,,Ik voer in een boswachtermotorboot langs een rivier, toen opeens de radio een s.o.s.-bericht doorgaf. Het was in het voorjaar van 1937 en de Ohiorivier was buiten haar oevers getreden door het smelten van de sneeuw. De hele stad en de omgeving stond onder water. De vloed kwam tijdens mijn afwezigheid, en zó plotseling, dat mijn vrouw en twee kinderen erdoor werden overvallen."

,,Ik wist wat het betekende en probeerde zo snel mogelijk terug te komen. Maar de motor sloeg af vlak bij een waterval. Ik werkte uit alle macht om hem weer te starten, maar er was ijzel tussen dew drijfriem gekomen. De stroom sleurde de boot pijlsnel naar de diepe waterval, waaruit ik nooit levend vandaan zou komen, als ik er in meegesleurd werd. Ik knielde neer en riep tot God: ,,Heer, gij laat mij hier niet sterven terwijl mijn vrouw en kinderen in nood zijn, ergens ver weg." Ik wist heel duidelijk dat door mijn ongehoorzaamheid Gods hand van bescherming van mijn leven af was. Ik bad en smeekte, startte opnieuw, en zag dat de waterval nog enkele meters verwijderd was. En toen sloeg de motor opeens aan, en kon ik de boot tegen de stroom op laten tornen'

,,De tocht naar huis was een race met de tijd. Zou ik nog kunnen helpen met het redden van mijn gezin? Ik kwam in Jeffersonsville en werd naar een noodbarak gestuurd. Mijn vrouw en kinderen hadden zich weten te redden maar liepen zo’n koude op, dat ze in het ziekenhuis gebracht moesten worden. Mijn hart brak, toen ik naar de deur van de barak liep. Zou ik te laat zijn? Bij de deur stond een vriend van me, een arts die tot mijn gemeente behoorde. Hij weende, want we hielden van elkaar, en hij zei: ,,Billy, je bent te laat ...... !" ,,Hij bracht me naar een draagbaar waar een wit laken over lag. Ik deed het laken op en keek in het gezicht van mijn geliefde vrouw. De tranen stroomden over mijn gezicht en mijn hart was gebroken. Ik knielde neer en zei: ,,O God, dit is teveel voor een man om te dragen. Hier heb ik in mijn armen mijn stervende vrouw en ik ben zelf de schuld! Toch sprak ze nog een paar woorden, en ze herkende me. Ze sprak over de hemel en ze vroeg me of ik haar wilde beloven, die boodschap te brengen die ik in die openluchtsamenkomst had gehoord. En of ik er nooit meer vanaf wilde wijken. En toen ging ze heen." ,,Dit was teveel voor een man om te dragen. Vrienden, tot op vandaag ben ik gehoorzaam geweest aan die belofte. En ik zal er gehoorzaam aan blijven tot mijn laatste ademtocht, als God me genade geeft. Terwijl ik snikte en bad en niet kon geloven dat het waar was, kwam de dokter weer naar me toe. Ook hij weende want we kenden elkaar heel goed. Hij bracht me naar een kleine brancard waarop een klein wit lakentje lag met wat donkere krullen er onderuit. Mijn hart brak, was dit mijn lieve, levendige Roos van Saron? Mijn dochtertje, waarvan ik zielsveel hield? Om mij heen zonk de wereld weg en het hamerde door mijn hoofd: Dit is jouw schuld! Dit is jouw schuld! O, predikers beloof me, dat u zult prediken wat God u zegt om te prediken. Hoeveel wroeging, radeloosheid en ellende was mij bespaard gebleven, als ik niet naar mensen had geluisterd. Het kindje werd in de armen van de moeder gelegd en begraven. Ik zal het nooit vergeten ...... ’.

Die prediking in het begin van mijn bediening heeft mij veel gedaan. Het haalde me door alle moeilijkheden heen. Het gaf me naderhand een aanvaring, als ik alleen aan de andere kant van de wereld zielen aan het redden was en mijn gezin in Holland achterbleef. Hoeveel leed, lauwheid en moeite zou er vandaag in één moment verdwijnen als iedereen ging staan in Gods wil. Laat God u niet moeten pressen, of zoals Hij bij Saulus deed, uw wil moeten bréken. Laat het niet zover komen als bij Branham. Wees een volgeling van de Meester. Denk niet, dat dit een bizondere geschiedenis is. Ik heb het zelfde verhaal ook in Holland bij predikers zien waar worden, die de Heer niet restloos volgden. Sommigen volgden liever de dogma's van hun kerk dan het avontuur van het geloof te durven beginnen. Maar een doods en slaperig christendom is hun lot.

Leven en wonderen volgen alleen de overgegeven prediker na.. Zonder offer, geen zegen. JEZUS Soms word ik zo klein als ik denk aan wat Jezus voor ons deed. Hij gaf niet alleen Zijn tijd, Zijn geld of Zijn eer. Hij gaf Zijn BLOED. We hebben nog niet de eerste lessen van offeren geleerd, bij Hem vergeleken. We hebben bij Hem vergeleken nog géén werk gedaan, géén prijs betaald en geen offer gebracht. Wat we wel hebben gedaan is over elkaar gepraat, vergaderingen gehouden en een luxueus leventje geleid. We zingen allemaal makkelijk: ,,Hier zijn de maaiers en ik wil gaan ,..... " Maar hoeveel waarde heeft dit zingen als het niet door daden wordt gevolgd! Jezus liet Zich geselen en martelen voor u. Ja, geselen en martelen, en kruisigen en bespotten, voor u. Maar toen God u pas vroeg, van uw overvloed een gave te geven voor het evangelisatiewerk, zodat andere mensen ook van Jezus kunnen horen, toen was u niet thuis. We denken dat we veel doen, maar we staan maar aan het prilste begin.

Wil de wereld gered worden, zoals Ninevé gered werd, dan zal er nog een hoop moeten veranderen. Dan zal een hoop lauwheid door het vuur van Gods Geest moeten weggebrand worden. De Moslims zonden dit jaar 4000 getrainde zendelingen naar Afrika. Wat deden wij? We hoeven ons echt niet te verwonderen over de snelle vergoddelozing van de wereld. We hoeven echt niet verbaasd te zijn over de honderden miljoenen Moslims in de wereld, daar staat wat achter, daar worden offers gebracht. Communisten overspoelen de ontwakende landen van Afrika met lektuur. Waar blijven de christenen? Als de aarde vol moet worden van de ,,kennis des Heren" zullen wij wat moeten doen. Zoals iedere bosbrand begint bij een klein vuurtje, zo ook in het geestelijke. lien klein vlammetje in uw hart kan uw omgeving in vlam zetten. Weest daarom ,,vurig in de Heer" en doe uw taak. En weest gewaarschuwd dat de vrachtprijs voor ongehoorzaamheid hoog is. De prijs voor ongehoorzaamheid is hoog.
De vrachtprijs voor een Jona, die op weg is in een schip ,,weg van het aangezicht des Heren", is een hoge prijs. Het kan het liefste vragen wat u bezit. Het kan uw leven kosten. De prijs van ongehoorzaamheid kan de dood van geliefden zijn, ziekte en allerlei nood. Want de bescherming voor ongeluk geeft de Heer alleen aan hen die dicht bij Hem zijn, die Hem volgen. Buiten de directe tegenwoordigheid van God is het levensgevaarlijk.


DERDE HOOFDSTUK      naar boventerug naar boven

OFFER

TOMMY HICKS vertelde ons, in een predikers-samenkomst te Zürich, Zwitserland, op een morgen, hoe God hem riep naar Rusland, om daar te prediken. Tommy ging naar de russische ambassade en vroeg een visum aan. Toen deze gereed was zei de ambtenaar: ,,Meneer, weet wat u doet, want als u gaat om in Rusland het Evangelie te prediken, betekent dat zelfmoord. U komt niet meer terug."

Maar toen hij zich herinnerde wat Jezus had geofferd, besloot hij te gaan. Hij wist dat er geen weg terug was. God zelf had gesproken dat hij moest gaan. En als niemand naar Rusland wilde gaan om het evangelie te brengen, dan zou hij gaan. Als niemand zijn leven in de waagschaal wilde leggen, dan zou hij het doen.

De samenkomsten begonnen, maar de tolk die hij had gehuurd, weigerde verder te spreken toen hij begon te vertellen van Jezus. Ze spuwde hem in het gezicht en lachte hem uit voor de ,,nonsens" van het Evangelie. Daar stond hij nu voor een schare mensen. Ten einde raad sprak hij in tongen en bemerkte, dat de mensen luisterden. Ja dat ze zelfs naar voren kwamen om hun leven aan de Heer te geven, terwijl hij in nieuwe tongen sprak, een taal die hij zelf niet eens verstond, maar die op deze speciale wijze door de Heer werd gebruikt, want het was perfect Russisch. Prijst de Heer voor dit wonder, dat een man volgde die zijn leven overgaf voor het Evangelie. Eens kwam de communistische jeugd voor hem staan om met hem een twistgesprek te beginnen over het geloof. Ze spraken trots over hun ideologie.

,,Mr. Hicks", zeiden ze, ,,u bent hier als een vertegenwoordiger van het westen en van het christendom. Maar u moet goed weten dat wij geloven in onze boodschap ...... Dat wij keurige uniformen dragen en in grote massameetings luisteren naar vurige, jonge redenaars. Wij geloven in onze leer. Wij geloven, dat de oplossing van alle wereldproblemen in het communisme gevonden wordt. Wij strijden voor onze zaak en we overwinnen ook! En het zal niet lang meer duren of het christendom is weggevaagd van de aarde. Wij hebben een gat in jullie wapenrusting ontdekt.

En nu richtten ze hun vingers naar Tommy Hicks, om de volgende vlijmscherpe woorden uit te spreken: ,,Wij hebben een wapen in onze hand om het christendom te vernietigen. Er is een bres in jullie gelederen. Er is een zwakheid in jullie leger. Wij hebben het geheim gevonden waardoor vroeg of laat de bijbel verbrand wordt en de kerken tot! musea worden omgebouwd." En met fonkelende ogen spraken ze uit: ,,Het geheim waardoor wij de leugen van het christendom kunnen wegvagen zit hierin ...... jullie zijn niet één ...... !!

Als wij ergens in de wereld een communist ontmoeten dan geven we elkaar een hand en zeggen we: kameraad. Als jullie ergens een christen ontmoeten, nemen jullie de bijbel en gaan jullie elkaar bestrijden. Bovendien hebben jullie geen overgave. Wij geven 75% van ons inkomen aan propaganda. Ja, u hoort het goed, 75% van ons inkomen! En onze hele vrije tijd en een deel van onze vakantie. Wij móéten het doen, om de wereld de vrede te geven die zij in het communisme alleen vinden kan.

Dit scherpe verwijt is aan uw en mijn adres gericht. Als het christendom stand wil houden, zal het moeten beseffen dat dat offers gaat kosten. Hoeveel gaf u voor Jezus? 75%? Hoeveel vrije tijd gaf u voor evangelisatie? Al uw vrije tijd? We moeten ons niet verwonderen over de groei van het communisme over de wereld. Daar zit wat achter. Als wij dezelfde offers zouden brengen, zou er vandaag een machtig werk gedaan kunnen worden. Maar vele plannen die de heilige Geest in ons hart legde, hebben we nog steeds niet kunnen uitvoeren, door gebrek aan geld. Zendelingen die al jaren klaar staan om naar het verre land te gaan, wachten totdat ze en gaan. Wanneer komt de dag dat Gods volk tezamen, eensgezind, als kameraden gaan strijden tegen de zonde?

EEN FOOI

Ik las een traktaat in een ouderwetse trein ergens in Brits Guyana. Een trein zonder glas in de vensters, waarvan de 2e klas gewoon een open bak was met wat banken. Een trein, die bij ons in Holland 20 jaar geleden al afgekeurd zou zijn. En het traktaat dat ik las heette: GEEFT U GOD EEN FOOI? Het beschreef de houding van christenen die méér geld geven aan fooien voor kellners, portiers en taxi­chauffeurs, dan aan het evangelie. De bekende kerk·cent is nog bij velen in gebruik. God offerde Zijn Zoon vrijwillig en zonder bedenkingen, en wij geven hem een dubbeltje of een cent terug. Schaamte op de kerk van Christus! Zelfs een sportbeoefenaar, of een hobbyist heeft meer over voor zijn ideaal dan een christen. Als Jezus de Eerste is in uw leven, dan hoort Hij ook als de Eerste behandeld te worden, en als Hij nog niet de Eerste is in uw leven, dan wordt het hoog tijd dat Hij het wordt. Amen.

De troon van uw hart kan maar door één bezet worden. Of door de duivel of door God. Als Jezus niet de eerste is, dan is Hij er helemaal niet, want Hij neemt geen genoegen met een bij­plaatsje. Het is 100% voor de Heer leven, of helemaal niet wedergeboren zijn. De Bijbel bereikt misschien wel zijn hoogtepunt in scherpte als Hij zegt: ,,Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt zal Ik u uit mijn mond spuwen" (Op. 3 : 16).

Zoals gezegd: Als u een christen tegenkomt, gaat u dan niet met hem strijden. U mag proberen hem meer te laten zien uit Gods Woord, en natuurlijk, u mag hem verder helpen, maar vermijdt de onverstandige strijdvragen ...... (2 Tim. 2 :23). Debating-clubs en discussie-avondjes zijn nooit uit Gods wil ontsproten. De wereld rondom ons staat in brand! De kranten schreeuwen de nood uit, en de kerk zit te discussiëren en te debatteren en te vergaderen en laat de zinkende drenkeling van deze wereld rustig verdrinken. Aktie! Dàt is het wachtwoord. Evangelisatie! Dàt is de opdracht! Als Jezus bidt: Vader, ik bid dat ze één zijn, dan bidt hij erbij: Gelijk u en ik één zijn. Dat is de eenheid van Gods volk, een geestelijke eenheid. Net als de Vader en Jezus. Omdat ze door dezelfde Geest vervuld waren, waren ze één. Dat is het beeld van de gemeente. Dezelfde Geest, de Geest van God maakt ons één, en die alleen!

De kerk is het Lichaam van Christus. En ieder lichaam wordt door het hoofd geleid. De ene hand helpt de andere hand niet uit sympathie, maar omdat de ene hand de opdracht van het Hoofd krijgt en de andere hand ook, en zó helpen ze elkaar.

De eenheid is verticaal. Als wij elkaar niet via Jezus kunnen vinden, kunnen we wel ophouden over eenheid te spreken. Iemand die niet wedergeboren is, mist de aansluiting met het hoofd, we kunnen hem niet vinden. Laten we ermee ophouden langs menselijke weg eenheid te zoeken, want dat is humanisme.

Nooit zal ik de les van Tommy Hicks vergeten, die bereid was zijn leven te geven om arme, misleide mensen van zonde te redden door het evangelie. En de woorden van de communistische jeugd zijn een UITDAGING. Laat het eens tot u doordringen: Een gat in onze wapenrusting ...... wij brengen geen offer! Vraag u af: spreken ze de waarheid? Is het waar bij u?

EEN WEEK

Tommy Hicks vertelde nog, dat hij één week per jaar bij zijn familie is. Hoe het hele jaar door de evangelisatiecampagnes in alle delen van de wereld hem opeisen, en er voor vrouw en kinderen maar één week overblijft, meestal de kerstweek. Eens was die lang verwachte week aangebroken. Zijn jongens en zijn vrouw wachtten op het vliegveld. Ze waren zo blij hem weer te zien na een jaar. Ze hadden plannen gemaakt en ze kusten hem. Toen kwam een oproep voor Tommy Hicks door de luidsprekers van de luchthaven. Het was een telegram uit Duitsland, met het verzoek meteen terug komen, voor een grote campagne in Karlsruhe. Daar stond hij nu. Zijn vrouw en kinderen trokken aan hem. ,,Blijf toch hier, één week mogen we je toch wel hebben?" Maar aan de andere kant trok de liefde van Christus, en die was sterker. Hij maakte zijn jongens van zich los, die hun armen om hem heen hadden geslagen. Hij kuste zijn huilende vrouw, nam het vliegtuig en verdween. Alle plannen vielen in duigen. Hij liet een teleurgestelde familie achter, maar de liefde Gods was sterker.

Mag ik u op de man af vragen: ,,Heeft u Jezus méér liet dan uw vrouw en kinderen? Wie zou u kiezen als het zover kwam, uw gezin of de zielen die gered moeten worden. Bent u bereid uw leven te geven voor Jezus?" Tommy vertelde verder, dat toen hij in de ,,Markthalle" in Karlsruhe begon te prediken, op de eerste avond een jongetje achter uit de menigte naar voren kwam, om te knielen voor het podium en zijn leven aan Jezus te geven. En toen Tommy Hicks keek en keek, schrok hij, want die jongen leek als twee druppels water op zijn eigen zoon. Hij wist, dat de Heer hem hiermee wilde zegenen. En het slot van zijn verhaal was dramatisch. Want de volgende dag reed hij in een auto door de stad, waar hij een oploop zag. Hij stapte uit om te kijken en zag een dood kind op straat liggen. Het slachtoffer van een verkeersongeval. En Tommy schrok, toen hij het gezicht zag, want HET WAS DE JONGEN, DIE NA ZIJN EERSTE PREDIKING TOT BEKERING WAS GEKOMEN!

Hij knielde neer en smeekte God hem zijn klagen te vergeven. Hij had geklaagd, dat hij niet één week bij zijn vrouw mocht zijn, maar nu begreep hij waarom, en dankte hij God dat Hij hem gehoorzaam had gemaakt. Iets dergelijks zult u beleven in de eeuwigheid. Mensen, die géén kans meer hebben, omdat hun aardse leven voorbij is, evenals deze jongen het slachtoffer was van een ongeluk en geen kans meer had ...... Dan zult u voldoening hebben om de zielen die u nog heeft gered door alles te verlaten om Jezus’ wil, net als Tommy Hicks. Of u zult voor eeuwig uzelf op de borst slaan en zeggen: Had ik maar ,,gewerkt zo lang het dag" was. Ieder offer voor Jezus, groot of klein, heeft eeuwigheidswaarde.


VIERDE HOOFDSTUK       naar boventerug naar boven

EENHEID

DE PALEN van de grote driemasttent werden met grote voorhamers in de grond geslagen. Op het terrein waar de tent zou komen te staan, lagen stalen haringen, stukken canvas, en stonden vrachtauto's tussen stapels opgeklapte stoelen. Tussen die chaotische toestand liepen mannen heen en weer. Allerlei geluiden vulden de lucht. Geroep van bevelen en aanwijzingen. Het razen van de motoren van de auto's en de doordringende klappen van de grote voorhamers op de ijzeren tent­pinnen.
Broeder Vlug kwam naar me toe, en wees me een paar mannen, die gebroederlijk samen een tentpin in de grond probeerden te krijgen. En we moesten beiden lachen toen we dat tafereel zagen. De één had een werkmansjasje van de ander geleend, omdat hij zó van zijn werk gekomen was om te helpen. We lachten, omdat deze twee mannen al geruime tijd vijanden waren. Door onenigheid in de gemeente keken ze elkaar niet aan. Maar nu waren ze alle moeilijkheden vergeten, en hielpen ze elkaar met pinnen in de grond slaan. De tent moest de lucht in! Dat was het belangrijkste. .

De verklaring van deze plotselinge en opvallende verbroedering ligt voor de hand: Ze hadden het te druk om over hun kleine verschillen na te denken. Zolang we 6 x per week boven kopjes koffie over elkaar praten, en maar 1 x per week met elkaar de straat opgaan om zielen te winnen, is de onenigheid of de eenheid een probleem. Maar als we 1 x per week een kopje koffie drinken en 6 x per week zielen winnen, zullen we vol zijn over het werk en de onenigheid vergeten.

De sleutel tot éénheid is niet, erover te praten, maar de sleutel tot éénheid is AKTIVITEIT. Heeft u wel eens een zielenwinner ontmoet, die avond aan avond voor de schare staat en het verlorene opzoekt, en die tegelijkertijd kleine verschillen uitpluist? Ik zeg u: de belangrijke, gewichtige en eeuwige dingen behoren u zó in beslag te nemen, dat u géén aandacht overhoudt voor kleinzielige en tijdelijke onenigheden.

PROTESTANTISME

Het protestantisme is geboren uit protest tegen de valse leer van de Rooms­Katholieke kerk. De tegenstand tegen de verkeerde dingen maakten de protestanten één. Maar nu zien we, dat het protestantisme is veranderd, en het protest tegen elkáár is gericht. Er is een neiging tot isolatie en verwijdering te zien, inplaats van tezamen een krachtig protest tegen de zonde te laten klinken. In plaats van een heldhaftig protest tegen de opmarcherende goddeloosheid is er een kerk zonder ruggegraat, zonder martelaarschap, zonder helden, profeten, apostolisch getuigenis en zonder de heilige Geest.

Waarom staan de geestvervulde christenen vaak buiten de kerk? Omdat er geen plaats is voor hen er binnen. Omdat het protest daar tegen hèn is. En dat, terwijl de eerste dag van de kerk de pinksterdag was, en de eerste gemeente een pinkstergemeente, en de talen die het eerst in de gemeente gehoord werden vreemde talen waren. Tegenwoordig horen we dat het laatste.

Mijn pleidooi is: laten we zielen gaan winnen, en niet zien op verdeeldheid. En ook niet praten over eenheid. Aktiviteit brengt automatisch eenheid.

Als er in de gemeente moeilijkheden zijn, neem de mensen dan mee de straat op en laten de mensen getuigen van Jezus. Laten ze zielen tot de Heer brengen en zieken de handen opleggen. Het lijkt me sterk, als daarna met een heel ander licht op de verschilpunten valt. Eén van de geheime wapenen van satan om wereldevangelisatie te stoppen, is de christenen. vast te laten lopen in hun verschillen. Praat er niet over, denk er niet aan en overwin zodoende de duivel. Want de taktiek van de vijand is, dat hij ons wil ophouden.

Daarnaast houd ik dit voor ogen: er gebeuren dingen in ons land, die zeer opmerkelijk zijn. DE HEILIGE GEEST is bezig de Bruidsgemeente van Christus aanéén te smeden. We zien het rondom ons gebeuren. De heilige Geest maakt één! Het woord: ,,Niet door kracht, noch door est zal het geschieden," gaat letterlijk in vervulling in het éénmaken van de gemeente. We verblijden ons hierom. In Ef. 4 :13 staat Gods bedoeling over de leden van het lichaam: ,,Opdat we allen de éénheid des geloofs bereiken ......, de maat van de wasdom der volheid van Christus." Maar zoals gezegd: laat dit aan de heilige Geest over, terwijl u Gods wil doet, en dat is, uitgaan om zielen te winnen.

WE BEHOREN ZO VOOR ZIELENWINNEN TE ZIJN, DAT WE GEEN TIJD MEER HEBBEN OM ERGENS TEGEN TE ZIJN!

Onderken de taktiek van satan, waarmee hij het leger van God wil tegenhouden. HIJ PROBEERT ONS OP EEN ZIJSPOOR TE BRENGEN!

Oswald Smith begon in Canada een gewone, ruwe loods te bouwen om de campagnes te leiden. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen een mooie kerk te hebben, terwijl de wereld op het evangelie wacht. De Jehova­getuigen hebben geen mooie gebouwen. Ze geven hun geld niet aan gebrandschilderde ramen of dure tapijten, maar brengen het naar de drukpers. Daarmee wil ik zeggen: houd het doel in 't oog. Laat u niet afleiden. Vele gebeurtenissen in het leven van een christen die u niet begrijpt, gaat u doorzien als u de taktiek van de vijand kent. Hij wil zolang mogelijk regeren, hij wordt door het voortgaan van Gods volk zéker naar het moment gevoerd dat hij gebonden wordt in de afgrond. Daarom gaat hij rond als een briesende leeuw en schrikt hij er zelfs niet voor terug om predikers ongelukken te laten overkomen of in hun gezinnen vreselijke dingen te doen. Onderken hem en laat hem zijn zin niet hebben. Al valt de wereld rondom u in elkaar, al verlaten allen u, al wordt u opgeschrikt door de vreselijkste berichten, ga door! Ga door, ,,want wie zijn hand aan de ploeg slaat, en achterom ziet, is mij niet waardig" zeg Jezus. Er is ons maar één koers voorgeschreven: Vooruit!


VIJFDE HOOFDSTUK       naar boventerug naar boven

VISSERS VAN MENSEN

En Hij zeide tot hen: Kom achter Mii en Ik zal u vissers van men. sen maken ...... " Matth. 4 : 19. In deze donkere tijd is het goed, er aan te denken dat wij vissers van mensen moeten zijn. We kunnen dit letterlijk vergelijken met het werk van een gewone, aardse visser. Want, zoals een visser naar dat water gaat waarvan hij zeker is dat de grootste vangst gevangen kan worden, zo moet het met de kinderen van God zijn. Geen visser zal jaren doorgaan met het net uitwerpen, als hij niets vangt. Hij zal betere methoden aanwenden of een ander water zoeken. Geen echte visser voelt zich "gebonden" aan een bepaald stuk water, waar geen vis komt. Als hij naar een ander water zou gaan waar méér vis is, dan zou hij zich niet ,,ontrouw" voelen aan het eerste gedeelte. Hij zou zich niet uit het lood laten slaan door andere vissers, die in dat stukje water bléven vissen, met de oude methoden, zonder iets te vangen. Hij zou niet getroffen worden door hun uitspraken dat hij hen heeft ,,verlaten” of ,,afvallig" is geworden. ALS HIJ EEN ECHTE VISSER IS, IS HET ZIJN ZAAK TE VANGEN.

Zijn VANGST zal voor hem spreken. Hij heeft geen sentimentele overwegingen over de wateren waar niets gevangen wordt, of de methoden die verouderd zijn. Hij wil VISSEN VANGEN, en houdt daar zijn oog op gericht.

Als een visser een vriend in de buurt de ene lading vis na de anderen aan boord ziet hijsen, zal hij vragen hoe het komt dat hij sukses heeft. Hij zal vragen wat voor deeg hij gebruikt, hoe diep zijn haak ligt. In Gods koninkrijk gaat het omgekeerd. Want als een prediker in een komt, waar een mensenvisser jaren lang géén vis zal te vangen. en hij haalt netten vol vissen op en heeft een grote zegen, dan doet de eerste visser de deur voor hem dicht en zegt op de kansel dat die andere visser de antichrist is. De druiven zijn zuur ...... De mensen zagen de resultaten. De VANGST telt bij een visser. Natuurlijk, als hij alleen betaald wordt om te vissen, zal hij liever niets vangen, want het kost moeite om die vis klaar te maken. Als het hem er alleen om te doen is met een hengel in de hand te zitten, een groot huis te bewonen en in de stad als ,,visser" geëerd te worden, dan zal hij liever géén vis vangen.

Maar als hij erop uit is om VISSEN TE VANGEN zal hij met niets anders tevreden zijn als gevangen vis. Een huisvrouw gaat kopen, daar, waar ze het meest krijgt voor haar huishoudgeld. Een man zal alle voordelen en nadelen tegen elkaar afwegen als hij een auto gaat kopen. In ieder onderdeel van het leven zal men het meeste voor het minste geld willen hebben. Behalve, waar men de zendingsgave besteedt. Velen willen alleen van ,,hun tienden afkomen". Maar ze vergeten dat het gaat, niet om het vissen, maar om het vangen.

ZENDING IN ZUID­AMERIKA

Een poosje geleden las ik een verhaal van een evangelist in Zuid Amerika. In die landen hebben vele zendelingen de ,,indirekte methode" gebruikt. Deze bekende evangelist ging in een van die landen het evangelie prediken. Hij predikte met een tolk, en de mensen waren zichtbaar bewogen door het woord. Ondanks dat de tolk erg oppervlakkig vertolkte, omdat ze de scherpe boodschap niet geloofde. En toen hij zei dat Jezus hen wilde redden van de zonde, weigerde ze de uitnodiging te vertolken. Ze wilde niet vertolken, dat de zondaars naar voren moesten komen om hun leven aan Jezus te geven. De reden? Ze zei, dat de zendingsopzichter waaronder ze stond, haar gezegd had nooit een uitnodiging te doen, omdat dat de mensen zou afschrikken. Haar was alleen toegestaan de mensen de hand op te laten steken . Dit was een zendingsbeweging van het volle evangelie. Ze werd ondersteund door pinkstermensen uit Amerika.

De evangelist was een ware mensenvisser en zei: ,,Of jij vertolkt mijn uitnodiging vanavond, of ik zal verantwoordelijk zijn voor iedere ziel die hiervan naar de hel gaat. Want ik houdt mij tegen om het net binnen te halen." Toen vertolkte de tolk de uitnodiging en tot haar verbazing kwamen de massa's naar voren en vielen op hun knieën voor God met tranen van ontroering. Deze evangelist had een beter deeg dan wat het ,,hoofdkwartier" instrueerde. De zendeling die vertolkte, moest er toch mee vissen. Ze was ook aangesteld om te vissen, niet om te vangen.

KERK IN VLAM

Het verhaal van een dominee in Amerika heeft me veel gezegd. Deze dominee predikte jaren in een stad, zonder veel resultaat. Hij wilde graag beter, maar het leek of de kerk telkens leger, en de bioscoop telkens voller werd. Toen eens een prediker langs reisde, in wiens tent wonderen van genezing plaats vonden, was hij daar erg van onder de indruk. Dat was een geheel nieuwe leer. Maar een leer met gezag! Hij sloot zich op in zijn binnenkamer en las de bijbel. En dit was het verbond wat hij met God sloot: ,,Vader, iedere opdracht die ik tegen kom, als ik ga lezen in het Nieuwe Testament, zal ik gaan uitvoeren." En zo begon hij te lezen. Al gauw kwam hij tegen: ,,Predik, het Koninkrijk Gods is nabij gekomen, en geneest de zieken." ,,Op zieken zullen ze de handen leggen en zij zullen genezen worden." Nu kon hij niet meer terug. Hij had een belofte aan God gedaan.

Hij riep de volgende zondag de gemeente bij elkaar voor een genezingsdienst. De mensen hadden nog nooit zoiets meegemaakt. Ze vonden het vreemd. Maar ze namen hun zieken mee, en de kerk was vol met zieken en gebondenen. En toen, na de preek, ging deze dominee door de kerk, legde de zieken de handen op en dreef demonen uit voor het eerst van zijn leven. Omdat hij het gevonden had in de Bijbel. En God bevestigde het woord. Zieken werden gezond en bezetenen bevrijd. O, de mensen zaten te knipperen met hun ogen van verbazing. Ze kwamen de volgende zondag met nog meer zieken, en de kerk was te klein voor de massa mensen. Er was leven gekomen. Er was opwekking. Zielen werden gered, en deze dominee ontdekte dat, waarnaar hij tientallen jaren had verlangd, opeens waar was geworden. Opeens, toen hij gehoorzaam werd aan de Bijbel, werd de kerk een levende en gezegende instelling.

De naam van deze dominee is T. L. Osborn. Zo ongeveer was het begin van zijn wereld­bediening. Het begin was stilstaan en objectief zijn. Het begin van zijn grote werk was zich af te vragen: Heb ik vruchten? Win ik zielen? Ben ik gehoorzaam aan Jezus? Ben ik een mensenvisser? Ik geloof dat hetzelfde zou gebeuren in tientallen kerken en gemeenten in Nederland, want God honoreert nog steeds gehoorzaamheid. Wanneer zullen we het net aan de andere kant uitgooien? Wanneer ontdekken we dat we de hele nacht, ons hele leven niets gevangen hebben, en we anders moeten werken. Als u een visser bent, wiens hart uitgaat naar een bijbelse opwekking, laat mij u dan dit zeggen: U kunt het krijgen als u het Nieuwe Testament begint te volgen. BIJBELSE METHODEN GEVEN BIJBELSE RESULTATEN.

WEES KRITISCH OP UZELF

Hoe vaak is in het zendingsveld het geld van goede mensen gebruikt om scholen te stichten en heidenen kleren aan te trekken. Hoe goed dit ook is, het is niet de opdracht van een mensenvisser. De heidenen worden door beschaving alleen meer heiden. Beschaving brengt hen geen stap dichter naar de hemel. Alleen het bloed van Jezus en de heilige Geest maakt een heiden tot een christen. In vele gevallen hebben de heidenen medische hulp nodig, en inderdaad opent deze hulp de deur, om hen het evangelie te prediken. Maar genezing van hun ziekten moet gegeven worden door de werkingen van de negen geestesgaven. God heeft het zo bedoeld, dat door wonderen van genezing de mensen tot geloof zullen komen.

Toen Paulus Elimas, de tovenaar, met blindheid sloeg, kwam Sergius Paulus tot het geloof, zeer getroffen door de leer des Heren. Let wel, het wachtwoord in deze nacht is EVANGELISATIE. Jezus zei niet: Ga heen in de gehele wereld en leer wereldse wijsheid en zorg voor medicijnen. Hij zei: ,,Ga heen in de gehele wereld en predik het evangelie aan de ganse schepping, Doop hen in de Naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes. En leert hen mijn geboden onderhouden!

Het is de tijd om te ontwaken. Laten we kritisch zijn op ons zelf. Laten we ons afvragen: Ben ik een mensenvisser. VANG ik zielen. De Bijbel zegt: Hij die zielen vangt is wijs ....., (Spreuken 11: 30).

OOK UW SCHIP VOL

Na de wonderbare visvangst hadden de discipelen zoveel vis in hun netten, dat ze het alleen niet aankonden. Ze wenkten hun vrienden in het andere schip en ook hun schip werd vol. Ook voor u, lezer, heeft de Heer een overstromende zegen. Ook uw schip kan vol vissen worden, waardoor u geen tijd hebt voor de moeilijkheden en loon hebt in de hemel. Kom, geef uw handen werk. Kom over en help ons. Is uw schip nog leeg? Wij hebben méér dan we aan kunnen. Meer werk dan we af kunnen. Kom meedoen.

Sla de sikkel in het oogstveld. De tijd van de grote oogst is aangebroken. Als uw schip al vol is, en u heeft beide handen vol met het binnenhalen van uw netten, dan wens ik u Gods rijkste zegen toe. Gaat u dan rustig door op uw wijze, met uw werk. Er is genoeg te vangen, ik ben niet jaloers op uw zegen. Ik bekommer me niet erover, dat er zovele kringen, evangelisten en kerken zijn. Er is vis genoeg. Er zijn sommige mensenvissers in Nederland die inderdaad vissen VANGEN. Ik wou dat er nog tientallen bijkwamen. Als we zien hoeveel nood er is, en hoe kort de tijd is, dan zie ik dat er werk voor iedereen is.

De discipelen hadden een schip, een net waarmee ze vissen vingen. En zo is het ook vandaag nodig INSTRUMENTEN VOOR EVANGELL SATIE te hebben. We hebben van het begin van onze bediening hier veel over nagedacht en gebeden. We moeten instrumenten hebben om de vissen te vangen. We moeten platen, lektuur, geluidsbanden en auto's hebben om de vissen te vangen. Neem deze instrumenten voor uw visvangst. Koop een plaat met een complete samenkomst er op, vooral de eerste plaat in onze serie is hiervoor zeer geschikt, en draai hem voor uw bekenden. Uw schip zal Vol worden. Deel de traktaten uit aan alle mensen die u ziet. Ze doen hun werk. Het is bewezen dat zondaars erdoor getroffen worden U kunt daarmee zielen willen.

Christenen, tientallen jonge mannen staan klaar om het net uit te werpen. Het zijn mannen met een grote roeping, en ze hebben reeds ontelbaren mogen redden. Duizenden zijn reeds een kind van God geworden, maar nog duizenden wachten op de eerste keer dat hen het evangelie wordt gebracht. Hoe staat het met Afrika? Ik zeg u dat Chroetsjef zijn oog op Afrika heeft. Maar ik weet, dat Jezus ook Zijn oog erop heeft. Hoe staat het met Zuid­Amerika? Enorme landen met miljoenen inwoners die evenveel recht op verlossing hebben als u.

Wanneer gaat iemand Frankrijk winnen voor Jezus? Het communisme groeit tientallen malen sneller dan dat christenen bekeringen maken. In Afrika worden tegen 3 bekeerlingen voor Jezus, 7 bekeerd voor het mohammedanisme. Het is de tijd om het net uit te werpen. Maar ook om toe te zien of er vissen worden gevangen. We hebben geen tijd meer om jaren op één plaats te werken met slechts enkele bekeerlingen. U kunt zeggen dat het noodzakelijk is dat daar ook het evangelie wordt gebracht, maar ik zeg u, in de volgende stad of dorp kan een machtige opwekking uitbreken, en satan houdt u op een plaats vast, om u de volgende opwekking te ontnemen.

Reis van de ene stad naar de andere en werp uw paarlen niet voor de zwij- nen, u zult heel Nederland niet rondgereisd zijn, voordat Jezus is gekomen Ja, Nederland heeft een kortere tijd dan de rest van de wereld. Ik waarschuw de Hollanders opnieuw: Nederland zal eerder gesloten worden voor het evangelie dan vele andere plaatsen van de wereld. GOOI UW NET IN HET WATER! Haal de vissen op! Begin er vandaag mee! U zult bemerken dat er méér werk te doen is dan u ooit had gedacht. NEDERLAND EN DE WERELD WACHT OP HET OPENBAAR WORDEN VAN DE ZONEN GODS.


ZESDE HOOFDSTUK       naar boventerug naar boven

WAT EVANGELISATIE VEREIST

Het is noodzakelijk enkele dingen voor ogen te houden, als we door God gebruikt willen worden. Het is niet genoeg te zeggen "Ik ben vervult met de Heilge Geest en nu zal alles vanzelf gaan." De Heilige Geest is belangrijk en onontbeerlijk, maar een paar punten moeten we voor ogen houden die haast even belangrijk zijn. Aan de hand van enkele artikelen van Oswald J. Smith geven we hier de belangrijke punten die in het oog gehouden moeten worden;

1. De wetenschap dat Gods oordeel aanstaande is. Als we niet diep in ons hart de wetenschap verankerd hebben dat Gods oordeel aanstaande is, zullen we nooit met volle overgave prediken. We moeten weten dat deze wereld bankroet is. We moeten nooit vergeten dat iemand die niet gelooft in Jezus, verloren is. We moeten beseffen dat de mensen alleen tot een keus komen, als we tonen dat er zonder die keus geen redding is. Zolang we denken dat er een ,,Goddelijke vonk" in het hart van ieder mens is, zullen we niet veel bereiken in ons evangelisatiewerk. Als dit ’ waar zou zijn, zouden we dit vlammetje alleen hoeven aan te wakkeren om Goddelijk leven te. krijgen. Maar dit is niet waar. ,,Er is niemand die goed doet ook niet een ...... " (Rom. 3 : 12).

Er is niemand automatisch een kind van God geworden. Sinds Adam zondigde, is de zonde van vader tot kind doorgegaan, zodat de enige methode om gered te worden van deze wereld, wedergeboorte is. Opnieuw geboren worden is de enige mogelijkheid om het komende oordeel te doorstaan

Als ik denk aan Abraham, hoe hij bad vóór de vernietiging van Sodom en Gomorra, in een vasthoudende voorbede, dan weet ik, dat die man het komende oordeel voor ogen hield. Als ik denk aan de prediking van Noach, die ongetwijfeld scherp en krachtig was, dan weet ik, dat het kwam omdat hij een Godsspraak ontvangen had over de ondergang van de wereld Toen Jona terug was gekomen van zijn dwaalweg zei hij de Ninevieten; ,,Nog veertig dagen, dan zal jullie stad omgekeerd word ," en 120.000 mensen bekeerden zich. Dit alles omdat zij het oordeel van God in zicht hadden. Wij moeten de mensen op het oordeel en de redding ervan wijzen. God toonde mij in een visioen de vernietiging van Utrecht, en zond mij uit, om die stad te waarschuwen. Ik zette een tent op het Janskerkhof en begon één van de meest suksesvolle campagnes van mijn leven; mijn boodschap sneed door de harten van de Utrechtenaren, toen ik vertelde van de toekomst van hun stad. De boodschap van het oordeel van God is de boodschap van de eindtijd. En we moeten goed voor ogen houden dat wij de laatste wegbereiders van de Heer zijn. In ’n heilige betekenis kunnen we zeggen: ,,Après nous le déluge !" (Na ons het oordeel.)

2. Het besef dat Gods verlossing opweegt tegen de nood. Aan de ene kant is er het bankroet van het menselijk geslacht, aan de andere kant em verlossing die groot genoeg is om die nood te lenigen. God heeft een oplossing, Hij heeft voorziening getroffen voor iedere zonde en iedere nood. 2000 jaar geleden betaalde Jezus de prijs voor de nood van de wereld, de prijs van zijn bloed. Dit is de kern van het evangelie. Dit moet de kern zijn van onze prediking. Een andere boodschap is er niet, een ander evangelie is géén ,,Blijde Boodschap". We bieden de wereld aan: ,,Opening der gevangenis, vreugde-olie in plaats van as, en een aangenaam jaar des Heren ...... ". Deze boodschap is de kracht van ons werk. ,,Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud" Rom. 1 : 16. Wij zijn niet geroepen om sociale voorzieningen te treffen. Wij zijn geroepen om dit woord te spreken waar het maar nodig is. Het evangelie, in zijn pure, bijbelse vorm, is de meest attractieve boodschap van de wereld. Ondanks de prachtige filosofieën en gedachten van andere religies, die het vlees behagen, is deze boodschap meer attractief, omdat het het diepste in de mens aanspreekt: zijn zonden. Alle godsdiensten hebben gedachten over de hemel, de dood; hun profeten en hun goden, maar de oplossing van het zondeprobleem, zoals dat in het evangelie wordt voorgedragen, stelt alle leringen in de schaduw, deze boodschap is rein. Deze boodschap kan alleen behouden.

3. EEN DOEL. U herinnert zich hoe Paulus zei: ,,Maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt." De man die suksesvol wil zijn in het evangelisatiewerk is de man die alles opzij zet. Die een man wordt van één doel, één verlangen en één interesse. Iedere man met verdeelde interesse, iedere man met verschillende schema's, plannen en programmas, iedereen die in andere dingen geïnteresseerd is, zal niet suksesvol zijn als evangelist. De man die de strijd wint is degene, die maar één groot doel in zijn leven nastreeft. Oswald Smith zegt: ,,Toen ik een student was droomde ik er nooit van, om te trouwen voordat ik mijn eindexamen had gedaan en mijn titel zou hebben.

Het is voor een student een grote financiële last om getrouwd te zijn. Als zijn interesse zodoende verdeeld is, hoe kan hij zich dan concentreren op zijn studie en een sukses verwachten op zijn werk? Is het niet beter te wachten totdat het achter de rug is, voordat zo'n stap ondernomen wordt? Ik heb nooit begrepen hoe sommige predikers hun werk als predikers kunnen voortzetten en dezelfde tijd zaken kunnen doen. Als iemand geroepen is om het evangelie te prediken, zal hij van het evangelie leven (1 Cor. 9 :14). Als hij zich naar zakendoen richt, gaat hij zich interesseren in het zakendoen. Hij zal er gedachten aan wijden en hij zal niet een man van één ding zijn. Een gedeelte van zijn tijd zal in zijn bediening en een ander gedeelte in zijn zaken gaan zitten. Ik heb geleerd dat een bediening alles eist van een man. Het eist zijn gehele aandacht, àl zijn aandacht, dag en nacht. Hij moet helemaal in zijn roeping opgaan. Hij moet geheel overgegeven zijn aan dat ene grote werk waarvoor God hem heeft geroepen ......

De monniken hadden het goede idee. Ze voelden, dat ze zich uit de wereld moesten terugtrekken in een klooster, om zo hun gehele tijd aan God te wijden. Ze gaven al hun interessen op en hadden niets meer met de wereld te maken, om God volkomen te kunnen dienen. Ik zeg, dat hun doel goed was, hun gedachte was juist, alleen was hun methode verkeerd. Want Gods plan is, dat we midden tussen de mensen zouden leven en toch aan Hem gewijd zouden zijn. Kan een vrouw een goede vrouw zijn als ze in een andere man geïntresseerd is? Of kan een man een goede man zijn als hij in een andere vrouw is geïnteresseerd? U weet het antwoord. Hoe kan dan een man, die door God geroepen is, een suksesvolle evangelist zijn als hij andere ijzers in het vuur heeft? U moet als Paulus kunnen zeggen: Maar dit doe ik. En dan ook niets anders dan het brengen van het evangelie voor ogen hebben.

4. Een rein kanaal van Gods kracht. Denk aan Psalm 66 :18 ,,Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord/’ Misschien is dit de reden waarom God u niet gebruikt zoals u gedacht had. Misschien heeft u een afgod in uw leven. Misschien bent u beladen met een of andere moeilijkheid, of een gewoonte die u niet wilt opgeven. U mag het zelfs niet eens zonde noemen, maar toch komt het tussen u en God in, en het maakt God onmogelijk u te gebruiken. Lees het schokkende verhaal eens van Achan in Jozua 7.

Ook al probeert u dag aan dag voort te gaan, toch is dit het, wat u terug houdt, en het maakt u onbruikbaar. In de Bijbel lezen we hoe mannen en vrouwen iets moesten doen voor de Heer, wat menselijk gesproken geen enkel nut had. Maar de Heer vroeg het ook niet omdat het zo nuttig was, maar om hen te beproeven of ze de Heer wilden gehoorzamen, dwars tegen hun begrip in. Het gaat de Heer niet om het offer, maar om de gehoorzaamheid. Ik heb vroeger niet begrepen waarom roken verkeerd was. Maar op een dag werd me duidelijk dat de Heer het van me vroeg en het dus. of ik de noodzakelijkheid ervan begreep of niet, een zaak van gehoorzaamheid was. En toen heb ik het gelaten, en daarna voelde ik de vernieuwde kracht van mijn lichaam. De Heer vraagt u iets op te geven, wat misschien niemand kwaad doet. Uzelf niet en een ander ook niet. Niemand weet er misschien van. De leden van uw gezin niet, uw prediker niet. Het is een zaak van de binnenkamer, een geheimpje voor uzelf.
Goed, als u het wilt vasthouden moet ü het weten, maar het gevolg is, dat u geen rein kanaal bent, en de zegen Gods niet door u kan stromen. De heilige Geest is een duif die gauw opgeschrikt wordt. Al uw talenten en gaven, uw jeugdig enthousiasme en uw ware liefde tot het verlorene zullen niet gebruikt worden als u niet alles geeft aan de Heer. God is een jaloers God. Bereken deze prijs voordat u in de bediening

5. De tweede gift. Let wel, de eerste gift die wij Jezus brachten, waren onze zonden, maar de tweede gift die wij hem aanbieden is ons leven. Wij zagen in het voorafgaande de negatieve kant, nu willen we de positieve kant bezien. Dat is het buigzaam zijn onder Gods wil. Het gehoorzamen. Het geen­eigen­wil meer hebben. Te zijn als leem voor de pottenbakker, buigzaam onder Zijn vormende handen. Over de prijs van ongehoorzaamheid spraken we in het tweede hoofdstuk van dit boek, nu spreken we over gehoorzaamheid. Tot Jeremia zei God: ,,Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder tot wien ik u zendt zult gij gaan en alles wat lk u gebied zult gij spreken' Dit is een opdracht tot restloze gehoorzaamheid. Om deze reden kon Jezus Gods plan van verlossing uitvoeren, omdat hij niet zijn wil maar Gods wil wilde laten geschieden. Hij bood zich aan met de volgende woorden: ,,Zie, hier ben ik - in de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil, o God, te doen." Hebr. 10 :7. Leg uw leven op het altaar, en wijdt het geheel aan de wil van God, want niets is beter dan te staan in de wil van God. Als het de wil van God is dat u een rustige plaats inneemt, en door uw gebeden het werk steunt, neem die plaats in met dankbaarheid en u zult gelukkig zijn. Is uw plaats in de heidenlanden, aarzel dan niet en ga; u zult geen rust hebben buiten Gods wil.

Er is geen vrede en ook geen geluk in uw gezin als u niet in de schijnwerperkegel van Gods wil staat. Dat is bewezen in het verleden, en is een geheimenis in Gods Rijk: Het staan in Gods wil is àltijd de beste plaats. Wat het ook kost, het is de énige plaats waar u gebruikt kunt worden, en waar u gelukkig bent.

6. Een gebedsleven. U herinnert zich uit de Schrift, hoe Jacob worstelde in gebed. Wij worstelen te weinig in gebed. Velen bidden een paar woorden als ze 's morgens opstaan, en als ze 's avonds naar bed gaan, en dat is hun hele gebedsleven. Maar Jacob zei: ,,Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent." Jezus bracht hele nachten in gebed door. Telkens vonden de discipelen Hem alleen in gebed op de berg. Dit gebedsleven is in zegen terug te vinden in Zijn bediening. Een man die machtig gebruikt wordt in Amerika, A. A. Allen, bracht eens 40 dagen in een kleine kamer door, biddend en vastend, totdat de Heer zich aan Hem openbaarde. In een boekje schrijft hij over: ,,De prijs van Goddelijke volmacht", dat deze prijs het bidden en vasten is.

William Bramwell, een van de grote vroeg-Wales predikers, bracht eens zes en zestig uren in gebed door in een zandkuil, alléén met God. Hij dronk noch at tijdens die 66 uur, maar toen hij eruit kwam stak hij opwekkingsvuur aan, overal waar hij kwam. Moody zei: ,,Ieder machtig werk van God kan gedragen worden door een geknielde figuur." Gebedsleven is een bron van zegen in de samenkomst. We weten allen van de grote campagnes van Osborn in Holland. Deze kruistochten in Den Haag en Groningen hebben vandaag nog hun uitwerking. Maar denk niet dat dat vanzelf gaat. Iedere morgen, op een uur dat de mensen nog slapen, begint Osborn zijn gebedstijd, en ook al komen zijn naaste medewerkers hem opzoeken, ook al wordt er aan de deur geklopt, hij doet niet open, hij is alleen met God. En al gaat zijn vliegtuig in het midden van de nacht, zijn gebedsuur wordt ervoor gehoudm, omdat dit de kracht is van zijn werk. Wie wil deze prijs betalen? Wie wil dit avontuur beginnen. Wie wil de nood van deze generatie tot de Heer brengen, niet in een vluchtig gebedje, maar als ware wachters op de muren die het woord van de Heer, de Heer indachtig maken, en zich geen rust gunnen (Jes. 62 :6).

7. Gods Woord moet bestudeerd worden. Ik ken predikers, die voor niets anders de Bijbel openen dan voor het maken van een preek. Wij hebben bestudering en aandachtig lezen van Gods woord nodig voor onze geestelijke strijd. We moeten het woord van kaft tot kaft kennen. Mediteer over het woord, laat het een stuk van u worden. U moet familiair worden met het wapen waarmee u vecht. Ons wapen is Gods woord. we het niet kennen en niet in aktieve dienst hebben, zal onze prediking zijn ,,Met meeslepende woorden van wijsheid ...... maar zonderde kracht van God. Let wel, God gebruikt ons woord niet. God gebruikt Ziin woord op onze lippen. Gods woord op onze lippen breekt de ziektemacht van de zieken, en de demonen over de bezetenen. Jezus wederstond in de woestijn de duivel

8. Bevestigd zijn door de Heer. Ik heb ontdekt dat velen verkeerde argumenten hebben om predlker te worden. Sommigen zien het als een begerenswaardige plaats om de eer. De eer om te staan voor de mensen en leiders te zijn. Anderen willen graag veel reizen en willen daarom evangelist worden. Weer anderen hebben een saaie betrekking en willen wel eens wat anders. Er zijn zelfs mensen die denken veel geld te kunnen verdienen als evangelist. Er is maar één reden, om te staan in het werk, en die werkelijk alle beproevingen doorstaat, en dat is, geroepen zijn door God. Elia was hiervan zó overtuigd, dat hij durfde te zeggen: ,,Als ik uw dienaar ben God, laat dan het vuur van de Hemel komen." Roeping is wat anders dan beroep. Velen bezoeken een universiteit en kiezen theologische studie, omdat familieleden erop aandringen of hun eigen dominee. En eenmaal afgestudeerd, volgt automatisch een beroepen worden. En zó, (de goeden niet te na gesproken, want die zijn er net zoveel) begint voor velen een beroep, het beroep predikant. En de gevolgen zullen er ook naar zijn. Maar iemand, die als Mozes een brandend braambos heeft gezien in zijn leven, en de stem van God hoorde om het volk uit slavernij te verlossen, zal onstuitbaar en met grote kracht opwekking brengen aan deze generatie. Dit zijn de beeldenstormers Gods, mensen die ,,De wereld in beroering brengen." Dit is onze laatste kans. Willen we de strijd winnen, en de wederkomst van Christus bespoedigen, dan zullen we met een groep geestvervulde, overgegeven christenen moeten gaan strijden. Mensen die geroepen zijn, en die bevestigd zijn door de Heer!

Een roeping wordt door de Heer altijd bevestigd. In de eerste jaren van mijn bediening ging het erom dat de mensen gingen zien dat God door mij werkte. Ze moesten weten: die jongeman wordt door de Heer gebruikt. Niet om mijn eer, maar opdat ze geloof konden hebben in mijn bedieningen voor zieken en mijn predikingen. Een avond sprak ik voor het eerst van mijn leven in de Lutherkapel in Amsterdam. Eén van onze grootste gemeentes. Velen vonden dat de tijd daar nog niet rijp voor was. Velen dachten: wat wil die jongen ons nu leren. Maar ik wist dat ik niet anders kon, want God had me geroepen. Toen ik begon te prediken, kwam er stilte in de kerk. De mensen begonnen te luisteren. Ze legden na enige tijd hun redeneringen opzij, toen ik de uitnodiging deed en 9 mensen kwamen naar voren om hun leven aan Jezus te geven. Ook kwamen vele zieken die genezen wilden worden. een aantal, zoals we in geruime tijd niet naar voren hadden gehad, toen was alle kritiek voorgoed weg. Dit was bevestigd worden door de Heer.

Zo is het gegaan met vele van onze predikers, die wij niet accepteer- den, tenzij ze door de Heer bevestigd werden. Maar toen ze bevestigd werden met wonderen en tekenen, kon niets hen meer tegenhouden.

9. De doop met de heilige Geest. Dit hoeft geen betoog. Zonder Gods Geest kunnen we geen wonderen en tekenen doen, en zonder wonderen en tekenen kunnen we de wereld niet winnen. Als de discipelen niet mocht uitgaan ,,totdat ze waren aangedaan met kracht uit de Hoge" dan geldt dat ook voor ons. Toen Saulus bekeerd werd, zei Ananias: ,,Saul, broeder, de Heer heeft mij tot u gezonden ...... opdat gij weer zoudt zien en met de heilige Geest vervuld worden" (Hand. 9 : 17). En wie kunnen we beter aanhalen dan Jezus, die zei: ,,Deze tekenen zullen de gelovigen volgen; in mijn Naam zullen ze boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen ze spreken ...... op zieken zullen ze de handen leggen en zij zullen genezen worden" (Marc. 16 :17). Bovendien was Jezus, voordat hij zijn bediening begon, vervuld met Gods Geest, toen de duif op hem neerdaalde. Wees niet wijzer dan God. Denk niet dat u het zonder dit kunt. Paulus zei: ,,Bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest" (Ef. 5 :18).

10. Grote verwachtingen. Verwacht iedere avond dat u spreekt een grote zegen van God. Heb geloof in Gods woord op uw lippen. Laat de duivel u niet onverschillig maken of er wat gebeurt of niet. Geloof en strijdt voor een doorbraak. De gemeente zal het voorbeeld van de voorganger altijd volgen. Zoals de prediker is, is de gemeente. Is een voorganger gericht op zielen winnen, dan zal de gemeente dezelfde karaktereigenschappen overnemen. Is de voorganger zending­minded, dan zijn gemeente een zendingsgemeente worden. Is de voorganger een Bijbelvorser, dan zal de gemeente zó gestimuleerd worden in het bijbellezen, dat ze het zelf ook gaat doen. En zo ook wat verwachting betreft. Heeft de voorganger geloof dat iedere avond iets groots kan gaan gebeuren, dan zullen de mensen ook openstaan voor iets heerlijks en iets nieuws.

Het is ook goed in kleine samenkomsten grote dingen te verwachten.Kleine samenkomsten kunnen zéér gezegend zijn. Maar wanneer ze als kleine samenkomsten niet gezegend zijn, zullen ze nooit groeien. Daarom moeten we voor ogen houden, dat het werk wat we om handen hebben, de plaats die ons is toevertrouwd alleen gezegend kan worden als we ons erin werpen en grote dingen vewrachten.

11. God de glorie. Paulus roemde, maar hij roemde alleen in de Heer. Neem geen eer voor uzelf voor de wonderen die God deed. Hij wil de hoogste zijn, en duldt geen anderen op de troon. Nederigheid is een zaak van het hart. Mensen die veel over deemoed en verootmoediging spreken, geven daarmee helemaal niet te kennen dat ze ook werkelijk klein zijn. Vaak is het tegendeel het geval. Ik heb zelfs mensen ontmoet, die trots waren op hun deemoed ...... Paulus zegt: ,,Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid ...... " (Col. 2 : 18). Als wij ons er niet voor schamen onze naam in advertenties te noemen, en onze foto in onze bladen te publiceren, dan is dat geen teken van hoogmoed. Mensen die dat dachten, zijn ervan terug gekomen. Het is taktiek. Net zoals Paulus zich niet schaamde om te zeggen: ,,Ben ik niet een apostel, heb ik niet de Here Jezus gezien." Of een andere keer: ,,Als er een engel uit de hemel komt die een andere boodschap brengt dan ik, die zij vervloekt." Waarom durft hij zover te gaan. Is dat hoogmoed? Nee, dat is de zekerheid van je roeping. Het is het ,,WETEN WIE JE BENT IN JEZUS" in praktijk. Ware nederigheid komt tot uiting in het gebedsleven, en in de binnenkamer; maar naar de wereld tonen we ons bewust van onze roeping. Want de zondaren geloven niet in een prediker die niet in zichzelf gelooft. Maar een man die durft te zeggen: ,,Kom naar mijn samenkomst, dan zal Ik je tot Jezus leiden," zien een prediker als een punt van kontakt met God. En dat is wat ze nodig hebben, want ze weten niet hoe ze zelf tot God moeten gaan.

12. Weten wat uw bediening is. De leer van de bedieningen, zoals wij die de laatste jaren in onze bijbelcursussen en pnedikersopleidingen brachten, is in de gemeente juist op het moment gekomen dat vele zelfstandige gemeenten schreeuwden om leiding en verzorging. Weten welke bediening u heeft, hetzij APOSTEL, EVANGELIST, HERDER, LERAAR of PROFEET is belangrijk, omdat het jaloezie en onbegrip uit de weg ruimt. Het is een specialisatie in het werk van God. Deze bedieningen zijn niet bindend, en de Heer gebruikt ze soms wel eens door elkaar. Ik heb in het begin van mijn bediening een herders­plaats ingenomen, voordat ik als evangelist mijn bediening ten volle kon waarmaken. Het voert te ver hierover alles te schrijven in dit boek, maar ik moedig u aan: Vraag de Heer uw bediening, zodat u weet welke plaats voor u is gereserveerd, omdat dit de meeste vruchten oplevert en u het meest bruikbaar maakt in de wijngaard: ,,Opdat het lichaam van Christus wordt opgebouwd, totdat we allen de éénheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon van God bereiken. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neer en heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen ...... maar dan groeien wij, ons aan de Waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het Hoofd is, Christus ...... " (Ef. 4 : 13).


ZEVENDE HOOFDSTUK       naar boventerug naar boven

5 REGELS VOOR STRAATSAMENKOMSTEN

Omdat Ik nog nooit een praktische beschrijving van een straatsamenkomst ben tegengekomen, en het hoog tijd wordt dat wij hierin de mensen opleiden, geef ik hier enkele punten, die belangrijk zijn bij het houden van een straatsamenkomst.

PUNT 1: Een getuigenis op straat moet kort zijn. Eens hoorde ik tijdens een getuigenismiddag een meisje haar getuigenis geven, en na 3 jaar weet ik nog precies haar woorden. Van die hele konferentie ben ik alles vergeten, behalve dit éne zinnetje van deze zuster: ,,Ik dank Jezus, dat hij alle 32468 beloften van de Bijbel aan mij heeft waargemaakt." Toen ze het gezegd had stapte ze van het podium af, een van verbazing doodstil publiek achterlatend. Dat getuigenis is mij bijgebleven, omdat het kort en krachtig was, terwijl ik alle andere heerlijke dingen van die konferentie vergeten ben.

Soms houdt iemand een lange preek met het voorlezen van vele bijbelteksten enz. Maar u bent niet in een zaal, maar op straat. Ga naar een markt en leer van de standwerkers hoe die hun gehoor boeien. Ze hebben rake opmerkingen, en betrekken voortdurend hun gehoor in hun pleidooi. Spreek zo de mensen aan, met krachtige, ware zinnen. Draai er niet omheen, maar breng Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat dringt het diepst in. Maar laat het niet lang duren, een getuigenis van 3 minuten is al heel lang.

PUNT 2: Degenen die niet vervuld zijn met de heilige Geest moeten thuis blijven. We strijden aan het front, we kunnen geen bres in onze gelederen gebruiken. Het is misschien mogelijk in een kerk week in week uit te prediken zonder de heilige Geest, maar niet op straat, dan word je uitgejouwd door de nozems. De satan weet precies de zwakke plek. Let wel, de heilige Geest is de Geest van het getuigen. (Hand. 1 :8). Mensen die niet vervuld zijn met de heilige Geest spreken levenloos en vroom, en daaraan heeft de wereld geen behoefte. Ik heb genoeg samenkomsten op straat meegemaakt met vurige jonge mensen, om te weten dat dit de wereld trekt. Jonge mensen die ergens met hun hele aandacht en overgave over spreken, en bovendien boeiend spreken, doordat ze korte, sterke zinnen maken, hebben de sleutel tot een gezegende straatsamenkomst. Het is beter met twee of drie mensen te gaan die vervuld zijn, dan met een groep die niet weet wat strijden is.

Eén keer heb ik geheel alleen een straatsamenkomst gehouden op de boulevard in Scheveningen. De Heer sprak door een bijbelwoord tegen me dat ik buiten de stad moest gaan prediken. Dat was voor mij als Hagenaar, Scheveningen. Dus ik nam de gitaar en liep over de boulevard. Honderden mensen liepen hier. Het was een hele stap, maar ik heb hem gedaan, en begon wat te zingen. De mensen stonden te kijken waarom die jongeman stond te zingen, en luisterden. Daarna gaf ik mijn getuigenis, en binnen enkele minuten stonden er honderden te luisteren. Ik was daar heel alleen en toen ik niet verder meer kon, omdat mijn stem niet meer wilde, toen kwamen de vragen en de gesprekken, en een jongeman die bekeerd was op het Malieveld, maar vervuld wilde worden met de heilige Geest, vroeg me hoe hij dat kon ontvangen. Ik nodigde hem uit voor mijn samenkomst, en hij kwam met een groep vrienden, die allemaal tot bekering kwamen. De volgende samenkomst had hij zijn halve klas meegenomen, en 20 jongens en meisjes gaven hun leven aan de Heer. Het was een machtige opwekking in die samenkomst, en de mensen prezen de Heer.
Die jongen werd vervuld met de heilige Geest en is vandaag evangelist. Dat was alles het gevolg van één getuigenis, alleen op straat uitgesproken. Ga desnoods alléén, of met z'n tweeën, als er niet genoeg vurige, geestvervulde helpers zijn. Dit verhaal zegt duidelijk genoeg, dat het niet in het aantal ligt. ,,Niet door kracht of door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden" zegt God. (Zach. 4 :6).

PUNT 3: Houd vooraf een bidstond, en bidt tijdens de straatsamenkomst. Op straat getuigen is de satan tarten. Bindt hem voordat u hem ontmoet. Jezus had de sterke gebonden voordat hij zijn huis binnen gmg. En zo horen we vooraf de strijd te strijden. Dat kan op de plaats zelf· gebeuren, in een auto of in een portiek, het kan vooraf bij iemand thuis zijn. Bidt onder de verschillende getuigenissen in tongen. Niemand praat, niemand denkt aan andere dingen dan aan de straatsamenkomst. Niemand gaat tussen de mensen. De gehele aandacht is op het gesproken woord. Niemand zal naar u luisteren als de medestrijders tijdens iemands getuigenis staan te lachen en te praten, dan tonen zij, dat ze onverschillig zijn voor hun eigen zaak. Maar als de ,,achterstaanders" bidden, ,,amen" zeggen en óók luisteren, zullen de passerende zondaars ook luisteren.

We hebben het meegemaakt in de binnenstad van Amsterdam, dat we zulke schokkende dingen meemaakten, dat we in tongen baden en streden, alsof ons leven er vanaf hing. Dronkaards die ons dreigden, publieke vrouwen die onder de mensen ons belachelijk maakten, nozems die de meisjes aanvielen. Emmers water die over ons werden uitgegooid. Handtastelijkheden van de jeugd, vloeken en opmerkingen uit de toehoorders. Ja, soms werd één van ons door een bezeten of dronken man aangevallen en bedreigd, zodat we vreesden dat wij met bloedneuzen en blauwe ogen thuis zouden komen. Maar de Heer beschermde ons altijd op het laatste moment.
In zulke gevallen is het strijden geen probleem, maar ook in rustiger straatsamenkomsten moeten we voor ogen houden, dat de duivel de mensen in hun macht heeft, die wij tot de Heer willen leiden, en dat er zonder strijd geen overwinning komt.

PUNT 4: Richt u naar de mensen. Geen kring maken, waarin de christenen met de gezichten naar elkaar gekeerd zijn. We zijn er niet voor onszelf, we richten ons naar de wereld. Maak dus een lijn, met als achterdekking een muur of schutting. De één na de ander stapt dan naar voren en geeft een getuigenis, terwijl tussen de getuigenissen een kort koortje of lied gezongen wordt met handgeklap. Als er gitaren zijn (het meest bruikbare instrument op straat) staan deze tussen de strijders in, zodat ieder het ritme goed kan horen. Als er een accordeon is, moet die op de achtergrond blijven, niet voor de microfoon, omdat de woorden door de tonen van een luchtinstrument worden overstemd. En het gaat er om dat de mensen de woorden horen. Maar op de achtergrond een accordeon kan een prachtige "opvulling" zijn. Een geluidsinstallatie kan heerlijk zijn, maar zonder versterker gaat het ook prima.

PUNT 5: Ga na de prediking mensen ,,vissen". De oorzaak van de machtige resultaten die onze jonge mensen op straat bereikten ligt hierin, dat ze niet alleen prediken, maar de mensen ook aanspreken. Nadat velen een getuigenis hebben gegeven, stapt iedereen naar voren, recht op de mensen aan en neemt ieder er een voor zijn rekening. In deze persoonlijke gesprekken komen de mensen tot bekering. We kunnen niet alléén maar prediken en als mensenvissers de vissen te eten geven, zonder de vissen ook uit het water te halen. Ook het uitnodigen naar een samenkomst heeft weinig effect. De mensen moeten nu, nu ze het evangelie gehoord hebben en gegrepen zijn door Gods Geest, tot de Heer geleid worden. Niet morgen, want ,,Dit is de dag des Heils, nu is het de aangename tijd des Heren" (2 Cor. 6 : 2).

Als u op iemand toestapt, een man of een vrouw van uw eigen leeftijd en geslacht, kunt u bijvoorbeeld beginnen, met een traktaat te geven, en zo een gesprek aankondigen. U moet daarin uw eigen stijl ontwikkelen. In ieder geval is het niet verstandig gebleken de vraag te stellen: ,,Bent u een kind van God?" Omdat gemakkelijk een discussie kan ontstaan over ,,We zijn toch allemaal kinderen van God". En ook denken velen dat ze een kind van God zijn, zonder het in werkelijkheid te zijn. Een scherpere vraag is: ,,Wilt u uw leven geven aan Jezus?" Daar kan alleen ja of nee op geantwoord worden. Zegt iemand nee, dan waarschuwen we hem voor het komende oordeel, zegt hij ja, dan leggen we hem uit, dat we een kind van God worden, als wij ons leven geven aan Jezus en Hem aannemen als onze Zaligmaker (Joh. 1 :1 ). Dan volgt de daad op het woord en nemen we deze persoon in een auto, portiek of rustig hoekje en bidden met hem het zondaarsgebed. En daarna nodigen we hem uit voor de samenkomst. Vermijdt discussie. Breng Jezus. Geef géén antwoord op strijdvragen. We komen Jezus brengen en niet onze dogma's. Als iemand alleen daarover wil praten, sluit u het gesprek en neemt u een ander die wèl open is voor het evangelie.

Om dezelfde reden is het ook beter iemand apart te nemen en geen groepjes mensen. Jongelui zullen, als ze met elkaar zijn, gegarandeerd om elkaar lachen en dan kunnen we wel ophouden. Neem iemand apart en stel vragen over de toestand van zijn hart. Bidt in stilte voor zo iemand en probeer hem tot een beslissing te leiden. DEZE PERSOONLIJKE GETUIGENISSEN ZIJN DE GROOTSTE KRACHT VAN HET STRAATWERK. Straatsamenkomsten zijn de beste opleiding voor een prediker. Iedereen kan hieraan meedoen. Ze kosten het minste geld en hebben een groot gevolg. In alle hoeken van het land predikt onze jeugd op straat en per jaar worden er honderden namen geschreven in het boek des levens en zijn hierdoor ontelbaren in de wekelijkse samenkomst gekomen. Vraag een vergunning aan en doe gelijkerwijs.
Petrus sprak op straat, nadat de lamme man aan de schone poort was genezen en 5000 bekeerden zich. Jezus sprak op de markten, de pleinen en de straten van zijn land. En de twee laatste getuigen zullen spreken in de straten van Jeruzalem (Op. 11). We moeten niet wachten tot de mensen naar ons toe komen, maar ze opzoeken, overal waar ze zijn en hen daar van Jezus vertellen.


ACHTSTE HOOFDSTUK       naar boventerug naar boven

GEDRUKTE EVANGELISTEN

HET BRACHT MIJ AAN HET DENKEN toen ik ontdekte, dat voor 200 gulden een stad als Hilversum het evangelie kan horen. Dat we voor 200 gulden in iedere flat, huis, villa of krotwoning het woord van God kunnen brengen en zodoende de mensen ,,hun kans" geven. Dit is mogelijk met ,,Gedrukte Evangelisten", dat zijn drukwerken met de boodschap van Jezus. Traktaten of pamfletten waarin de weg der verlossing wordt uitgelegd. Want het is nodig, dat de Bijbel aan onbekeerden wordt uitgelegd. Kamerling uit Morenland las alleen de Bijbel en verzuchtte: ,,Hoe zal ik dit kunnen verstaan als niemand me de weg wijst" (Hand. 8 :31). Iemand moet een visie hebben, een ontdekking doen, door de heilige Geest aangespoord worden om zo'n plan tot uitvoer te brengen. Voor de prijs van 1 bom kan heel Nederland geëvangeliseerd worden.

Hoeveel duizenden worden per jaar niet aan de meest vergankelijke en nutteloze dingen uitgegeven. Wat zou het geen Gode welgevallig werk zijn, door middel van lektuur deze wereld voor God te winnen. Ik geloof niet dat we genoeg doen als we enkele mannen de wereld insturen om van Jezus te getuigen. Van de 44 miljoen mensen die per jaar geboren worden horen slechts 2 miljoen het evangelie. De enige manier om, in verhouding tot de nood, iets te doen dat telt, is drukwerk uitgeven met de boodschap en het met scheepsladingen naar de plaatsen van nood te brengen. China is gevallen, niet door 't zwaard. maar door het gedrukte woord. DE PEN IS MACHTIGER DAN HET ZWAARD.

In verre londen wordt evangelisatiedektuur gelezen. lk gal de heidenen traktnten die op krantenpapier gedrukt waren. Het waren velletjes zonder enige uiterlijke aantrekkelijkheid, maar de mensen lazen ze en bedakten me hartelijk ervoor. In Holland zouden ze weggegooid worden. Maar in het zendingsveld worden deze traktaten gespeld, bewaard en doorgegeven. Ik zal nooit vergeten, hoe ik in een campagne in Den Haag, de jongelui tienduizenden pamfletten bij de stations liet uitdelen. Deze gele pamfletten werden bij duizenden uitgedeeld bij het "Hollands Spoor" in den Haag. Toen we die avond gingen kijken. zagen we de grond geel van de pamfletten en de stationsleiding preste ons alles op te vegen. Het was géén gezicht. De mensen liepen op een tapijt van pamfletten.

In de heidenlanden heb ik nog nooit een traktaat of pamflet weggegooid zien worden. En ik meen wat ik zeg. Een ziel winnen kost maar 2% cent. Want dat is de prijs voor onze traktaten en die traktaten winnen zielen. Het gedrukte woord, in samenhang met een persoonlijk getuigenis, is het beste. Het gedrukte woord bevestigt het getuigenis. Het maakt dat de mensen thuis kunnen nalezen. Andere malen doet het voorbereidend werk. Gedrukte Evangelisten veroorzaken niet vaak onmiddellijke bekeringen. Maar hun invloed is toch onvoorstelbaar groot. Ik ben geabonneerd op 13 binnen- en buitenlandse Evangelisatie­tijdschriften en ik heb tientallen boeken met preken, verhalen en levensbeschrijvingen. Zij zijn mijn geestelijke voorraadkamer. Heb ik opbouw, verfrissing of inspiratie nodig, dan vind ik het bij lektuur.

Gedrukte evnngelisten doen hun werk zonder moe te worden. Ze kennen geen uitputting. Ze vragen geen salaris. Ze hoeven niet met vakauitie. Ze dringen door het ijzeren- en het bamboegordijn. Ook al worden ze weggeworpen, ze blijven hun boodschap herhalen. (De genezingen in de Janskerkhof-campagne van Mevr. Kok en haar dove dochter. gebeurden doordat ze door een weggeworpen pamflet naar de tent kwamen.) Hun boodschap verliest nooit aan kracht. Maar gedrukte evangelisten hebben géén benen en handen. U moet ze op de plaats brengen waar ze nodig zijn, dan doen zij de rest. U moet ze overhandigen un de mensen die het nodig hebben. zij zorgen voor de prediking.

MOGELIJKHEDEN

Als we onze ogen openen, zien we mogelijkheden te over om met lektuur te werken. Een zuster nam een aantal van onze bladen. reeg er met een naald een draad door en liet ze als een bosje in de tram hangen; binnen enkele uren waren ze allemaal meegenomen. Velen sluiten een traktaat in bij iedere brief die zij verzenden. En dat is een goede gewoonte. Er zijn mensen die geschenkabonnementen opgeven voor "Opwekking" voor gevangenen, ouden van dagen, lang- durige zieken enz. enz., en deze mensen hebben een goede visie. Er zijn gemeenten of groepen gelovigen geweest, die hun dorp of stad via de post in hun geheel het evangelie brachten door traktaten te laten bezorgen. Als zij op straat gingen prediken, dan merkten zij dat deze traktaten het voorbereidende werk hadden gedaan. Er zijn zelfs mensen die erdoor gered werden, thuis een traktaat lezend.

In een dorp, waar wij een campagne zouden houden. liet een broeder in alle brievenbussen traktaten bezorgen. Toen we onze reklame maakten, met advertenties en de geluidsauto, toen kende iedereen onze boodschap en onze naam en wisten ze waar ze heen konden gaan om redding te ontvangen.
Lektuur is belangrijk. De duivel gebruikt lektuur. Wij moeten lektuur gebruiken. Positieve, geloofssterkende evangelisatie-lektuur moet in de komende jaren bij tonnen van de pers komen. Er is behoefte genoeg.

een stapToen wij onze eerste druk van ,,EEN STAP VAN DUISTERNIS TOT LICHT" uitgaven, het meest verkochte traktaat, dat in drie talen is verschenen, zei een prediker ons: ,,Je komt door die 50.000 nooit hem. Vijftigduizend is een hele hoop, je moet minder laten drukken. Maar het tegendeel was waar, en binnen enkele maanden namen de christenen zoveel ,,Stappen" af, dat een tweede, een derde en een vierde druk volgden.

Aan de ene kant is het dus waar, dat lektuur in de heidenlanden veel grotere uitwerking heeft als thuis. Maar aan de andere kant kunnen we lektuur in Holland niet missen. Om het voor de mensen aantrekke te maken (wat in de heidenlanden niet nodig is) lieten we de traktaten fris en kleurig en op goed papier gedrukt uitgeven en mijn hart klopt nog sneller voor evangelisatie­lektuur dan 4 jaar geleden, toen we ermee begonnen. Ik raad u aan, terwille van het verlorene: Neem de proef. Begin met een pakje van 100 traktaten en ga die uitdelen na straatsamenkomsten, bij huisbezoeken en aan collega’s. Zorg in uw auto traktaten te hebben. Zorg ze in uw portefeuille mee te dragen, op onverwachte momenten hebt u ze hard nodig. En uw hart zal vlam vatten voor dit heerlijke werk.

 

HET GIF VAN DE RODE DRUKPERSEN

Nog nooit in de geschiedenis van propaganda is er iets geweest, dat te vergelijken is met het huidige bombardement van boeken en tijdschriften door de communisten. In 1960 drukten zij 40 miljoen boeken in buitenlandse talen. Ze geven 125 tijdschriften uit in 400 talen. In 1955 werd door de Prawda gezegd: ,,De communistische pers is het sterkste ideologische wapen van de partij." Nadat de communisten voet aan de grond kregen op Cuba, bleek na enige tijd, dat in heel Latijns­Amerika propaganda­lektuur gevonden werd, dat gedrukt was op Cuba! In Polen, Noord­Korea, Roemenië, Hongarije en Tsjechoslowakije komen dagelijks duizenden boeken en pamfletten van de pers, die bedoeld zijn om de wereld te winnen voor het atheïsme. Deze vaak prachtig uitgevoerde boeken worden tegen 1/5 van de normale verkoopprijs uitgegeven. Ze worden gezien als BOMMEN, DIE KOSTE WAT HET KOST DOEL MOETEN TREFFEN. Als wij de Koning terug willen laten komen, moeten we het evangelie tot de uitersten der aarde verkondigen. En als wij de uitersten der aarde het evangelie willen verkondigen, moeten we daarvoor alle mogelijke middelen gebruiken. Eén van de machtigste middelen is lektuur. Lektuur voor het eig land en lektuur voor het buitenland. Ton- nen lektuur. Laat de persen draaien. Dagen lang. Ieder traktaat dat van de pers komt, is een patroon in ons geschut. Het is genoeg om iemand van de eeuwige dood te redden.


NEGENDE HOOFDSTUK      naar boventerug naar boven

NAZORG

HET IS van het allergrootste belang dat we de bekeerlingen verder leiden. Ik zou het zelfs misdadig vinden om iemand, die tot Jezus is gekomen, aan zijn lot over te laten; we weten van te voren dat de duivel zijn prooi weer zal opzoeken. Als iemand zijn hand omhoog doet om zijn leven aan Jezus te geven of naar voren komt om het zondaarsgebed te bidden, dan is dit niet genoeg om iemand te redden. Hij zal gefundeerd moeten worden in het woord. Hij zal opgevoed moeten worden tot ,,de volle kennis van de Zoon van God, de mannelijke riipheid, de maar van de wasdom van Christus" (Ef. 4 :13). Dit, opdat hij niet meer ,,heen en weder geslingerd zal worden onder allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in hun sluwheid, die tot dwaling leidt" (Ef. 4 :14).

In de tentcampagnes gebruikten we hiervoor een gebedstent, waar een met de H. Geest vervuld groepje christenen de bekeerlingen opvangt, hen een bijbel cadeau geeft, en in die bijbel enkele teksten aanstreept. Problemen worden hier uitgepraat en mensen de handen opgelegd voor de doop met de heilige Geest. Deze gebedstent is een machtige werkplaats van de heilige Geest. En hier volgt wat wij deze GEESTELIJKE WERKERS leerden: GEBRUIK UW GEESTELIJKE GAVEN. Als er mensen zijn die u moet inleiden in het nieuwe leven met God, stel uw openbaringsgave dan in werking. Er kunnen spotters tussen zitten, mensen die zonden moeten uitleveren en mensen die door machten worden tegengehouden.

GEBRUIK TAKT. Het is een goede regel dat jonge mannen jonge mannen uitzoeken om hen verder te leiden. Jonge meisjes jonge meis- jes, enz. Dit kan afleiding van het gesprek voorkomen. Verzorg uw kleding, uw adem en uw verschijning. Wees niet opvallend, noch in kleding, noch in spraak.

Besef, dat pas bekeerde zondaars niet alles kunnen weten. Begin bij het begin. Neem niet teveel hooi op uw vork. Weest vooral niet fanatiek. Toon hen een vrij en gelukkig christenleven, waarop zij jaloers worden.

NOTEER BIJBELTEKSTEN.
De mensen moeten na deze dag er nog eens op terug kunnen komen. Noteer ze op een stukje papier of in de bijbel die u cadeau geeft.

BIDT VEEL.
Het is een bediening die begrip en geloof vereist. Bidt voortdurend voor degene die u helpt. Blijf ook voor hem bidden na deze dag. De gebedstent is een GEBEDS­tent.
NOTEER HUN ADRES.
De bekeringskaarten moeten duidelijk wor- den ingevuld zodat de mensen naderhand lektuur toegezonden krijgen en van samenkomsten en andere campagnes op de hoogte worden ge- houden.

VIER GROEPEN

Er zijn vier verschillende groepen bekeerlingen.
Ten eerste de onbekeerden, die nooit hun leven aan Jezus gaven.
Ten tweede, de afgedwaalden, die al eens eerder tot de Heer kwamen, maar terugvielen.
Ten derde, de onzekeren. Degenen, die ,,ergens" wel een christen zijn, maar met durven te belijden dat zij naar de hemel gaan.
En dan ten laatste de verslagenen. Zij, die worstelen met hun zonden, maar geen overwinning krijgen. Ze strijden met de duivel en met God en komen niet tot blijdschap. Ze willen wel en ze doen ook hun best (in tegenstelling met de afgedwaalden), maar het lukt hen niet om te overwinnen. De eerste groep moet Jezus gaan zien als REDDER, de tweede als HERDER die het afgedwaalde schaap thuis brengt. De derde groep de ROTS VAN HUN VERLOSSING. En de vierde groep als OVERWINNAAR.

DE REDDER

Dit zijn de teksten die daarbij gebruikt moeten worden. Voor de ongeredde zondaar nemen we Joh. 3:16. De ,,gouden tekst" uit de Bijbel We laten hen zien dat God hen liefhad en daarom Jezus zond om hem of haar te verlossen. En als ze nu maar in Jezus geloven, zullen ze niet veroordeeld worden, maar eeuwig leven hebben.

Deze mensen moet ook vaak duidelijk worden gemaakt dat ze zondaars zijn en verloren. We laten hen zelf lezen in Gods woord: ,,Er is niemand die goed doet, zelfs niet één" (Rom. 3 : 12). En ook het 23ste vers: ,,Want allen hebben gezondigd en derven (missen, ontlopen) de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus." Eventueel halen we de tekst uit Efeze aan, als dit nog niet duidelijk genoeg is, ,,Zonder hoop en zonder God in de wereld" (Ef. 2 :12).

Nu komen we tot de redding. Jezus kwam om zondaren zalig te maken (Joh. 3 :16). En nu moeten wij dit alleen accepteren om gered te zijn. We vergelijken de Heiland als een reddingsboei die aan een drenkeling wordt toegeworpen. Als je de boei niet pakt ga je verloren. Zo moeten we Jezus' verlossing aannemen. In gebed laten we nog eens de zondaar bidden of Jezus hem aanneemt zoals hij is, en hem alles wil vergeven. En dan laten we hem of haar in zijn eigen woorden danken dat Gods Zoon voor Hem is gegeven en hij nu vrijuit mag gaan. DE HERDER Zij die afgedwaald zijn, moeten ten eerste weten dat de Heer hen veelvuldig vergeeft, ,,70 maal 7 maal". Dat God niet omziet, ,,Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden ..... " ,,Zover het Oosten is van het Westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons" (Ps. 103; 11, 12). Maar nu, om voortaan stand te houden, tonen we hem dat hij over de zonden. ,,Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren... (Rom. 6 :14). We tonen aan, dat als wij ons hart openen voor de duivel, hij binnenkomt, maar als we hem sluiten, hij buiten blijft. "Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden." Deze mensen moeten vervuld worden met de heilige Geest, om stand te houden in de boze dag. Maar voorlopig moedigen we hem aan de strijd aan te binden en met Gods kracht een nieuw begin te maken. Met de wetenschap voor ogen dat Jezus afgedwaalde schapen lief heeft en op zijn armen draagt naar de veilige stal.

DE ROTS VAN VERLOSSING

Iemand die nooit tot de belijdenis durft te komen, dat hij of zij verlost is en weet gered te zijn uit genade, mist een grote kracht. Immers, ,,Indien we met onze mond belijden dat Jezus Heer is, en met ons hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zullen we behouden worden" (Rom. 10 : 10). Onze belijdenis redt ons. We nemen Johannes 1 : 12. ,,Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden." We vragen: ,,Heeft u Jezus als uw verlosser aangenomen?" Ja? Dan zegt de bijbel, dat u macht heeft een kind van God te zijn. Dus dan kunt u het zijn. Wilt u de Bijbel geloven, ook al ziet u het niet in de praktijk? We tonen hen, dat de Bijbel onfeilbaar is, en als God dus zegt dat we deze macht hebben, dan is dat zo, en laten we de leugenaar niet langer toe. ,,Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe." Gelooft u? Dan heeft u eeuwig leven. We slaan. Joh. 3 :36 op; ,,Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven." Deze teksten maken duidelijk dat Jezus de rots is van onze redding, als we op Hem bouwen zullen we met beschaamd uitkomen.

Misschien zal onze bekeerling met uitverkiezing komen aandragen, maar we antwoorden, dat niemand weet of hij wel of niet uitverkoren is, en we dus er mets mee te maken hebben, maar gehoorzaam moeten zijn, en dus Jezus aannemen en geloven dat Hij onze schuld droeg. Dat is onze opdracht, uitverkiezing is Gods zaak. Daar hebben we niets mee te maken.

OVERWINNAAR

Zij die telkens weer vallen en opstaan, en strijden tegen de zonden en hoe ze ook hun best doen om vrij te blijven, het niet volbrengen, moeten zonder meer vervuld worden met de heilige Geest. Zonder dàt komen ze er nooit overheen. Ze zijn behouden, dus dat is voor elkaar, nu de wapenen voor de strijd. Nu de heilige Geest. Iedere zielenwinnaar hoort te weten hoe hij de handen oplegt en de gave van de heilige Geest mededeelt; de mensen aanmoedigt uit te stappen in geloof, en te ,,beginnen" in tongen te spreken, net als op Pinksteren. Met voor ogen dat Paulus zegt in 1 Cor. 14 :14: ,,Mijn geest" bidt in tongen. En we dus niet moeten wachten tot de heilige Geest gaat spreken in tongen, maar het zelf gaan doen zoals de heilige Geest het ,,hen" gaf uit te spreken. Dan zullen de ,,vallen-en-opstaan"­christenen Jezus leren kennen als overwinnaar en zelf ,,méér dan overwinnaar worden" (Rom. 8 :37). Op deze wijze hebben we de beste resultaten gekregen. De mensen moesten hun problemen eventueel uit kunnen praten. Ze moesten een ogenblik persoonlijke aandacht krijgen. De geestelijke werkers hebben belangrijk werk gedaan. Ze hebben vaak nog kontakt gehouden met hun bekeerlingen, en ze in tijden van ,,woestijn" erdoor kunnen helpen. Hier zien we de ,,bedieningen" in de praktijk. Een evangelist haalt de oogst binnen, en een herder voedt de schapen, een leraar leert hen uit Gods woord, en zo komen de mensen tot de ,,volle maat van de wasdom Gods."

 


ZENDINGSARTIKELEN

TIENDE HOOFDSTUK      naar boventerug naar boven

BLANKE MAN, VERDWIJN!

Ben in CayenneMIJN ERVARINGEN in de tropen hebben voorgoed de overtuiging in mijn hart gelegd, dat de blanken hun kans gemist hebben In de harten van miljoenen ligt de gedachte verankerd: ,,Die blanken hebben ons eeuwen lang uitgebuit en zijn van ons rijk geworden. Ze kwamen hier als slavendrijvers, en zijn het in zekere zin nog steeds." We horen leuzen zoals: ,,Afrika voor de Afrikanen" enz. En de duivel gebruikt het nationalisme om de grenzen te sluiten voor zendelingen. De buitenlanders weten in bijna alle ,,ontwakende landen" dat hun jaren, soms zelfs hun maanden geteld zijn. Het drama van Kongo, Nieuw­Guinea en Algerië spreekt duidelijke taal. Verschillende zendelingen vertelden mij, dat ze het gevoel hadden dat ze tien jaar te laat waren. Tien jaar terug waren er tientallen landen meer bereikbaar dan nu, en nog wordt bijna iedere maand een land zelfstandig ...... en gaan de deuren dicht. We proberen wel zoveel mogelijk kansen te winnen en landen die nog open zijn snel te bereiken, maar we zijn net als die man die de trein had gemist, en er achteraan begon te lopen, om dat na enige tijd uitgeput op te geven. Wij zijn te laat, en daar valt niets meer aan te doen. We kunnen nog een gedeelte van onze taak uitvoeren en zullen dat dan ook zonder aarzelen moeten doen, anders verspelen we de láátste kansen. Het liefst zou ik alle predikers van Holland laten delen in mijn ervaring en hen willen aanmoedigen de "onbereikten te gaan bereiken", Opdat we de laatste kansen grijpen, de laatste open landen binnen gaan. En weest u niet verbaasd als het zover komt.

(Foto links en onder: In de opwekking van Cayenne, sept, 1962, gebruikte God wonderen en tekenen om een stad in beweging te brengen. Menigten dromden samen om de prediking te horen en de wonderen te zien. De oude schuur, die Ben Hoekendijk gebruikte, was tot in elk hoekje gevuld met mensen. Uren voor de opening stond men te wachten om een plaatsje te kunnen bemachtigen)

De oude schuur

In een zendingspreek die ik hield in de PINKSTERKONFERENTIE in ,,Marcanti" te Amsterdam heb ik de mensen uitgedaagd 10 zendelingen uit te zenden. Want het is een schande dat in HOLLAND TEVEEL PREDIKERS ZIJN! Velen doen een waardeloos werk op een kantoor of in een betrekking, terwijl de landen dichtgaan en de wederkomst zich met duidelijke tekenen aankondigt. In Holland lopen de predikers elkaar voor de voeten, maar er zijn miljoenen die niet één volle­Evan­gelie­prediker hebben. Denk eens aan Frankrijk, aan Oostenrijk, aan Italië. Denk eens aan Zuid­Amerika, het zendingsland bij uitstek. Denk eens aan Afrika. En eigenlijk zou ik nog wel een aantal landen en werelddelen op kunnen noemen.CONSEQUENTIES

Eigenlijk zouden we alles moeten veranderen in onze beweging. We zouden alle organisatorische en geestelijke veranderingen moeten doorvoeren die het mogelijk maken dat 10 van onze predikers naar het zendingsveld gaan. We zouden het moeten doen met de eeuwigheid voor ogen. Aan u de keus: Wat wilt u, dat miljoenen bij het troongericht van God afgewezen worden en naar de hel worden gestuurd om daar eeuwig te kreunen; of wilt u enkele jaren kreunen omdat er geen wekelijkse samenkomsten worden gehouden in uw plaats. Een samenkomst overigens, waar alle mensen alles al hebben, alles al weten en alles al geloven. Een samenkomst, waarin alleen de leuke verhaaltjes in iemands preek u nog kunnen boeien. Wat weegt zwaarder voor de eeuwigheid? De wederkomst van Jezus wordt er geen dag door uitgesteld, als er bij u geen samenkomsten worden gehouden, omdat de prediker naar de heidenlanden ging. Maar de wederkomst wordt wel uitgesteld als de uitersten der aarde het evangelie niet gehoord hebben. Nu, wees dankbaar, dat u nog een samenkomst naar uw keus kunt bezoeken. En zie het als een zeer bijzondere genade dat u nog naar uw prediker kunt luisteren, want misschien is hij over een maand weg. En we zouden er alleen maar blij mee moeten zijn als het zou gebeuren, want de liefde van Christus maakt, dat wij ons leven zullen inzetten, niet voor onszelf, maar voor onze naaste.

Osborn heeft in de kapel bij zijn kantoor waar de tientallen employèes iedere dag hun eigen samenkomst houden, een wandplakkaat waarop staat OUR SUPREME TASK IS WORLD EVANGELISATION. Onze grootste taak is wereldevangelisatie. Oswald Smith zegt: Een zakenman investeert het meeste geld in dat gedeelte van het bedrijf wat het belangrijkste is. En zo hoort de kerk van Christus het meeste geld te geven voor het belangrijkste, en dat is de zending. Er zijn gemeenten in Holland waar er een goede gewoonte van is gemaakt, bij iedere avondmaal­viering een speciale zendingscollecte te houden. Dat is een juiste visie, want bij het eten van het brood en het drinken van de wijn moeten we niet vergeten, dat het Bloed is vergoten voor de zonden der gehele wereld. Laat uw motto vanaf heden zijn: DE ZENDING GAAT VOOR.


jona3 jona4 jona6jona5 jona8 

Van links naar rechts:
Foto 1; In twee campagnes kwamen 3150 mensen tot bekering. Dit was de eerste campagne met wonderen ooit in Frans Guyana gehousen.
Foto 2: Het koortje dat ons in Brits Guyana in één van de campagnes hielp.
Foto 3: Eén van de grootste wonderen in Frans Guyana. Deze frouw kan niet lopen. Zij had een long- bloed- en buikziekte en werkte niet meer. Maar de Heer genas haar radicaal. Deze genezing was het gesprek van de dag in haar stad.
Foto 4: Ben Hoekendijk predikt voor "Radio Diffusion Francaise" in Cayenne. Een heel land hoorde zo het evangelie.
Foto 5: Van links naar rechts: Evangelist Joshua John; Evangelist Das; Ben Hoekendijk; Frans en Yvonne Hoekendijk. Ons team in de Port-Mourant-campagne, Brits Guyana.
Foto 6: Een massale zondaarsbediening in Cayenne.


jona7Als dank voor de prediking en het bezoek dat de prediker aan hun land bracht, biedt een zuster in Brits Guyana een geschenk aan. De mensen zeiden: Nooit zullen we uw verhalen vergeten.

ELFDE HOOFDSTUK       naar boventerug naar boven

DAT DEDEN ZIJ

IN HET HART van Australië is een grote woestijn. Het kan daar ondragelijk heet zijn. Het hete zand en de langdurige droogte maakt dit land bijna onbewoonbaar. Toch leeft hier een heidens volk, de Abargines. Bijna naakt, wonen ze als dieren in het veld. Als ze slapen, leggen ze zich in het zand, en doen hun ogen dicht. Maar ook hier heeft de duivel zijn vertegenwoordigers en zijn demonen laten werken.

Als op een dag een moeder een babytje krijgt, is dat, zoals overal op de wereld, een blijde gebeurtenis. Maar als op hetzelfde moment iemand in het dorp sterft, verandert deze blijdschap spoedig in de diepste smart. De heksen­dokters zeggen, dat er een offer gevonden moet worden voor de "geesten van de dode". De medicijnmannen gaan door het dorp, op weg naar het hutje waar zojuist het kleine babytje is geboren. De moeder weet wat dit betekent. Ze drukt het beschermend tegen haar borst. Maar zonder een moment te aarzelen rukt de heks het van haar weg, en ondanks haar schreeuwen en huilen legt ze het neer op het gloeiende zand. De duivelsdienaar trekt het mondje van het kindje open en giet het mondje vol met woestijnzand dat tot in het keeltje alles vult. Het kindje worstelt van benauwdheid en sterft. ,,De boze geesten moeten tevreden gesteld worden." Er moet een offer gebracht worden, zo zegt men. Maar wij weten dat het Offer van Jezus genoeg was voor alle zonden en voor de toorn van God. Zo zelden blijven we stilstaan bij de feiten. Men zegt wel eens: ,,Laat de heidenen toch hun goden houden, ze zijn er gelukkig mee." Gelooft u dat? Ook na het lezen van dit verhaal? In Afrika gebeurt het nog steeds, dat als in het oerwoud iemand sterft, de medicijnman de schuld van de dood moet aanwijzen. en ik ken een verhaal van een moeder, die tot de beste vrouwen van het dorp behoorde, maar door de medicijnman werd aangewezen als ,,schuldig". Ze moest, om te bewijzen dat ze niet schuldig was, van de hoogste boom, midden in het dorp naar beneden vallen, en als ze het levend eraf zou brengen zou ze onschuldig zijn. Gebroken en doodgevallen voor de ogen van haar man en kinderen worden zodoende de boze geesten tevreden gesteld. Ja, satan is een moordenaar van de beginne, en er is geen vrede of rust in het heidendom. U had die vrouw kunnen zijn. U had die moeder kunnen zijn. Deze mensen konden het niet helpen dat ze in een ander werelddeel geboren werden. Toch overkwam het hen. Omdat alleen op de plaatsen waar het evangelie gebracht werd deze praktijken verdwijnen, zijn wij mede schuldig aan de wreedheden van de heidenlanden, omdat wij hen kunnen verlossen. ,,Als u weet goed te doen, omdat het in uw macht is, en u doet het niet, het is u tot zonde" (Jac. 4 : 16).

HELDEN

Moedige mannen en vrouwen baanden zich een weg door de jungle. Ze trotseerden allerlei gevaren en lieten een comfortabel leven achter. Ze begonnen te getuigen en te prediken in een taal die ze nauwelijks kennen. Ze legden hun leven in de waagschaal om, al was het maar een handjevol, mensen de hemel in te brengen. Hun kruisen staan in de jungle. Hun namen zijn misschien vergeten, maar er wacht hen een groot loon op de dag van de Wederkomst. Mijn grootvader C. J. Hoekendijk was een zendeling in Indonesië. Hij had jaren nodig om het soendanees te leren. Maar hij werkte, totdat hij het kon spreken. Hij bouwde een kapelletje tegen de berghelling en begon het evangelie te verkondigen.

Drie lange jaren getuigde hij, terwijl niemand anders dan zijn eigen vrouw (die geen soendanees verstond) en een idioot kind uit het dorp naar zijn preek luisterden. Iedere zondag opende hij de kerk, hield hij een nieuwe preek en geloofde hij voor Opwekking, 3 jaar lang ...... Wat een kracht! Wat een volharding! Wat zijn wij daarbij vergeleken gemakzuchtig. Na drie jaar stierf zijn kind. Opa timmerde een kistje tan een orgelkist. Hij groef een grafje achter het kapelletje en begroef zijn kind. En terwijl de palmen ruisten en de vogels zongen, betaalde hij het offer van zijn geloof, zijn kind. Net als Abraham. De volgende zondag preekte Opa weer, op dezelfde tijd, onverstoorbaar, door hemelse kracht gedreven. Niets kon hem tegenhouden. Noch dood, noch ziekte, noch vervolging. Ook niet de dood van zijn tweede kind, dat door vijandelijke dorpsbewoners werd vergiftigd. Ook niet het feit dat zijn oudste zoon 9 jaar lang in een zendingshuis in Holland alleen moest opgroeien terwijl zijn ouders in Indonesië waren. Mijn vader was die oudste zoon van zendeling Hoekendijk en onbewust offerde hij mee aan de roeping van zijn ouders, toen hij 9 jaar lang als een wees werd behandeld.

Wat zijn er een hoop dingen waar we niet bij stil staan. Wat zijn we gemakzuchtig. Waar vinden we weer deze grote liefde voor het verlorene die de zendelingen van vroeger dreef? Eens stond hij in een hut tegen de gevlochten muur geleund. De mensen haatten hem en een vijand nam een lang scherp mes. Van buitenaf waren duidelijk de vormen van zijn lichaam te zien door de dunne gevlochten muur heen. En met kracht werd het vlijmscherpe mes door de vijand op de plaats van zijn hart gestoken. En terwijl Opa vertelde van Jezus, flitste een blinkend mes tussen zijn arm en zijn lichaam in, op een paar centimeter zijn hart passerend, God beschermde Zijn kind wonderbaar. En zo, met het mes tussen zijn arm geklemd, bleef hij getuigen en de mensen vertellen dat die God die hem zo beschermde, hen liefhad. Wat zou u gedaan hebben in zo’n geval. U zou hard weggelopen zijn en naar Holland gegaan zijn en die mensen hebben laten gaan. Maar Opa ging door, totdat het evangelie over het land was gegaan. Ja, dat werd op het zendingsveld gedaan, opdat duivelse praktijken Zouden wijken voor Gods liefde. Wat heeft ü ervoor gedaan. Zegt U- ,,Ik doe al zoveel, ik laat me niet van de wijs brengen, iedereen moet zijn eigen boontjes doppen?" Als dat de filosofie was geweest van de evangelist of de voorganger die u eens tot bekering bracht, dan was u vandaag nog een zondaar, onrustig, onzeker en ongelukkig! Uit dankbaarheid voor onze redding is het niet meer dan normaal, dat we anderen ook deze redding gunnen, door het mogelijk te maken dat zij het evangelie horen. Open uw ogen en zie deze wereld, waarvan de helft nog niet het evangelie hoorde. Ook al is het iets kleins, doe wat voor de wereld in nood. Als u zelf niet kunt gaan, maak het dan mogelijk dat anderen als uw plaatsvervangers gaan. Zend u hen, door uw bijdrage en door uw gebed.


TWAALFDE HOOFDSTUK       naar boventerug naar boven

DE ZELFSTANDIGE KERK

IK WEET dat ik niet origineel ben in dit hoofdstuk, maar omdat in de Nederlandse taal weinig goede zendingslektuur bestaat, wil ik toch op enkele belangrijke zendingsondetwerpen de nadruk leggen. Vooral omdat mijn gebed is, en ook onze verwachting, dat in de komende jaren vele zendelingen vanuit ons land over de wereld zullen gaan. Ten eerste, wat wordt bedoeld met ,,Zelfstandige kerk". Het is een gemeente die als resultaat van het werk van een zendeling ontstaat en geheel door plaatselijke leden bestuurd wordt, onderhouden wordt en zich uitbreidt. Als voorbeeld neem ik een bananenboom. Deze grote plant, want dat is het eigenlijk, groeit in warme streken, zoals Midden­Amerika, Zuid-Amerika en delen van Afrika. Het heeft geen verzorging nodig om voort te bestaan. Het leeft, van wat ter plaatse aan voedingsstoffen aanwezig is. Het zorgt automatisch voor uitbreiding en voortbestaan. Daarentegen zou zo'n boom in Holland grote zorg vergen, om te laten leven. Omdat het niet ,,thuis" is, heeft het deze hulp van buiten af nodig. En zo is het met het bouwen van een gemeente in heidenlanden. Deze gemeenten moeten niet kunstmatig worden in stand gehouden door geestelijke en financiële steun vanuit het buitenland, maar ze moeten zelfstandig worden in allerlei opzichten. Het zaad van het evangelie is universeel. Het zal opgroeien in mensenharten van ieder mensenras. Het pure, bijbelse woord van verzoezoening is in zichzelf aangepast aan iedere nood van ieder volk. We hoeven niet ,,Amerikaans" of ,,Europees" te spreken. Maar we zullen kinderlijk en simpel het evangelie brengen van de Bijbel. Er zijn mensen in ieder land van de wereld, die gedoopt zijn met de heilige Geest, en evenveel zegen kunnen hebben als de buitenlandse zendeling; daarom zijn zij de aangewezen evangelisten voor hun land.

ONS DOEL

Sommigen hebben als doel een campagne te houden en zielen te winnen en dan weg te gaan met een grote ervaring, zonder aan de opbouw van een gemeente te denken. Natuurlijk is er niets verkeerds in het houden van evangelisatiecampagnes. En in nieuwe gebieden is het zelfs het beste begin. Maar als er geen nazorg komt en herders en laraars komen, zullen na enige tijd de vruchten van de campagne weg zijn. Er moet kennis komen, en er moeten plaatselijke evangelisten worden opgeleid, om het volk verder te leiden en bij elkaar te houden. Een plantage in het oerwoud mag nog zo goed gezuiverd zijn van verkeerde planten en onkruid, als het niet wordt onderhouden, is binnen enkele jaren de plantage overwoekerd door onkruid, en al het werk tevergeefs geweest. Het is daarom nodig een GEMEENTE te stichten en de mensen verder te leiden, zowel in Holland, alsook in de vreemde.

PAULUS' METHODE

Laten we zien wat Paulus, de model­zendeling deed en het als voorbeeld nemen. Door Bamabas of Silas begeleid, soms ook nog door andere werkers, die een stuk van de reis met hem deelden, ging het gezelschap op weg. Hier zien wij teamwork. Als er een mogelijkheid bestaat met enkelen te gaan zal dit een grote ondersteuning betekenen en een machtige kracht tegenover de vaak uitputtende en afmattende tegenstand die zal komen. Ga nooit alleen. Jezus zond de discipelen twee aan twee. Allerlei ongedachte moeilijkheden en aanvallen komen op degene af die alleen, ver van huis is en geen vriend heeft om tegen te spreken, geen geliefde om mee te bidden. Hierin ligt een groot gevaar. Paulus reisde met zijn team langzaam door het Middellandse Zeegebied, terwijl hij nooit langer dan twee jaar op één plaats bleef (Efeze) en soms zelf voor slechts een paar weken.

Toch lukte het hem, in iedere plaats een groep gelovigen achter te laten, die hij als een zendingsgemeente achterliet. Na zijn verblijf van drie weken in Thessalonlca, schreef Paulus twee hrieven aan die gemeente, waarin hij de gelovigen aanmoedigt, degenen die boven hen gesteld zijn, te gehoorzamen. Deze gemeente kon verder gaan zonder hem. Ze had haar plaats gevonden en was zelfstandig.

In al zijn zendingsbrieven vinden we géén bewijs dat Paulus een beroep moest doen op de gemeente van Jeruzalem of Antiochie om geld te zenden voor het bouwen van kerken of het ondersteunen van predikers. Deze gemeenten waren van het begin af aan financieel onafhankelijk. Ik lees zelfs dat hij in de zendingsgemeenten collecteert voor de armen in Jeruzalem. Natuurlijk is het soms nodig, in het begin van een werk, van buitenaf geld aan te voeren, maar dit moeten we zien als een korte overbruggingstijd; de mensen moet van het begin af geleerd worden, te geven voor hun gemeente.

FOUTEN

Ik heb gelezen van buitenlandse zendelingen die tien, vijftien jaar een gemeente hadden, zonder hen tot zelfstandigheid te brengen: dat is niet Gods plan. De kennis van de geestelijke gaven en het gezag van de gelovigen maakt de gelovigen rijp. Deze kennis brengt een revolutie in de zendings­methodes. Wat wij de mensen leren in bijbelstudies is het beste voedsel om hen tot geestelijk volwassenen te maken. Er worden grote fouten gemaakt door blanken die in hun superioriteitsgevoel alles zelf willen doen en de plaatselijke bevolking als onmondige kinderen behandelen. Dat de blanken in vele delen van de wereld de communisten en nationalisten tegen zich opzetten, is vaak begrijpelijk. En de zending heeft géén uitzondering gemaakt. Waarom geen initiatief aanmoedigen. Het zal misschien met vallen en opstaan gebeuren, maar uiteindelijk zullen de inboorlingen de touwtjes in handen moeten krijgen. En er is ons geen andere keus, nu in alle delen van de wereld de dagen van de open deuren geteld zijn. Ik geloof dat in vele delen van de wereld, in een PAAR JAAR ONZE ALS BLANKE ZENDELING VOORBIJ IS. Waarom zullen we onze ogen sluiten voor de werkelijkheid. Laten de zendingsorganisaties niet achter blijven, zodat ze de trein zullen missen.

Aan de andere kant heb ik het werk gezien dat gedaan werd door zelfstandige kerken. De plaats waar ik deze woorden schrijf, is eigenlijk een dorp aan de rivier. Er wonen hier 2000 mensen, die allen direct of indirect leven van een Bauxiet­mijn. Maar in dit kleine dorp speelden zendelingen het klaar, in een paar jaar een gemeente op te bouwen. Een zaal werd gehuurd en een inboorling als voorganger aangesteld, die leeft van wat de mensen geven, dus zelfstandig. Maar dat niet alleen. In dit dorp stichtten ze nog twee kerken in de uiteinden van het dorp zodat het drie pinksterkerken zijn, met vurige jonge mensen, die prediken op de straat. Deze organisatie die in Brits Guyana 20 gemeenten stichtte, heeft een hele topleiding gevormd uit inboorlingen. De Amerikaanse zendelingen zijn er nog wel, maar de hele leiding heeft een schaduw-leiding, uit de- zelfde functies bestaande, maar dan alleen van inboorlingen. Als zij weg moeten, dan nemen de inboorlingen hun taken over en ZO ZIJN ZIJ HET COMMUNISME EEN GROTE STAP VOOR.

GEEN BINDINGEN

Laten we de zendelingen niet verplichten zoveel jaar in een plaats te blijven. Laten ze liever, na een werk gesticht te hebben, het aangrenzende gebied betreden om eventueel terug te komen na enige tijd en te zien hoe de nieuwe gemeente marcheert, om hen aan te moedigen, te vermanen of te vertroosten. De problemen die in zijn afwezigheid de kop opstaken kan hij dan tijdig oplossen. Om deze reden geloof ik, dat God het heeft toegelaten dat ,,vader" Karel Hoekendijk en Frans destijds uit Suriname moesten vertrekken, ondanks de gebeden van Gods volk. U kent de geschiedenis. Opdat deze christenen, door in de woestijn te leren strijden, zelfstandig worden. Want in een paar jaar zullen we toch sommige landen aan hun lot moeten overlaten; het is beter dat ze dan weten hoe ze moeten wandelen en ze hun gehele aandacht kunnen wijden aan de moeilijkheden die dan opkomen. Als ze dan pas voor het eerst zelfstandig zijn, zal het teveel worden ineens. En hun geloof zou schipbreuk kunnen lijden.

Ik sprak met een zendeling die in zijn vaderland beloofd had, een jaar op een gemeente te passen, omdat de voorganger van die kerk met verlof was. Hij kwam in het verre land aan en merkte, dat alles voor hem geregeld was. De hele spreekbeurterrlijst voor een jaar was al opgesteld en hij mocht zo nu en dan een preek houden of een zondagsschool leiden. Hij. had alles verkocht om zijn reis te betalen en toen hij dat beeld zag in het verre land was hij diep teleurgesteld. Maar ­ zijn belofte ...... Mocht hij zijn belofte breken om hier een jaar lang mets te doen? Het werd een enorm probleem voor hem. Mijn broer mocht met hem bidden en hem troosten, want hij en zijn vrouw waren diep, diep in de put. Na lang beraad hakte hij de knoop door en besloot hij terug te gaan naar huis. Misschien is hij voor zijn leven lang zo geschrokken en teleurgesteld, dat hij niet meer naar het zendingsveld gaat. En de duivel lacht.

Het is verkeerd iemand te binden. Want de heilige Geest is een wind die ons drijft naar verschillende plaatsen. En we kunnen niet èn een organisatie èn de Heer dienen. Eén moeten we volkomen gehoorzaam zijn. Niemand kan twee heren dienen. Zendt de zendelingen uit en laat het aan de Heer over hen van stap tot stap te leiden. En ook al zouden de dingen heel anders gaan dan was afgesproken, of vooruit aan de mensen was medegedeeld, laat hem de vrijheid want er zijn problemen en dichte deuren die je niet vooruit kunt zien, als je nog in het comfortabele huis in Holland bent.

HUN METHODEN

In het bouwen van de kerken, in het organiseren van de gemeente en in het houden van de samenkomsten, moeten we de deur open laten voor plaatselijke gewoonten. Als u merkt dat alle publieke vergaderingen om 7 uur 's avonds worden gehouden, houdt dan ook de samenkomst om 7 uur 's avonds. Willen de mensen een kerk bouwen naar hun eigen idee, zoals hun eigen huizen zijn gebouwd, laat hen zelf kiezen. Een hele hoop westerse begrippen moeten we inslikken op het moment dat we stappen op het vliegtuig of de boot.

OFFEREN

Het is een vaststaand feit, dat christenen die nooit een offer brengen voor hun godsdienst, ook makkelijk weglopen. Het is niet goed een bekeerling pas na lange tijd te zeggen dat ze moeten steunen met hun middelen. Alleen als we dit van het begin af aan leren, kunnen we het bij de mensen tot een gewoonte maken. Daarmee kunnen we een schok voorkomen. Als ze nooit gehoord hebben dat ze wat moeten geven en dachten dat alles van buitenaf betaald werd, zullen ze er aan moeten wennen en vreemd opkijken als we dit zeggen. Doe het van het begin af aan. Ook al brengt het niets op. Het geven moet geléérd worden. Dit zal de mensen meer binden aan het werk dan afstoten, want een stukje van henzelf zit dan in het werk. Een gemeente, die op het buitenland moet vertrouwen, voor hun leiders, hun geld en hun geestelijk voedsel, is als een kasplant, die in een broeikas, in abnormaal goede omstandigheden groeit; zo gauw ze aan haar lot wordt overgelaten gaat ze dood.

De gemeente is gebouwd op haar eigen geloofsbelijdenis. ,,En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen" (Matth. 16 :18).

GEEN ZENDELING HEEFT HET RECHT EEN DAG LANGER EEN PLAATS TE BEKLEDEN DIE DOOR EEN INBOORLING INGENOMEN KAN WORDEN.

Jezus zegt: ,,MAAKT DE VOLKEREN TOT MIJN DISCIPELEN EN LEERT HEN ONDERHOUDEN WAT IK U BEVOLEN HEB."

Nadat dus één van ons een aantal bekeerlingen heeft gemaakt, verandert hij van zendeling in leraar. De bedieningen zijn wonderbare functies van God, maar ik zou ze meer willen zien als specialisering. Iedere soldaat krijgt vandaag in het leger een basis-opleiding en daarna volgt de specialisering. Daarom moeten we er niet voor terugschrikken, de mensen te gaan leren, op te voeden en te laten groeien. De basisopleiding voor een zendeling hoort te zijn, dat hij weet hoe hij mensen kan opvoeden in het geloof.

WELKE MENSEN

Natuurlijk kunnen zich omstandigheden voordoen dat er geen goede medewerkers naar voren komen in een gemeente. Wat dan te doen? Wel, mijns inziens kunnen we dan degene die het meest geschikt is nemen. Ook kan een vrouw eventueel in aanmerking komen, want in Christus is noch man noch vrouw. Waarbij we er wel op moeten passen, dat zij niet gaan overheersen. Met de voortdurende mogelijkheid voor ogen dat een ander, die we nu nog niet zien, zich ontwikkelt en na enige tijd de ander voorbij gegaan is, zodat hij een aangewezen leider is. Geef God een kans. Als hij ons opvoedde tot wat we zijn, kan hij het ook met inboorlingen. Op een dag moet het toch gebeuren. Laten we mensen een kans geven zich te ontwikkelen. De Heer zal hen voor struikelen behoeden.

Het is beter dat een gemeente met vallen en opstaan zelfstandig wordt dan dat alles als de kuikentjes bij de kloek door de zendeling bij elkaar wordt gehouden. Als ze eerdaags zelfstandig MOETEN zijn, kunnen we ze niet als schapen temidden van de wolven sturen, zonder hen geleerd te hebben te leiden en te besturen.
VERWENNEN

Nog een reden waarom wij gemeenten zullen opvoeden tot zelfstandigheid is, dat als de zendeling voortgaat met een gemeente te leiden, hij de mensen verwent. Op het laatst zijn ze zó gewoon aan de prediking van een ervaren man, dat ze niemand anders dan hem willen horen. Ze zien tegen een persoon op en dit leidt altijd tot een teleurstelling. Men moet er aan wennen ook onervaren predikers te horen. Ze moeten hun eigen predikers niet altijd met hun zendeling vergelijken. Ze moeten tijdens het werk van de zendeling hun eigen mensen horen, zodat straks, op het moment van zelfstandig worden, ze niet altijd heimwee hebben naar de preken van de zendeling.

GEMEENTEVERGADERINGEN

Ik ben altijd een voorstander geweest van gemeentevergaderingen. In de eerste gemeente waar ik herder over was, hield ik ongeveer iedere maand zo'n samenkomst, die zijn vruchten ruimschoots opleverde. Ik besprak met de mensen de plannen voor de toekomst. We behandelden de problemen. Ik hoorde vragen en opmerkingen aan en vertelde hoe de financiële toestand was. Eindigende met een bidstond was iedereen dankbaar voor deze inspirerende avonden. De mensen voelden zich betrokken in het werk en wisten, waarvoor ze moesten bidden. Ik raad iedere prediker en zendeling aan, deze democratische gewoonte in te voeren. Voor het zendingsveld is het een middel om de mensen te leren kennen, de waardevolle krachten te ontdekken en zodoende een kans te geven. Dat liever dan het houden van verkiezingen, die vrijwel over de gehele wereld door zendingsorganisaties zijn ingevoerd. Vaak bleek, dat iemand die de mensen voor zich wist in te nemen door mooie taal, of door allerlei sympathiek lijkende dingen te doen, juist het grootste gevaar was voor de gemeente, omdat hij zichzelf koning wilde maken. De zendeling heeft ervaring met mensen en natuurlijk de openbaringsgaven om hen te leiden, om sommigen naar voren te halen en anderen terug te wijzen.

PIONIEREN

Ik ben me bewust, dat een gemeente niet van het allereerste begin zelfstandig kan zijn. Een werk moet opgebouwd worden. Ook zal een zendeling geld nodig hebben voor zijn reis en zijn uitrusting, wat allemaal uit het thuisfront moet komen. Van een zendeling die in een nieuw land afwacht en zoekt naar een open deur, moeten we niet verwachten dat hij ,,self­supporting" is. Ik zou in arme landen trouwens niet graag een zendeling uitsturen, zonder hem de zekerheid te geven dat een salaris vanuit het thuisfront wordt toegezonden, we sturen hem anders de hongersnood in. Het beste is daarom, dat een bepaalde gemeente of groep, of verschillende gemeentes tezamen een zendeling adopteren en hem regelmatig geld toesturen. Dat zal die gemeente rijkelijk zegenen. Er moet een mogelijkheid gevonden worden, dat vanuit ons werk in Holland vele zendelingen uitgezonden worden en ook ondersteund blijven van uit de gemeentes, zolang het nodig is. Het is moeilijk hiervoor praktische richtlijnen te geven. Maar ik zou zendelingen, die geroepen zijn, aanraden, zèlf in enkele gemeenten een soort ZENDINGSFONDS te vormen, waaruit hij iedere maand een gedeeltelijk salaris naar zijn behoefte uit kan putten. Omdat wij zelfstandige gemeenten hebben in Holland en zelfstandige predikers, moet ieder voor zich een weg vinden dit te regelen. En met de hulp van de Heer, die méér dan wij allen, verlangt naar het uitzenden van de zendeling (omdat daarvan Zijn vereniging met de Bruid afhangt), zal het zeker lukken. Het werken en het prediken van een zendeling moet erop gericht zijn, zelfstandige gemeenten te vormen, omdat DIT DE LAATSTE HOOP IS VOOR HET ZENDINGSWERK, NU IN IEDER DEEL VAN DE WERELD NATIONALISME DE KOP OPSTEEKT.


DERTIENDE HOOFDSTUK       naar boventerug naar boven

OPLEIDING

VELE MALEN werd mij door meestal jonge mensen gevraagd, wat zij moesten doen om in het evangelie te komen. Er waren onder hen die pas bekeerd waren en in hun eerste liefde stonden. Ze wilden alles omver gooien en gaan prediken. Het was een onstuimig en onbeproefd vuur. Er waren onder hen, die een saaie baan hadden en die wel eens wat anders wilden; het reizend leven van een evangelist leek hen wel wat. En er waren er, die na lang beraad en duidelijke roeping van de Heer, met hun gezin een beslissing hadden genomen om de Heer te gaan dienen, maar alleen het begin niet konden vinden.

De ware zielenwinner echter zal zelf een weg vinden. Als er een vuur in uw binnenste brandt zult u niet rusten totdat u een middel vindt dit uit te dragen. Initiatief is heel belangrijk in Gods koninkrijk. De grote wereldevangelisten die landen en steden omkeerden voor God, waren allen mannen met initiatief. Ze wachtten niet totdat iemand hen een compleet georganiseerd plan voorlegde en ze alleen maar ,,ja" behoefden te zeggen: ze zochten zèlf een weg. En voor iedereen is een weg klaargelegd en een werk wachtende. Toen wij met vier jongelui de eerste ,,Gideons" vormden een tijd geleden, toen zochten wij een mogelijkheid en wie zoekt die vindt, want we kregen toestemming in een arbeiderswijk in Utrecht straatsamenkomsten te houden en hielden daar op een zelfgetimmerd podium, met een zelfbekostigde geluidsinstallatie onze eerste preken. Enkele van onze jonge predikers gaven vele christenen een les, toen ze een paard-en­wagen namen en daarmee door Nederland trokken om in de dorpen het evangelie te brengen. Ze wachtten niet totdat eindelijk iemand hen zou uitzenden; ze begonnen zelf! Mensen met initiatief hebben de sleutel tot opwekking.

Sommigen begonnen op de markt met een kraampje evangelisatielektuur te verkopen, weer anderen stapten in een auto en reisden naar druk bezochte vakantieplaatsen, of naar de eilanden. De ware zielenwinner wacht dus niet af, maar begint. Hij vraagt niet aan anderen hem uit te zenden, maar weet zich gezonden door de Héér.

BIJBELSCHOOL

Ik heb nooit het nut van Bijbelscholen ingezien. De technische en theologische kennis, die daar de hoofdschotel vormen, kunt u ook uit een zelf samengestelde bibliotheek krijgen. Het scheelt u drie jaar. Het feit, dat een groot percentage van de bijbelstudenten die een bijbelschool bezoeken, halverwege afkappen of uiteindelijk toch niet in het evangelie komen, zegt ook iets. Bovendien is het een groot gevaar een jongeman met een vurig hart, als een kluizenaar op te sluiten en een lange studie te geven, zodat hij als hij eruit komt, al zijn vuur kwijt is.

Ik zal nooit vergeten hoe we eens een jongeman in ons midden hadden, die voor onze jeugd-groep een grote kracht was. Zijn visioenen en openbaringen gaven ons nauwkeurige aanwijzingen over wat we moesten doen. Met een verlangen om de Heer te dienen ging hij naar een buitenlandse bijbelschool en ik zal nooit vergeten hoe ik hem na jaren terug zag. Ik heb verdriet gehad over deze vriend. Hij bezocht een samenkomst van me en had meteen kritiek op onze methode. Ik moest dit anders doen en dàt, en hij waarschuwde me dat ik hoogmoedig was. Hem was geleerd klein en bescheiden te zijn en dat was hij geworden, met het gevolg dat hij kleine en bescheiden resultaten had, terwijl wij het werk niet aankonden.

Velen van zijn vrienden, die in de tijd dat hij op de Bijbelschool was, aktief waren geworden en op straat waren gegaan, waren gezegende evangelisten met een heerlijke bediening, toen hij examen had gedaan en nog moest beginnen. De tijd is gekomen dat we praktische aanpakkende jongelui dringend nodig hebben. De heidenen vragen niet of u het geboortejaartal van Luther weet, of dat u grieks kent. Geloof is belangrijker. Wonderen hebben grotere uitwerking dan woorden. Ik zou het zó willen formuleren: Probeer zoveel mogelijk praktische kennis te krijgen. Leer uw talen spreken. Heb praktische bijbelkennis en laat uw spreken geroutineerd zijn, zodat de mensen graag naar u luisteren.

FULL­TIME

Het full-time evangelist zijn, is niet een zaak van ,,uitstappen in geloof" zodat u daarná door de Heer gebruikt kunt worden. Het is een ,,Zoveel werk voor de Heer te doen hebben, dat u er de hele dag voor nodig hebt." Velen van ons hebben jarenlang overdag ons werk gehad, terwijl we iedere avond predikten. Het was een zware tijd. Geestelijk en lichamelijk was het een vuurproef. We sliepen 6 uur per nacht en aten soms de hele week geen warm eten. Onze preken maakten we in de koffie­pauzes, waarin anderen uitrustten van het werk. Maar het was een goede tijd, waarin we veel geleerd hebben. In die tijd vonden we onze plaats in de wijngaard en ontwikkelde onze bediening zich. Maar toen we zoveel werk om handen hadden dat Gods Koninkrijk schade leed van onze verdeelde werktijd, stapten we uit in geloof en vertrouwden we, dat ,,zij die het Woord brengen van het Woord zouden leven."

Begin met prediken tijdens uw vrije uren en dan zult u uw plaats vinden. In uw betrekking zult u moeten bewijzen liefde tot het verlorene te hebben. Als u geen zielen wint in uw vrije tijd, zult u het ook niet doen als u full­timer bent. Voor een getrouwd paar, voor een gezin, is het natuurlijk een grotere stap dan voor alleenstaanden. Maar de arbeider is zijn loon waard. U en uw vrouw zullen ermee moeten rekenen dat het leven met de Heer een GELOOFSAVONTUUR is. De zekerheid van uw vroegere leven zult u moeten missen. U zult dagen hebben waarin u niet weet wat u zult eten en er zullen dagen zijn dat u overvloed heeft. Maar het is een machtige ervaring te zien, hoe de Heer voor u gaat zorgen. Ik kan uit mijn persoonlijke leven vertellen hoe God ons op buitengewone uijze door moeilijke tijden heen hielp. Hoe een brief met geld, of een zuster die wat in natura kwam brengen, vaak op het moment binnen kwam dat we niets meer hadden.

Gesalarieerde predikers zullen dit leven niet kennen en daarmee een grote zegen missen. Het is beter van dag tot dag uit de hand van de Heer te leven, zodat, als je niet staat in Gods wil, je het meteen ziet aan je boterham. Het is beter dan te zien dat er iets niet in orde is. zodat het opgeruimd kan worden; dan dat je jaren doorgaat buiten de wil van God en er niets van merkt. De tijd is gekomen dat de heilige Geest over de wereld waait. De laatste grote spade regen is aan het vallen. God werkt weer in de wereld en met grote kracht. Verhalen van opwekkingen die alle records breken, worden weer gehoord. Wáár zijn de werkers, de maaiers, de vissers, de herders die deze grote schare willen leiden? Mannen met een verse visie en een levende ervaring en de kracht van de heilige Geest? In deze tijd zullen de bedieningen weer gaan functioneren, niet door mensen, maar door God aangesteld in de gemeente. Want in het lichaam van Christus tellen alleen LEVENDE LEDEN mee.


VEERTIENDE HOOFDSTUK       naar boventerug naar boven

WAAROM WE HET EVANGELIE BRENGEN

OMDAT:

JEZUS ZEI: ,,Gij zult mijn getuigen zijn, te Jeruzalem, en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde" (Hand. 1 :8)

De wereldbevolking bestaat uit 2,8 miljard mensen (2.800.000.000` Anno 1963, 6.79 miljard Anno 2009). En meer dan de helft van deze wereldbevolking heeft nog nooit het evangelie gehoord. Denk eens na. De helft van de wereld weet nog niet van Jezus! Is het geen tijd om daar wat aan te veranderen?

De Bijbel zegt: ,,Onthoud het goede niet aan wie het toekomt, terwijl het ln uw macht is om het te doen" (Spr. 3 :27).

Lucas 10:2 zegt: ,,De oogst is wel groot maar de arbeiders zijn weinig. Bldt daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst."

Per jaar pogen 100.000 mensen zelfmoord te plegen. Zo is het leven voor velen een hel geworden, hun leven is te slecht en te moeilijk om het voort te zetten. En 20.000 mensen slagen er in en sterven. Als deze 20.000 wisten van de verlossing die Jezus hen schenkt van nood en ellende, zouden ze van de dood en ...... de hel gered zijn.
,,Want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden" (Luc. 19: 10).

De Heiland sprak, toen hij op aarde was, telkens over: ,,Alle creaturen, de gehele wereld, leder die gelooft, de volgende stad, en andere schapen". Hij beperkte zich niet tot een groep mensen of tot een stad. Hij zocht de plaatsen op waar hij nog niet was geweest. Zo zullen wij ook handelen.

In verhouding tot de vorige generaties zien we tot onze schrik dat het percentage ongelovigen snel groeit. In deze generatie zijn 400 miljoen meer onbekeerden dan in de vorige generatie. De wereld vergoddeloost snel.

,,Mijn broeders, indien iemand bij u van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal redden en tal van zonden bedekken" (Jac. 5 :20).

"Want wee mij indien ik het Evangelie niet verkondig" (1 Cor. 9: 16).

Als een vloed breidt het atheïsme (de leer dat God niet bestaat, door de communisten als grootste propagandist verspreid) zich uit over de wereld. Vandaag zijn een kwart van alle landen onder invloed van het communisme. 1/3 van de oppervlakte van de aarde en de helft van de bevolking van de wereld staan onder hun invloed. Een invloed, die in het verleden bewezen heeft ook uitwerking te hebben en de mensen daadwerkelijk tot goddeloosheid heeft gebracht.

,,Ik zend u tot hen en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Here Here. En of zij horen dan wel het nalaten, zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest" (Ezech. 2 : 5).

De oorlog is zó sarnengegroeid met het leven van de mensen, dat ze het gewoon niet weg zouden kunnen denken. Als de oorlog vandaag zou ophouden, zouden 50 miljoen mensen, die leven van het vernietigen van anderen, werkloos zijn. De 20 miljoen soldaten (tweemaal de bevolking van Nederland) die momenteel klaar staan om te doden, zouden geen werk meer hebben. Deze wereld is slecht en moordlustig, want een soldaat kunnen we het beste vergelijken met een gedwongen moordenaar.

,,Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven, en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen" (Ezech. 3: 18).

Velen denken dat we gered zijn om dus af te kunnen wachten totdat we ons loon in de hemel ontvangen. Ze voelen zich als in een ark, op weg naar de gouden kust, maar een christen is een MENSENVISSER.

Een kerk is geen verzekeringsmaatschappij voor de eeuwigheid, maar het is een LEGER. Het is geen sociale club, waarin de leden van tijd tot tijd van elkaars aanwezigheid genieten, het is een werkend LICHAAM. Het is geen opvoedingsgesticht, om van zondaars betere mensen te maken, het is een ZIELENWINNERSINSTITUUT. Een VUURTOREN, wiens stralen van het Evangelie de donkere hoeken van de aarde moeten beschijnen. Het is een opmarcherende PATROULLE die op iedere berg de bloedsbanier plant. Het is met Gods volk als met Napoleon, die zei: ,,Overwinning maakte wat ik ben, en overwinning zal me ondersteunen." Alleen overwinning en voortgaan als een leger, kan onze invloed in stand houden.

,,Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud, voor een ieder die gelooft" (Rom. 1 : 16).

,,De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede" (Jes. 57:21).

Er worden 30 x meer heidenen geboren, dan dat mensen zich bekeren en een kerk bezoeken.

,,Al wat gij ons bevolen hebt zullen we doen, en overal waarheen gij ons zenden zult zullen we gaan" (Joz. 1:16).

Als in Afrika de christenen 3 bekeerlingen maken, hebben de Moslems er 7 gewonnen.

,,Red hen die ten dode gedoemd zijn. Wend u niet af van hen die ter slachting wankelen" (Spr. 24: 11).

Jehova­getuigen hebben een slechte naam. En hun boodschap is ook absoluut vals. Maar ook al kunnen we veel ten nadele of ten voordele van hen zeggen, het blijft een feit, dat zij ,,getuigen" zijn. Ze hebben laatst in een doopdienst 6000 bekeerlingen gedoopt. Hun drukpers is de grootste in de wereld. Zij doen wat voor hun geloof. God geve de christenen eenzelfde vuur en eenzelfde ijver, zodat het voor ons vanzelfsprekend wordt te gaan werken en getuigen.

,,De Here echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder tot wien Ik u zend moet gij gaan en alles wat Ik u gebied zult gij spreken...... Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond" (Jes. 1:9).

,,Dit ls goed en aangenaam voor God onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenls der waarheid komen" (1 Tim. 2 :4).

Opwekking is voor de kerk, evangelisatie is voor de onbekeerden. Als we spreken van opwekking, bedoelen we vaak evangelisatie. Evangeliseren kunnen we doen. Opwekking komt van God. Voordat iets opgewekt kan worden moet er leven zijn. Zondaars hebben niets om op te wekken. Daarom is een opwekking een herleving van de christenen. Maar door evangelisatie worden de christenen vurig en komt er opwekking. Evangelisatie is de sleutel tot opwekking. Zet uw gemeenteleden aan het werk! Laat hen aktief worden. Huur een marktkraam, laten ze lektuur verkopen. Laten ze traktaten uitdelen. Begin een straatsamenkomst. Nodig een evangelist uit voor een campagne. Uw gemeente zal er wel bij varen.

,,De boodschappers van de goede tijding waren een grote schare" (Ps. 68: 12).

,,Gaat heen en predikt, en zegt: Het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Geneest de zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit" (Matth. 10:8).

1 miljard 400 miljoen zielen leven in deze generatie die nog nooit met het evangelie in aanraking zijn geweest. Dat is de helft van de wereld. Denk aan de gelijkenissen van het verloren schaap, het verloren muntstuk, de verloren zoon, de barmhartige samaritaan en het grote Bruiloftsmaal. (Ga in de heggen en steggen en dwingt ze om binnen te gaan). En u zult zien dat het Gods bedoeling is, het verlorene te bereiken.

"Verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen ...... want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer verdragen" (2 Tim. 4:2).

,,Mensenkind, wat is dat voor een zegswljze in het land van Israël: De tijd verstrijkt maar geen enkel gezicht komt uit? Ik zal aan deze zegswljze een einde maken en men zal ze niet langer gebruiken ln Israël" (Ezech. 12:22).

De wereldbevolking neemt per uur met 5000 toe. Dat wil zeggen 85 per minuut. En met de bestaande aktiviteiten bereiken we niet eens genoeg om deze aanwas het evangelie te brengen. Laat staan, dat we de nog onbereikte helft van de wereldbevolking bereiken. Als het zo doorgaat, is de wereld spoedig tot het heidendom vervallen. Er moet iets groots gebeuren. De kerk moet ontwaken voor deze feiten, zoals Jona ontwaken moest in de storm. Met vereende krachten en grote opofferingsgezindheid alleen kan dit getij gekeerd worden.

,,Want de liefde van Christus dringt ons" ...... (2 Cor. 5 : 14).

,,Wij zijn dus gezanten van Christus" ...... (2 Cor. 5:20).

God gebruikt hiervoor mensen. Hij kon Cornelius de weg van verlossing zelf bekend maken, maar hij zei: ,,Laat Petrus komen, en hij zal u zeggen wat gij doen moet" (Hand. 10:22). Toen Paulus voor Damaskus door God werd gegrepen, had de engel hem kunnen verder leiden, maar God gebruikte mensen. Vandaar de opdracht: ,,Ga heen naar de stad en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet" (Hand. 9 :6), en Ananias leidde hem tot Jezus. Denk aan de kamerling uit Morenland. Filippus werd door de Heer gebruikt om hem de weg te wijzen. God gebruikt mensen. De opwekking die Engeland redde van de revolutie kunnen we ons niet voorstellen zonder de campagnes van John en Charles Wesley. We kennen Finney’s kruistochten en Moody's campagnes. Er was geen reformatie zonder Luther geweest. We kunnen de Bijbel moeilijk voorstellen zonder de brieven van Paulus. God gebruikt mensen. Hij gebruikt u. En alleen als u een willig werktuig in Zijn handen bent, kan Zijn plan vervuld worden. Laat de Heer u dan niet tevergeefs door dit boek aansporen. Maar zendt uw giften voor het wereldwijde werk en ga ook zèlf zielen winnen.

Jezus zei: ,,Predikt het Evangelie aan de hele schepping (Marc. 16 : 15). ,,Hoe zal men horen zonder prediker?" (Rom. 10: 14).

,,Zie, ik zeg u, hef uw ogen omhoog en zie de velden dat zij wit zijn om te oogsten’ (Joh. 4:35).

In Holland vindt 1 maal per uur een zedenmisdrijf plaats. 8 maal Per uur een diefstal. 1 maal per uur verstoring van de openbare orde of een geval van dronkenschap. Er wordt 5 maal per dag een ,,joy­riding" (auto­diefstal) gepleegd. En het schrikbarend aantal mishandelingen per dag is 23. In 1959 vonden er zodoende 8383 mishandelingen plaats, 8265 (gemelde) zedenmisdrijven, maar het werkelijke aantal zedenmisdrijven wordt 10 x groter geschat.

Zeggen deze getallen u iets? Ze zijn het duidelijkste bewijs dat de wereld in nood is, en met reikhalzend verlangen wacht op het openbaar worden van de zonen Gods.
,,Zo zegt de Here Here, géén van mijn woorden zal nog langer worden uitgesteld. Het woord dat Ik spreken zal, zal in vervulling gaan. Luid het woord van de Here Here" (Ezech. 12 :28).

Meer dan duizend stammen hebben nog geen stukje van de Bijbel in hun eigen taal. Het blad Moody Monthly verklaart, dat als we op deze voet doorgaan, het 160 jaar zal duren voordat allen een Bijbel hebben. 160 jaar, en dan te weten dat Jezus spoedig zal komen!

,,Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op dien dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden" (2 Petr. 3: 10).

India is een land van 300 miljoen goden. De gemiddelde christen geeft minder dan 1.25% van zijn inkomen aan God.

,,En zoals het den mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel ...... " (Hebr. 9:27).

Van Adam tot 1830 na Christus groeide de wereldbevolking tot 1 miljard. Het duurde dus 5830 jaar om 1 miljard mensen te krijgen. Maar 100 jaar later was het 2 miljard geworden. Dat was dus in 1930. Maar nu zien wij, 32 jaar later, in 1962, dat we bijna aan de drie miljard toe zijn. En het is dus makkelijk na te gaan hoe snel er straks weer een miljard bij komt. Dit kan niet zo doorgaan. De mensen kunnen niet eeuwen voortgaan op deze wijze. Het is praktisch onmogelijk. Vandaar dat ons geloof in de spoedige voleinding der wereld helemaal geen dwaasheid is. In het midden­oosten is er ongeveer 1 christen op iedere 500 mensen.

,,En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volkeren en dan zal het einde gekomen zijn" (Matth. 24: 14).

De gemiddelde Volle­Evangelie­christen geeft 10 gulden per jaar aan zending.

,,Ga heen in deze uw kracht ...... Ik zend u immers" (Richt. 6: 14).

70% van de ingeschreven kerkleden geven nooit iets aan de zending.

,,Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof" (O.V. 2 Cor. 5 : 11).

94% van alle geordineerde predikers prediken het evangelie in het engels. Maar slechts 9% van de wereldbevolking verstaat engels. De landen met andere talen worden verreweg ten achter gesteld.

,,En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en het woord van hun getuigenis (Op. 12:11).

DEZE FEITEN EN DEZE TEKSTEN SPREKEN DUIDELIJKE TAAL IS UW HART SNELLER GAAN KLOPPEN BIJ HET LEZEN ERVAN? GOD GEVE U EEN BRANDEND HART VOOR HET VERLORENE, WANT IEDERE DAAD MOET BEGINNEN MET EEN VISIE. HEEFT U DE VISIE GEGREPEN? HEEFT U DE VELDEN GEZIEN DIE WIT ZIJN OM TE OOGSTEN? DONKERE ONWEERSWOLKEN VAN GODS OORDELEN PAKKEN ZICH SAMEN. LATEN WE ONS HAASTEN DE SCHOVEN IN GODS VEILIGE SCHUREN TE BRENGEN VOORDAT HET TE LAAT IS. STEL EEN DAAD, NU; SCHRIJF NU EEN BRIEF WAARIN U UW HULP AANBIEDT ZIELEN TE REDDEN. DE ENGELEN IN DE HEMEL, JA, DE HEILAND ZELF SLAAT U GADE, DE ZONDAARS IN NOOD SLAAN U GADE. ALLES WACHT OP UW DAAD. DOE HEM NU!

 


VIJFTIENDE HOOFDSTUK       naar boventerug naar boven

DE RESULTATEN

Dit zijn de resultaten van het prediken op bijbelse wijze. Geloof is het meest nodig, om voor de Heer te werken. Wonderen en tekenen volgen degene die vervuld is met de heilige Geest. Deze verslagen tonen dat het boek Handelingen nog wordt voortgezet. God de eer!

3 Augustus 1959 UTRECHT. Vanmorgen om 6 uur begonnen de mannen de tent op te zetten op het JANSKERKHOF. Toen ik in de middag ging kijken, was alles gereed, de stoelen en het podium, alles stond goed. Alleen de versterkerinstallatie moest nog aangelegd worden. lk trok mij terug in gebed voor deze eerste grote campagneavond van mijn leven. Bovendien was het de eerste tentcampagne. De gebeurtenissen van de laatste dagen passeerden de revue in mijn gedachten. Het visioen over Gods Oordeel over Utrecht. Mijn plan een tentcampagne te houden. De tegenstand van vele zijden van mensen die zeiden: .Je bent geen Osborn". Het besluit dan maar met een paar Gideons alles te doen. Het geld van ons trouwen (ik was nog verloofd) dat we van de bank haalden. De toestemmingen die we kregen, ook voor het grote spandoek op het Vredenburg. De voorbereidingssamenkomst waarin een broer de ordedienst regelde en tienduizenden pamfletten werden uitgedeeld, het grootste aantal drukwerken tot nu toe in de geschiedenis van Stromen van Kracht vervaardigd. Ik stap om half acht uit de auto en zie dat de tent vol is! Achter het podium hoor ik dat kinderen al op de grond zitten. De kritiek verdwijnt. Om acht uur begint Wies de zangdienst. Yvonne speelt piano. Er groeit een menigte aan de open kant van de tent. we hebben een zijwand helemaal opgerold. Als ik begin te preken bemerk ik een bizondere zalving van de Geest. Op de uitnodiging komen 30 mensen naar voren! De Gideons staan te dansen achter de tent van blijdschap. De genezingsbediening is groter dan ik ooit had kunnen dromen. Een rij stelt zich op van 20 mensen. De rij is zo lang, dat hij tot de ingang van de tent komt. Ik bedien iedereen. Een meisje wordt genezen. Ze heet Ina Kok. Haar moeder vond een pamflet van de campagne in de goot. Ze is volkomen doof aan een oor. Ik test het oor, ze hoort niets. Na de dove geest uitgedreven te hebben test ik haar oor weer. Ze hoort alles! Even later komt een broeder vertellen, dat een arts haar onderzocht na het gebed, maar niets van ziekte in het oor meer kon vinden. De mensen juichen en loven de Heer! Dit is de eerste avond van mijn bediening als campagne-evangelist. Het heeft in Holland kritiek weggenomen. De Heer is met ons, de oogst wordt binnengehaald.

7 augustus 1959, UTRECHT. In deze campagne kwamen 115 mensen tot bekering. Dit waren de wonderen: Een vrouw die vanaf haar derde jaar asthmatische bronchitis heeft, hoort op haar kantoor van de campagne. Ze werd genezen en sliep niet meer met drie kussens maar met
1. Een vrouw komt na het gebed uit haar rolstoel en loopt gewoon de tent uit. De rolstoel wordt leeg weggereden. Mevrouw Lange werd van een galaandoening tijdens de prediking genezen en kwam alleen naar het podium om ervan te getuigen. Groot was het wonder aan mevrouw Wingelaar uit Hilversum (naderhand in de serie ,,VIJF GROTE WONDEREN" in ,,OPWEKKING" opgenomen). Ze had een hernia. In 1951 werd een stukje bot vanuit haar been in de rug getransplanteerd. Het stukje bot ging groeien. Ze zou over een maand geopereerd moeten worden maar God genas haar. De hernia verdween, zonder tussenkomst van de dokter, en ze werkte weer gewoon, wat ze in jaren niet had kunnen doen, en belde de operatie af.

We baden voor een zieke in Limburg. Hij had een beenbreuk bij de heup. Hij leed aan zijn galblaas, en zijn hart was niet sterk. Na het gebed werd hij in Limburg genezen en wandelde zonder stok en zonder pijn. Het grootste wonder is waarschijnlijk de genezing van mevrouw Kok, die vanaf 1945 een zweer in de alvleesklier had. Ze werd in 1956 en 1957 geopereerd en had voortdurend stoornissen in de maag. Ze at niet alles en kon niet bukken, anders kwam de hele inhoud van de maag eruit. Altijd liep ze langs de portiekjes om erin te kunnen gaan als ze moest overgeven. Ze was ongeneeslijk. Ze vond een pamflet in de goot. In de samenkomst moest ze weer overgeven en ze wilde naar buiten gaan, maar iemand naast haar zei: ,,Blijf nog even zitten". Dat deed ze en achtereenvolgens werd ze bekeerd en volkomen genezen. Tot op vandaag is zij stralend van gezondheid. Velen zijn bekeerd. En velen van degenen die bekeerd zijn, zijn predikers geworden. Deze campagne heeft nu nog, na drie-en-een-half jaar zijn gevolgen. Het was een uitstorting van de heilige Geest in Utrecht. En die kleine tent op het Janskerkhof zullen we niet vergeten.

30 juni 1960, AMSTERDAM. Vandaag werd in onze tentcampagne op het Frederiksplein een man verlost van verslaafdheid aan verdovende middelen. 17 jaar was hij gebonden. Hij was op weg naar een adres in België om weer een dure voorraad in te slaan. Hij gebruikte niet alleen morfine, maar ook cocaïne en heroïne. Hij zei, dat hij geen mens maar een beest was, als hij niet op tijd zijn inspuiting kon krijgen. Nooit sliep hij zonder een ,,prik met de naald", en halverwege de nacht moest hij nog eens een inspuiting morfine hebben. Hij was in ontwennings­kampen in Frankrijk geweest, om als hij er uit kwam, weer opnieuw te beginnen met het gebruiken van verdovende middelen. Hij was een slaaf. Maar toen hij gisteren langs de tent liep zag hij de menigte en de zondaren die tot de Heer kwamen. Hij werd door God gegrepen, kwam naar voren en werd bevrijd. Hij sliep die nacht voor het eerst sinds 17 jaar zonder inspuitingen en kwam vandaag in de middagdienst zijn getuigenis geven. Een wonder van verlossing. Hij gaf me een buisje morfine ,,genoeg voor 70 inspuitingen". Zijn getuigenis hebben we op onze plaat nr. 2 opgenomen. De Gideons prezen de Heer. Deze tentcampagne werd belemmerd door de bepaling van de gemeente, dat we geen handen op zieken mochten leggen. Maar we baden een massa-gebed en zieken werden toch genezen en in een korte week kwamen 160 mensen tot bekering. Het was de laatste tentcampagne op die prachtige eentrale plaats, daarna verscheen er een kantoorgebouw. Amsterdam is een stad die bijzondere genade krijgt van God.

8 september 1960, DEN HELDER. Deze tentcampagne is de zwaarste geweest die we ooit hielden. We vroegen ons af wat we nog meer konden 'meemaken aan rampen en ongelukken. Ten eerste werd de grote driemaster bij het opzetten door een rukwind opgenomen en als een kaartenhuis in elkaar gegooid, terwijl canvas scheurde, balken kraakten en een groep mannen onder de vallende stalenen houten palen bedolven werden. Toen Peter en ik onder een stuk zeil dat ons tegen de grond wierp uitkkrabelden, zagen we het drama voltrekken: De grote trotse tent werd, als door een machtige vuist, in elkaar geslagen. We vloekten de machten van satan. Deze tent kostte 20.000 gulden. Maar erger was het, dat onder de 30 cm. dikke ijzeren palen onze mannen werden bedolven. Toen het kabaal verstomd was, kwam de ene broeder na de andere er onder vandaar kruipen, en het wonder was, dat niemand een schrammetje had! We belden links en rechts en konden aan het eind van de dag beslag leggen op een nieuwe even grote tent die uit België zou komen. Dit was alweer een wonder, want een andere klant van die firma had juist in de periode van onze tentcampagne de huur opgezegd, daardoor was deze tent vrij en konden wij hem huren. De duivel had echter nog meer pijlen op zijn boog. Toen de grote oplegger kwam om de kapotte tent mee te kunnen nemen, zakte hij in de grond tot over zijn assen en was niet los te krijgen. Twee zandauto's hebben getrokken. Alles werd geprobeerd. Tot op 't laatst de grote marinekraanwagen kwam helpen, die na een dag werken eindelijk deze oplegger uit de grond had. Intussen was half Den Helder om de trekkende en werkende auto’s en kraanwagens heen komen staan en moest de politie uitrukken om de orde te bewaren. De krant nam notie van alles en schreef een artikel met foto in de krant (dat was gratis reklame). En door al deze dingen werd over de tentcampagne al in de hele stad gesproken, voordat we werkelijk waren begonnen.

Er gebeurde een verkeersongeluk vlak voor de tent, wat overigens niets met onze campagne te maken had, en de ambulance moest uitrukken. Maar de politie en de mensen dachten dat het allemaal kwam om de tent. Jongelui staken kisten en ander brandbaar materiaal in brand achter de tent en zo gevaarlijk was het, dat de brandweer moest helpen om hel vuur te doven.

Die eerste dagen van deze campagne waren een zware leerschool voor ons. En we werden hard in het dóórgaan en het volharden. Er waren zelfs christenen die al deze grote tegenslagen zagen en twijfelden, en zich alvroegen of wij wel in de wil van de Heer stonden. Helemaal, toen eindelijk de nieuwe tent stond, na een nacht doorwerken en het zo vreselijk regende, dat nog niet veel mensen het evangelie hoorden. Maar God was met ons en wie zal dan tegen ons zijn? Die avond werd een man genezen van chronische hoofdpijn, waar hij sinds zijn jeugd aan leed. Hij werd onder de preek genezen, op zijn stoel. Een man werd aangeraakt door de Heer, zodat hij weer kon lopen, zitten en zelfs buigen, terwijl hij een versleten rugwervel had. Maar de Heer had hem genezen. De mensen kwamen na enkele dagen van allerlei kleine plaatsjes in Noord-Holland. En op de feestelijke slotzondag kwamen er auto's uit Amsterdam en Haarlem, en een grote bus uit Utrecht. Het was een feestelijk slot en naast velen die werden gered, en velen die werden genezen, hebben honderden en honderden het evangelie gehóórd. Iemand uit Den Helder zei: ,,Nooit hebben we een heerlijker tentcampagne gehad als die eerste, toen er zoveel tegenstand was."

19 juli 1961, DE KOOG - TEXEL. Hier, op een vakantieeiland zwermen honderden jongelui rond, die met de tijd geen raad weten. Het weer is slecht, te koud om te zonnebaden of te zwemmen. Voor velen dreigt het een verregende vakantie te worden. Er zijn ook duizenden Duitsers. Men hoort op de markt in Den Burg (het centrum van het eiland) meer Duits dan Hollands. Onze grote tent die deze keer op twee vrachtwagens was geladen, moest overvaren om hier te komen. We stonden op een prachtige plaats midden in het drukste dorp. Iedere avond werd het rijke evangelie-woord gepredikt en woord voor woord in het Duits vertaald. Behalve deze avonddiensten, waarin op sommige avonden nozems met bonte vakantiekleren aan, met tranen in de ogen tot bekering kwamen, spraken we de gehele dag over het eiland met de geluidsauto. Onze jonge mensen, die op een kampeerterrein de tenten hadden staan, bezochten alle plaatsen en kampeerterreinen, en met de geluidsauto hebben ze duizenden het evangelie gebracht en traktaten uitgedeeld. Zoals in iedere campagne gebeurden er wonderen. Wonderen van genezing en vervulling. Een Duitse zakenman knielde in de gebedstent neer en werd vervuld met de Geest en sprak in nieuwe tongen. Een man, die toevallig op het eiland was, hoorde de krachtige boodschap en kwam onder tranen tot Jezus en is vandaag een medestrijder in het werk. Op een avond na de samenkomst, kwamen 3 militairen tot bekering, met hun officier. Ofschoon het ver na de samenkomst was en donker in de grote driemasttent, knielde Peter met hen neer voor het podium en gaven ze hun leven aan Jezus. Jongelui getuigden op het strand en hielden ,,strandsamenkomsten". Ze leidden vele kinderen tot de Heer, zo maar tussen de badende en zonnende mensen in maakten ze een kring en baden ze het zondaarsgebed.

Met marktkraamevangelisatie en sommige massale straatsamen- komsten is deze tentcampagne ,,overzee" een grote overwinning geworden. Kostbare zielen zijn voor eeuwig gered.

8 juni 1962, ZEIST. In deze openluchtcampagne zijn enkele grote dingen gebeurd. We spraken vanaf een muziektent in een park in het centrum. De sterke geluidsinstallatie galmde de blijde boodschap over het hele park en een stuk van de stad. Toen wij met zieken baden opende God twee blinden de ogen. Een volkomen blinde vrouw getuigde de volgende dag dat zij alles kon zien. Zij telde mijn vingers en vertelde er zelfs bij dat ik een ring om had en welk pak ik droeg. Het maakte grote indruk op de schare, toen dit getuigenis door de luidsprekers schalde. Honderden hoorden het en als gevolg van de prediking en de wonderen kwamen vele zielen tot de Heer.

18 augustus 1962, WISMAR, BRITS GUYANA. Diep in het oerwoud is een nederzetting waar mensen wonen die in een bauxiet-fabriek werken. We hebben 8 uur gevaren vanaf Georgetown om hier te komen. Op de heuvel in het dorp preek ik in het engels met de sterrenlucht boven me. Zwarte mensen luisteren staande toe. Ze drinken het woord in, dat die blanke buitenlandse prediker hen brengt. Ze zingen en luisteren de hele avond. In een week tijd zijn 122 mensen tot bekering gekomen en 50 vervuld met de heilige Geest, sprekende in tongen. Een vrouw werd genezen van een soort verlamming aan de arm. Ze kon haar arm niet achter de rug doen. God raakte haar aan en na het gebed bewoog ze haar arm normaal, en de schare prees God. Een ander die 8 jaar aan hoofdpijn leed werd genezen en gaf een krachtig getuigenis. Iedere avond leidden we deze menigte een stapje hoger op, en vertelden wij hen alle geheimenissen uit de Bijbel. Terwijl Frans Hoekendijk in middagdiensten bijbelstudie gaf. We konden hier in enkele dagen méér zielen redden dan in maanden in Europa. Hier is deze boodschap nieuw. Hier is een wonder een direkte betoning dat onze prediking van God is. Deze mensen willen geloven, als hun de weg wordt gewezen op een overtuigende wijze. De boodschap van genezing is de enige boodschap waarmee we de heidenen kunnen winnen. Deze campagne was een overtuigend bewijs.

20 oktober 1962, CAYENNE, FRANS GUYANA. Alleen en zonder een adres of kontakt landde ik hier twee maanden geleden in Frans Guyana. Na een week voorbereidingen treffen en organiseren kon ik beginnen te prediken in een oude schuur, want een zaal was er niet. Al de eerste avond kwamen honderden mensen, vooral ook omdat in deze stad van 20.000 inwoners (de hoofdstad en enige stad van Frans Guyana) ,,niets te doen is". Door wonderen en tekenen die de mensen versteld deden staan, en het verhaal van de campagne van mond tot mond lieten gaan, kwam zo’n opschudding dat de zaal de mensen niet meer kon bevatten. Uren vóór de opening zaten zodoende tientallen te wachten voor de deur, om, zodra die openging, naar binnen te dringen en een plaatsje te bemachtigen. Velen werden naar huis gestuurd omdat er zelfs geen staanplaats meer was. In twee maanden brachten wij 3150 mensen tot Jezus. Nog nooit was hier een volle evangelie-prediker geweest en dat God mij in Putten, Holland, dit land aanwees, is één van de grootste wonderen van onze bediening.

Een man werd de eerste avond genezen van verlamming. Hij wandelde met zijn stok omhoog door de zaal. De tweede dag raakte God een vrouw, die vele kwalen had en ongeneeslijk was sinds 7 jaar. Ze kon niet lopen, had een longziekte en haar bloed was niet goed zodat ze altijd koud was. Na het gebed werd haar lichaam vernieuwd. En zo overtuigend en radicaal werd ze genezen, dat dit het grootste wonder van de campagne genoemd werd en iedereen erover sprak. Ons hotel werd bestormd. De mensen drongen op om gebed en genezing te vinden. Maar we hielden bijbelstudies tussen de campagnes in, om de mensen te tonen, dat ze een leven met de Heer moesten beginnen voordat ze genezing gaan halen bij de Heer. In die bijbelstudies werden 110 mensen vervuld met Gods Geest. Binnen enkele dagen waren alle bijbels in de hele stad uitverkocht.

We konden geen stap buiten de deur doen of de mensen van de straat hielden ons aan en vroegen gebed. De stad werd geschud door God. En de samenkomsten in ,,Le Petit Balcon" waar we de boodschap in het Frans predikten, werden de grootsten van onze bediening. Soms legden we een 600 mensen de handen op, bij een moordende temperatuur. En kwamen op een avond 400 tot bekering. Ze stroomden naar voren, zodat de gangpaden en de ruimte voor het podium ze niet meer konden bevatten en men maar bleef op de plaats waar men stond of zat. Vooral de openbaringen over zieken die de Heer me gaf, hebben de ongelovigen overtuigd. Als de Heer mij iemand beschreef in een openbaring, en ik begon te vertellen welke kwalen hij had, wat hij had gedaan om genezen te worden en andere bijzonderheden, en die persoon kwam naar voren en vertelde dat alles klopte, terwijl ik hem of haar niet eerder had gezien, waren de mensen diep onder de indruk.

Dit gebeurde vele avonden. Er waren speciale bevrijdingsavonden waarin we mensen verlosten van banden van toverij. De machten van toverij en spiritisme hadden deze stad in hun greep. Er waren verhalen over spokerijen die wáár waren en waaronder de mensen serieus ge- bukt gingen. De Naam van Jezus verdreef de geesten. We bezochten de rijksten en de armsten in een rijp en klaargemaakt oogstveld. Door de radio-preken die ik hield en de grote samenkomsten heeft de GEHELE stad het evangelie gehoord en Henk Huisman kwam over uit Holland om na mijn vertrek een blijvend werk op te bouwen, het enigste volle-evangelie-werk in het hele land.

Het voorval op het vliegveld, vlak voor mijn vertrek, toont wel hoe groot de indruk van de campagne op de stad was. Toen ik door de douane zou gaan, om naar het vliegtuig te wandelen, vroeg een douane me om met hen te bidden. Ze hadden me gehoord, enkelen waren in de campagne geweest en hadden de wonderen gezien en nu vroegen ze me in een kamertje van de directeur te komen, waar ik met de hele douane bad, terwijl een paar minuten later mijn vliegtuig vertrok. Drie duizend zielen gered, een stad geschud, grote genezingen en een nieuw volk dat voor Gods komst is klaargemaakt. Dit is wereldevangelisatie.

 


ZESTIENDE HOOFDSTUK       naar boventerug naar boven

WONDEREN

EN HEM VOLGDE een grote schare orndat ze de tekenen zagen die Hij aan zieken verrichlte" (Joh. 6 :2). ,,En ...... geloofden velen in Hem doordat ze Zijn tekenen zagen, die Hij deed" (Joh. 2 :23).

Op het zendingsveld zien we het duidelijkst de behoefte aan bijbelse prediking, dat is een prediking met wonderen en tekenen, De heidenen luisteren niet naar theologen. Ze worden niet getrokken door dogmatische uiteenzettingen. Maar wonderen zullen hen overtuigen, of het nu Mohammedanen, Boedisten, Hindoes, Communisten of Shintoïsten zijn.

Veel te lang zijn de zending en de wonderen gescheiden geweest. Ze moeten samen gaan. De zending faalt, waar geen wonderen de prediking volgen. Ze wordt een vrome wens, waar geen kracht haar in stand houdt. Aan het front zijn gewapende strijders nodig, anders worden ze overwonnen. Het zendingsfront vraagt meer dan enig ander front om de GAVEN DES GEESTES.

In de eerste zendingsgemeente, die van de eerste Christengemeente, waren wonderen gewóón. De verwondering over het wonder was voorbij. God was nu eenmaal een Wonderwerker, dat stond voor hen vast. Het was hun godsdienst. Wonderen gebeurden in de tijd van de profeten, de tijd van Jezus’ rondwandeling op aarde, en in hun tijd. En niet deze achtergrond gingen de eerste zendelingen op weg. Wonderen begeleidden hen en hun zendingsreizen waren overwinningsreizen.

Ik zal nooit vergeten hoe ik in een zendingspost in Zuid-Amerika een man ontmoette, die al meer dan tien jaar daar werkte. In die tien jaar waren slechts 40 mensen tot bekering gekomen en gaf hij bijbelstudie aan een klein groepje. Ik vroeg hem mee te werken voor een grote campagne met wonderen, maar hij was bang voor de regering en bang voor zijn organisatie, die niet in wonderen geloofde en hij wilde zich afzijdig houden.

Het gevolg was, dat een opwekking uitbrak waarin grote wonderen gebeurden, die in de gehele stad bekend werden, en 3150 zielen werden gered in een paar weken tijd, maar dat dit alles buiten hem omging. Ja, de beste mensen van zijn kleine groepje verlieten hem, omdat ze vervuld werden met de heilige Geest en in de Bijbel zoveel dingen hadden gelezen die niet klopten met hun groep, dat ze het er niet meer uithielden.

Het lijkt nie vreselijk zoiets te beleven. Zó te zien hoe God zélf een levenswerk uit je handen slaat. Maar wat dat betreft is de praktijk soms hard. Een man Gods die met wonderen en tekenen in een stad komt zal vaak een front van tegenwerkende voorgangers vinden, omdat ze weten dat hun mensen de wonderen zullen geloven, en ze proberen hun mensen vast te houden door veel kwaads van de prediker te zeggen. Maar Gods Geest overtuigt. ,,Niernand kan zulke dingen doen tenzij God met hem is"
Guatemala was op de rand van de revolutie en lag al half in de greep van het communisme, toen een prediker kwam die een grote campagne hield, waarin machtige wonderen de mensen in beweging brachten. Het gevolg was, dat de revolutie in zijn opmars werd gestopt, en het land oversloeg naar de democratie. Dat was het gevolg van een bediening niet wonderen.

Een gehele stam is onlangs in Negeria voor Christus gewonnen, toen een man Gods kwam die voor de zieken bad en duivelen uitdreef.

Het was door de bediening van wonderen, dat Argentinië de grootste opwekking in haar geschiedenis beleefde.

Het was door de invloed van een bediening met wonderen, dat in Johannesburg Zuid Afrika 30.000 zielen Christus aannamen IN EEN DAG!

Het was door de genezing van lammen, doven en lijdenden, dat we in 30 Evangelisatie-genezingseampagnes tienduizenden tot de Heer zagen komen. En daarenboven hebben menigten het evangelie gehoord.

T. L. Osborn heeft Nederland geschud toen hij in Den Haag en Groningen kwam met de prediking van het Nieuwe Testament. Dit is mogelijk in ieder land, als we slechts gehoorzaam Jezus' raad opvolgen er geloven in ,,Dezelfde werken als Hij".

Hier geven we 7 redenen waarom de genezingsbediening noodzakelijk is, aan de hand van Osborns boek: Front Evangelisatie.

Waarom wonderen noodzakelijk zijn:

1. OM MENSEN VAN LIJDEN TE VERLOSSEN

Gedurende zijn bediening op aarde was Jezus ,,Met ontferming bewogen", en Hij ,,genas allen die door de duivel overweldigd waren" Zijn liefde, bewogenheid en medeleven dreef hem om ALLEN te genezen die tot Hem kwamen. Hij zond nooit iemand weg.

2. OM TE BEWIJZEN DAT CHRISTUS DE ZOON VAN GOD IS

Toen Jezus God ,,Vader" noemde, zeiden de joden dat dat Godslastering was. Maar de Wonderen die Hij deed toonden dat Hij Gods Zoon was. Zie Johannes 10 :36-38. Als we bijvoorbeeld prediken in Mohammedaanse landen zonder wonderen die in Jezus’ Naam gedaan worden, dan hebben we geen steekhoudend bewijs dat Jezus opgestaan is uit het graf. Wonderen bewijzen dat Jezus is opgestaan, en Hij dus Gods Zoon is. Het falen van de zending is terug te brengen tot de theorie die geloofd wordt, dat wonderen voor vroeger waren.

3. OM ECHTE BIJBELSE PREDIKING TE BEVESTIGEN

Jezus zei: ,,Hij, die in Mij gelooft, zal de werken doen die Ik gedaan heb en nog gro/ere dan deze." (Joh. 14 :12), Hoe kunnen we waarachtige gelovigen en de waarachtige kerk herkennen? Deze tekst uit Johannes toont ons de weg. Als we werkelijke gelovigen zijn, zullen we dezlfde werken als Jezus doen. Toen Petrus gearresteerd was na de genezing van de lamme man, aan de schone poort van de tempel, zagen de aanklagers hun vrijmoedigheid, ,,en zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren".

De wereld zal weten dat wij met Jezus wandelen als ze de wonderen zien van Jezus. We horen met Jezus samengegroeid te zijn, in alles. Waarom dan niet in Zijn wonder-bediening? En andersom, als wonderen een prediker volgen, is het bewijs geleverd dat hij met Jezus wandelt, want niemand kan deze dingen doen tenzij God met hem is.

4. OM DE MENSEN TE TREKKEN ZODAT ZE HET EVANGELIE HOREN

,,Maar het gerucht over Hem ging steeds verder rond en vele scharen stroomden samen om te horen, en zich te laten genezen van hun ziekten" (Lucas 5 : 15).

Kerken en zendingsgenootschappen hebben alles geprobeerd, van filmavondjes tot concerten, om nieuwe mensen te trekken in hun levenloze diensten. Maar Jezus trok de mensen door de zieken te genezen. De eerste christengemeente volgde hetzelfde voorbeeld. Waarom niet wij?

Valse leringen hebben genezing aangewend om mensen te trekken. Geestenbezweerders, zwarte magie, tovenaars en fakirs laten de mensen versteld staan. En de theologische zendeling kan er niets tegenover stellen. Waarom denkt u dat in Zuid-Amerika het spiritisme zo'n enorme vooruitgang heeft gemaakt? Ik zeg u, omdat de mensen diep in hun hart een verlangen hebben naar het wonder. En als de kerk dit verlangen niet kan bevredigen, dan zoeken de mensen verder, totdat ze iets vinden dat hun verlangen naar wonderen kan stillen, ook al is het duivels.

5. OM DE MENSEN TOT BEKERING TE BRENGEN

Om nog eens terug te komen op het wonder van de lamme man aan de schone poort, weet; u, dat door dat éne wonder 5000 zielen werden gered.

,,Maar velen die het woord gehoord hadden, werden gelovig en het getal der mannen was ongeveer 5000" (Hand. 4 :4).

Philippus ging naar de immorele en slechte stad Samaria, om de dingen "aangaande het Koninkrijk Gods en de Naam van Jezus" te prediken. ,,En toen de scharen Philippus hoorden en de tekenen zagen die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze uit onder luid geroep en vele verlamden en kreupelen werden genezen; en er kwam grote blijdschap in die stad" (Hand. 8 :6, 7).

Een ander voorbeeld: Petrus reisde overal rond en kwam te Lydda. Hij vond een man, die 8 jaar bedlegerig was, zijn naam was Aeneas. Petrus zegt: ,,Aeneas, Jezus Christus geneest u, sta op en maak zelf uw bed op.En hij stond onmiddellijk op. En alle inwoners van Lydda en Saron zagen hem, en bekeerden zich tot den Here."

Ik ken geen verhaal in Handelingen, zo klaar en duidelijk als dit verhaal. Wat zet het ons hart in vlam! Wat een uitdaging voor iedere zielenwinner. Hier lezen we dat alle inwoners van een stad zich bekeerden! Niet enkelen, die in de samenkomst kwamen. Nee, alle inwoners van twee steden bekeerden zich, toen een groot wonder hen had overtuigd. Waarom zullen we deze methoden niet volgen, als dit de resultaten zijn?

6. GENEZING VERHEERLIJKT GOD

oen Jezus de lamme man genas, die vanuit het dak werd neergelaten, stond hij op, en nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten ,,zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: zoiets hebben we nog nooit gezien" (Marc. 2 : 12). Sommigen beweren dat ziek zijn God verheerlijkt, maar de Bijbel vertelt ons telkens weer, hoe mensen genezen werden en God verheerlijkten. Bij de genezing van Bar-Timeüs, een blinde, lezen we: ,,En terstond werd hij ziende, en Hij volgde Hem, God lovende. En al het volk zag het en gaf Gode lof" (Luc. 18 :43).

7 OMDAT WONDEREN GELOOF LATEN RIJZEN Natuurlijk zal iemand die een wonder ziet en daardoor tot de Heer wordt getrokken, zijn geloof moeten gaan funderen in het WOORD. En we weten best, dat het zien van wonderen alleen, niet genoeg zekerheid is. Maar we weten ook uit ervaring, dat wonderen, mensen die geen hoop meer hebben, christenen die verslagen zijn, weer terug brengen in het volle licht. We horen telkens weer van christenen, die op het punt stonden af te vallen, maar ,,toevallig" langs onze tent kwamen, en de wonderen die ze zagen, was een uitgestoken hand van de Heer, en ze kwamen weer meestrijden. Er was een zendeling in Chili, Zuid-Amerika, die ontmoedigd was en op het punt stond terug te gaan uit het zendingsveld, omdat hij niets gepresteerd had. Hij werd tot bidden en vasten gedreven toen hij Osborns campagne daar meemaakte en de wonderen zag. Hij begon onmiddellijk een opwekkingscampagne te houden, waarin hij aankondigde dat zieken gezond zouden worden. Hij kon na de eerste avond vertellen, dat hij meer zielen had gewonnen in één dienst, dan in zijn hele leven bij elkaar, omdat hij met zieken bad.

Sinds die dag zijn duizenden mensen samengekomen om deze man te horen en heeft hij grote zegen mogen brengen waar hij ook kwam in Zuid-Amerika. Een samenkomst, waarin wonderen gebeuren, is niet alleen voor de ongelovigen overtuigend, maar evengoed voor de christenen. Gelovigen worden geholpen, ondersteund en opgebouwd, in een samenkomst waarin te zien is dat God werkt.

SLOT

Dit zijn enkele feiten die, naar wij menen, duidelijke taal spreken. Zou dit boek niet een mijlpaal in uw bediening kunnen zijn? Zou de Heer u niet door deze bladzijden wat willen zeggen? Laten we nog éénmaal herhalen: Het is zonde om goed te kunnen doen, en het te laten, terwijl het in uw macht is het te doen. De wereld is in nood! Mensen zijn in nood. En ze wachten op uw beslissing! Als u een prediker bent, grijp dan nieuwe moed, een verfris uw programma met nieuwe aktiviteiten. Durf wat nieuws te beginnen. Durf uit te gaan als God roept. Durf voor de zieken te bidden en rust niet totdat u vervuld bent met Gods Geest.

En als u een christen bent, ofschoon geen full-time prediker, maar tóch bewust van uw verantwoordelijkheid, steun dan door uv; giften eer zendingsprogramma. Ga getuigen, met woord en lektuur. Als niet kunt preken, neem dan een platenspeler en gebruik onze platen zodat die voor u zullen preken als u ergens komt. Deel traktaten uit. Begin méé te leven met zendelingen door hun bladen te lezen en hen te schrijven.

STRAKS ALS DE BAZUIN ZAL KLINKEN, ZULLEN WE TER VERANTWOORDING GEROEPEN WORDEN VOOR DE NOOD VAN DE WERELD. HEBBEN WE WAT GEDAAN OM DIE TE LENIGEN OF HEBBEN WE NOG ZO WEINIG GEDAAN DAT WE MAAR MOETEN HOPEN, DAT DE WEDERKOMST UITBLIJFT VOORLOPIG? UW BESLISSING, UW STEUN, UW AKTIVITEIT, DAAROP WACHTEN DE HEIDENEN MAAR OOK ...... DE BRUIDEGOM!

 


Foto's uit het boek Jona Ontwaak      naar boventerug naar boven

campagne jona

Duizenden zagen we tot Jezus komen, in de tent en in "campagne overzee". Deze twee foto's zijn karakteristiek, want door de tentcampages en door de campagnes in Brits- en Frans Guyana werd deze bediening het meest bekend. In 1961 bereikten we een half miljoen mensen met het evangelie. In 1962 anderhalf miljoen.

jona

De tentcampagne van evangelist Ben Hoekendijk hebben een aparte plaats. De wonderen en tekenen hebben velen getrokken. Hondereden zullen in de eeuwigheid terug zien op een avond in de "Canvas cathedraal" toen zij vrede vonden bij Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

Wiesje

Wiesje
De vrouw van Ben is een hardwerkende medewerkster.
In haar werk als zandienstleidster, fotografie en bij de
verzorging van het kantoor ontmoet zij alom waardering.

 

 

 

 

 


peter vlug   frans verbeek
Peter Vlug                   Frans Verbeek

"De-man-die-voor-alles-een-oplossing-weet" wordt Peter Vlug, onze organisator, wel eens genoemd. En dat niet voor niets. De technische verzorging van de campagne is bij hem in veilige handen.

De layout van onze traktaten, bladen en gramofoonplaathoezen wordt door Frans Verbeek verzorgd. De resultaten spreken voor zichzelf.

jona

Naast de tentcampagnes in de zomer, leidt Ben Hoekendijk zaalcampagnes in de winter, waarin machtige dingen gebeuren door de kracht van God.

 

 

 

 

 

 

 

jona

De genezing van zieke, zoals die in de bijbel wordt beschreven, is een zaak van geloof. Handen oplegging dient slechts om het geloof tegemoet te komen. Duizenden zieken werden de handen opgelegd in de tent, de zaal en de overzeese campagnes. Deze man in Zwolle werd genezen van een hernia. Hij had een gescheurde pees in de rug en kon niet buigen. Na het gebed boog hij als een knipmes en was gezond door Gods kracht.

 

 

 

 

 

 

jona
Deze vrouw was blind. Ze kon niets zien, maar werd in een openluchtcampagne te Zeist genezen. Haar getuigenis bracht velen tot bekering.

 

 

 

 

jona  jona

De getuigenissen die bij ons kantoor in Putten binnenkomen zijn verhalen van verandering, genezing en verlossing. Het gaat om mensen en niet om dingen. Iedere ziel die gewonnen wordt is ons alles waard. Jezus kwam om het verlorenen te zoeken en zalig te maken.

naar boventerug naar boven