Muurschildering

Levend Water - Muurschildering Karel Hoekendijk

"Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van   levend water zullen uit   zijn binnenste vloeien". (Joh. 7 :38).

Wat verhinderen deze stromen uit ons binnenste te vloeien? Ten eerste: vrees, die deze stromen afdamt, inperkt, toeknijpt. Als Gods Geest in ons in overvloedige heerlijkheid een uitweg zoekt naar buiten, ook middels de zintuigen, dan is voor velen de vrees als een afdamming. Satan. gebruikt de vrees om de kanalen van Gods zegen af te sluiten. ,,Maak mij een kanaal van Uw zegen, o Heer. ik leg hier mijn zelfzucht en vrees voor U neer!"

Zelfzucht en vrees worden in ons als dijken opgeworpen door de vijand, om de stromen van levend water terug te dringen. Daarom spreekt de hemel steeds tot de aarde de woorden: Vreest niet! Geloof! Zelfzucht, egoïsme, is ook een belemmering voor de uitstroming van Gods Geest. De dingen des Heren voor u zelf behouden, de werkingen des Geestes slechts ten eigen nutte gebruiken, de zegeningen van het Koninkrijk niet doorgeven doch voor prive-doeleinden toepassen. Open de sluizen naar buiten, naar de naaste, als het u gegeven werd. Het water van de Jordaan stroomt de zee binnen, maar het werd een Dode zee toen het water niet uit de zee verder stroomde over de vlakten, het verstikte en verziltte in zichzelf, het leven werd gedood, de vissen stierven.

Deze zee was "zelfzucht", het nam op zonder verder te geven, het ontving zonder aan anderen over te dragen. De zegeningen van deze Jordaan, heilige rivier Gods, de levende stroom des Heren, werd tot oordeel, verderf, het richtte zich tot zichzelf als vloek. Vrees voor de mensen, vrees om misschien een slecht figuur te slaan, vrees voor mogelijke consequenties, belemmert de uitstroming van het water des levens. Ook zelfzucht is stagnerend. En gebrek aan kennis van Gods Woord en van Zijn volle heil. Veeten die niet werden opgelost. Jalousie, naijver, wangunst. Het bedroeft de Geest en blust deze uit! Daarom zegt dit Woord: ,,Wie in Mij gelooft!" niet zó maar. Maar bijbels! ,,Gelijk de Schrift zegt!" Daarom moet u weten wat de Schrift zegt. Bijbels geloven, bijbels gehoorzamen, bijbels accepteren en bijbels handelen. Dan zullen ook bijbels de stromen vloeien, bijbelse resultaten.

Van binnenuit wordt men gedoopt door de Geest. Alle dingen in ons leven komen van buiten in ons leven binnen, maar hier, zoals bij alle dingen van het Koninkrijk, komt het van binnen naar buiten.
Uit mijn hart komt het geloof voor stromen, uit mijn hart komen de stromen. Het Koninkrijk is binnen in u. Jezus woont in mij. Zijn Geest neemt bezit van mij. Hij overwint in mij. Hij, de Koning. Leg uw hart vandaag onder het onderzoekende licht van Gods Geest en laat uw hart reinigen, opdat de wachtende, de hongerende en dorstende wereld, de stromen zien vloeien uit u, de gaven des Geestes zien functioneren, de krachten in werking komen. De Heer garandeert. Als Hij garandeert, doet Hij het ook. Hij garandeert: ze zullen vloeien! Uit uw binnenste! De levende stromen, de bronnen wellen omhoog, een wereld zal zijn dorst er aan af drinken. Halleluja!