levend waterLevend water

Introductie (Maandblad no.1 December 1953)

Wij stellen U hierbij het eerste nummer voor van "Levend Water", maandschrift ter bestudering en verbreiding van de Boodschap der Geestelijke Gaven. Er is tegenwoordig allerwege een door Gods Geest gewekte, grote belangstelling naar deze Boodschap, velen worden er door gegrepen, er wordt overal hierover gesproken, men zoekt biddend naar deze waarheden in Gods Woord.

Wij willen in "Levend Water" de volle rijkdom van deze Boodschap openleggen, geleidelijk, maandelijks, alle facetten belichten, opdat de oorspronkelijke kracht en glans in de Gemeente terugkomt en God Zich weer kan openbaren in wonderen en tekenen. Wij wensen nadrukkelijk vast te stellen dat Gods Woord en niets anders dan Gods Woord de basis vormt. Hieruit puttend willen wij het licht over de Geestelijke Gaven doorgeven aan al Gods kinderen, van welke richting dan ook. Het idee van deze uitgave is ook voortgekomen uit een sterk gevoelde behoefte naar inniger contact van al de over ons land verspreid wonende zusters en broeders die achter deze Boodschap staan.

Wij stellen ons voor met dit periodiek hen allen tot één grote gemeenschap samen te voegen, tot één sterke, actieve werkgroep, die elkanders ervaringen in dit blad kunnen uitwisselen, waar dit nodig is hulp bieden en aanvuren en vooral ook met elkander zich verblijden in de zegeningen van de Heer. "Levend Water" wil persé geen blad zijn waarin enkelen (en steeds weer dezelfden) voor allen schrijven, maar het wil een levend orgaan zijn van en voor ons allen, waar wij samen aan meewerken om het tot een zegen te doen zijn. Laat de stuwende kracht van dit Levende Water alle dode poelen van verstikkende tradities en vooroordelen reinigen van veel dode stoffen. Laten dorre, onvruchtbare plaatsen intensief worden bevloeid en tot nieuw leven gewekt.

De matte geestelijke kernen door deze "stromen van kracht" weer worden gemaakt tot kracht-centrales, bronnen van energie en leven! Werkt met dit blad in uw omgeving, het is uitstekend te gebruiken als basis voor uw gesprekken, neemt elke maand een aantal voor uw rekening om het door te geven aan anderen. Lees het niet om het dan neer te leggen, maar DOE er iets mee! Zendt uw getuigenis in, (,,Ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet!") wekt anderen daartoe op, zodat wij iedere maand over een voldoend aantal beschikken. Bidt er voor dat "Levend Water" tot grote zegen worden zal voor velen! Het is alles alleen tot eer en glorie van de Naam des Heren.

H (Karel Hoekendijk)


Stromenvankracht-april1954

Stromen van Kracht

Inleiding. (Maandblad no. 5 april 1954)

zo gaan wij nu met onze nieuwe naam in zee "Levend Water" was een goede titel en wij hielden er van. Aangezien echter in ons land een orgaan van die naam bleek te bestaan, kozen wij iets anders. Van verschillende vrienden kwamen suggesties binnen wij besloten tot "Stromen van kracht'', mede ingegeven door de woorden 'van het koor van het bekende lied uit de bundel (Joh. de Heer no. 863)Gods Woord heeft beloofd
aan elk die gelooft,
het water des Levens
de stromen van kracht.

Dit is het wat de Gemeente meer dan iets anders nodig heeft, de kracht van de Heilige Geest. Wij willen geloven dat ons blad onder de nieuwe naam evenveel tot zegen zal zijn als het onder de oude titel was. Moge het velen bewegen zich naar deze stromen uit te strekken, tot zegen van persoonlijk leven en Koninkrijk Gods. Het ouderen-weekend werd een zegen voor alle deelnemers. Er was zoveel belangstelling dat het gebouw overvol was, uit het gehele land kwam men samen. Dit weekend werd voor velen een mijlpaal voor hun geloofsleven, het Woord Gods werd ernstig bestudeerd en uitvoerig besproken, er werd ingegaan op de balofte en de eis van God om vervuld te zijn met Zijn Geest, en een grote blijdschap brak door.

Ook werd physieke nood bij de Heer gebracht, wij hoorden later van heerlijke genezingen. De Heer is machtig! Thans bereiden wij een Pinkster-landdag voor in een bosrijke streek in het centrum des lands. Mededelingen kunt u verwachten in het volgende nummer. Houdt de 2e Pinksterdag er voor vrij! Meerdere plaatsen in ons land worden momenteel op bijzondere wijze geschud door een opwekking.

Onze boodschap wordt door de Heer gebruikt om grote groepen gelovigen te zegenen. Het is een voorrecht te midden van deze broeders en zusters te verkeren die de krachtige werking des Geestes ervaren. Men is allen dichter tot elkander gekomen, er wordt schuldbeleden en dingen rechtgezet, twisten worden opgelost, veel, veel gebeden, de een na de ander ontvangt de doop des Geestes, met ontroering zien wij de zieken om ons heen genezen, enkelen van zeer ernstige kwalen. Er zijn de laatste weken ware wonderen Gods gezien in ons midden. Het is duidelijk dat dit verband houdt met de geestelijke opleving die de Heer overal in de wereld geeft en dat een teken is dat Hij Zijn gemeente bezig is toe te bereiden en te heiligen voor Zijn komst. 1 Thess. 5 : 23. Mag ik Uw aandacht nog eens vestigen op dit blad?

Velen kopen op onze samenkomsten een los nummer. Het is eenvoudiger en voordeliger dat u een abonnement neemt. Het is een kleine moeite u als abonnée op te geven. De abonnementsprijs is lager dan elk ander blad. Werkt met dit blad, bestelt er een aantal van en werkt er mee, zendt het vrienden toe, gebruikt het als basis voor uw gesprekken, bestudeert het naast uw bijbel, met andere broeders en zusters. Als het u gezegend heeft, geef het door opdat ook anderen een zegen ontvangen. Indien groepen belangstellenden zich ernstig op deze boodschap wensen te bezinnen en graag een samenkomst willen beleggen, laten ze ons dit schrijven, wij zijn gaarne bereid te komen spreken.

H. (Karel Hoekendijk)