HOME
        
Bezoek Suriname 19 mei - 2 juni 2014

Na een tijd van voorbereiding vlogen wij, Amalia en ik, op 19 mei naar Suriname. Ons hart was voorbereid op een missie die de Heer mij in het hart gegeven had, om 2e en 3e generatie leiders van ná de opwekking in 1961 bijeen te roepen. Het woord uit Maleachi 4:5,6 heeft mij voortdurend bezig gehouden en mede daardoor heb ik moed gevat om deze missie uit te werken.

stromen van karacht surinameOp die vrijdagmorgen 23 mei kwamen de broeders voorgangers tezamen, mét hun geestelijke zonen. Geboren uit dezelfde Geest, gedronken uit dezelfde bron, uit en door God, Die alle dingen tot aanzijn roept. Indrukwekkend en tevens ontroerend. Hier keek ik in de ogen van 'vaders' die door veel strijd heen de Gemeente van de Heer Jezus Christus in Suriname mochten dienen en hebben stand gehouden.

Na het zingen van lied 'Wij zijn hier bijeen in Jezus Naam', mocht ik delen wat God op mijn hart gelegd had. Allereerst een stuk geschiedenis waar deze leiders recht op hadden. Wij staan immers op de schouders van hen die ons voorgingen. Dat daarbij niet alles even rooskleurig is gegaan moge u duidelijk zijn. Elk werk van God kent zijn beproevingen, problemen en fouten. Waar gewerkt wordt vallen spaanders, bovendien heb je te maken met mensen die de dingen anders zien, een andere visie hebben. In het lichaam van Christus worden we gevormd tot levende stenen, zodat ieder zijn of haar bijdrage kan leveren, tot opbouw van de Gemeente. Daarbij is het kennen van je wortels belangrijk.C.J. Hoekendijk

C.J.HoekendijkIn Suriname kent bijna niemand de voorgeschiedenis van wijlen Ds. C.J. Hoekendijk die met zijn gezin 40 jaar als zendeling in Indonesië de Heer heeft gediend. Naast het schrijven van vele boeken staan zijn persoonlijke memoires als autobiografie in
'Bladen uit mijn levensboek'.
Het heeft velen ontroerd te horen dat er grote offers zijn gebracht in zijn 40 jarigebediening waarbij ze 2 zoontjes hebben verloren. In Garut staan 2 kleinegraven als stille getuigen. Met verwondering mogen we weten dat hij mede pionier en grondlegger werd van Geredja Protestante op Java. Alle eer aan God!

Christiaan Johannes Hoekendijk
* 1873 - † Baarn, 28-9-1948.
Zendeling-leraar Indramayu (1900-1903), Garut (1905-1916). Evangelist voor Java in dienst van de Bond voor evangelisatie onder Europeanen in Nederlands-Indië (1908-1925). Predikant van de vrije Evangelische gemeente te Rotterdam (1925-1930), Bussum (1930-1942). Literatuur: Th. van der End, Bladen uit mijn levensboek : autobiografie van ds. C.J. Hoekendijk, 1993.
christipedia
Als 3e zoon heeft Karel geen onbezorgde jeugd gekend. Voor zijn veiligheid werd hij in Nederland op 9 jarige leeftijd op een kostschool gezet, terwijl het gezin ná verlof opnieuw vertrok naar Indonesië. Vanaf dat moment is hij gaan stotteren... Via de Kunstacademie waar hij Elisabeth leerde kennen en ten huwelijk vroeg, duurde het nog vele jaren voordat zijn bediening als evangelist / apostel zou beginnen. Het moge duidelijk zijn dat deze grondleggers van Stromen van Kracht vele 'zonen' tot leven hebben zien komen. Niet alleen in Nederland, maar ook in veel landen daarbuiten.

Vervolgens sprak ik over Maleachi 4;5,6 "Zie Ik zend u de profeet Elia,voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet komen en het land treffe met de ban".
Wij leven in de tijd van Elia, in de eindtijd, zoals velen geloven. Dit gegeven staat niet los van de tekst in Maleachi 4:6 dat de vaderen zullen terugkeren tot de kinderen en de kinderen tot de vaderen. Dit is Gods Woord op de laatste bladzijde van het Oude Testament. Vervolgens zien we een blanco bladzijde en dan beginnen de 4 Evangeliën, de Handelingen, de Brieven en tot slot de Openbaring van Jezus Christus. Die openbaring begon in Genesis, het boek van alle begin, en loopt ten einde zoals de Bijbel ons leert bij de wederkomst van de Messias.
Is daar een verbinding van het O.T. naar het N.T.?

Wandelen in de geest van Elia

Willen we wandelen in de geest van Elia, willen we Gods principes honoreren dan moeten we terug naar gezonde wortels! Opdat het u en uw gezin wel gaat! Opdat het u en uw gemeente wel gaat! Opdat wij gezonde zonen en dochters zullen voortbrengen. Als wij onze wortels niet kennen, hoe zullen wij dan aan onze toekomst bouwen? Als wij niet leren van onze vaders zullen wij vroeg of laat blijven steken in een 'bastaard' bestaan. Onze zoonschap hangt af van het erkennen en eren van onze voorouders. In die geest van het zoonschap mag ik vandaag leven, dankbaar voor mijn wortels. Mijn natuurlijke geboorte was in Landsmeer, mijn geestelijke geboorte in de beweging Stromen van Kracht. Dat zal ik nooit verloochenen. Wij staan immers op hun schouders, zij brachten ons tot leven en bevestigden ons 'zijn' in de familie, wij zijn geboren in het gezin. Fysiek en geestelijk.

Hier is m.i. een 3-voudig terugkeren:

1) allereerst onze fysieke ouders
2) onze geestelijke ouders
3) onze voorvaderen, terug naar onze Hebreeuwse wortels

Daarom past het ons ook om Israël die bijzondere plaats te geven die God haar in Zijn raad heeft toebedeeld, waardoor de Zoon des Mensen als de Redder van de wereld mocht geboren worden. Het Joodse volk gaf ons Jezus Yeshua, waarvoor wij hen altijd dankbaar zullen zijn. Rom.11:18 "niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt ú" Gal.4:4,5 "Toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen". De Zoon van God werd Zoon des mensen, opdat de zonen van mensen tot zonen Gods geboren mochten worden...een bovennatuurlijk gebeuren!

Maleachi laat ons zien dat het eren van de vaders in verband staat met een zalving, mogelijk een dubbele zalving. Een ernstig doch heerlijk woord. Zijn we er klaar voor om in de geest van Elia de Heer te dienen en de mantel te verkiezen boven andere wensen? Elisa, de geestelijke zoon van Elija mocht op zijn beurt een wens doen en vroeg om 'een dubbel deel'.
Na afloop van de dag hebben wij de laatste prediking (op CD) van mijn schoonvader Karel Hoekendijk over
'De mantel van Elia' uitgedeeld. U kunt deze preek hier luisteren.

Wat heeft de Opwekking voor impact gehad in Suriname was een van mijn vragen aan de aanwezige leiders. Hoe is het verder gegaan en wat is de taak van de vaders voor de volgende generatie leiders? Een interessante discussie kwam op gang... Ouderen en jongeren spraken zich uit, daarin lag de veelkleurige wijsheid van God. In gebed mochten de diverse broeders hun bewogenheid voor de Gemeenten in Suriname uitspreken. Gebeden werd uit 2 Kron. 7:14 "...en Mijn volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land herstellen".

Anderen verootmoedigden zich en er werd gebeden voor de 'vaders', ivm de grote verantwoordelijkheid die zij dragen t.o.v. hun 'zonen'. Hij is immers het Hoofd van Zijn Gemeente, Zijn lichaam, Hij voegt alle dingen samen tot een eenheid.

Het gebed voor een nieuwe Opwekking was een diepe wens van velen, waarbij werd opgemerkt dat de oude tijd eerst moet worden afgesloten om een nieuwe tijd in te gaan.
Jes. 43:19 "Zie Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten, zult gij er gaan acht op slaan?" Zr. Amalia ontving het beeld van kleine wolkjes die samentrokken tot een geheel. Vervolgens werd het omhoog getrokken naar het Hoofd...De volgende dag trokken zware regenbuien over de stad, stortregens, een wolkbreuk, de regentijd was aangebroken. Zou het een voorproefje zijn in het natuurlijke voor wat komen gaat in het geestelijke? Na de gezamenlijke lunch in het Restaurant ben ik achter de piano gaan zitten en heb gespeeld en gezongen "It is well with my soul". Met een enthousiast zingen van enkele lofliederen verlieten wij voldaan de zaal.


Zr. Fransje MeyeOp een ochtend belde Zr. Fransje Meye mij op om een getuigenis door te geven ter bemoediging. Zij is 98 jr. oud, loopt zelfstandig de trap op en af, is helder van geest en is een vrucht uit de opwekking van 1961. Ze was ook uitgenodigd voor de leidersontmoeting op 23 mei. Samen met haar broer Putsey Meye stond ze aan het begin van de opwekking en hielp haar broer in alles. Ze vertelde mij dat ze tot geloof gekomen was bij de EBG (Evangelische Broeder Gemeente) en was daar blij mee. Ze kwam ook naar Thalia om te luisteren naar die evangelist met zijn Volle Evangelie. Ze hoorde (wijlen) Frans Hoekendijk spreken over de doop met de Heilige Geest, maar dacht dat dit alleen voor leiders was. Toen ze ziek was vroeg ze Frans om te bidden voor genezing. Hij vroeg haar of ze al gedoopt was met de Heilige Geest en bad voor haar. Vervolgens kwam er een golf van nieuwe tongen uit haar binnenste en zegt ze: "heb ik tot nu toe iedere dag in tongen gesproken...". Frans is volgens haar voor heel Suriname tot grote zegen geweest door zijn bijbelstudies in het IPV gebouw, daar werden leerlingen geboren, discipelen die de boodschap ontvingen en konden doorgeven. Alle lof en dank aan de Heer!
foto: Zr. Fransje Meye en Yvonne

Gedurende deze 2 weken mochten we in diverse diensten spreken en Bijbelstudies geven. Ook hebben we persoonlijk veel mensen kunnen ontmoeten en bemoedigen, waaronder een Joodse vrouw uit New York die voor zaken was afgereisd naar Suriname. Haar moeder had haar verboden ooit met iemand over haar Joodse afkomst te spreken. Mirjam vertelde het ons aarzelend, ze voelde zich veilig. Haar ooms grootvader was de bekende Ben Yehuda, die het Hebreeuwse woordenboek tot stand gebracht heeft, ondanks zijn ziekte (tuberculose) en armoede. Zijn naam is alom bekend en geëerd met de naar hem vernoemde Ben Yehuda Street in Jerusalem. Tot haar grote verbazing mochten wij haar vertellen dat wij de God van Israël hebben leren kennen en liefhebben door Jezus Yeshua.

Irene PenglHeel bijzonder was de laatste zondag bij de 'Shekinah' Gemeente, die geleid wordt door Pastor Rudi Manbodh. Ik sprak over Coll.1:13 en Ex.6:5, over de 50 dagen van Pasen naar Pinksteren, van Pesach naar Shavuoth, het slotfeest waarbij het verlossingswerk van Jezus een geweldige climax bereikt. Amalia zong het lied van de liefde uit 1 Cor.13, waarbij velen naar voren kwamen en na gebed en handoplegging gezegend naar huis gingen.

Een foto met Zr. Irene Pengel, de dochter van oud president Pengel, die ons destijds uit het land heeft gezet,mag toch wel uniek worden genoemd.

Naast alle geestelijke zegen, kreeg ook ons vlees die dag een Surinaamse lekkernij te verwerken met een Rotti-kip maaltijd.

Het moet gezegd worden: een bezoek aan Suriname is altijd warm, hartelijk, vrolijk en gezegend. Tijdens dit bezoek was de grote regentijd aangebroken en viel het met bakken uit de hemel. De straten stroomden vol... Een voorproefje van de nieuwe Opwekking...?


Yvonne Hoekendijk


 Foto links "Kotomisi"

Foto rechtsboven: Op Lob Makandra met Gloria Lie Kwie Sjoe‏, Amalia Verburgt en Yvonne Hoekendijk.

Foto rechtsonder: Shekinah Ministries van Pastor Rudi Manbodh.                                                                      Stromen van Kracht 2014