Cursus Moeder Bep

Boeken van Karel en Elisabeth Hoekendijk

Karel Hoekendijk schreef in zijn boek Sri Lanka; "Wij zullen dankbaar zijn als deze boeken die wij schrijven, aan een nieuwe generatie de bewogenheid mogen geven om deze laatste jaren voor Jezus' wederkomst te besteden aan de redding der wereld. De Heer zegene u!"

De boeken van Karel en Elisabeth zijn inspirerend. Het zijn gezegende, opbouwende boeken, waarachter veel bijbelstudie en praktijk steekt en waar u uw voordeel mee kunt doen. Er zijn diverse boeken geschreven over de zendingsreizen van Karel en Elisabeth zoals, Japan, Sri Lanka, Batakland en Singapore.

De boeken; De gaven, Genezing, Eten drinken en doorgeven, Hoeveel te meer etc. Bestudeer deze boeken om een beter begrip van diverse geloofs onderwerpen te krijgen, zoals bijvoorbeeld de werkingen en de uitingen van de Heilige Geest en de eindtijd, maar ook over de wapenrusting Gods hoe we die kunnen gebruiken in de geestelijke strijd in de hemelse gewesten.


Klik op boek
 

De Gaven des GeestesDe Gaven

 
"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven.

Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."The nine gifts of the SpiritThe nine gifts of the Spirit
De Gaven in het Engels
Geen PDF. No pdf

De Wapenrusting GodsDe Wapenrusting Gods

In de brief van Efeze 6 aan de gemeente te Efeze wijst Paulus op haar hoge verantwoordelijkheid, haar bijzondere plaats in Gods plan. Zij is geroepen tot overwinnend leven in haar opgestane Heer en Heiland Jezus Christus, overwinnend leven in de geestelijke strijd tegen de onzichtbare, oprukkende machten van Satan, die haar op haar weg tot volmaking voortdurend tegenstaan. Want er is een vreselijke strijd rondom ons gaande op vele fronten, een verschrikkelijk offensief is losgebrand tegen Gods kinderen, een strijd die in hevigheid toeneemt naarmate de eindtijd vordert.

 Ieder van ons is in deze eindstrijd persoonlijk betrokken, aan niemand gaat deze kamp ongemerkt voorbij. Het is   daarom noodzakelijk dat wij ons op deze strijd ernstig bezinnen, de vijand kennen en ook onszelf in Jezus Christus    dat wij de wapenen bezitten en deze krachtig weten te hanteren. Lees de html versie of klik op boek voor de pdf     versie

The Armour of GodThe Armour of God

There is a terrible war around us, a war at many fronts. A frightful offensive has broken out against the children of God, a battle increasing in ferocity as this closing age draws to an end.

Everyone of us is personally engaged in this final battle; this struggle leaves no one untouched. Therefore, it is necessary that we be very conscious of this battle, that we know the enemy and also ourselves in Jesus Christ, that we own weapons and are able to use them. We can be sure of Gods's help. 'But for us fights the proper Man, Whom
God Himself hath bidden.'

Eten drinken en doorgevenEten Drinken en Doorgeven
Geen PDF beschikbaar
GenezingGenezing
Geen PDF beschikbaar
Een levensgeur ten levenEen Levensgeur ten Leven

"Maar God zij gedankt (het stemt ons tot dankbaarheid) die ons TEN ALLEN TIJDE IN CHRISTUS DOET ZEGEVIEREN (Halleluja!) en de REUK VAN ZIJN KENNIS allerwege DOOR ONS VERSPREIDT, want WIJ ZIJN VOOR GOD EEN GEUR VAN CHRISTUS onder hen die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor deze EEN DOODS- LUCHT TEN DODE, voor genen EEN LEVENSGEUR TEN LEVEN" (II Cor. 2:14-16).

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een  doodslucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven   voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doodslucht, de stank van een kadaver, maar een    doodslucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief,     verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk.

Hoeveel te meerHoeveel te Meer

"Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, HOEVEEL TE MEER zal uw Vader uit den hemel de Heiligen Geest geven aan hen, die daarom bidden" (Luc. 11 : 13).

Is dit niet de toestand van de meeste christenen in onze dagen? Velen hebben nog nooit van de vervulling met de Heilige Geest gehoord. Paulus had tot deze groep discipelen kunnen zeggen: "Deze vervulling met de Heilige Geest is niet zo belangrijk, als u maar gelooft in de Here Jezus, dan wordt u behouden." Maar zo spreekt Paulus niet.
Paulus weet hoe belangrijk het is om vervuld te zijn, hij kent de kracht van het spreken in tongen en het profeteren.  Daarom legt Paulus hen de handen op en deze discipelen van Efeze werden vervuld en spraken in tongen en   profeteerden.

IndiaIndia

India hebben wij meermalen bezocht. Een van deze bezoeken was het gevolg van de uitnodiging van een Indiase prediker. Hij had op doorreis naar Amerika Suriname bezocht en van de opwekking gehoord die wij daar in 1961 mochten leiden.
Hij was daardoor onder de indruk gekomen en besloot ons uit te nodigen naar India te komen. Wij grepen deze kans aan om in dit enorme land het Goede Nieuws te brengen.
Een boek dat een goede beschrijving geeft over India en zijn cultuur.
Sri LankaSri Lanka
Geen PDF beschikbaar

SingaporeSingapore

Singapore is een wonderlijke smeltkroes van volkeren. Men vindt er Chinezen in de meerderheid, Philippijnen, mensen van overal uit Indonesië, Serawak, Brunei, Saba, de Bataklanden in NoordSumatra, Maleiers, Javanen. Uit
Thailand, Pakistan, Ceylon, Hong Kong, uit het gehele Oosten.

Er zijn Kantonnezen, Mandarins, Hokkiens, Hainanezen en Hakkas, Tamils uit India, Singhalezen uit Ceylon, Punjabs en Sikhs, Arabieren, Armeniërs, Afrikanen, Euraziërs, Europeanen, Australiërs, Javanen en Soendanezen. Christenen, Boeddhisten, Taoïsten, Shintoïsten, Hindoes, Brahmanen, Mohammedanen, Parsees, Syriërs en Joden. Waar ter wereld vindt men zo'n verscheidenheid van ras, kleur, taal, religie, traditie en leefwijze?

JapanJapan

In Japan, met zijn Shinto-religie, komen de mensen niet gemakkelijk tot overgave aan Jezus Christus. Alleen als zij voor hun ogen zieken zien genezen, wonderen, bovennatuurlijk ingrijpen Gods, zullen zij besluiten om Christus te zoeken. De Japanner is een realist, een ogen-mens, een aarde-mens, hij denkt rationeel, hij is een mathematicus, hij wil tastbare, zichtbare, duidelijke bewijzen, op meningen wil hij niet afgaan. Daarom is er in Japan slechts een mogelijkheid om succesvol te missioneren, dat is wanneer boodschappers Gods openlijk de kracht Gods tonen in duidelijke, controleerbare, spectaculaire wonderen.
Als de Japanner een prediking hoort, zal hij kritisch luisteren, hij is een uitstekende luisteraar. Hij zal elk woord intelligent proeven en analyseren, afwegen op zijn waarheid. Zijn twijfel zal alleen gebroken kunnen worden, als hij het woord bevestigd ziet door wonderen en tekenen.

CharismataCharismata

De mens maakt geschiedenis, maar de mens is niet veranderd door de geschiedenis. De Charismatische Gaven schijnen zich in de twintigste eeuw zelfs heerlijker te openbaren dan in enige andere eeuw van het Christendom.
Wij willen een poging doen om - uiteraard onvolledig - in dit boek een aantal voorbeelden te geven hoe deze gaven levend bleven en werkzaam in de Kerk van Christus, zo lang zij bestaat.

Voor dat ik het vergeet


Leven en overvloedLeven en overvloed

,,Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?" (Rom. 8 :32)

Hebt u Jezus Christus ontvangen in uw hart? God gaf zijn Zoon voor u en mij, om ons te redden en te behouden. Hebt u Hem aangenomen? Dan geldt ook voor u het woord: ,,Doch allen, die hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.” (Joh. 1 :12). Dan zingt het blij in ons hart: ,,O welk een vreugde, een kind van   God te zijn’ De grootste en heerlijkste gave, ooit aan de wereld gegeven, is Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is onze  Vrede. Als wij Hem aannemen, is het eerste wat wij van Hem ontvangen: verzoening, reiniging van onze zonden en  vrede, blijdschap in ons hart. Onze Hemelse Vader heeft echter nog veel méér voor ons. Met de Zoon wil Hij ons ook   alle dingen schenken.

De Heilige ZalfolieDe Heilige Zalfolie

Voor de bereiding van de heilige zalfolie gaf God aan Mozes nauwkeurige aanwijzingen, zoals Hij deze gaf voor elk détail van de bouw en de dienst van en in de tabernakel. Wij zien hoe de Heer precies is in de opgaaf van materialen, uitvoeringen en maten. Hij wil dat de dienst in Zijn Huis volgens Zijn plannen geschiedt. Ook het nauwkeurige recept geeft de Heer, van de heilige zalfolie, die voor Zijn dienst wordt ge ruikt, Hij laat niets over aan inzichten en opvattingen van mensen, Hij houdt alles in Zijn hand. En zo schrijft Hij Mozes voor hoe deze zalfolie zal worden bereid uit verschillende kostbare bestanddelen.

 Het zijn zeldzame en kostelijke ingrediënten, aangevoerd uit de ganse Oriënt; uit Mesopotamië gans in het  noordoosten, uit Bagdad diep in het zuiden, Perzië, Arabië in het westen, geheel het Midden-Oosten draagt zijn   stoffen aan voor deze zalfolie. Zoals op het Pinksterfeest ook heel het Midden-Oosten aanwezig is bij de uitstorting   van de heilige Geest, waarvan deze zalfolie een zinnebeeld is
.
De Door in het VleesDe doorn in het vlees
,,Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik onthoud mij er van, opdat men mij niet meer toekenne dan wat men van mij ziet en hoort, en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen" (II Cor. 12 :6, 7).

Vanwege de grootheid van Gods openbaringen, Gods geheimenissen en verborgenheden die Hij Paulus toonde, vanwege deze uitverkorenheid, naast de uitverkorenheid voor Hem te mogen lijden, vanwege de gerede kans dat Paulus er zich op zou voorstaan, gaf God hem een doorn in het vlees.

  Wat was die doorn? Een ziekte? Nergens wordt over ziekte gerept. Het staat er duidelijk wat dit betekent: ,,Een    engel des satans, om mij met vuisten te slaan" (II Cor. 12 :7). Is dat hetzelfde als ziekte? Is dat; iets, neen het is:    IEMAND, de satan, hij slaat hem met vuisten. ,,Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid,     vuistslagan en een zwervend leven" (I Cor. 4 :11).
Ja Wie Hem AanraaktJa, Wie Hem Aanraakt,..

Dit boekje spreekt over contact. Contact met Jezus. Contact tussen een arm, ziek en miserabel mens en een levende Heiland. Het werkje bestaat uit twee gedeelten, het eerste vertelt de geschiedenis van de mens die Jezus aanraakt en het tweede van een mens die door Jezus aangeraakt wordt.

Het is het contact, van Hem naar ons, van ons naar Hem, dat het heil naderbij brengt. Geloof in dit levendbrengend contact en zoek deze te leggen in geloof, het zal u zegenen. Maak u los van uw nood en zoek contact met Jezus.


de 3 Guyana'sGods werk in de 3 Guyana's

Bij onze geliefde broeders en zusters in de Guyana's, speciaal in Suriname, zal dit boek een speciale plaats krijgen in de boekenkast. Ze zullen hierin een blijvende samenvatting hebben van een tijd, die voor velen de grootste tijd van hun leven is geweest. En de moeilijkheden doorworstelend, zullen ze God prijzen voor wat toen gebeurde. Bovendien gaat het feest in alle drie landen dóór. De zendelingen moesten het land verlaten, Jezus bleef! Door Hem geleid, gingen grote groepen of kleine groepen verder. Frans mag bovendien in Brits-Guyana nog steeds honderden redden.
Voor de zendelingen die in dit boek genoemd zijn, en wiens werk het hier geldt,
was de tijd die zij in de Guyana's doorbrachten onvergetelijk. Het was voor ieder van hen de meest vruchtbare tijd voor de eeuwigheid. Ze zullen bij het zien van de foto's de warmte weer voelen, de krekels weer horen zingen, en het zingen van de massa zal weer in hun oren klinken. Een verhaal zó machtig, dat geen pen het kan beschrijven, proberen wij hier te vertellen. Laat het in u doordringen, en laat uw hart warm worden, want het is HET VERHAAL VAN GODS LIEFDE.
Zoon en zonenZoon en Zonen

De tijd waarin wij leven is hoogsternstig. Een ieder die geestelijke ogen heeft, weet, dat er grote dingen gaan gebeuren. Ja, want Jezus, de Heiland der wereld, gaat spoedig komen op de wolken en dan zullen wij Hem, die ons redde uit de macht van de satan, zien van aangezicht tot aangezicht. Hoe wonderbaar! Daarom is nu de tijd aangebroken voor de kinderen Gods, dat zij ontwaken uit hun eeuwenlange slaap. Alle lauwheid moet weg nu. Wij  moeten allen terug naar de bijbel, het wonderbare woord van God. Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Daar   bracht Hij voor alle mensen een volkomen verlossing. 
Jona Ontwaak

Jona Ontaak!

Dit boek
is geschreven uit een diep verlangen mensen tot Jezus te brengen. Het is niet zo maar een aantal bedrukte pagina’s. Het is een boodschap van God aan Zijn Gemeente. De Vader wil Zijn Gemeente konfronteren met de feiten. De feiten, dat de genadetijd ten einde loopt, Gods oordeel aanstaande is en wij daarom de laatste zielen moeten winnen.

Dit boek beoogt niet een theologisch verantwoord werk te zijn over het onderwerp: getuigen. Het is een samenvatting van enkele verhalen en preken, die we de laatste jaren aan tienduizenden hebben verkondigd en die ontelbaren hebben aangespoord hun leven te wijden aan Gods zaak.

  


Overwinning over de Dood
Overwinning over de dood

IN GODS WOORD, wordt overal de dood vergeleken met de slaap. Er wordt gesproken van een "te ruste gaan". En: "Slapen in het stof der aarde." Zo staat er van Mozes: "Zie, gij gaat bij uw vaderen te ruste" (Deut. 31 : 16).
De Heer Jezus vertelt ons meer van de opstanding. Hij leert ons dat er een oordeelsdag zal zijn en dat God alle oordeel en gericht in de handen van zijn Zoon heeft gelegd. God gaf Hem macht om gericht te houden omdat Hij de Zoon des mensen is. "Verwonder u hierover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven en wie het kwade bedreven
hebben ten oordeel"
(Joh. 5 : 27-29).

  Jezus bevestigt wat het Oude Testament leert, namelijk, dat de doden IN DE GRAVEN zijn, niet in de hemel, hel,    paradijs of vagevuur. In het graf zullen ze de stem horen van Jezus en op Zijn roep zullen zij uitgaan, zoals het ging     bij Lazarus. Een zeer interessant boekje over de dood en opstanding. Het boekje verscheen begin jaren 60

Boeken over de Eindtijd

Leven in de eindtijd

Elisabeth Hoekendijk, echtgenote van Karel Hoekendijk van wiens hand in boeken verschenen, heeft tientallen jaren nauwgezet de Bijbel gelezen en herlezen. Er zijn veel boeken verschenen over de eindtijd, maar deze boeken "Leven in de eindtijd", "Het Koninkrjk komt" en ook het boek "Ja ik kom spoedig" zijn goede boeken die je inspireren over de juiste kijk op zaken betrteffende de eindtijd.


Het boek Leven in de eindtijd kunt u nog bestellen;


Het Koninkrijk KomtHet Koninkrijk Komt
Geen PDF beschikbaar
Ja Ik KomJa, Ik kom spoedig

De heilige Geest maakt ons steeds dringender bekend dat de wederkomst van Christus nabij is. Het is daarom uiterst belangrijk, dat wij Gods Woord raadplegen, om te zien wat dit ons leert over de komst des Heren.
Vele christenen zijn de mening toegedaan, dat er twee of meer wederkomsten zullen zijn, één voor de gemeente en één, vele jaren later, voor de wereld, om haar te oordelen. Gods Woord leert dit echter niet. Gods Woord leert ons van het begin tot het einde dat er één grote dag zal zijn waarop de Heer komt om de aarde te oordelen.

 Deze dag zal voor de gelovigen een heerlijke dag zijn. Het is de dag van hun verlossing, met een verheerlijkt lichaam   gaan zij hun Heer tegemoet in de lucht, om voor eeuwig bij Hem te zijn. In die tijd is de gemeente in grote   verdrukking en vervolging, maar zij wordt daar op heerlijke en bovennatuurlijke wijze uitverlost. "Wanneer deze   dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt."
Luc. 21: 28
  Time-sheet poster behorende bij het boek