Bijbelse Doop

De Bijbelse Doop - The Biblical Baptism
De bijbelse doop - Karel Hoekendijk

Wij lezen het eerst van de waterdoop in de bijbel bij Johannes de Doper. Johannes was door God gezonden om te prediken, dat het  Koninkrijk der hemelen nabij gekomen was. De mensen moesten zicht bekeren, hun zonden belijden en Zich laten dopen. Matth 3:2
"En zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen onder belijdenis van hun zonden". Matth 3:6
Ook Jezus liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. Matth.3:13-17


Dopen wil zeggen
: ondergedompeld of begraven worden. 
Als wij onze kinderen laten besprenkelen, dan is dit geen dopen. Zowel dopen als besprenkelen komt dit voort uit de Joodse reinigingswetten, maar het moet voor iedereen duidelijk zijn dat dit niet hetzelfde is. Lev. 14-51
Wanneer wij Marcus 16:16 lezen, waar Jezus zegt: "Wie gelooft en zich laat dopen.....", staat in de grondtekst "dopen" het woord : Baptiso.  Vergelijken wij daarbij Marcus 7:4, dan staat daar hetzelfde woord: baptiso, waar gesproken wordt over: het onderdompelen van bekers en kannen en koperwerk in Marc 7:4.
God ziet het hart aan. Als wij door overlevering en gewoonte onze kleine kinderen ten doop hebben gehouden en wij hebben daanbij de belofte afgelegd om hen in de dienst des Heren op te voeden, dan heeft de Heer dit stellig rijk gezegend. Het is goed dat wij onze jonge kinderen in de gemeente brengen om er de zegen des Heren over af te smeken. Wij willen daarmee ook zeggen dat wij de kinderen, die wij van God ontvingen, aan Hem wensen terug te geven. Wij lezen dit ook in de bijbel. Het kind Jezus werd door Zijn ouders naar de tempel gebracht, om het daar aan de Here voor te stellen. Wij zien hoe bij deze gelegenheid door de Heilige Geest een wonderbare profetie en heerlijke lofprijzingen werden uitgesproken. Luc 2:22-38. Het is een heerlijke zegen dat wij dit mogen doen, maar dat is nog geen doop!. Bij het dopen zien wij dat zowel dengene die doopt, als zij die gedoopt worden, afdalen in het water. Matth. 3:16. Ook Jezus doopte, d.w.z. Hij liet Zijn discipelen dopen Hand. 8:38, Joh. 3 :22, Joh. 4: 1-2

Dat was vóór Golgotha. Na Golgotha dopen de discipelen ook en bevelen te dopen;
Hand 2:38-41, Hand. 8:12, 36 + 39, Hand. 9:18, Hand. 10:46-48, Hand. 16:14-15, Hand. 18:8, Hand. 19:5, Hand. 16:31-34.

De Heer Jezus gebood de waterdoop voor de bedeling der genade: ,,Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden" Marcus 16 :16 ,,Gaat dan henen, maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes" Matth. 28:19.
Altijd zien wij in Gods woord dat bekering en geloof aan de doop voorafgaan. Philippus zegt tot de kamerling uit Morenland, als hij hem vraagt: Zie, daar is water; wat is er tegen dat ik gedoopt wordt? ,,Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd Hand. 8 : 37.

Bij Johannes de Doper waren schijnvromen, die zich wilden laten dopen, zonder dat zij bekeerd waren. Johannes wijst hen scherp terug. Zij meenden zonder bekering, alléén door de doop, de toekomende toorn te kunnen ontgaan. Zij waren toch kinderen van Abraham, behoorden toch tot het verbondsvolk, zouden wij dan geen recht hebben op de behoudenis door de doop? Matth. 3:7.
Is dit niet een ernstige waarschuwing voor vele Christenen in onze dagen? Menen velen niet dat ze behouden zijn door het feit dat ze als onmondig kind ,,gedoopt" zijn? Petrus predikt op de Pinksterdag ,,Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden." Dit is de weg om behouden te worden, ,,uit dit verkeerde geslacht". Hand 2:38-40

De gevangenbewaarder van Philippi
Velen menen toch wel ergens een tekst te kunnen vinden in de bijbel voor de kinderdoop, bijvoorbeeld bij de gevangenbewaarder van Philippi. We willen dit gedeelte nauwkeurig lezen. De gevangenbewaarder roept uit: ,,Heren, wat moet ik doen om behouden te worden?" En zij zeiden: ,,Stel uw vertrouwen op den Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis". Hand, 16:30-31

Dan lezen wij verder in vers 33, ,,en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen." (Eigenlijk staat hier in de grondtekst: ,,en hij liet zichzelf dopen en al de zijnen lieten zich terstond dopen"). Vers 34 vervolgt: ,,en hij verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was.

Allen waren tot geloof gekomen, het spreekt vanzelf dat hier geen baby’s bij waren, want die kunnen nog niet geloven. Door de waterdoop worden wij gedoopt in Christus, met "Christus bekleed" Gal. 3:27 Als wij in Christus gedoopt zijn, zijn we gedoopt in zijn dood. Rom. 6:3 ,,Wij zijn dan met Hem begraven (ondergaan, het water sluit zich boven ons toe) door den doop in den dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen". Rom. 6:4.

Door de doop willen wij bewust onze oude mens mede kruisigen met Christus, om niet langer slaven van de zonde te zijn. We willen met Hem sterven om met Hem op te staan tot een nieuw leven. Dan is het niet meer: ,,mijn ik, maar Christus leeft in mij" Rom. 6:5-14.

Nu nog een vraag: is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen? In de Colossenzenbrief lezen wij: ,,In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in den doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door hetgeloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt!" Col, 2:11-12.

We zien, het is een bewust afleggen van de oude mens in de dood en met Hem opgewekt worden door geloof. Door de besnijdenis werd het volk Israël onder de wet des doods gesteld. Wij mogen nu onze oude mens, die inderdaad schuldig is aan de eeuwige dood, met Christus in de dood geven, om met Hem tot een nieuw leven op te staan. ,,Ook u heeft Hij, hoewel gij doodt waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold." Col. 2:13 In de plaats van de besnijdenis, is gekomen: het God dienen door den Geest, het roemen in Christus Jezus, Halleluja! Pillipenzen. 3:3.

In Handelingen lezen wij steeds dat er gedoopt werd in de naam van Jezus. Misschien vindt u dit vreemd, omdat Jezus had opgedragen te dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen, Geestes? Matth. 28:38.
Nu is ,,Vader" geen naam, maar een titel, evenzo zijn ook ,,Zoon" en ,,Heilige Geest" geen namen, maar titels. De Naam van de drieënige God, die ons gegeven is tot redding en behoud, is: Jezus! ,,Want er is ook onder den hemel geen andere naam den mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden." Hand. 4: 12.
Als wij dopen, spreken wij daarbij uit, de woorden: Ik doop u, in de Naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, in de Naam van Jezus!

 


Bekleed zijn

Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Galaten 3:27  

Waar men zich vroeger voor schaamde is nu heel gewoon, of zelfs modern geworden.
Zoals Nudisme.. Naar bijbelse maatsaven gemeten, is naaktheid schande.
Leviticus 18:6 "Niemand zal naderen tot zijn naaste bloedverwant, om de schaamte te ontbloten: Ik ben de HERE."
Dit is “van de beginne” niet zo geweest. Nadat de mens gezondigd had en ongehoorzaam was aan het gebod van de Heer“BEMERKTE” dat zij dat ze naakt waren Gen 3:7
Vanaf dát moment leeft de vraag: “ ....waarmee zullen wij ons kleden?” Matt. 6:31

“Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden”. Matt. 6:31

Dan zijn er twee mogelijkheden, twee oplossingen.
De ene oplossing is van de mens zelf, n.m. deze:
“..zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten”. Gen 3:7
Dit zijn de eerste primitieve kledingstukken door de mens vervaardigd.
Toch verborgen Adam en Eva zich voor God en zeiden;
“Toen ik Uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben NAAKT; daarom verborg ik mij”. Gen 3:10 
Wanneer wij door liegen en het verbergen zullen we het niet kunnen standhouden, het zal tenslotte tevoorschijn komen. Zo is het ook met de vijgebladeren,.. ze zullen uitdrogen en verschrompelen waardoor we onze schaamte niet meer kunnen verbergen.
Ondanks het grote verdriet dat God gehad moet hebben om de zonde en de ongehoorzaamheid van de mens, helpt Hij hen en voorziet in hun nood.
“En de Here God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede”. vers 21
Dit is Gods oplossing van het eerste menselijk probleem. Zijn liefde en ook de zorg voor de gevallen mens blijft bestaan. Zeker één, waarschijnlijk méér dieren, hebben hun leven moeten geven, om in de eerste menselijke nood te voorzien. Dit zijn deeerste offerdieren welke ten behoeve van de mens worden geslacht, heenwijzend naar hét Lam dat eens geslacht zal worden voor de zonde der wereld.

Zolang een mens zich niet heeft bekeerd, is hij een slaaf van de zonde en een gevangene van de machten der duisternis.
Het KLEED dat hij draagt is dan ook slechts een slavenkleed, hoe kostbaar het ook mag zijn, in geestelijk opzicht is het niet meer dan een streepjes kleed van een gevangene.
Zoals Jozef, als hij uiteindelijk ( door toedoen van zijn liefhebbende broeders) onschuldig in de gevangenis terechtkomt,zegent de Heer hem met wijsheid en weet de betekenis van de droom van de schenker en van de bakker.
Als hij uit de gevangenis wordt gehaald, omdat ook de Farao een droom heeft gehad, geeft men hem “ANDERE KLEDEREN”. Hij kan in zijn gevangeniskleding niet voor de Koning verschijnen. Gen 41:14

Diverse Kledingstukken
In de Geestelijke garderobe is een veelheid van diverse kledingstukken.

Jozef en Benjamin
Jozef is een OT schuduwbeeld van Jezus
Jozef  droeg een bijzonder kledingstuk; een pronkgewaad, dat zijn vader Israël voor hem gemaakt had  Gen 37:3
Ook Jezus droeg een kostbare kleed, zonder naad, aan één stuk geweven. Joh 19:23
Dit “Koninklijk kleed” werd hen beide afgenomen.
Jozef werd verkocht voor de prijs van twintig zilverstukken. Gen 37:28
Jezus werd door Judas overgeleverd aan de overpriesters voor dertig zilverlingen Matt 26:15. Zilver is het symbool van verzoening.

Benjamin is een OT schaduwbeeld van de GEMEENTE.
Als Jozef zich in de dagen van hongersnood aan zijn broeders bekend heeft gemaakt, geeft hij hen teerkost voor de reis en; “ Aan hen allen, man voor man, gaf hij een stel kostbare klederen en aan Benjamin (de gemeente) gaf hij driehonderd zilverstukken en VIJF STEL (de vijfvoudige bediening) kostbare klederen”  Gen 45:2
Efeze 4:11
En Hij heeft zowel APOSTELEN als PROFETEN gegeven, zowel EVANGELISTEN als HERDERS en LERAARS, om de heiligen toe te rusten (bekleden) tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus

Gelijkenis van de bruiloftsmaal.
Mattheus 22 verteld de gelijkenis van het koninklijke bruilofstsmaal.
Vers 10… En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.
Toen de Koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aanhad. (Dat was het gebruik in die tijd dat je de klederen als uitnodiging kreeg) En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buiterste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Want vele zijn geroepen maar weinig uitverkoren.
Hoe kan dat gebeuren?  Vond je het niet nodig om het te dragen? Had je je eigen kleding?

En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende:
Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams.
En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.” Openb. 14:2

Deze man weigerde door onachtzaamheid, lauwheid en onkunde om het kleed van GERECHTIGHEID aan te trekken. Het was hem notabene gegeven als uitnodiging.
Als wij gedoopt zijn hebben wij het KARAKTER van Christus aangetrokken:
Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, HEBT U MET CHRISTUS BEKLEED.
Galaten 3:27

Mantel der gerechtigheid
De gelovigen worden reeds op aarde, met bijzondere, geestelijke klederen bekleed.
Jesaja profeteert over de komst van Jezus; “...voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis” Jes 61:1-2
Als we tot bekering zijn gekomen, hebben we het oude slavenkleed afgelegd en hebben daar nieuwe kleding voor in de plaats gekregen; Dit zijn de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Jes 61:10

Dit kleed bevat vele eigenschappen:
Liefde:             Coll 3:14  Doet bij dit alles de liefde aan

Gerechtigheid:  Efeze 6:14 Bekleed met het pantser der gerechtigheid.

Heiligheid:       Efeze 4:23 Dat gij verjongt wordt door de geest van uw denken, en de
                                  de nieuwe mens AANDOET, die naar de wil van God geschapen
                                  is in waarachtige GERECHTIGHEID en HEILIGHEID.

Lofgewaad
Dit “Christus Kleed” wordt gekompleteerd met het lofgewaad
“dat men u geve hoofdsieraad in plaats van as (boetedoening), vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest”. Jes 61:3
Dit is een kleed van Lofprijzing; onmisbaar voor het brengen van geestelijke offers en het behalen van de overwinning op de vijanden.

Feestkleding
Wij moeten dit kleed dragen als een feest kleed. Het moet zichtbaar zijn voor de mensen. Satan begrijpt dat een Christen die zijn blijdschap verliest niet meer aantrekkelijk is voor de wereld. Het offensief van satan is om onze blijdschap te roven en zodoende de elan van onze feestkleed te verliezen. 
Als feestgangers mogen we dan door de wereld gaan om andere in deze blijdschap te laten mee delen, door woord, leven en getuigenis.
Een vrijgekochtene draagt een feestkleed., want het is het symbool van de reiniging, heiliging, vrede, liefde en vreugde en gerechtigheid.

HET MINST GEWENSTE KLEDINGSTUK
Het kleed van dienstbaarheid 
“En Hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde Zich daarmede.Daarna deed Hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met de doek, waarmede Hij omgord was.” Joh 13:1-17

Het kleed van dienstbaarheid is waarschijnlijk het minst gewenste kledingstuk in het Koninkrijk Gods. En toch is het eenbelangrijk en noodzakelijk onderdeel voor het werk in de grote wijngaard.
Het is het linnen doek, waarmee Jezus Zich omgordde, nadat Hij zijn opperkleed had afgelegd en de voeten van Zijn discipelen ging wassen.
De drager van dit kleed IS het antwoord op de vraag wie de minste wil zijn:
Markus 9:35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste  van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’
1 Petrus 3:8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
1 Petrus 5:5 En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij Zijn genade.

HERKENBAARHEID VAN DE KLEDING
KLEREN MAKEN DE MAN, maar kleren maken de man HERKENBAAR.
Door het kleed wat hij draagt, zien we waar hij geestelijk mee bezig is; door de woorden welke we spreken, door onsbelijdenis, wordt het kleed dragen ZICHTBAAR.

Het gevaar van uitwerping.
Belangrijker blijft de vraag waarmee we bekleed zullen zijn op de laatste dag, van ons zijn op aarde. Ook in de eeuwigheid en in de hemel zal niet iedereen hetzelfde kleed dragen. Zoals er op aarde verschil is geweest, zal er in de eeuwigheid onderscheid zijn.
Op de dag waarop de Heer ons thuisroept, is er geen tijd en gelegenheid meer om nog snel iets anders aan te trekken. “...ter plaatse waar de boom valt, daar blijft hij liggen” Pred 11:3
Op grond van Openbaringen 3:16-18 blijkt het mogelijk te zijn, dat een gelovige, zijn eens van de Heer ontvangen kleed,kwijtraakt door onachtzaamheid en lauwheid.
“..en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en NAAKTE” OP 3:17

Symboliek van de kleding:
Geen kleding betekend: Schaamte, angst en als gevolg van Ongehoorzaamheid.
Genesis 3:6-11 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.
Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.

LEG AF, DOET AAN
Bij deze klederen hoort een LEVENSWANDEL
In het dagelijks leven wordt dit  ZICHTBAAR door het AFLEGGEN van alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 1 Petr 2:1..
En door het AANDOEN van innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld Col 3:12
*“Daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van Zijn Schepper” Koll 3:9-10

Geestelijke Accesoires en sieraden.
Efeze 6 :11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;
Koll 3:12  Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferminggoedheidnederigheid,zachtmoedigheid en geduld.
Koll 3:14 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.
Rom 3:12 De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!
1 Kor 15:53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
Galaten 5:22  De vruchten van de Geest..

Welke trend moeten wij bijhouden en najagen?:

1 Kor 14:1 Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren.
Hebr 12:1 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

KLEDING MOET OOK GEWASSEN WORDEN.
Kleding wordt vuil en dient van tijd tot tijd gewassen te worden en wel met water en zeep.

Gewaden wassen
Openbaringen 22:14 Zalig zij,, dien hun GEWADEN WASSEN.
Johannes op Patmos ziet een grote schare, die niemand tellen kan, uit alle volk en stammen en natiën en talen, voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden..
Vers 14 …deze zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun GEWADEN GEWASSEN en die wit gemaakt in het bloed des Lams. OP 7:9-14
Als God zich in het OT aan Zijn volk wilde openbaren, het iets bekend wilde maken, MOESTEN ZIJ HUN KLEDEREN WASSEN.
“En de Here zeide tot Mozes: Ga tot het volk; heilig hen heden en morgen en laten zij hun klederen wassen”. Ex 19:10

Witte gewaden
De bruid moet zich GEREEDMAKEN, dat is een proces van klederen WASSEN.
Dat vergt inspanning waar water bij gebruikt moet worden.
Hebreeen 10: 22. …en met een lichaam, DAT GEWASSEN IS MET ZUIVER WATER.

Deze klederen moeten zonder vlek of rimpel zijn:
Efeze 5:25-27
Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te HEILIGEN, haar REINIGENDE door het WATERBAD MET HET WOORD, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen,STRALEND, ZONDER VLEK OF RIMPEL of iets dergelijks, zo dat zij HEILIG is en ONBESMET.

“En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te bekleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen” OP 6:8

Wat is daarvoor nodig…
Coll 1:22…om u HEILIG en ONBESMET en ONBERISPELIJK voor Zich te stellen,
Let wel: INDIEN gij slecht WEL GEGROND en STANDVASTIG BLIJFT IN HET GELOOF en u NIET LAAT AFBRENGEN van de hoop van het evangelie….

Hebr 9:14
Ons bewustzijn moet gereinigd worden..
….als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ONS BEWUSTZIJN reinigen van dode werken,…

Geen leugen spreken:
Openbaringen 14:5
Deze zijn het die zich niet MET VROUWEN heben BEVLEKT, (hoererij, wereldsgezindheid, etc.) want zij zijn maagdelijk. Deze zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat, Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. EN IN HUN MOND IS GEEN LEUGEN GEVONDEN. (WAT BELIJDEN WE, en wat is het woord van onze getuigenis!!)

Andere Taal 
Nu we met nieuwe klederen wandelen moeten we ook een andere taal gaan spreken n.m. GELOOFSTAAL, want we leven nu in een ander Koninkrijk:
Rom 10:8..Nabij u is is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. WANT MET HET HART GELOOFT MEN TOT GERECHTIGHEID EN MET DE MOND BELIJDT MEN TOT BEHOUDENIS.

Wandelen in Geloof:
2 Kor 5:7  Want wij WANDELEN IN GELOOF, niet in aanschouwen…

“Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen;
en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des Levens”
Openbaringen 3:5


Ook ons denken moet vernieuwd worden:
"Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn." Filip. 4:8

"En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. " Rom 12:2

Teksten:
Witte klederen (Gerechtigheid):
-Openb 3:4-5
-Openb 3:18
-Openb 4:4
-Openb 6:11
-Openb 7:9, 13
-Openb 15:16
-Openb 19:14

Zonder vlek of rimpel, onberispelijk
-Efeze 5:27
-2 Petr 3:14

LEG AF, de oude mens:
-Efeze 4:22-31
-Koll 3:8-9

DOET AAN, de nieuwe mens etc.:
-Rom 13:12-14
-Efeze 4:24, 6:11, 13
-Koll 3:10-14
-1 Thess 5:8

Dingen die we moeten denken:
-Rom 12:2
-1 Cor 3:18
-Filip 4:8