De Macht van Jezus

DE MACHT VAN JEZUS - The Authority of Jesus
Uit maandblad 96-97 -1962 - Karel Hoekendijk

"En zij kwamen bij Jezus en zagen den bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, hem die het legioen gehad had"


Als u deze geschiedenis van de bezetene van Gadara leest in Markus 5: 1-20; Mattheüs spreekt van twéé bezetenen (8:28), neemt u dan de moeite en leest u ook het stuk daarvoor. Markus 4:35-41, waar gesproken wordt over het stillen van de storm door Jezus. Hem is gegeven geworden alle macht in hemel en op aarde, Hij is de Heer over alles en allen en demonstreert dit ook. Hij gebruikt het gezag dat Hem gegeven werd door de Vader om ook atmosferische storingen te bestraffen, te binden (zie Matth. 18:18).


Een storm kan noodlottig zijn voor een klein spanen scheepje van vissers op de zee van Tiberias. Maar Jezus staat op de achterplecht en bestraft de storm en de wind, Zijn stem sprak het natuurgeweld aan, sloeg het neer, bedwong het, sloeg het in boeien en legde het gevangen aan Zijn voeten. Hij over-schreeuwde het niet, neen, niet door kracht of geweld, maar Hij bedwong het, Hij over-Meester-de het!

De Schepper riep de rebellerende schepping tot de orde (terug), Hij deed verstaan, door Zijn Woord, dat Hij onbetwistbaar alles in Zijn handen heeft, ,,He's got the whole world in His hands."

Hier is het Koninkrijk van Jezus aan de orde gesteld tegenover de disorde van de elementen, maar wat mij zo verwondert is dat de elementen als persoonlijkheden aangesproken worden, dat zij aanspreekbaar blijken.
Jezus had ze niet aangesproken met het Woord van Zijn kracht, als deze stormen en getijden niet aanspreekbaar waren, bereikbaar gebracht binnen de kracht van het Woord. Alles wat is kan worden gebracht binnen de heerschappij van het Woord van God: elementen, stormen, demonieën, ongerechtigheden, ziekten, zwakte en angst. Het is zaak ze te brengen daar waar het Woord regeert, het gezag van Jezus zich maniliesteert. Jezus veronderstelt dat de discipelen ditzelfde eveneens konden doen. Dezelfde werken doen als Hij (Johannes 14:12). Eerst bezweert Hij het gevaar, maar direct daarop bestraft Hij de discipelen. Had Hij deze uitgeputte, overspannen mensen vol doodsgedachten nu niet kunnen troosten, opbeuren, na hun verschrikkelijke strijd tegen hun overmachtige vijand? Neen, zegt Jezus, Ik toon hun nederlaag, opdat zij zullen begrijpen dat zij gefaald hebben door gebrek aan geloof. Hij verwijt hen dat zij niet ditzelfde hebben gedaan, want dezelfde krachten waren hen ook ter beschikking gesteld. Luister goed wat Jezus zegt: ,,Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen GELOOF?" Hij wijst op hun GELOOF. Op het gebrek aan GELOOF. Een tekort. Waarom gebruikt gij uw geloof niet en laat het aankomen op MIJN geloof? Waarom wekte u Mij uit Mijn slaap, waarom wekte u het geloof in Mij om in te grijpen? Waarom liet u het aankomen op wat Ik zal doen en deed u niet zelf? Indien u geloof had als een mosterdzaad, en dat geloof gebruikte, inzette, activeerde, dan zoudt u tot deze berg ZEGGEN, tot deze zee ZEGGEN, tot deze winden ZEGGEN, het WOORD van GEZAG en u zult zien dat. de schepping het WOORD onderdanig is.

De hoofdman zei: ,,Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar SPREEK maar EEN WOORD en mijn knecht is gezond" (Matth. 8:8). ,,Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de GEESTEN uit MET ZIJN WOORD en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen" (Matth. 8:l6). ,,Als gij IN MIJN WOORD blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij" (Joh.8:3l) zegt Jezus. Jezus ZEGT. Hij verzoekt niet, een vrager is de mindere, Hij spreekt het kommando, Hij rekent er mee dat er gehoorzaamd wordt, er is geen andere mogelijkheid. Hij gebruikt Zijn Troonrechten en strijkt met Zijn hand elke rimpel in het water glad. Zonder vlek of rimpel, Hij legt Zijn Koninklijke vrede en stilte over de golven. ,,Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er" (Ps. 33:9). Hij maakt ruwe stormen stil! De bijbel zegt: Hij bestrafte de wind! Hij deelde straffen uit, hij bracht correcties aan, Hij beëindigde een strafbare toestand op Zijn bevel en deed een nieuwe toestand intreden, een betere! Hij maakt het altijd beter, Halleluja! Hij schiep, Hij het Woord, de chaos tot kosmos in de schepping van de aarde. Hij herhaalt zich, blijft voorlgaan Zich te herhalen de wanorde om te buigen naar Zijn wil tot gocdo orde van zaken. storm tot stilte, een arme zieke wereld tot Zijn paradijs, onvrede tot vrede in mensenharten. Hij spreekt in een chaotische schepping Zijn Koninklijk WOORD van macht en brengt Zijn herstelboodschap. Want evangelie is het herstel-programma van Jezus voor deze verloren wereld. "Zie, Ik maak ALLE DINGEN NIEUW!" Zijn opdracht is niets minder dan een door zonde vergiftigde en bedorven wereld het evangelie van het herstel, vemieuwing, genezing te brengen, de prediking van deze waarheid: ,,JEZUS IS HEERE" Evenals Philippus een grote opwekking in Samaria verlaten moest om één man, de kamerling uit Ethiopië, tot zegen te zijn, zo verlaat Jezus een grote schare om aan de overkant van de zee één man tot zegen te zijn.

Gods plannen gaan dikwijls dwars tegen onze intelligente, psychologisch getrainde, efficiënte plannen in, maar Hij heeft gelijk! Toen Jezus Zijn voeten zette op de oeverbodem, kwam een bezetene tot Hem, de bijbel zegt: Een mens met een onreine geest, Zijn geest was niet onrein, maar er was een onreine geest bij hem binnengedrongen. Hij werd bezet gebied, bezeten, Er was geen wond in zijn ziel, maar hij was in bexit genomen door een macht van buiten, die binnendrong, deze legde zijn wilsleven aan banden. Daardoor werd deze mens onmogelijk voor een geordende gemeenschap. De man leefde in de graven, zijn woning was in de graven, zegt de bijbel, bij het verderf, de ontbinding, de dood, dat is het domein waarheen de machten der duisternis dc mensen voeren. De bezetter had deze man uit de geordende maatschappij uitgeleid in zijn domein van verwoesting. Heel de leugerbpolitiek van de duivel is er op gericht om dit tot stand te brengen. Maar Jezus behoort niet bij de graven. Hij is de Vorst des levens. ,,Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven' ..Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed," Deze man kan zijn leven veranderd zien als hij eerst de graven waarin hij woont, verlaat, hij moet eerst het machtsge

bied van de satan verlaten, verlaten willen, om vrij te komen door Jezus’ macht. Verlossing is uit de macht van de duivel en zonde en dood uitkomen en ingeplant zijn in Jezus. ,,Hij heeft ons verlost uit de MACHT DER DUISTERNIS en OVERGEBRACHT in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in wien wij de verlossing hebben" (Col. 1:13,14). De magneet van Jezus’ persoonlijkheid, de invloed van Zijn Koninkrijk trekt de bezetene aan. Hij kruipt niet weg in de diepste grafspelonk, maar loopt op Jezus toe en valt voor Hem neer. Hij valt Hem niet aan, maar valt voor Hem neer. ,,Ja, elk der vorsten zal zich. buigen en vallen voor Hem neer." Hij die voor niemand boog, kapituleerde voor Jezus, erkende Jezus’ autoriteit, ,,Jezus, Zoon van de allerhoogste God!" riep hij. De gezondheidsdienst had sterke mannen uitgezonden om deze bezetene te binden, aan zich te binden, maar de boeien trok hij stuk, de ketenen vernielde hij, de voelboeien braken. Het was niet de kracht van die man, maar de bovennatuurlijke kracht van de onreine geesten die in hem gevaren waren. Simson was ook aangedaan met een bovennatuurlijke kracht, de kracht van de heilige Geest, die in hem woonde. Deze beide mannen waren zo sterk als de geest die in hen woonde, sterk was. De bijbel zegt: ,,"weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, die IN U WOONT en dat gij NlET van UZELF zijt" (1 Cor. 6:19). Voor de bezetene van Gadara was zijn lichaam de tempel van de onreine geesten, zijn hart was een rovershol (Matth. 21:13), waar de dief woonde (Joh. 10:10), ,,die gekomen is om te stelen, te slachten en te verdelgen". Het komt er maar op aan wie in u woont, onreine geesten of de heilige Geest.

Niemand kan fysieke kracht stellen tegenover deze demonische krachten, het zal in de medische wereld duidelijk erkend moeten worden, dat medische, psychiatrische, farmaceutische middelen een mens niet kunnen verlossen van de bezetting van demonisehe machten. Alle touwen, ketenen, voetboeien en alle moderne middelen die tegenwoordig worden aangewend, zullen falen in de strijd tegen de boze geesten. De bezetene kwam op Jezus toe en valt voor Hem neer. Hij heeft religieuse demonen, die Jezus aanbidden, althans erkennen. Luister hoe zij zich openbaren!

Eis in de strijd tegen een machtige demon dat hij zich duidelijk openbaart aan u. Jezus zegt ook in vers 9: ,,Hoe is je naam ?" Wie ben je precies? Wie heb ik voor Mij? Vergeet nimmer dat U te gebieden hebt en de demon antwoorden, gehoorzamen moet. Laat de satanische macht de situatie niet omdraaien, zet hem direct op de plaats waar hij behoort, dat is ,,onder uw voeten". Hij heeft te antwoorden op UW vragen en niet andersom, niet hij, U spreekt kommando's uit! U eist zijn bekendmaking, zijn naamkaartje af te geven en hij moet het zonder meer doen! Denk er om en vergeet dit nooit: U staat voor een OVERWONNEN VIJAND en HIJ WEET DAT! Als hij merkt dat u daar zekerheid over hebt, dan zal hij krachteloos worden en zich overgeven en uitvaren. Hij ziet precies hoe en wat u bent en als hij merkt dat u zich bewust bent van uw DOOR JEZUS GEGEVEN MACHTSPOSITIE en dit gebruikt TEGEN HEM, als hij zeker is dat u bekend bent met het feit van de VOLKOMEN VERLOSSING OP GOLGOTHA, door het BLOED van het LAM, dan zal hij wijken.

Hij let op u, zoekt te verstaan wie u bent IN CHRISTUS en daarvan hangt af hoe hij reageert. Neem daarom direct; uw machtspositie in, gebruik uw troonrechten, u bent MEER dan overwinnaar in Christus en toon deze machten dat u er op REKENT dat zij NU zullen verdwijnen OP UW GEZAG. Jezus neemt direct de leiding en gebood: ,,Onreine geest, GA UIT van deze mens!" Er is iets dat er in is dat er uit moet, een onreine geest. Ik beveel dat dit de mens verlaat! Waarom wordt dit ook niet gedaan bij de genezing van bezetenen op officiële plaatsen waar deze mensen worden gebracht, in ziekenhuizen en zenuwinrichtingen, in psychiatrische klinieken, door Geestvervulde geneesheren? Ze zijn er wel, ik ken er enkelen, ze kunnen velen helpen. Halleluja! Ze doen dit niet in de naam van de wetenschap, maar in den NAAM van JEZUS. Jezus zuivert het domein des Vaders,

het tempelplein, opnieuw, met Zijn gezag. Hij gebiedt! Vaar uit! Laat los! Verwijder je! Ga heen! Verlaat die mens! De psychiater zegt: Ontdek wat het is dat je verwondt heeft, bekijk. de situatie opnieuw en herstel je, redeneer je vrij, voel je vrij, schudt je er vrij van! Maar Jezus gebiedt: Ga weg! Hij spreekt tegen een persoonlijkheid! Tot de storm sprak Hij als tegen persoonlijkheden, tot de demonen eveneens! Het Woord spreekt en ALLES moet buigen voor dat Woord. Creaturen uit God uitgevallen, losgerebelleerd door de grote rebel, de satan, dat zijn de demonen! Het zwaard van het Woord strijdt en overwint. Jezus blijft Koning over de schepping. Ook al is zij losgeraakt van Hem. Hij blijft regeren en gebieden. O, Vredevorst, Gij kunt GEBIEDEN, de vrede op AARD en in mijn ZlEL! De onreine geest reageert direct, hij is opgeschrikt en stelt zijn woord tegen het Woord, de uitingen van deze geest verraden hem. Als u een studie zoudt maken van de woorden, de gang van de gedachten der demonen in de mensen, zoudt u een duidelijk beeld krijgen van hun wereld. Het eerst zegt deze onreine geest tot Jezus, in al zijn onbeschaamdheid, ,,Wat hebt Gij met mij te maken' Laat mij met rust! Het antwoord is kort en absoluut.: Alles! Jezus kwam om een eind te maken aan de werken van satan. (1 Joh. 3:8b) en om later een eind te maken aan satan zelf (Openb. 20:10). De onreine geest weet dit wel, in het rijk van satan is dit algemeen bekend, maar hij werpt zich toch in de strijd, hij wil zien hoe sterk de tegenstander is, of hij bang te maken is, dit is zo zijn taktiek.

Ook bij Jezus, hij kan het niet laten, de uitdaging, de eerste nijdige uitval met de hoon. Maar hij erkent tevens Jezus als Superieur, Hij plaatst Hem precies waar Hij hoort, in de troon des Vaders. Hij zegt: ,,Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van den allerhoogsten God!" Deze God is de allerhoogste. De geest zegt dat deze God hoger is dan zijn eigen god satan; God is de àller-hoogste! Elke demon WEET precies wie Jezus is en HERINNERT ZICH GOLGOTHA! De onreine geest gaat verder: Ik bezweer U, bij God (notabene! Bij de allerhoogste God wil hij zweren, wat een onbesehaamdheid en vrees, maar ook opperste erkenning) dat Gij mij niet pijnigt! De duivelse machten spreken steeds naar hun aard, over pijniging, vernietiging, verderf. Zij verwoesten, zonder genade, maar doen een beroep op genade bij Jezus, nu in dit kritieke uur. Behandel Uw overwonnene, Uw mindere met konsideratie! Alstublieft! Doe geen pijn! Deze machten vrezen pijn; deze geesten zijn pijn te doen, dat is wonderlijk, zij veroorzaken pijn aan anderen, maar zijn zelve ook pijn aan te doen. Een prediker die door God machtig gebruikt werd om demonen uit te drijven, vertelde mij eens, dat als hij na een hevige strijd aangekomen was op het punt dat een duivelse macht uit een mens zou uitvaren, meer dan eens hem was overkomen dat deze macht sehreeuwde en hem smeekte konsideratie met hem te betonen op dien dag wanneer de kinderen Gods over deze duivelen zullen oordelen. Stelt u zich dit voor, een bede om barmhartigheid, door demonen die op het punt staan uit te varen. Zij vragen aan de Overwinnaar om genade. Stelt u zich een grote ziekte-macht voor, de kanker bijvoorbeeld, die op versehrikkelijke manier het ene na het andere orgaan in het lichaam van een patient. aantast, aanvreet, verwoest. Als u hem zou vragen de patient niet langer te teisteren, dacht u dat hij medelijden zou tonen als u hem er op wees dat de lijderes een moeder van een groot gezin is? Immers neen! Hij kent geen genade! Maar deze macht richt zich tot de knecht Gods die hem aangesproken had vanuit het Woord, waarvoor hij wijken moet en verzoekt om toch vooral barmhartigheid te betrachten. ,,lk bezweer u dat U mij niet pijnigt, Jezus!" Jezus hoort in die stem de slang terug van het paradijs, die Hij straks op Golgotha’s heuveltop zal overwinnen, de kop vermorzelen. Jezus vraagt de naam van de onreine geest. De meeste machten der duis- ternis hebben namen; indien u de naam weet, zijn ze door deze identificatie krachteloos geworden, immers ontdekt, hun toeleg is bekend. En onmiddellijk wordt de naam genoemd. Dat is alreeds een bewijs van Jezus erkende superioriteit, want de machten der duisternis verraden hun identiteit zeer ongaarne, zij verschuilen zich in de anonymiteit. Het is soms een lange strijd dat met behulp van een aantal Geestvervulde knechten Gods tesamen moet worden uitgestreden alvorens een macht zijn naam bekend maakt in de demonenuitdrijving. Maar hier, bij Jezus antwoordt de onreine geest onmiddellijk. ,,Mijn naam is Legioen, want wij zijn talrijk’ Hier treedt de verwarring op van de leugenachtige aard der demonen, ze spreken soms van ,,mij", soms weer van ,,wij", ,,ons". Hier is een troep, een leger, dat tesamen een naam draagt: Legioen! Het is een unit, een gevechts-bataljon met een gezamenlijke opdracht, één marsorder.

U vindt het vreemd dat onder de duivelse machten eenheid zou zijn, maar die bestaat inderdaad. Eenheid. wijst op orde en wij veronderstellen dit niet bij de wargeesten uit de afgrond met hun chaotisch karakter. Toch is een eenheid. Maar de samenbindende kracht van deze eenheid is VREES! Hier is het niet de liefde van I Corinthe 13 dat het cement is van hun éénheidsfront, maar de angst. Daarom is het geen vast en blijvend front, dit huis is gefundeerd op achterdocht, jaloesie en leugen. Wij zijn velen! Vele geesten samengebonden tot een eenheid, tot een verderfelijk doel. Als een bijenzwerm kwamen zij zich nestelen in deze man, zij zijn met een legioen bijeen, ontelbaar. Zoals een zwerm bijen neerstrijkt in een boom, zo is deze man bevolkt van demonen. En zij waren zo talrijk en zo machtig dat zij door deze man als werktuig een heel gebied terroriseerde, dit tienstedenrijk, Decapolis (letterlijk tien steden). Tien steden werden geplaagd door een zwerm duivelse machten die huisvesting hadden gezocht in een man en hem voortdreef tot een plaag voor dit gebied. Iedereen was bang, de moeders verborgen hun kinderen in de huizen als hij aan kwam in de verte, iedereen was met vrees bevangen door deze bevangene, een gevaarlijke man! Hij was het middel van de duivel om het volk van een hele streek op te jagen, om onrust en onzekerheid te brengen.

Dit is zijn taktiek, hij brengt paniek, en angst en bezet mensen met zijn trawanten uit de afgrond. Als hij Jezus als zijn Meerdere herkent, smeekt hij voor de tweede maal om een gunst en Jezus staat zover boven deze machten dat Hij het hen, met verachting, toestaat, zoals een overwinnaar een overwonnen vijand genadiglijk faciliteiten toestaat. ,,En hij smeekte Hem dringend hen niet buiten het land te zenden" (vers 10). Jezus gaat hier op in. Hij verleent toestemming. Er zijn in de wereld der demonen velerlei soorten, met velerlei taak en opdracht. Allen zijn zij gebonden aan hun opdracht die hun principalen en hun opperste `Principaal, de Vorst der duisternis, hen heeft gegeven. Voor de een luidt het om over de wereld te zwerven, de ander om in een bepaald gebied te blijven, in een land, in een lichaam. (Lees mijn boek: De wapenrusting Gods). Zo hebben de landen op de wereld hun eigen machten, landsmachten en regionale machten, overheden, die daar geplaatst werden door hun superieuren. Als u reist, maakt men er kennis mee. Denk aan de ,,vorst der Perzen" uit Daniel 10, dat was geen aards vorst maar een duivelse macht, een overheid die de lucht boven Perzië beheerste. Hij stond daar tegenover ,,Michaël, een der voornaamste vorsten." Michael was de speciale beschermvorst van Israël (Dan. 12:1). Deze strijd werd niet op aardse bodem gestreden, tussen aardse machten, maar in de lucht. ln de ,,voodoo"­wereld, de toverij­wereld in de Guyana’s en het Caraï- bische gebied, in Haïti vooral, kent men oppergoden of "loa's", "winti's" en ,,bossom’s" en er zijn de lagere goden of ,,gado's’ en tenslotte de laagste soort, de ,,jorka's", als zorgengeesten en plaaggeesten enz.

De oorsprong van deze spirituele wereld van namen en overheden is niet alleen te vinden bij de indianen in dit gebied, doch bij de slaventochten uit afrika kwamen ze mee. De oorsprong ligt in afrika, waar onderscheid wordt gemaakt in verschillende soorten. Er is in het gebied der demonen verschillen van gradatie en variatie en macht. Ze opereren alleen en tesamen. Hier bij de bezetene in Gadara zien we ze collectief opereren. ,,En hij smeekte Hem dringend hen niet buiten het land te zenden" (vers 10). Zij wisten dat de Heer hen uitzenden zou, nu willen zij Hem beinvloeden in het bepalen waarheen. Een boze geest is niet te doden, eveneens de storm en de wind, doch Jezus bindt ze, breidelt ze, neemt ze gevangen in Zijn macht, Hij regeert en wijst ze hun plaats aan. ,,Die wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan" .... Hij wijst de obscure machten uit de man van Gadara. Waarheen zal Hij ze uitwijzen? Zal Hij ze naar de afgrond dirigeren? Zoals de satan eens zelf zal worden geworpen in de poel des vuurs? (Openb. 20:10). De onreine geesten smeken een andere plaats te mogen bezetten, binnen deze landsgrenzen. En Jezus staat dit goedgunstig toe. Weer smeken zij. Zij gedragen zich geheel als overwonnen vijanden, die afhankelijk zijn van de Overwinnaar. Weten de psychiaters dit? Zouden zij de bijbel willen bestuderen en in het Nieuwe Testament zorgvuldig nagaan hoe de macht over demonie te verwerven is? ,,En zij smeekten Hem, zeggende: Zend ons in de zwijnen,dat wij daarin varen, en Hij stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen: en de kudde, ongeveer twee duizend, stormde langs de helling de zee in en zij verdronken in de zee". Het leger der demonen verplaatste zich en voer in de voor de joden onreine dieren, de zwijnen. Er waren er 2000, het legioen overmeesterde al deze dieren, maakte ze dol en dreef ze de ondergang tegemoet. Duivel-uitdrijving is iets eigenaardigs. Het komt er op neer de duivelse machten LOS te maken VAN HUN OPDRACHT. Slechts één manier is er om een duivelse macht los te maken van zijn door zijn superieuren gegeven opdracht: het gebruik van de NAAM VAN JEZUS! Vandaar dat Jezus in de grote opdracht van Marcus I6 zegt: ,,IN MIJN NAAM zullen zij boze geesten UlTDRIJVEN" (vers 17).

Uitdrijven is hen distanciëren van hun opdracht die zij in de mensen moeten verrichten. In Mattheus 12: 43-45 lezen wij: ,,Zodra de onreine geest van den mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen. om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij komt, vindt hij het leegstaan en geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met dien mens in het einde erger dan in het begin’ Het gevaarlijke punt in dit verhaal is het LEEG vinden van het huis, na de uitdrijving moet deze leegte worden gevuld, door de vervulling met de heilige Geest, de Geest Gods. U leest in dit Schriftgedeelte van uitvaren van een onreine geest uit een mens. Dit gebeurt gewelddadig, want hij wil niet terug. Hij kan nergens anders zijn, geen RUST zijn dan IN ZIJN OPDRACHT. Nu zwerft hij rond maar besluit terug te keren met een STERKERE MACHT om zijn plaats in zijn opdracht terug te nemen. Hij zoekt hulp in het rijk der demonie naar partners, voor de terugwinning van de bezetting die hem werd opgedragen. Er is een KRACHT dat deze demonen los maakt van hun opdracht, dat is de NAAM VAN JEZUS. Jezus stelt Zichzelf tussen de mens en de demonie, de opdracht en de demonie. Ook wij mogen Zijn Naam daartoe gebruiken; Zijn Naam, Zijn Bloed stellen wij tussen ons en de duivel en dat is de manier om vrij te worden. Zijn Naam, Zijn Bloed tussen ons en de zondemaeht. Tussen ons en de ziektemaeht. Tussen ons en de vrees. Daartussen komt Jezus. Het evangelie is dit, dat Jezus Zich komt plaatsen tussen. ons en de macht van de duivel. Jezus' opdracht is de mens, in wie Hij een welbehagen heeft, te redden, te reinigen, daarom scheidt Hij hem van de onreine geesten en vervult hein met Zijn heiligen Geest. Jezus maakt vrij! Halleluja! Wanneer dit legioen demonen uitgevaren was, werd de man in Gadara vrij.

De psychiatrie spreekt van geleidelijke bevrijding door een verstandig standpunt in te nemen tegenover de beledigingen en verwondingen van de ziel, over sublimering wordt er gesproken, maar de bijbel spreekt van instantelijke uitdrijving, op bevel, op gezag, Goddelijk gezag dat gelovigen gegeven werd. Er ging iets uit de man met geweld, wat met geweld er was ingekomen. Er was een overmeestering van een overmeesterde, een terugname van verloren geraakt gebied. Macht werd openbaar tegenover rnacht, heerschappij over heerschappij. Jezus sommeert en de legerscharen van de vijand verlieten het bezet gebied. ,,En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen’ Zij gingen uit een gebied en trokken in een ander gebied, om dit nieuwe gebied naar het verderf te voeren. Bij de mens voeren de machten in en werden door Jezus uitgedreven door Zijn Woord, later voeren zij uit den mens uit en voeren in de zwijnen. Deze zwijnen waren bij de joden onreine dieren, verboden vee, het wijst op een verboden toestand door verwereldlijking van de Israëlieten, daarom is het niet toevallig dat deze kudde werd besprongen door de onreine geesten, God reinigt Zijn erf. Het verzoek van de onreine geesten in de zwijnen te varen bleef uiteindelijk zonder effect. De bijbel zegt dat deze zwijnen langs de hellingen der bergen in de zee stortten en verdronken. De onreine geesten verdronken niet mee, want geesten kunnen niet sterven, zij opereren in sterfelijk vlees, maar niet in kadavers. Deze dieren verdronken en de onreine geesten moesten wederom een andere plaats kiezen, een andere opdracht ontvangen. Ik weet niet of er in het rijk der demonen een soort straf en degradatie bestaat, ik zou het wel denken. De ene macht, een grotere, wordt ingezet om anderen te verdrijven, ik denk aan de uitspraak tegen Jezus door de farizeeërs: ,,Deze drijft de boze geesten uit door Beëlzebul, de overste der geesten. De hogere macht, de overste, wordt ingezet tegen de lagere machten.

Heel de wereld, der demonie wordt beheerst door angst. De zwijnenhoeders zagen de kudden de hoge hellingen afstorten en liepen naar de schuldige, de oorzaak van deze katastrofe: Jezus. Ze waren niet verzekerd en zochten genoegdoening hij deze Schuldige. Wat was dat voor eens mens? Welke geheimzinnige macht gebruikte hij, om in staat te zijn zo’n grote kudde in paniek te docn storten in de zee? Welke auto- riteit sprak, hier? Toen zij Jezus wildcn zien, zagen zij een andere, een bekende, bij Hem zitten, rustig, gekalmeerd, uitgeraasd, zoals de storm op de zee die nacht plotseling uitgeraasd was. Jezus maakt elke storm stil. Hij zit daar niet naakt meer maar gekleed, als alle anderen en goed bij zijn verstand, hij schreeuwde niet noch dreigde hij, er was niets meer aan hem van die levensgevaarlijke woesteling uit de graven, hij was een nieuwe schepping. ,,Zo is dan wie IN CHRISTUS is een NIEUWE SCHEPPING: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe IS GEKOMEN" (2 Cor:. 5:17). Deze mens kwam uit de macht; van satan uit en in Christus. Er was niet aan hem gedokterd door middel van allerlei therapieën, maar hij werd, instantelijk een nieuwe schep-ping, door Jezus. Jezus gaf hem een nieuw kleed, het kleed van Zijn gerechtigheid. Hij laat een verlost mens niet naakt, Hij kleedt hem. Deze man had zich met Christus bekleed (Gal. 3:28), hij had ,,den ouden mens afgelegd, die ten verderve gaat" en ,,den nieuwen mens aangedaan" (Ef. 4:22, 24). De man die door Jezus gekleed was, nadat hij gereinigd werd, kreeg van Hem ook een nieuwe TOEKOMST. Een heerlijk wonder van verlossing had Jezus gewrocht. Hij zette voor hem de gevangenisdeuren open. ,,Opdat wij WAARLIJK VRIJ zouden zijn, HEEFT JEZUS CHRISTUS ons VRlJGEMAAKT" (Gal. 5 :1). De man van Gadarra zat naast Jezus, zijn Verlosser en toen Deze zich opmaakte om weer in ’t schip te gaan, stond hij eveneens op en wilde met Jezus meevaren. Wanneer een ziel verlost is door Jezus, wil hij ook bij Hem blijven. Doch Hij stond het hem niet toe, maar Hij zeide tot hem: Ga naar uw huis en tot de uwen en bericht hun, al wat de Here in Zijn ontferming u gedaan heeft" (vers 18, 19). Jezus gaf hem een opdracht om Zijn vertegenwoordiger te zijn in dit land. Jezus benoemde hem tot bizondere gevolmachtigde van Zijn Koninkrijk voor Decapolis. Hij mocht daar Zijn getuige zijn. Deze getuige en elke getuige van Jezus heeft en hoeft niet jarenlang daarvoor te studeren of het uit boeken te halen, maar hij vertelt wat hijzelf, persoonlijk, beleefd heelt, gezien, gehoord, meegemaakt. ,,Bericht hun al wat de Here in Zijn ontferming u gedaan heeft".

Een verloste zondaar is de beste getuige van zijn Verlosser, hij spreekt met kennis van zaken, hij getuigt vanuit Gods ontferming voor hem. Ga uit en vertel! Kom eerst tot Mij vanuit uw zonden en als gij vergeving hebt ontvangen en een nieuwe schepping geworden bent, ga uit! ,,Ga uit in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping" (Mark. 16:15). Jezus zei dat Zijn discipelen, na de doop met de heilige Geest: ,,En GlJ zult MIJNE GETUTGEN zijn!" (Hand. 1:8). Het zou het heerlijkste zijn om bij Jezus te blijven, zijn nieuw verworven Vriend, vast te houden. Maar Jezus zendt hem meteen uit om te evangeliseren, hij mocht overal vertellen hoe Jezus van een vogelvrije een vrije maakte. Hij werd vanuit zijn geweldige en onvergelijkelijke ervaring van verlossing en reiniging uitgezonden als een getuige. Dan maar niet in meeslepende woorden van menselijke wijsheid, dan maar niet met rethorische praal, maar met een dankbaar hart en een stralend gezicht vanuit een overvol gemoed. Gered om te redden! De man zeurde niet als de romantische Petrus om dit schone uur vast te leggen en tabernakelen te bouwen, maar hij stond in gehoorzaamheid op en ging naar zijn woonplaats om daar te prediken. Hij moest bewijzen dat zijn nieuwe leven tweeduizend zwijnen waard was. Welk een getuigenis kon hij laten horen, hij had trouwens niet veel woorden nodig, als hij zich vertoonde aan de mensen, dan zouden zij ZIEN dat hij een nieuwe natuur had gekregen van Jezus. Hij riep tot de gebondenen en verslaafden: Zie wat Jezus deed met een arme, gebonden en bezeten man! Dat wil hij eveneens doen voor ul De bijbel vertelt precies wat hij predikte: ,,Hij begon te verkondigen al wat Jezus hem gedaan had!" Hij had het beste getuigenis van de wereld. Die dag was hij het huis binnengestapt van zijn familie, zijn vrouw en kinderen (,,de uwen", zegt de bijbel), waar hij lang geleden als een schreeuwende woesteling uit was gesleurd, heel de stad stond op stelten en alle tien steden van Decapolis trilden van spanning. Wat een toestand was dat. Maar nu stond daar deze zelfde man, rustig, stil, gedisciplineerd, met stralende ogen, intelligent, om te getuigen dat Jezus zijn leven kruiste en nieuwe had gemaakt. Waarlijk, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht!

K. H.