Stromen van Kracht

     
     

Moeder Bhola, te 64 Village (Brits-Guyana), schrijft:


doofstomme kind genezen
De Heer werkt machtig en heeft een stom kind wonderbaar genezen

Deze moeder getuigt: Mijn dochtertje van 3 jaar is genezen! Zij was stom, ze had nog nooit een woord kunnen uitspreken, maar ze is nu genezen! De volgende dag, nadat u met haar gebeden had tot de Heer Jezus, riep ze plotseling haar broertje, die buiten speelde. lk heb rnij verbaasd en kon het haast niet geloven dat het waar was dat Doris kon spreken. Ik ben vroeger met haar naar verschillende dokters geweest voor onderzoek; zij hebben haar mondje bekeken maar alles leek normaal. Maar nu pas heb ik begrepen onder de prediking van evangelist Frans Hoekendijk dat het een stomme geest was. Ik geloofde met heel mijn hart dat de Heer Jezus haar kon genezen en daarom was ik een van de eersten in de healing-line. Ik ben God zo dankbaar voor wat Hij gedaan heeft voor mijn dochtertje. Nu zij spreken kan, leer ik haar woordje voor woordje na te spreken en dan zal zij straks normaal kunnen praten, net als alle an- dere kinderen. Zelf leed ik 4 jaar lang aan hoofdpijn en het laatste jaar had ik veel buikpijn, doch sinds u met mij bad tot Jezus Christus, ben ik volkomen genezen en heb ik geen pijnen meer gehad. lk dank God voor uw komst naar ons dorp in het Corentijngebied, waar wij deze heerlijke boodschap mochten horen, de boodschap dat Jezus ons liefheeft en dat Hij ons wil redden en genezen!

 

1962 Zr. E. Rickets, te Paramaribo (Sur.), schrijft:

Jezus overwon satans macht, Halleluja! Jezus is een machtige Heiland en een wonderbare Heelmeester! Wij danken, de Vader in de hemel voor uw komst in Suriname. Wij beseffen nu dat wij waarlijk dood waren, maar nu leven wij een heerlijk leven in Jezus! Gij, evangelist Hoekendijk hebt een groot deel van Suriname wakker geschud door uw wonderbare boodschap, n.l. het Volle Evangelie. Onze bede is dat God u rijkelijk zal zegenen, waar u heengaat om deze boodschap te brengen met wonderen en tekenen. Waarlijk, u was een grote zegen voor ons allen. lk hebt gebeden voor mijn zoontje dat ziek was aan beide benen. Zijn beentjes waren helemaal gebogen en hij had heel veel pijn bij het lopen.

kromme benen

Als hij ’s morgens wakker werd en moest opstaan dan zei hij: Papa, mijn kromme beentjes doen pijn. Tenslotte besloten wij hem naar de dokter le brengen, want het werd maar erger en erger. De dokter zei tegen mij, nadat er 8 foto’s gemaakt waren: ,,Mevrouw, ik zal proberen die beentjes te breken en weer te zetten, maar ik kan u geen volle ga- rantie geven. Ik zal het proberen, want het komt mij voor, dat het bo- vendijbeen niet groeit." lk heb zes maanden gelopen met een opname-briefje van de dokter, ging elke dag weer naar het hospitaal om te vragen, maar moest telkens teleurgesteld naar huis gaan, daar hij er nooit was. De Heer heeft dit alles zo gewild, Zijn wegen zijn wonderbaarlijk. Prijst de Heer. Toen zond de Heer evangelist Karel Hoekendijk naar Suriname en hij legde mijn zoontje de handen op en bad voor hem en wat gebeurde: Jezus de Ovewinnaar gaf wel volle garantie, want zijn beentjes werden helemaal recht zonder operatie en zonder geld. Halleluja!

genezen kromme beentjesEn dat is niet alles. Mijn hele familie is nieuw geworden. Wij hebben Jezus leren zien zoals Hij is. Mijn dochter en ik zijn vervuld met de Heilige Geest en spreken in tongen. Hoe heerlijk is dat. Ik prijs de Heer dag en nacht voor de vernieuwing van mijn gezin en ik dank de Heer ook, dat Hij de fam. Hoekendijk naar Suriname zond om ons de verlossende boodschap naar ziel, geest en lichaam te brengen! Halleluja! Prijst de Heer!Zr. M. Sjiem-Fat, te Paramaribo (Suriname), schrijft:

Ik kan u vertellen dat Jezus grote dingen met mij gedaan heeft. Hij is een wonderbare Heelmeester en Verlosser. lk leed jarenlang aan hoofdkrampen en er bestond geen medicijn voor mij. En ik was zo verslaafd aan sigaretten dat ik alle winkels zou willen leegroken. Ik was een slavin van de nicotine. Maar onder handoplegging van moeder Bep in ,,Thalia" ben ik al deze moeilijkheden kwijtgeraakt. Broeders en zusters, dat heeft Jezus voor mij gedaan, omdat Hij een machtige Heiland is en omdat Hij ons lief heeft. Prijs zij Zijn Naam!

 

Zr. Tiesoert Ramradji, Saramacca. district ,,Calcutta" (Suriname), schrijft:

RamradjiHalleluja! Prijs de Heer! Jezus is een machtige Heiland, dat heb ik ervaren. Ik was een hindoe van huis uit en diende afgoden. Ik was 26 jaar ziek en bezeten van een boze geest. Hij woonde in mij, mishandelde mij elke dag en sloeg mij soms op de grond zodat ik bewusteloos neerlag. Hij at mij van binnen op, verscheurde mij en toch ging ik niet dood. Hij zette mij op tegen iedereen in huis, ik sloeg iedereen die in mijn nabijheid kwam en regeerde woest en wild in huis. Mijn man bracht mij bij verschillende doktoren en ik was 8 jaren lang in behandeling van de psychiater, maar het hielp niet, de boze geest ging er niet uit. Toen ging ik naar de loekoemans, de geestenbezweerders, hindoese priesters, de pandits, maar ook naar mohamedaanse priesters, niemand kon mij helpen. Ze hebben allen hun goden aangeroepen, maar er was geen raad. Door mijn ziekte is mijn gezin ten gronde geraakt, al het geld wat wij arme rijstbouwers verdienden, werd besteed om mij te proberen gezond te maken en mij te redden van de dood. Ik kwam in Paramaribo en hoorde daar bij mensen die ik sprak van ,,Stromen van Kracht"-samenkomsten in ,,Thalia", waar ze in de Naam van Jezus boze geesten uitdrijven. Terwijl hun voorgangers uit ’t land werden gezet, gingen de mensen zelf door en baden voor zieken en bezetenen. Wij maakten contact met een zuster van ,,Stromen van Kracht", zij vertelde mij veel van de grote liefde van Jezus Christus voor mij, Hij kon mensen nieuw maken, redden en genezen, als wij maar volkomen geloofden in Hem. Hij was de enige die mij helpen kon. Zij maakte mij verlangend om ook Jezus in mijn hart te hebben. Zij nodigde mij uit met haar naar deze samenkomst te gaan. Het was daar heerlijk om te horen hoe deze mensen zingen, maar toen ik pas daar neerzat, werd de boze geest in mij boos en onrustig, ik moest opstaan en weglopen, maar de broeders en zusters daar brachten mij naar voren. Daar bad ik het zondaarsgebed en vroeg aan Jezus mijn zonden te vergeven. Toen broeder Meije mij de handen oplegde om de boze geest uit te drijven, werd de geest onrustig in mij, ik schopte en sloeg en werd wild, maar de broeder bestrafte in de kracht van de Heilige Geest de boze geest in den Naam van Jezus en luid protesterend verliet de onreine geest mijn lichaam voor goed en direct daarna werden mij de handen opgelegd door een zuster, voor de kracht van de Heilige Geest, waarop ik in grote vreugde direct in nieuwe tongen begon te spreken. Prijs de Heer! Dat is het evangelie dat ik zoek en nodig heb, het evangelie van kracht over de duivelse machten. Ik ben nu een kind van God geworden, Hij is de enige die macht heeft mij te helpen en vernieuwen. Mijn hele gezin is vernieuwd en mijn echtgenoot heeft alle afgoderijboeken weggedaan en is ook tot het geloof in Christus gekomen. Ook mijn kinderen, toen zij zagen wat God aan mij heeft gedaan. Mij is verteld dat als onze voorgangers terug zijn in Suriname, wij gedoopt zullen worden, dat willen wij allen graag. Van een hindoestaanse broeder die christen is geworden, heb ik een hindibijbel gekregen en wij lezen daar nu in. De Heilige Geest zet zijn werk aan ons voort. Met mijn buren, waarmee ik vroeger altijd ruzie had, heb ik het bij thuiskomst goedgemaakt, ik heb hen in mijn armen genomen en hen verteld van de liefde van Jezus en dat de machtige Heiland ons verlost en zalig maakt. Ik ga nu ook als de anderen meebidden voor uw terugkomst in Suriname, want ik wil verder komen en gedoopt worden. Ik wil alleen met Christus verder gaan en spreek overal over Hem. De Heer heeft u gezonden naar dit land en heeft deze mensen hier deze blijde boodschap van bevrijding van boze geesten gebracht en van genezing, door de kracht van het Bloed van Jezus. Glorie voor Jezus. Ik ben zo blij dat ik nu een kind van God ben geworden en niet meer geregeerd wordt door boze geesten. Halleluja!


1962 A. Ho Sam Soi, te Paramaribo (Sur.) schrijft:

Acht jaren geleden maakte ik een lelijke val met gevolg dat mijn knieschijf verschoven raakte. Tot overmaat van ramp kreeg ik ook nog rheumatiek erbij. Mijn huisdokter was toen dr. Mac Donald en volgens de dokter moest ik mij laten opere- ren. Maar gezien mijn leeftijd durfde ik niet en stelde ik de operatie steeds uit. Bij het lopen had ik steeds pijn. In november ging ik naar de evangelist Karel Hoekendijk luisteren en gaf toen mijn leven aan Jezus. Toen de oproep gedaan werd voor de zieken, ging ik in geloof naar voren. Men legde mij de handen op het hoofd en zeide: ,,Wees gezond in Jezus Naam!" Na enkele dagen bij het opstaan ’s morgens ontdekte ik dat ik normaal kon lopen zonder pijn. Mijn dikke knie werd met de dag normaler en Prijs God, nu ben ik volkomen genezen, Dokter Polak heeft gezegd dat operatie niet meer nodig is. Glorie voor Jezus alleen! Mijn grootste verlangen is dat vader Karel spoedig terug zal zijn in Suriname, waar hij voor zovelen een grote zegen is geweest.

1962 Br. E. Ligeon, te Paramaribo (Sur.), schrijft:

Prijs de Heer. Hem alleen zij alle lof en dank. Ruim elf jaar heb ik niet kunnen lopen, de eerste 8 jaren lag ik plat op bed, later kon ik opzitten en de laatste 2 jaar kon ik, gesteund door 2 mensen, mij een beetje voortslepen. Toen ik voor het eerst hoorde van vader Karel Hoekendijk en de genezing door gebed, was mijn antwoord: Ach, ik geloof het niet. Maar er kwamen meer vrienden en kennissen naar mij toe, omdat er vele gevallen van genezing bekend werden in Paramaribo. Een goede vriendin van mij schreef toen een brief naar vader Karel met het verzoek mij te bezoeken. Vele weken daama, op de verjaardag van mijn moeder, kwam hij, en wij hadden een heel gesprek samen. Daarna legde hij mij de handen op en bad, om mijn redding en genezing en ik voelde mij zoals Jacob het zei in Genesis 32, vers 30. ’s Middags toen ik naar mijn kamer gebracht werd, gebeurde het, ik stond niet meer op mijn tenen, maar met mijn voeten plat op de vloer, wat ik nooit kon. Kunt u zich mijn ontroering, mijn blijdschap voorstellen? Wat de doktoren in geen jaren hadden kunnen bereiken, deed God nu zo opeens. Daarna ging het snel vooruit. Een paar dagen liep ik met een steun en nu, halleluja, kan ik mij alleen voortbewegen. Na bijna 12 jaar weer te kunnen lopen. Mijn familie heeft moeite, noch zorgen, noch kosten gespaard om mij te helpen, ik was voortdurend onder medische behandeling. God is een wonderbare Heiland. Hij geneest niet alleen, Hij maakt ook mensen nieuw. Hij heeft mij nieuw gemaakt, daarom leef en prijs ik Zijn naam. Halleluja.


Emanuel Springer, te Grove (Brits Guyana), vertelt:


Vanaf mijn 60 jaar ben ik doof geweest tot nu toe. Mijn rnoeder bracht mij naar het ziekenhuis om daar foto's tte maken van mijn oor, maar men kon de oorzaak niet vinden. Nu ben ik 18 jaar en trachtte zelf op allerlei wijze van deze doofheid af te komen. Totdat men mij bracht in uw samenkomsten, ik verstond u niet maar u predikte met zoveel vuur en kracht, dat ik dacht dat wanneer u tot God zou bidden, mijn doofheid wel verdwijnen zou. Ik zag dat mensen naar voren kwamen en baden voor de vergeving van hun zonden en ik ging mee, in mijn hart bad ik ook om verlossing en een nieuw hart. Toen ben ik naar u toegegaan en heb u gevraagd mij de handen op te leggen voor genezing van mijn ziekte. Ik heb ervaren Gods kracht voor genezing, want ik ben helemaal gezond, ook de zachtste fluistering kan ik weer horen. Wat is God toch wonderlijk! Zijn moeder (zie foto), die ook in dezelfde rij zieken stond,

doofheid genezengetuigde mede dat haar zoon wonderlijk genezen is geworden. Zelf had ze 2 jaar lang stijfheid in de nek en moest van de dokter ’s nachts languit en doodstil blijven liggen, de kleinste beweging veroorzaakte pijn en toen ze zag dat haar zoon genezen werd van doofheid, wist ze, dat ook zij in één moment beter zou zijn. Terwijl ze de hele avondsamenkomst tot vlak voor het gebed vreselijke pijnen had gehad, verlieten deze pijnen haar door de Naam van Jezus! God is machtig! Hij kan wat voor ons doen! Hij is onze Schepper en ieder deel van ons lichaam behoort immers Hem! Hij is daarom ook onze Heelmeester! Halleluja!

 
1962 H. Haddeman te Vlaardingen schrijft:

Prijst de Naam van Jezus, door Wiens Bloed ik vernieuwd ben en door Wiens striemen ik genezen ben geworden. Halleluja! Dit is mijn getuigenis waarin mijn Heiland Jezus Christus alleen alle eer en glorie toekomt. In mei 1961, tijdens een Bijbelstudietijd van br. Sprik in Vlaardingen, kwam Jezus tot mij. Ik was zwaar geketend door banden van spiritualisme en magnetisme. Ik geloofde dat Jezus kon genezen, doch ik was geen kind van God geworden, niet door Zijn Bloed gereinigd, niet vervuld met Zijn Heilige Geest, maar door grote onwetendheid een prooi van dwaalgeesten, die mij een praktijk bezorgde als magnetiseur. Maar halleluja, Jezus vond mij, arme slaaf en redde mij. Op wonderbare wijze heeft Hij mijn leven en lichaam vernieuwd. Rein gewassen door Zijn Bloed, gedoopt en vervuld met Zijn Heilige Geest, heeft Hij rnij in deze verloren wereld een taak gegeven om zielen voor Zijn Koninkrijk te winnen. Doch ik was mij nog niet bewust hoe ik Zijn Geestesgaven moest gebruiken en wat ik in Hern bezat. Toen bracht de Heer mij in Zijn liefde 10 heerlijke dagen onder Zijn Woord bij zr. Hoekendijk op ,,de Dikkenberg". Daar ontving ik Zijn ogenzalf en Zijn Woord werd mij tot de ene openbaring na de andere openbaring. Dank U, Heer, voor Uw heerlijk Woord,het Brood des Levens, waarin ik kan lezen wat Gij mij in Jezus Christus hebt gegeven. ik raad alle kinderen Gods aan deze Bijbelcursus te volgen, want de Heer wil Zijn kinderen gereed maken voordat de Heiland Zelf komen zal en daarna het oordeel. Door gebrek aan kennis van Zijn Woord, gaat Zijn volk ten gronde! De Heer genas mij van epilepsie en zenuwoverspanning, waarvoor mijn bedrijfsarts mij naar een rusthuis wilde sturen destijds. Kort voor mijn bekering kreeg ik injecties van een zenuwarts, doch toen ik bekeerd werd en bevrijd, verdwenen al mijn ziekten in één ogenblik. Jezus Christus is mijn Verlosser en Heelmeester (Jes. 53:4), Halleluja! Die volkomen genezing gebeurde in 1961 en nadien was ik perfect gezond, rustig, krachtig, blij, ontspannen en geen aanvallen meer gehad. God is een waarmaker van Zijn Woord, Halleluja!W. M. Lachman, te Paramaribo (Suriname), schrijft:

Lachman Prijs de wonderbare Naam van onze Heer Jezus! Hij redt en geneest en doopt met Zijn Geest. Halleluja! Van kindsaf ben ik een christen. Mijn vader was een evangelist (Th. G. Lachman) van een geordende kerkorganisatie, thans is hij reeds lang gepensionneerd. Al mijn familieleden zijn christenen, doch wij hadden nooit gehoord van de doop met de heilige Geest. Ik dank God dat Hij de evangelisten Hoekendijk naar Suriname zond en ons het volle evangelie bracht. Christen zijnde was ik toch ver van de waarheid. lk leefde zondig, deed alles mct de wereld mee, rookte, dronk, ging haast elke avond naar de bioscoop, ik was een levensgenieter. Zó leven wij en het is een slecht getuigenis voor Jezus, dit bedroeft Hem! Reeds bij de eerste bijeenkomst die ik samen met mijn vrouw bezocht, u sprak in ,,Thalia", gaven wij ons leven aan Jezus! Doch de duivel liet zijn prooi niet gemakkelijk los. Maar de Heer deed een wonder aan mij, Hij verlaat de Zijnen nooit, Hij verhoorde de gebeden van mijn vrouw! Ik zocht de evangelisten thuis op en daar werden mij de handen opgelegd en werd ik vervuld met de heilige Geest. Door profetieën werd mij gewezen dat ik enkele mensen en lidmaatschappen moest loslaten. Ik heb gebroken met alles wat tegen de wil des Heren is, ik heb mij Hem gans toegewijd. Mijn tweede dochter (Hortence) werd ook vervuld met de heilige Geest onder handoplegging van de evangelisten Hoekendijk. Kort daarna ging de duivel erg te keer in Suriname, zodat de familie Hoekendijk het land moest verlaten. Maar de Heer werkte verder in ons gezin en nu zijn mijn zes zonen, waarvan de oudste 18 jaar en de jongste 5 jaar oud is, allen vervuld met de heilige Geest, het is wonderbaar! Prijs de Heer! De Heer deed nog vele wonderen van genezing in ons gezin. Mijn vrouw, die een operatie moest ondergaan van een keelziekte, werd onder handoplegging van Vader Karel in de Naam van Jezus volkomen genezen. Ik zelf leed jarenlang aan rheumatische pijnen, vooral aan mijn knieën en 16 jaar lang aan niergruizing. Ik werd tijdens een algemeen gebed voor zieken op mijn zitplaats volkomen genezen, het gebeurde in ,,Thaila". Wij danken de Heer voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft! Hij is vvonderbaar! Glorie voor Jezus! Wij zijn meer dan overwinnaars in Hem! Amen.

Zr. E.Mensinge, te Schiedam schrijft:

zr mensingeWat ben ik toch lang blind geweest voor de volheid van Gods Woord. Vanaf 1920 ben ik bekeerd, maar wat de Bijbel nu voor mij is, was hel nooit tevoren, de Bijbel is geheel nieuw voor mij geworden, het is mij een grote rijkdom nu. Naar mijn beste weten leefde en werkte ik voor de Heer, maar betreurt nu, niet eerder met deze boodschap in aanraking te zijn gekomen. In 1947 kwam ik ziek uit Indië terug werd afgekeurd voor ’t werk, ik was geheel ziek, had geen maagzuur, last van gal, rheumatiek enz. Ik sukkelde zo jaren voort, totdat de Heer door Zijn Woord uit Marc. 9:14:26 tot mij sprak en ik tot de ontdekking kwam dat Jezus nu dezelfde krachten kon openbaren als in Bijbelse tijden. Dit was het begin van mijn zoeken. Prijs de Heer! Toen ik in Renkum kwam om daar een familielid bij te staan, heb ik de wondere genezende kracht van Jezus ervaren, dat was in l961. Ik was ziek, kon niets gebruiken, maar toen ik na 3 maanden weer naar huis ging, was ik geheel genezen, ook mijn voeten waaraan ik van mijn jeugd af aan erge pijn had. lk kan het niet verklaren, maar het simpele geloof in de Bijbelse genezingsboodschap bracht dit herstel teweeg. ln l962 moest mijn linkeroog worden geopereerd, de vraag kwam bij mij op: kan de Heer dit ook doen? Veel las ik over de genezing en vond het wonderbaar. Ik vroeg de Heer een teken! De Heer gaf mij die! Voordat ik bericht voor opname kreeg, kwam ik in Rotterdam in een samenkomst van br. Ben Hoekendijk en hoe velen werden genezen. Het was allemaal wat vreemd en ongewoon voor mij, maar ik verlangde meer van dergelijke samenkomsten te bezoeken en het Volle Evangelie te leren kennen. In een blad dat mij in handen kvvarn ,,Stromen van Kracht", las ik van een Bijbelcursus op Dikkenberg ik nam hieraan deel en hoewel eerst wat onwennig, werden mijn ogen daar geopend voor de wonderdaden Gods en heb ik mogen leren alle oude denkbeelden los te laten en Jezus heeft ze weggedaan. Halleluja! Jezus maakte mij zo rijk! Jezus overwon in mij satans macht. Het wonder mocht ik beleven, op een middag, ineens, kwam ik tot de ontdekking dat mijn blinde oog licht opving, ik zag degene tot wie ik sprak. Prijs de Heer voor Zijn almacht en kracht. De genezing heeft zich gemeld en satan moest vluchten. Temidden van de jubel en de overwinningskracht tijdens deze Bijbelcursus, raakte de vinger Gods mij aan! lk dank Jezus, want in Zijn striemen ben ik genezen. Het jubelt in mijn hart om de grote daden en zegeningen Gods, aan mij beloond, Halleluja!

 
 

O. Shantiprekash te Alkmaar - Commewijne (Suriname) schrijft:

ShantiprekashJezus overwon satans macht! Halleluja! Ja vrienden, ik wil getuigen dat Jezus de macht van satan in mijn gezin heeft overwonnen. lk was een christin, maar hoe? Ik dacht door goede werken Gods Koninkrijk te beerven. Ik hielp om mij heen waar ik kon. Ik deed niemand kwaad, geen mens, geen dier. Ik probeerde in Gods ogen een goed mens te zijn. Toen ik hoorde dat er een evangelist in Suriname gekomen was, die voor zieken bad en de mensen genas, ging ik uit nieuwsgierigheid naar hem toe en vanaf die dag kan ik mij niet meer losrukken van deze boodschap, wat een heerlijkheid. Zo had ik nog nooit eerder het evangelie gehoord en gezien in al zijn kracht. lk ging naar huis en vertelde het aan mijn kinderen, ik zong de liederen die ik gehoord had en vertelde er veel van wat ik gezien had. Maar dc kinderen hadden geen belangstelling, Ik maakte toen contact met de zoon van de evangelist en vroeg om genezing van mijn echtgenoot en broer, in Christus' Naam. En zo kwam ook het gesprek hierop dat zij een keer bij ons in het dorp zouden komen. En op 31 november en 1 december waren ze hier, dat werd een groot leest met de Heer! , Mijn vader lag op sterven. Alle doktoren hadden hem opgegeven en zelfs was alles in gereedheid gebracht voor zijn laatste eerbewijs, lk vroeg vader Karel hem te bezoeken. Hij bad met mijn vader en wat er gebeurde was ongelooflijk, maar waar, hij werd weer gezond. Hij wandelt weer rond om overal van de liefde van Jezus te getuigen, hij is volkomen gezond! Jezus is werkelijk Overwinnaar! Op de eerste avond werden in Alk- maar, in onze kerk, in de samenkomst van de familie Hoekendijk, velen bekeerd en genezen, waaronder mijn echtgenoot. De tweede avond was het weer zo druk, uit alle hoeken en gaten van het district Commewijne stroomden de mensen toe. Wederom mochten velen door de kracht van Jezus Naam, door de bediening van deze evangelisten genezing ontvangen. Het was heerlijk om te zien hoe God handelde. En de nacht daarop gebeurde er iets vreselijks bij ons thuis. Wij waren zo blij en gezegend, behalve mijn echtgenoot en oudste dochter, ze kwamen thuis en begonnen het werk van de Heer aan te vallen en te kritiseren. Mijn dochter wilde het logisch verklaren, aan wonderen geloofde ze niet. Omstreeks vroeg in de morgen, mijn man was reeds wakker, hoorde ik iemand vallen in de woonkamer, ik snelde toe en zag mijn man bewusteloos liggen, languit over de vloer. Terstond werd zijn hoofd nat gemaakt en probeerden we hem op allerlei manieren bij te brengen, maar het lukte niet. De kinderen op de been om te zien wat er gebeurd vaas, plotseling viel ook mijn oudste dochter bewusteloos neer. Ze smakte uit haar bed op haar gezicht op de grond en was geheel bewusteloos. lk begreep dat hier dingen gebeurden die met machten der duisternis te maken hadden, ik begreep niet hoe en waarom, want wij zijn niet geleerd deze geesten te onderkennen en te bestrijden, maar ik begreep dat hier een slag werd geleverd door de duistere machten des duivels. Ik liet een van mijn kinderen gauw vader Karel halen, die gelukkig direct kwam. Hij gebood in het huis met grote stem de duivels om uit te gaan in Jezus' Naam. Hij bestrafte ze en wierp ze uit, hij dekte ons huis vervolgens met het Bloed van Jezus. Ik had dit nog nooit in mijn leven gehoord, dit schelden van de satanische machten in Jezus’ Naam, maar die nacht hoorde ik het. En wat gebeurde? Direct nadat, vader dat gedaan had, legde hij zijn handen op de hoofden van de beide patiënten (zal ik maar zeggen) en ze waren vrij en gezond, ze stonden gewoon op en waren. goed. De volgende dag, toen vader Karel weer bij ons was, vertelden wij hem hoe wij verkeerd deden, wij vertelden onze vroegere relaties met de loekoernan, zo deden wij allen hier, en beleden dit als zonde voor de Heer. We werden toen ook vervuld met de heilige Geest. Halleluja! Het roken is opgegeven nu en allerlei verkeerde dingen, die God bedroefden, dat willen we niet meer doen, we gaan nu met ons allen achter Jezus aan. Ik ben zo blij dat Jezus nu Heer is in ons huis, de duivel had nog een keer geprobeerd in ons huis, juist bij deze twee die hij los moest laten, maar hij is overwonnen nu. Christus is de ware weg en we willen geen andere meer. Hij kan redding geven. Bij Hem moeten we wezen en nergens anders. Halleluja! Prijst Christus' Naam!