het gezag van het bloed

Het Gezag van het Bloed - The Authority of the Blood
Uit Maandblad 81 (1960)- Karel Hoekendijk

,,Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus’ (Hebr. 10:9)

In 1 Joh. 5 :8 wordt ons medegedeeld dat het Bloed een getuige is.
Van een getuige wordt verwacht dat hij spreekt en Hebr. 12 :24 zegt dat het Bloed van betere dingen spreekt dan het bloed van Abel.
Een getuige wordt gesteld ter plaatse van het onderzoek.Coloss. 1 : 11, 12 zegt: ,,Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap den Vader, Die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht’
Indien satan dit betwist en er op uit is ons buiten enig deel van deze grote erfenis te sluiten, dan moeten wij vragen of de getuige, het Bloed van Jezus, voor ons spreekt en het Bloed zal verklaren dat Jezus het voor ons aan het kruis kocht en dat 't alles van ons is. Het volgende vers, Coloss. 1 : 13, verklaart, dat God ons heeft verlost uit de macht der duisternis. Indien de satan tracht zijn macht te gebruiken over onze geest, ziel of lichaam, moeten wij om de getuige roepen en het Bloed zal weer voor ons tot God spreken en verklaren dat Jezus aan het kruis ons volkomen vrij maakte van al de macht van de vijand. De satan heeft thans geen macht meer in zonde, ziekte, pijn of smart in ons leven, noch heeft hij macht iets van de vloek op ons te houden die eenmaal op ons rustte, Al zijn macht over ons werd door Jezus aan het kruis gebroken en wij zijn vrij en kunnen ,,vaststaan in de vrijheid, waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt."

Christus heeft ons vrijgemaakt van de vloek

Coloss. 1 : 13, 14 zegt: ,,Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van den Zoon zijner liefde, in Wien wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden." In het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, dat is het Koninkrijk van Jezus, is er slechts Een die regeert en dat is Hij. Indien satan ons tracht over te halen om ongehoorzaam te zijn aan het Woord van de Heer en onder satans macht te komen, moeten wij roepen om het Bloed en het zal tot God spreken dat wij verlost zijn, teruggekocht van de vloek, door Zijn eigen Zoon, onze Verlosser. Het 14e vers zegt, dat wij verlost zijn op het ogenblik dat wij een nieuwe schepping werden in Hem, Die ons leven in bezit nam. Indien satan tracht ons er van af te houden de vloek kwijt te raken die op ons rustte, dan moeten wij roepen om de getuige, het Bloed van Jezus en dat zal verklaren dat Christus ons vrijmaakte van alle vloek, toen Hij voor ons ten vloek gemaakt werd aan het kruis en omdat Hij de vloek ten volle droeg, zijn wij vrijgemaakt.

Het Bloed verklaart dat, omdat Jezus mijn plaatsvervanger was en in mijn plaats aanvaard werd, satan niets meer van mij te vorderen heeft. Hij, die een bedrieger en vader der leugen is, beweert dat hij een vordering, een macht over mij heeft, maar het Bloed getuigt, dat ik vrijgemaakt ben en dat satan niet één deel van de vloek op mij kan doen gelden, tenzij ik er in toestem. God verbiedt mij dit te doen, wanneer Hij zegt: ,,Biedt weerstand aan den duivel en hij zal van u vlieden" (Jac. 4 :7), en ,,Geeft den duivel geen voet" (Ef. 4 : 27). Het Bloed van het nieuwe Verbond is het onderpand dat wij alles mogen bezitten wat daarin beloofd is. Als satan ons tracht buiten te sluiten van de belofte van God moeten wij roepen om de getuige en het Bloed zal getuigen dat Jezus de be- loofde erfenis kocht, terwijl Zijn kostbaar Bloed de betaalde prijs was. Slechts Hij, Die ons kocht, heeft recht alles te schenken en 2 Petr. 1:3 zegt, dat: Zijn goddelijke kracht immers ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd heeft. Dit sluit alles in wat wij ooit nodig kunnen hebben voor geest, ziel en lichaam en het Bloed zal aan God betuigen dat deze gegeven zijn.

Deze verzekering wordt gevonden in het nieuwe Verbond, dat het Bloed alles voor ons gekocht heeft. Als satan ons vertelt dat wij onwaardig zijn om deze dingen van God te ontvangen, moeten wij om het Bloed roepen ten getuige, dat Jezus onze zonden wegnam en deze in Zijn lichaam op het hout droeg; dat Hij de zonde wegnam door Zijn Zelfofferande; dat Hij onze oude mens kruisigde, onze gevallen, bedorven, zondige natuur, die wij van Adam erfden; dat Hij ons onze zonden vergaf, ze uitwistte en zei dat Hij Zich die nooit meer zou herinneren, want Christus heeft ons tot rechtvaardigheid voor God gemaakt en dat is een volkomen en altijddurende rechtvaardigheid.

Een nieuwe schepping

Wanneer wij wedergeboren zijn, worden wij een nieuwe schepping in Christus. Het Bloed is getuige dat wij in Christus zijn, dat wij volkomen in Hem zijn en dat geen veroordeling meer is voor hen, die in Christus zijn, die niet naar het vlees, maar naar de Geest geboren zijn. Bidden wij om iets en schijnen wij geen verhoring bij God te vinden Wederom is het Bloed de getuige. Het is het Bloed van het altijddurende Verbond sinds God Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar Hem voor ons allen overgaf, hoe zal Hij ons met Hem niet alle dingen schenken? Het vergoten bloed van Gods eigen Zoon is bewijs, dat Hij alle andere dingen doen zal voor diegenen, die Hij met Zijn eigen dierbaar Bloed heeft vrijgemaakt. Het is het onderpand van onze Bevrijder.
,,Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van Hem, Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht" (II Petr. I :3).

De autoriteit van het Bloed

Het is zo heerlijk op Zijn Woord te slaan en niet een ongeschokt vertrouwen, niet onwrikbaar geloof vast te houden aan het getuigende Bloed daar waar wij de Heer vragen te werken. Het kostbare, vergoten bloed van de Zoon Gods zal spreken, zal roepen voor ons tot God. God werkte in kracht toen het bloed van Abel van de aarde tot Hem riep, met hoeveel meer kracht zal God werken, als het Bloed van Zijn eigen zoon, van het kruis, voor ons van betere dingen spreekt? Hoe de macht aan de verzoeking gebroken werd, hoe de zonde met al zijn boeien vernietigd is, hoe de boze begeerten en hartstochten overwonnen zijn; hoe de tegenwoordigheid van God en de geestelijke waarheden alleen reëel worden in de Naam van Jezus, door de kracht van Zijn vergoten Bloed, op grond van de autoriteit van Zijn Woord. Het kostbaar Bloed van Jezus is Gods medicijn tegen de zonde, ziekte en leed, aangedaan door satan. Gods medicijn kan niet falen! Het doet wat God zegt dat het doen moet: het ovewvint satan. Satan overwinnen betekent diens macht weg te nemen, zodat hij ons niet kan kwetsen of nadeel berokkenen. ,,Zie, ik heb u macht gegeven .... tegen de gehele legermacht van den vijand; en niets zal u (op wat voor manier ook) enig kwaad doen" (Luk. 10 :19), is de belofte van onzen Heer Jezus Christus.

Het Bloed is voor ons vergoten

De God nu des vredes, Die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen door het Bloed van een eeuwig verbond, heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle werk, om Zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in Zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Het Bloed, dat uit Christus’ wonden vloeide, is een teken tussen God en Zijn geliefde Zoon, van een Verbond, dat nooit een einde kan nemen. De Zoon van God heeft zelf voldaan aan iedere voorwaarde van dit altijddurend verbond, zodat daaraan niets mankeert. Toen God Christus deed opstaan uit de doden en Hem ten troon verhief, ver boven alle machten en overheden, verklaarde deze daad, dat dit Verbond door de Verlosser vervuld was en door God, de Vader, was aanvaard. God is de onveranderlijke en wat Hij doet, zal voor eeuwig zijn. Abels bloed roept om wraak. Het Bloed van onze Verlosser roept om onze volledige verlossing. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, op- dat Hij de werken des duivels verbreken zou. Wanneer iets verbroken is, dan kan niemand er een spoor meer van terugvinden.

Binnengaan in het volbrachte werk van Christus

Satan heeft een boos werk gedaan in ieder deel van ons wezen. Wilt gij gezond worden? Aan de condities hiervoor is voldaan en werden alle nagekomen toen Christus van het kruis riep: ,,Het is volbracht." Nu is het dus een zaak van onze wil geworden. Wilt gij? ,,Wat wilt gij dat Ik u doen zal?" is nog steeds ’s Mees- ters vraag aan ons. Jezus zei: Mijn Bloed is voor u vergoten! Dit geeft ons het recht aan God te vragen het Bloed daar te willen aanbrengen, waar satan ons schade zou kunnen toebrengen. Als het verlangen van uw hart is voor God te leven en Hem in alles te gehoorzamen, zal Hij het Bloed daar aanbrengen, waar wij het Hem vragen en het Bloed zal van die plaats tot God roepen om verlossing en volle bevrijding van het kwaad. God zal nooit nalaten te luisteren naar het roepen van het Bloed van Zijn Zoon en zal ons te hulp snellen. ,,Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdelen wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam" (I Petr. 1 :18, 19). Vrijgekocht door het Bloed. Hoe ver en hoe wijd strekt zich dat uit?

Is daar zonde, vrees, twijfel, besluiteloosheid, ongeloof, schroomvalligheid, overgevoeligheid, lafhartigheid. onbestendigheid, onreinheid, belangstelling in wereldse en vergankelijke dingen? Is er verdriet, ziekte, zwakheid, verlies van geheugen of van gezicht of van gehoor of van verstandelijke vermogens, of enige andere ziekte? Vrijgekoeht betekent: teruggekocht worden tegen een prijs. En dit is het wat onze Verlosser deed: Hij kocht ons tegen de prijs van Zijn leven, Zijn Bloed. Zelfs de leeftijd wordt in Gods beloften ter hand genomen, onze jeugd zal vernieuwd worden als die der arenden. Hij heeft beloofd er voor te zorgen, dat oude dingen voorbij gaan en alle dingen nieuw worden. Laat ons tegen God zeggen: Ik wil genezen worden, ik wil algehele vernieuvving, ik wil de algehele vernietiging in mijn leven zien van de werken van satan, in mijn geest, ziel en lichaam.

Het Bloed van Jezus beschermt ons ook. Geen kwaad kon een joods huis in Egypte binnenkomen, wanneer het bloed van het paaslam boven de deur aangebracht was. Het bloed was voldoende voor de gehele familie en dat doet het Bloed van Christus vandaag nog. Geen kwaad kan ons of de onzen geschieden, indien wij gedekt zijn door het Bloed van het Lam Gods. Dit bloed roept tot God om onze bescherming. En God hoort naar dit Bloed van Zijn Zoon. Verlangt u in staat te zijn de goede werken te doen die God ons bevolen heeft te verrichten op een wijze, die Hem welbehaaglijk is? Plaats alle krachten en mogelijkheden onder het beschermende Bloed en het zal tot God spreken om u, mede door middel van de inwoning door de Heilge Geest, geschikt te maken en toe te rusten voor alles wat Hij u wii laten doen, van u makende een arbeider die niet beschaamd maakt. ,,En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed, die voor u uitgegoten wordt (Luk. 22 :19, 20).