(1962)
Uit de maandbladen nr. 105, 114

frans hoekendijk    yvonne hoekendijk- groot   

Kees en Fieke Goedhart

Bediening Kees: Apostel, leraar.
Bediening Fieke: Leraar

Zendings gebieden;
Nederland, Noord Duitsland, St. Lucia. Caribisch gebied.

Kees is sinds 1970 de oprichter maar ook in sterke mate de drager van Zending & Gemeente in veel opzichten.
Tijdens het 40 jarig jubileum van Zending en Gemeente trad Kees Goedhart terug uit het bestuur en is benoemd tot erevoorzitter van Zending en Gemeente.
Kees zal voorlopig nog doorgaan met het redactiewerk voor het blad Zending en Gemeente.
Zending en Gemeente

Koninklijke onderscheiding
Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle heeft donderdag 29 april 2010 ter gelegenheid van Koninginnedag aan o.a. Kees en Fieke Goedhart een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. 

Hun roeping en uitzending (11 maart 1962)

O, het vervult ons met grote vreugde en dankbaarheid aan de Heer dat Hij weer een echtpaar gaat inzetten in het oogstveld. Het zijn Kees en Fieke Goedhart uit Diemen. Wij kunnen de snelheid van Gods handelen nauwelijks bijhouden, maar wij verheugen er ons bizonder over. Halleluja! Naar ons gevoel kunnen er niet genoeg werkers uitgaan, het oogstveld in. Kees Goedhart is een reeds bekende prediker in ons land, hij brengt het woord met zegen en is in enkele maanden tot een geliefde en veelgevraagde prediker uitgegroeid. Prijst de Heer daarvoor! De Heilige Geest heeft hem wonderbaar voor zijn nieuwe roeping gereedgemaakt. Denk niet dat deze mensen onnadenkend handelen, vanuit hun enthousiasme, integendeel, zij hebben hier lang mee gewacht en hebben er met de Heer veel over gesproken, zij hebben openbaringen van de Heer ontvangen en verschillende bevestigingen. Zij zijn zich bewust dat zij volkomen zeker zullen moeten zijn in het nemen van dit besluit. Maar toen hen dit duidelijk werd, wij hebben er hen allerminst toe beïnvloed, konden zij meedelen dat zij hun goede werkkring zullen opzeggen en uitgaan voor de Heer. Acht jaren geleden begonnen wij een werk in Noord-Duitsland, wij predikten daar in het stadje Zeven en het dorp Rhade. De zaden die daar werden uitgeworpen dragen vrucht. Vorig jaar kwamen gelovigen uit Rhade naar Holland en bezochten ons, zij vroegen om een hollandse prediker die in dit licht staat. Zij hadden ons blad reeds jaren gelezen en ook ,,Die ganze Fülle", de duitse uitgave daarvan, zij lazen onze boeken en bezochten verschillende van onze grote landelijke conferenties, op de Dikkenberg, de Harskamp, Amsterdam, Utrecht, Groningen en Emmen en waren overtuigd dat DIT de boodschap was die zij daar willen horen. Zij vroegen om een eigen prediker van ,,Stromen van Kracht" en wensten zich als een onderdeel van deze beweging te beschouwen. De spil van deze gemeenschap is br. en zr. Schäfer. Zij hebben ons medegedeeld hun grote huis aan de Heer al? te staan voor een ,,Missionshaus", een centrum voor het nieuwe werk in deze streek tussen Bremen en Hamburg. Dat is wonderbaar. Wij hebben over deze zaak gebeden en de Heer gaf het ons in het hart om br. Kees Goedhart, tesamen met br. Dieter Bruhn naar Rhade te sturen. Deze beide broeders hebben een aantal samenkomsten geleid in Rhade en Zeven en bijbelstudie gegeven. Dit is de groep in Rhade zo goed bevallen dat zij ons nu voorstelden een eigen prediker te verzorgen. Thans is Kees Goedhart besloten daar een arbeid te beginnen. Zij vertrekken maart. Bidt voor hen en schrijf hen.

 

Van het zendingsfront (1962)

Familie K. Goedhart - Emeis

In ,,Langs de weg" schreven wij reeds over de uitzending van Kees en Fieke Goedhart naar het land van Bremervörde, tussen Hamburg en Bremen, in Noord-Duitsland, zij vertrekken 11 maart derwaarts. Ofschoon de meesten van u deze enthousiaste werkers kennen, zijn er toch ook vele lezers die hen niet kennen en die iets meer van hen willen weten. Ik denk bijv. aan de lezers in Suriname, die zijn stem door de radio horen en gezegend werden door zijn uitzendingen in de rubriek: Kwartieren van Opwekking. Voor al deze brengen wij hier hun getuigenis. Kees Goedhart (geb. 2 april 1939) groeide op in een gereformeerd gezin, zoals merkwaardigerwijze de meeste van de full-timers die uit ,,Stromen van Kracht" komen.

Hij kwam op zijn l7e jaar voor het eerst in de Lutherkapel in Amsterdam, in een samenkomst van ,,Stromen v. Kracht", maar hij voelde zich als gereformeerde jongeman reeds bekeerd, hij kwam daarna een jaar niet meer terug. Maar deze boodschap liet hem niet met rust, het was duidelijk dat de Heer werkte aan zijn hart. Hij bezocht een jeugdsamenkomst en daar gat hij zich bewust aan de Heer. Kort daarna werd hij vervuld met de Heilige Geest en liet zich dopen in een doopdienst in Apeldoorn. Deze ervaringen veranderden zijn leven geheel en de Geest des Heren gaf hem in 't hart om het heil aan anderen te brengen. Kees kocht een oude auto en begon op straat te prediken, hij hield straatsamenkomsten op vele plaatsen in Amsterdam en stond telkens met andere gideons het evangelie te prediken. Hij trok door Noord-Holland en op vele plaatsen werd twee jaar lang ’t evangelie gepredikt op straat. De Heer zegende dit getuigenis op machtige wijze. Ik geloof dat dit de beste opleiding is voor een zendeling of evangelist, het evangeliseren op straat, op pleinen en markten, het maakt de sprekers vrij en zij leren kort en bondig te getuigen. Al vele jaren trekken de Gideons van verschillende steden van ans land er wekelijks op uit, zomers dikwijls avond aan avond, zij prediken Jezus en niets anders, de Redder tin Zaligmaker, de Genezer en Doper met de Geest en als er op de uitnodiging mensen willen kiezen en komen tot Jezus, dan knielen zij ergens in wen stille hoek neer, dikwijls zomaar in de sneeuw en bidden het zondaarsgebed. Vele mensen, vooral veel jongeren werden voor Christus gewonnen op deze manier. Als de mensen niet in de samenkomsten willen komnen, dan komen wij naar hen toe, daar waar zij wonen en leven en brengen de levende Heiland, vaak hij kroegen en bordelen. DIT is de zegen van de jeugd van ,,Stromen van Kracht", deze gideons en hun straatprediking. Kees Goedhart was altijd bij hen, de Heer bevestigde zijn getuigenis telkens weer.

Op straat leert men vrijmoedigheid en direkt zonder omwegen en zonder mooie frasen te spreken van de Verlosser en Kees leerde dit ook. Hij volgde de bijbelcursus op ,,de Dikkenberg" en het werd duidelijk dat zijn bediening is: apostel en leraar. Onlangs heeft hij een reis gemaakt met Dieter Bruhn door Duitsland en Zwitserland en predikte in vele plaatsen. Wij hoorden in Zwitserland van deze zegen. Ook bezocht hij met Dieter Bruhn Rhade en Zeven, predikte tlaar en dit is de streek waar hij nu neen gaat. De Heer zegene deze jonge knecht des Heren met een machtige zalving van Zijn Geest.

Fieke Goedhart-Emeis (geb. 23 dec. 1936) werd grootgebracht in een Hervormd gezin en gaf haar leven aan Jezus toen zij 16 jaar oud was, dat was op ,,de Hezenberg" in Hattum. Enige jaren later werden haar ouders vervuld met de Heilige Geest. Fieke vond dit alles vreemd en distancieerde zich, zij is toen ongeveer een jaar niet thuis geweest, zij werkte in de verpleging van zwakzinnigen in Noordwijk. Deze doop des Geestes was haar vreemd, maar de Heer werkte aan haar hart en sprak met haar. Toen zij na lange tijd onverwacht eens thuis kwam, vond zij dat haar ouders blij waren, zij hadden iets machtigs gevonden. Deze ouders namen Fieke toen meteen mee naar een samenkomst van ,,Stromen van Kracht" in Utrecht. Fieke hield zich na afloop groot en zei niet veel, maar zij vond het een heerlijke dienst. Op haar verjaardag, enige dagen later, werd ook zij vervuld met de Heilige Geest. Halleluja! Enige tijd later veranderde zij van betrekking en ging werken als groepsleidster in het Burgerweeshuis in Amsterdam en werd toen opgenomen in de groep van de gideons. Zij trok met hen op, deed veel aan straatprediking en gaf een jaar lang bijbelstudie aan de jeugd van Amsterdam; Het werd duidelijk dat haar bediening lerares was, zij werd door de Heer aangewezen om onderricht te geven uit het Woord. Ook profetes mocht zij zijn. Fieke trouwde met Kees en samen trekken zij ’s avonds naar alle plaatsen waar zij worden geroepen om te prediken, zij zijn blij in de Heer en hebben zegen. Het echtpaar heeft een dochtertje van nog geen jaar, ze heet Karin. Voorlopig blijft Karin in Holland, maar zal spoedig, als het werk wat geconsolideerd is in Rhade, zich ook voegen bij haar ouders. Bidt voor deze jonge mensen die uit liefde voor de Heer uitgaan en zielen te winnen voor Hem.

 


GODS KRACHT OPENBAARDE ZICH IN WENEN! - Uit maandblad 114 - 1962

Ditmaal gingen wij met slechts drie personen op weg naar deze miljoenenstad, te weten br. en zr. Sprik en ikzelf. Elk land biedt via de duistere machten weer op een andere manier tegenstand. Voordat wij in Wenen aankwamen werd er al druk tegen ons gewaarschuwd in verschillende tijdschriften en ook door diverse kerken en groepen.

Men vertelde de mensen dat wij spiritisten waren (dit natuurlijk om het gebruik van de geestesgaven) en dat zij derhalve zeer voor ons moesten oppassen. Het resultaat van al deze waarschuwingen bleef dan ook niet uit. De eerste avond dat wij samen kwamen waren er opmerkelijk veel spiritisten in de samenkomst en dat is eigenlijk de gehele week zo gebleven. Waarsehijnlijk dachten deze door duistere machten bezeten mensen door al de waarschuwingen een of andere spiritistische seance bij ons mee te kunnen maken. Maar toen wij predikten over het Bloed van Jezus begonnen velen onrustig te worden en werden de machten openbaar. ln enkele samenkomsten was openlijk tegenstand, maar door alles heen hadden wij de overwinning in de Naam van Jezus. Glorie voor Zijn Naam! Reeds de eerste avond mochten wij enkele mensen tot Jezus leiden en gedurende deze campagne gaven 17 mensen hun leven aan Jezus. Opvallend was het dat in deze samenkomsten veelal het verachte, het diepst gezonkene tot Jezus kwam, zoals bij Jezus de hoeren en tollenaars tot bekering kwamen.

Een jongeman, die net 3 dagen uit de gevangenis was, hij had 9 maanden gezeten voor een roofoverval, kwam op een der avonden naar voren en vertelde dat hij in deze samenkomst een ,,sfeer" had gevoeld waar hij niet tegenop kon. Hij gaf zijn leven aan Jezus. De volgende dag werd hij vervuld met de Heilige Geest. Niemand wilde deze verachte man in dienst nemen, maar de Heer verhoorde ons gebed en een dag later kon hij aan het werk gaan. Prijst Jezus! Opmerkelijk is het ook dat zovele mensen in Wenen geloven in de reincarnatie. ,,Waarom zou je je bekeren, we leven nog wel eens een keer", was een uitspraak die vooral op de bijbelstudies enige malen werd gehoord. Ook over de wonderen, die wij mochten doen in de Naam van Jezus, verwonderde men zich niet erg, hoewel de Heer enige heerlijke wonderen deed.

De meeste mensen in Wenen doen wel aan magnetisme en leggen ,,in de naam van God" de handen op of strijken een beetje over de zieke plek. Ja, de duivel gaat wel met z’n tijd mee. Wat dat betreft zijn de christenen nog maar al te vaak achtergebleven. Waar men zich echter wel over verwonderde was de kracht van de Heilige Geest. Het gezag waarmee wij kwamen wilden sommigen zelfs kopen. Het spreken in nieuwe tongen en het profeteren, dat waren heerlijke dingen en verschillende mensen strekten zich daarnaar uit en ontvingen. Jezus hoort naar Zijn volk. Het was heerlijk te zien hoe ook hier in Wenen de boodschap van de vervulling met Gods Geest, DE BOODSCHAP is in deze laatste tijd. Gods Kracht ver- zekert een eeuwige overwinning!