home print  
              Niet meer zondigen

(In Christus geen zondaar meer)

"Een ieder, die in Hem blijft, ZONDIGT NIET: een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend"  (1 Johannes 3:6)

Een van de geraffineerdste leugens van de duivel, waarmee hij alle christenen heeft weten te vergiftigen, is dit: ,,Dat wij toch maar arme zondaars blijven!’ Men hoort dit overal op het kerkelijke erf. De duivel heeft deze leugen zo frequent en vroom in ons denken gegrift, dat de meeste christenen niet beter meer weten en verontwaardigd doen opspringen als het tegendeel wordt beweerd. Trouw blijft zondags in vele kerken de wet van Mozes voorgelezen worden, terwijl Jezus gekomen is om de wet (déze ook) te vervullen. ,,Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning” (Hebr. 8: 13).

Is het niet opmerkelijk, dat zondaars doorgaans heel goed van zichzelf weten, dat ze zondaars zijn; maar christenen zelden durven te belijden, dat ze gered zijn? Tegenover miljoenen die dagelijks zeggen: "Ik ben máár een mens. We maken allemaal wel eens fouten. Wie is er zonde zonde", enz, enz. ,,Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer" (1 Cor. 15 :34) zegt de Bijbel

,Ja" zegt u, ,,maar er staat ook ,,Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet" (1 Joh. 1:8).. Dit komt uit de grondgedachte van het Joodse volk, en hadden de mening dat zij geen zondaars waren. Zij waren toch immers het verbondsvolk!. Dit kunnen we opmaken uit dit gedeelte Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen, wat Paulus schrijft:

" Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen,
wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet.
" Galaten 2:15-21

Trouw blijft men getuigen en prediken over onze zondige staat, terwijl het Lam Gods kwam om de zonde WEG te nemen, door ze te dragen, in Zijn lichaam weg te dragen aan het kruis, door ze te vergeven. ,,God heeft Jezus VOOR ONS tot ZONDE GEMAAKT, opdat. .. wij voort zullen gaan om zondaar te blijven? O neen, opdat wij zouden worden GERECHTIGHEID GODS in Hem" (2 Cor. 5 : 21). Jezus heeft door Zijn zoendood aan het kruis voor de wereld het zondeprobleem opgelost. Hij betaalde met Zijn Bloed de losprijs. Halleluja! ,,Een zondaar, een verloste, 0 Heer, en nu GEEN ZONDAAR MEER!" ,,O, halleluja, ik ben NU VRIJ, want Jezus gaf Zijn Bloed voor mij." Prijs de Heer! Wanneer zal Gods volk zich laten genezen van deze demonische hersenspoeling: ,,Dat wij toch maar zondaars blijven?" Het is een aperte leugen! Het is NIET WAAR! Voor de gelovige in Jezus is het niet waar! Door het te geloven, sta ik in het volbrachte verlossingswerk, stel ik mij in deze Goddelijke vergeving, neem ik er deel aan.

Door het niet te geloven, stel ik mij bewust buiten de verzoening door het Bloed van het Lam. Jezus heeft voor allen die daarin geloven, de weg geopend tot de Vader; een verse, levende weg. Jezus vergaf mijn zonden en nam ze daardoor weg voor het oog van de Vader. Zeg mij, ben ik dan nog onder de zonde, een zondaar? Als Iemand mijn schuld betaald heeft, heb ik dan nog schuld? Als Iemand de rekening die God mij presenteert, volkomen betaald heeft, moet ik dan niet juichen dat de schuld voldaan IS? Moet ik dan niet neerknielen en Degene die mijn schuld op Zich nam, van mij over nam, danken en prijzen? Door het niet te geloven wijzen wij deze betaalde prijs af en terug, het kan niets voor ons doen. Door het te ontkennen, maakt u de zoendood van Jezus op Calvarie tot een vergeefse daad, voor u.

Ongeloof wijst af, ongeloof blijft mij in de zondeschuld vasthouden, maar geloof doet mij aan de vergeving deelnemen. Door te blijven zeggen, dat u maar een arme zondaar blijft, slaat u de liefde van de Vader, door Zijn Zoon voor u te zenden als uw Plaatsvervanger in de verdachtenbank, in het Hooggerechtshof van hemel en aarde, af. Evangelie zonder bloed, verzoening, verlossing, is niets meer dan een religie. Wat is verlossing? Een illusie? Een idee waarover wij vroom praten, maar dat wij niet geheel au-serieux moeten nemen? Is de losprijs maar symbolisch betaald? Behoort de slaaf dan eigenlijk nog steeds aan de slavendrijver of is hij de poort uitgewandeld, de vrijheid tegemoet? ls de slavernij concreet afgeschaft, het feest van de emancipatie gevierd, of ligt de zweep van de drijver nog over mijn hart? Hoe is de toestand vandaag precies?

Worden wij bedrogen door onze leiders en komen wij daarom maar niet tot een concreet overwinningsleven in Christus? Houden zij ons in het diensthuis vast, ons Egypte, als Farao, of leiden zij ons het diensthuis UIT, de vrijheid tegemoet, naar het beloofde land, als Mozes? Spreken zij alleen over de melk en de honing van dat verre land, of hebben zij met de staf die wonderen doet de poorten voor ons opengeworpen, waardoor wij wezenlijk op weg zijn gegaan en het land Gods, het land van de vrijheid des Geestes, bereiken? Aan wat voor mensen laten wij de zorg voor onze ziel over, wie kiezen wij als onze herders? Wie zijn de gidsen voor onze kinderen? Zijn het wezenlijke herders, of zelf zoekenden nog, onzekeren, die aan de hand van kaarten de weg zoeken te lezen inplaats van zich te laten leiden door de vuurkolom, de Shechina van de Heilige Geest?

Wat ben ik? Een zondaar? Of mag ik door mijn geloof daarin, delen in de verzoening van het Bloed van Jezus? Mag ik dan zeggen, dat ik vanuit deze volledig aanvaarde verzoening, geen zondaar meer ben? Ziet God in Christus mij niet meer als zondaar, niet later vóór de Troon, maar ook thans reeds? Ben ik slechts theoretisch, theologisch, geen zondaar meer, of ook werkelijk, praktisch, in het dagelijkse leven? Moet ik, persé, zondigen of kan ik door geheel te voldoen aan: ,,Blijf in Mij, gelijk lk in u," komen tot vrij zijn van de zondemacht? Toen ik ,,in Adam" was, vroeger, had ik wat Adam had, zijn natuur, gebonden aan zonde en dood; mag ik nu, nu ik door genade, in geloof ,,in Christus" ben, zeker zijn dat Zijn natuur nu in mij is, vrij van de macht der zonde? ,,En gelijk wij het beeld van den stoffelijke (Adam) gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van den hemelse (Jezus) dragen" (1 Cor. 15:49).

"God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is." (Romeinen 5:8) 

God had ons, toen wij nog zondaars waren, geschat op de waarde gelijk aan Zichzelf, n.l. het Bloed van Jezus!
,,Christus is niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met Zijn eigen bloed, eens voor altijd (definitief, afdoend) binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij (voor de gelovige) een EEUWIGE VERLOSSING verwierf" (Hebr. 9: 12).

,,Want door één offerande heeft Hij VOOR ALTIJD hen VOLMAAKT (de toestand van schuld weggenomen), die geheiligd worden" (Hebr. 10: 14). Halleluja!

VOLKOMEN VERLOST

"Immers de zonde zal over u GEEN HEERSCHAPPIJ voeren, want gij zijt NIET meer onder de wet, maar onder de genade". (Rom 6:14)

VELEN MENEN, dat de verlossing door het bloed van Jezus Christus, een theoretische zaak is. Ze denken dat de praktijk van het leven pas verandert, als we sterven, en we eigenlijk pas dan volkomen verlost zijn. Deze leer is zo diep in de mensen geworteld, dat men schrikt als we opmerken, dat gelovigen zonder zonde moeten zijn. Men is gewoon te spreken over ,,het aardse tranendal”, dat we ,,zwart moeten gaan vanwege 's vijands onderdrukking" enz.

Het zijn er duizenden en nog eens duizenden die als zij naar de kerk gaan een boodschap horen, waarin wordt gezegd dat ze het bij God verbeurd hebben, dat er geen redding mogelijk is, en dat men maar moet hopen, dat God ons ondanks de vele zonden toch misschien wel wil ontzien. Te horen, dat er geen genade voor hen is, komt hen normaal voor; en als een voorganger te makkelijk over deze zaak spreekt, is hij ,,lichtzinnig". Ik weet, hoe de duivel lacht als hij hen een zwaar zondebewustzijn kan bijbrengen. Het kost hem geen moeite deze christenen op nonaktief te zetten. Telkens stuiten deze goede mensen op hun eigen nederlagen. Telkens moeten ze toegeven, dat ze het verkeerd gedaan hebben. Ze leven in een hel.

Gods Woord zelf klaagt hun gebedsleven aan, als ze lezen: "Wij weten dat God naar zondaars niet hoort". (Joh. 9:31)
Hier gaat de profetie in vervulling: "Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis". (Hosea 4:6). Kennis is verworpen door vele gelovigen en daardoor is hun kracht gebroken. Wij hebben de meeste behoefte aan KENNIS uit Gods Woord.

WAT GOD ZEGT

Ik wil u leren, dat het eerste wat een gelovige moet doen, om zijn christelijk leven een succes te laten zijn, is: Gods Woord boven alles te geloven.
,, Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. ". (Rom. 10: 17)
Let wel, u werd een christen door wedergeboorte. Niet door goede werken. ,, En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid,  ". (1 Petr. 2: 2)
Die melk is Gods Woord, dat u zal laten groeien en opwassen tot een held Gods, iemand die de zonde overwint.
Het begin van de bediening van een grote man Gods en een eenvoudige gelovige was gelijk. De een zowel als de ander hoorde de roepstem van Jezus: ,, Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; " (Matth. 11: 28). Beiden knielden neer en vroegen God te komen wonen in hun hart. Maar het verschil dat we na enige tijd tussen de een en de ander ontdekken is niet alleen dat de een een grotere roeping heeft dan de ander, maar ook dat de een zich er op toelegde een zegen te worden voor de mensen. Hij wilde er voor vechten.

Ik geloof volledig, dat uw leven een machtige openbaring van Gods kracht kan worden, als u maar bij het begin wilt beginnen en u voor 100 % wilt overgeven aan de Heer. Elisa wilde de profeet Elia niet laten gaan, voordat hij een dubbele mate van zijn geest had, en hij ontving het. Jacob zei: ,, Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. " (Gen. 32: 26) en hij werd gezegend. Paulus riep uit; ,,Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel ". (Fil. 5: 14). Daarom gaan we beginnen bij het begin en vanaf dat moment jagen en streven naar het doel. Volg mij aandachtig. U zult u verbazen welke ongedachte schatten in de Bijbel zijn verborgen.

VRIJ VAN ZONDE

Gods Woord zegt: ,,Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne."  (1 Joh. 3: 8)
Wij allen waren uit de duivel. Wij waren ,, zonder hoop en zonder God in de wereld ". (Ef. 2: 12)
Ik wil dat u goed ziet, dat er geen alverzoening is, en dat ook geen goede werken zijn die een mens kunnen redden. Wij waren zonder hoop. Dat wat onze toestand. Maar sinds Jezus kwam in ons leven kunnen we juichen: " Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. ". (Col. 1: 13).

Het was voor mij of een nieuwe wereld openging, toen ik ontdekte dat Gods woord niet beschrijft, hoe wij zouden moeten zijn, maar wie we NU zijn in GELOOF. U BENT overgebracht van het koninkrijk van de vorst der duisternis in het koninkrijk van God, U BENT nu in Gods koninkrijk. U HEEFT Gods natuur. " Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ". (2 Petr. 1: 4) U weet hoe onze natuur was. Het was de zonde­natuur van de oude mens, vol zelfzucht, onreinheid en afgoderij. Maar nu bent u een nieuwe schepping. De oude natuur is vervangen door Gods natuur. Uw oude leven is gekruisigd en nu leeft Jezus in u (Galaten 2:20)

DE OUDE MENS

Velen menen dat ze hun oude mens hun hele leven mee moeten dragen. Gods Woord verklaart: "Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;"(Rom. 6:6). Lees dit nog eenmaal, het is haast te heerlijk om er zomaar overheen te gaan.

Dan gaat Paulus verder in Rom 6:7: "Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde"   
Heeft u in deze vers voldoende antwoord gekregen? U vroeg hoe het was met uw oude mens? de Bijbel antwoordt: deze is met Christus gekruisigd.
Toen Jezus, de Messias aan het kruis hing, hing Hij als BELICHAAMING VAN UW ZONDEN, UW ZIEKTE en UW STRAF aan het KRUIS. Daarom is de volwassen doop immers zo belangrijk, dit lezen we in;

"Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;" ( Rom 6:3-6) Lees hier over de bijbelse doop

Toen Hij opstond uit de dood, was Hij heilig, zonder zonde. UW zonde bleven dus achter in het graf. Wij zijn MET HEM opgewekt in een nieuw soort leven.
"Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen (zie het is alles nieuw geworden. SV) (2 Cor5:17)

DE PRAKTIJK

Velen hebben mij gevraagd hoe dit in de praktijk gaat. De geestelijke dingen zijn vaak moeilijk te begrijpen. Ik wil u proberen duidelijk te maken, hoe zonde tot stand komt. En daaruit kunt u leren hoe u zonde de baas blijft. Ik schrijf dit om u, die een nieuw leven bent begonnen, te helpen stand te houden tegen de verleidingen des duivels. Wij stelden dus vast, dat iemand niet een kind van God kan zijn en tegelijk kan zondigen.
,,en ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.". (1 joh. 3: 9)

Zo moet het zijn, en bij duizenden IS het al zo. Het begin ligt in het wederstaan van de verleidingen. Let wel, satan zal al het mogelijke doen, om ieder mens die gekozen heeft voor Jezus terug te krijgen. De tijd vlak na iemands bekering is een belangrijke tijd, omdat dan de strijd gestreden wordt. Zelfs Jezus werd tot driemaal toe verzocht in de woestijn. Daarna week de satan van Hem tot een bestemde tijd (Golgotha). Satan zal een vroegere vriend of kennis naar u sturen die u uitlacht en probeert in te palmen. Hij zal een van zijn engelen (demonen) sturen die een verlangen naar verkeerde dingen in u verwekt. Deze verleiding of verzoeking is geen zonde. Immers Jezus werd ook verzocht in de woestijn, Maar als u de begeerte toelaat in uw hart, ,,baart” zij zonde.  
,,Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort."’. (Jac. 1: 15)

Kijk, u kunt er niets aan doen, dat vogels over uw hoofd vliegen, maar wel dat ze een nest bouwen in uw haren. U kunt er niets aan doen in een zondige wereld vol valkuilen en hinderlagen te leven; maar u kunt u wel wapenen tegen satan. Op het moment dat deze verkeerde gedachten in u opkomen moeten we ".. de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus," (2 Cor. 10:5)

Het verlangen naar zonde komt boven. Op dat moment kunt u twee dingen doen. Evenals Adam wel of niet kon bijten in de vrucht, zo kunt u satan wel of niet toelaten. U wilt een gelukkig en vrij mens worden en zegt daarom: ,,satan je bent een leugenaar om me met die verleiding lastig te vallen, ik laat je niet toe in mijn hart; ik wedersta je en drijf je uit". De Bijbel zegt: ,,Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden (vluchten)". (Jac. 4: 7)

Geloof me, als u hem enige tijd wederstaan heeft en hij telkens tot de ontdekking kwam, dat u hem de bons gaf, komt hij niet meer terug, evenals hij bij Jezus week tot een bestemde tijd.

En mocht u in het begin struikelen, lees dan 1 Johannes 1:9 ,,Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 joh. 1: 9)
In andere woorden: Het kwaad wordt u weer vergeven. Het bloed van Jezus reinigt u van de smetten die satan op u legde. Uw gemeenschap met de Vader was een moment verbroken, maar uw verwantschap niet.

Velen menen dat ze geen kind van God zijn, omdat ze ups en downs hebben in hun leven. Er zijn nog weleens dagen dat ze twijfelen, en daarom denken ze dat ze geen kind van God zijn. Maar mijn kind is mijn kind, ook al is het lastig en ook als het straf verdient. Zo zijn wij Gods kind door wedergeboorte, en dat blijven we in vreugde en verdriet. Het plan van verlossing bestaat hierin, dat Jezus Christus door Zijn komst op aarde mensen kan herscheppen, zodat ze worden als Adam voor de zondeval. Als Hij dat niet bereikt zou hebben, zou Hij zijn opdracht niet vervuld hebben. Nee: ,,Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden" (Hebt. 10: 14)