volmacht
Volmacht - Power of Authority
Uit Maandblad 79 - Karel Hoekendijk 

“Toen zeide de Here tot Mozes:
Wat roept gij zo luid tot Mij? Zeg tot de Israëlieten, dat zij
opbreken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar; dan Zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan op het droge”
(Ex. 14 :15,16).

Gods spreken tot Mozes heeft iets van een terechtwijzing, een verwijt. Waarom roept gij zo luid tot Mij? Waarom zoekt gij de oplossing bij Mij? Waarom verwacht gij dat U handelen zal? Gij, Mozes, moet handelen! Heft uw staf op, gij! Strek uw hand uit, gij! Splijt de zee, gij!  Verwacht niet van Mij dat Ik het doen zal, hef de staf op die Ik u gegeven heb, Mozes! Werk een wonder daarmee en splijt de zee!

God zegt tot ons: Leer uit de Bijbel wie gij zijt in Mij! Wat gij vermoogt in Mij, wat gij bezit in Mij! Waarom verwacht gij alles van Mij en handelt niet zelf? Doe in Mijn Naam het onmogelijke! Ik heb u de wonderstaf gegeven! Ik gaf u Mijn mogelijkheden, Mijn volmachten! Neem uw gezagspositie in in Mijn Naam, betreedt het krachtveld des heiligen Geestes! Neem, bewust van wie gij zijt in Mij, de wonderstaf ter hand en splijt de zee!

Ja, zegt gij: Ik heb bezoek gehad van de duivel en hij heeft mij nu voor de zoveelste keer gezegd dat ik niets heb, niets kan en niemand ben; een afhankelijke stumper! Hij zei: Wees niet hoogmoedig, mensenkind, God kan alles, maar gij kunt niets, beeldt u niets in, misleidt u niet, gij zijt niet meer dan vergankelijk gras, een bloem des velds, een dagvlinder, meet u geen mogelijkheden aan die slechts in uw verbeelding leven. Ja, zo sprak hij.

Grafdoeken

Vele christenen die de weg des geloofs met God willen gaan, dragen nog verschillende grafdoeken van de zondenval met zich mee; windselen van de dood. De gedachte door de zonde van God losgebroken te zijn, uit Zijn genade uitgevallen, is hun een tweede natuur geworden, zij rekenen daar altijd mee. Wat zal ik verwachten, wat heb ik eigenlijk te hopen met deze definitieve breuk met God? Zij spreken altijd over de zwakheid des vlezes en alles projecteren zij vanuit deze stelling. Hun zichtbare zwakheid, hun zichtbare nood, hun zichtbare materiële tekortkomingen zijn hun vertrouwder zaken dan de grote onzichtbare zekerheden van het Koninkrijk; onzichtbare volheid Gods, onzichtbare kracht Gods, onzichtbare rijkdommen Gods. Zij hebben gehoord en misschien wel beleefd dat Jezus bloed zonden vergeeft, maar zij hebben zich nog niet gerealiseerd welke vrstrekkende consequenties dit meebracht, in welke bijzondere status zij zijn binnengegaan, niets minder dan het recht kind van God te zijn, aan Zijn familie deel te hebben, aan Zijn bezittingen. Alles wat van de Vader is, is van ons. Alles wat van God is, is ons. In Lukas 15 :31 zegt de Vader tot de Zoon: Al het Mijne is het uwe!.

De meeste christenen brengen voortdurend het onzalige bewustzijn tot uitdrukking van te leven in een scheiding met God en niet het wonderbaar heerlijke feit van een lid te zijn van Zijn Huisgezin, de intieme relatie van liefde tussen de Vader en Zijn kind. Zij kunnen deze grafdoeken nog steeds niet afleggen, slepen voortdurend het besef met zich mee te behoren tot een gevallen mensheid, te leven onder de vloek Gods. Die breuk is daar nu en niets kan dat overbruggen, in zonde zijn wij geboren en onder het oordeel. Zij blijven staan bij de zondeval en heel hun godsdienstig leven denken zij vanuit die gedachte.

Jezus droeg de straf

Maar zij maken een fout, zij zijn een slachtoffer van de politiek van de duivel die alles verloochent wat Jezus deed in de wereld, die de waarheden verwringt, vernauwt, inperkt, inkort, verengt, scheef trekt. De duivel poogt altijd het Woord van God te ontkrachten hij doet alles om on weg te houden van wat Jezus deed op Golgotha. Hij is de leugenaar. Hij probeert het evangelie tot een theorie, een religie, een filosofie te maken, omdat hij daarmee de aandacht wil afleiden van de werkelijke waarde van het evangelie, dat KRACHT is. Hij doet zijn best om het Koninkrijk tot een leer te theoretiseren, dan is het ongevaarlijk. Maar "Het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht!" (1 Cor. 4 :20).

De bijbel zegt dat Jezus de straf droeg. Mijn straf, uw straf, de straf. "De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem" (Jesaja 53 :5). Hij droeg de straf in Zich aan het kruis en bracht het in de dood. Daarmee is voorgoed het zondeprobleem opgelost, Hij loste het op. Zijn bloed loste het zondeprobleem op. "Zover het Oosten is van het Westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons" (Ps. 103 :12). "Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld" (Jesaja 53 : 5). "Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen" (Jesaja 53 : 6).

Johannes roept uit, wijzend op Jezus: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt" (Joh. 1 :29). "Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden" (Hebr. 10 : 14): "En hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken" (Hebr. 10 : 17).
Als God niet meer aan onze zonden wil denken, waarom denken wij dan nog steeds aan onze zonden, waarom staan wij toe dat satan (de aanklager) nog steeds over onze zonden spreekt tot ons en tot anderen. Hij is de leugenaar en de Heer: waarheid. Als Hij zegt in Zijn Woord dat Hij onze zonden en ongerechtigheden niet meer gedenken zal, dan geloof ik dat. Ik ben wat God zegt in Zijn Woord dat ik ben. Daarom, laat deze grafdoeken van het oude leven los, ontdoe u ervan. In Christus ben ik een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, zie het is alles (heerlijk!) nieuw geworden.

Christus is in MIJ

Mozes, je bent niet zwak, zoals de duivel je voortdurend probeert te doen geloven, doe een daad des geloofs en handel! Breng uw geloof in actie. Gebruik uw - Goddelijke - mogelijkheden. Zet uw volmacht in, neem uw gezagspositie in! Roep niet tot Mij. Kind van God, Christus woont in u! Handel daar uit! Gebruik de wonderstaf!
Als de verlamde bedelaar voor de Schone poort de handen opheft om een aalmoes van Petrus en Johannes te vragen, antwoordt Petrus: "Zilver en goud heb ik niet, maar ik heb wat anders voor u, iets waar u meer aan hebt, de kracht van het Koninkrijk, in de Naam van Jezus, sta op! "Wat ik heb, geef ik u!" Hij zegt niet, als Mozes, ik kan niet, ik heb niet, U moet het maar doen, maar: ik heb, ik heb het Koninkrijk in mij, Christus woont in mij, ik ben vervuld met de heilige Geest, ik ben iemand met de opgestane Jezus in mij, ik heb alles met de volheid Gods in mij. "Want in Hem (Christus) woont al de volheid 'der godheid lichamelijk, en gij hebt de volheid verkregen in Hem" (Col. 2 :9).

Mozes, gij verwacht dat Ik handelen zal, maar Ik wil dat gij handelt. Mozes, gij meent dat gij, passief, moet wachten op het actief worden van Mijn Koninkrijk. Gij, de eeuwige wachter, afwachter, met lege handen naar mij uitgestrekt, opdat Ik zeggen zal: "Wat Ik heb, geef Ik u!" Maar Mozes, gij zijt het die dat zeggen mag, zeggen moet: "Wat ik heb, dat deel ik mee. Gij, gij, mijn knecht! "In Mijn Naam zullen zij (de gelovigen) boze geesten uitdrijven!" (Marc. 16 :17).

"Roep niet zo luid tot Mij," zegt de Heer, gij zult uw staf opheffen en de zee splijten, gij Mozes. "In nieuwe tongen zullen zij spreken" (Marc. 16 :17). Gij, gelovige spreekt in nieuwe tongen, niet Ik." Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel"(1 Cor. 14 :14). Mijn nieuwe mens spreekt tot zijn Schepper, geïnspireerd door de heilige Geest.

Op de Pinksterdag zagen wij dit duidelijk. "En zij werden allen vervuld met den heiligen Geest en(zij) begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken" (Hand. 2 :4). Zij mochten het uitspreken, zij mochten hun vocalen lenen aan de Heer. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen" (Marc. 16 :18).

"Wat roept gij zo luid tot Mij, mijn kind? Handel! Activeer uw geloof! Stel een daad! Hef uw staf op! Strek uw hand uit! Doe geloofsstappen! Ontdek wie u bent in Mij! Christus leeft in u! Niets minder! Paulus wist wie hij was in Christus, hij zei: Jk vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft" (Philip. 4 :13). "Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geef het om niet" (Matth. 10 :7, 8).

Onze belijdenis

Gideon zegt tot de Heer, als hem wordt opgedragen zijn volk te verlossen: "Och, Here, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie (Richt. 6 :15). 0, Heer, ik kan het niet. Ik heb alleen maar lagere school gehad. Ik stam uit een zeer eenvoudige familie. Ik ben lichamelijk een min mannetje. Ik kom slecht uit mijn woorden. Ik heb niets op de bank. Ik heb kleine kansen.
Mijn mogelijkheden zijn voor U te beperkt. 0 God, zoek een ander, U hebt ze toch beter dan ik ben? Bezwaren, bezwaren!

"En de Here zeide tot hem: Ik ben met u, daarom zult gij Midian verslaan als was het één man" (Richt. 6 :16). Gij zult het doen, Gideon! Want Ik sta achter u! Gij zult het doen, Mozes! Want Ik sta achter u! Handel! Hef uw staf op, trek uw zwaard uit uw schede! En u zult zien: de zee zal splijten, de Midianieten worden verslagen. Ontdek wie u bent in Mij!

Ik ben wat ik belijd. Mijn belijdenis geeft een beeld van wat ik ben. Ik openbaar mijn wezen in mijn woorden. Als ik mij zwak voel zal ik dat uitspreken. Maar ik ben wat ik geloof te zijn. Ik ben wat God zegt in Zijn Woord dat ik ben. Amen. Ik ben wat God getuigt dat ik ben en niet wat mijn gevoel zegt dat ik ben. Mijn fotografie staat in de bijbel, zo ben ik en niet anders. Wat God zegt van mij, zo ben ik. Niet wat de duivel zegt, dat ik ben, en niet ben. De zwakke zegge niet: ik ben zwak. "De zwakke zegge: "Ik ben een held" (Joh. 3 : 10). Met Jezus ben ik meer dan overwinnaar! Halleluja!

Eén Geest met Hem

Jezus stond voor de Vijgeboom en zocht daaraan vruchten. Toen Hij deze niet zag zeide Hij: "Nooit ete meer iemand vrucht van u in eeuwigheid!" (Mark. 11 :14). De andere dag zagen de discipelen dat de boom dood was. Wat een macht is er in het Woord van Jezus! Alles werd uit dit Woord tot aanzijn geroepen (Joh. 1 :3), tot leven, maar het Woord heeft ook de kracht te doden. Toen de discipelen Jezus verbaasd aankeken om dit spreken, met volmacht, om deze gezagspositie tegenover de schepping, zei Hij dat zij dit ook konden doen. Jezus sprak met de volmacht waarmede Hij toegerust was door de inwoning des Vaders, "De Vader, (wie in Mij blijft, doet Zijn werken" (Joh. 14 : 10). Ook wij kunnen deze werken doen door de inwoning van Jezus in ons. Christus in ons. "Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij!" (Gal. 2 :20). Christus in mij doet Zijn werken. De Heilige Geest, de Geest van Jezus (zie Hand. 16 :6, 7) in mij. "De werken, die Ik doe, zal hij ook doen en groter nog dan deze" (Joh. 14 :12).

"En Jezus antwoordde en zeide tot hen: "Hebt geloof in God" (Marc. 11: 22). De oorspronkelijke tekst luidt: Hebt het geloof van God. "Voorwaar, Ik zeg u, wie tot dezen berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden" (Marc. 11 : 23). Niet bedelen, niet smeken, niet vragen, maar gebieden! optreden! In geloof. Geloven is rekenen met: Christus in mij. Handelen vanuit: Christus in mij. Gebruik uw troonrechten (Ef. 2 : 6), neem uw wonderstaf op en splijt de zee en gebiedt de bergen. "Die zich aan den Heer hecht, is één geest met Hem" (Cor. 6 :17).

Wat bezit ik in Jezus?

De bijbel vertelt van een heer die naar een ver land reisde om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Voor hij afreisde riep hij zijn knechten tezamen, sprak hen toe en deelde zijn goederen, zijn bezittingen onder hen uit. Jezus is naar "een ver land" gereisd om de Koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen aan de rechterkant des Vaders. Alvorens Hij afreisde, deelde Hij Zijn goederen onder Zijn knechten uit. Wonderbaar! Hij deelt Zijn deugden onder ons uit, Zijn gaven, Zijn volheid, Zijn volmacht, Zijn kracht, Zijn overwinning. Alle dingen zijn ons. "Alles is immers het uwe: hetzij Paulus, Apollos of Cephas, hetzij wereld, leven of dood, hetzij heden of toekomst, het is alles het uwe; doch gij zijt van Christus en Christus is van God" (1 Cor. 1:22-23).
God zei tot Mozes: Waarom roept gij zo luid tot Mij? Waak op en handel! Waak op en activeer uw geloof! Kind van God, zeg 100 x luid in uw kamer: Christus is in mij! Ik ben één Geest met Hem! Deklareer dit woord van de profeet Micha: "Ik daarentegen ben vol van kracht, van den Geest des Heren en van recht en van sterkte" (Micha 3 :8). Werp alle oude grafdoeken weg, geloof niet langer in de leugen van de duivel. Christus is in mij. Alles is mijn, als Christus in mij is. Halleluja.