Stromen van Kracht
Stromen van kracht Vrucht van de Geest
 home     print

De Vruchten van de Geest of de vruchten van het vlees


Hoe vaak hebben kinderen van de Heer het Woord gebracht, terwijl er van de vrucht van de Geest niets of weinig te bespeuren viel. Inplaats van deze kostelijke vrucht waren daar de werken van het vlees: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst. uitbarstingen van toorn zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke (zie Gal. 5 : 20).

WAARSCHUWEND leerde Paulus ons: " ... dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods NIET ZULLEN Beërven" (Gal. 5 : 21). En even later vermaande hij ons met de woorden: "WANT wie op (de akker van) zijn VLEES zaait, zal uit zijn vlees VERDERF oogsten, ... " Gal. 6 : 8a). Anders gezegd, wat wij zaaien op ons vlees komt (vroeg of laat) terug in ons eigen leven in de vorm van VERDERF! Dit is beslist een ernstige WAARSCHUWING!

Het principe van de vrucht

In dit artikel wil ik met u spreken over de vrucht van de Geest. Als de Bijbel ons spreekt over de vrucht van de Geest, dan betekent dit, dat slechts de Heilige Geest deze vrucht aan ons werkt. Het is zeer belangrijk, dat wij deze vrucht hebben. Misschien is deze vrucht nog belangrijker, waardevoller en méér nodig dan wij zelfs gedacht hadden. Daarom moeten wij precies weten wat eigenlijk een vrucht is.

Jezus  sprak vaak over  vrucht dragen. Het voorbeeld van een vrucht vinden wij in de natuur. Maar de vrucht van den Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing" (Gal. 5 : 22) .

Het principe van de vrucht

Wij willen in de Bijbel lezen over het principe van de vrucht en slaan daartoe de eerste bladzijde van Gods woord op.  Gen. 1 : 11 12. ,…En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, VRUCHTBOMEN, die naar hun aard VRUCHTEN dragen, WELKE ZAAD BEVATTEN, op de aarde: en het was alzo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard VRUCHTEN draagt, WELKE ZAAD BEVATTEN". En in vers 13 lezen wij nog: "En God zag, dat het goed was!"

Dit laatste stemt mij tot grote blijdschap. Halleluja! Vruchtbomen moeten vruchten dragen. Over deze vruchtbomen met hun vruchten is veel te zeggen. Wij zien hierin de kinderen Gods, waarvan Jezus sprak: "Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en VRUCHT DRAGEN .. . " (Joh. 15 : 16). Later nog meer over deze toespraak van Jezus. Letten Wij voor eerst slechts op het feit, dat een vruchtboom vruchten moet dragen. En wanneer wij in de natuur zien, dan doet hij het ook; overal ziet u het, als het de tijd voor vruchten is. Let wel, een boom MOET vruchten dragen. Hij kan niet anders! God HEEFT IMMERS GESPROKEN! En God zeide . .. ! Even later: " . .. ; en het was alzo." Nu, na bijna 6000 jaar nadat God gesproken heeft, dragen de vruchtbomen nog steeds vruchten! Wonderbaarlijk nietwaar? O, Gods Woord is zo groot en vol van kracht!

Tot instandhouding van de soort

Waarom draagt een vruchtboom toch wel vruchten? Heeft u wel eens gedacht over deze zaak? Wel, een vrucht heeft tot dienst mee te helpen aan de instandhouding van de soort. M.a.w. een appel moet meehelpen, dat er meer appelbomen komen en een peer moet eraan meehelpen, dat er meer perebomen komen, enz. enz. Eenvoudig nietwaar?! Nu, na ong. 6000 jaar zijn er nog steeds appelbomen en perebomen; alleen maar daarom. dat God in de morgen van de wereldgeschiedenis sprak, dat de vruchtbomen vruchten moesten dragen! WONDERBAARLIJK!

Vrucht ter verspreiding

Laten we een vrucht van dichtbij bekijken! Het belangrijkste van een vrucht kunt u niet zien, n.l. de PIT of het ZAAD. Waarom liet de Heer o.m. die pit in een appel of een andere vrucht groeien? Het antwoord is,.. en nu komen we tot de kern van de zaak: DE VERSPREIDING! De vrucht is daarvoor, dat het zaad verspreid wordt! Zie, hoe de vogels de bessen oppikken en er voor zorgen, dat het zaad verspreid wordt! U ziet het alle jaren weer in de natuur! Op deze wijze heeft onze Vader in de hemel al bijna 6000 jaar gemaand, dat we toch vruchten moeten dragen; tevens predikte Hij ons het WAAROM!

Ik kan het ook zo uitdrukken: de vrucht geeft het zaad betere kansen om zich (liefst zo ver mogelijk!) te verspreiden. Zouden er slechts pitten aan de bomen groeien, wie zou helpen aan de verspreiding?! Ziet u, dat de vrucht werkelijk onmisbaar is? Ziet u naar die bomen, die zwaar hangen door die prachtige vruchten. Hoe uitdagend en lokkend! Hij kan erop rekenen, dat mensen over hen spreken!

Een vrucht moet zaad bevatten

Dit is het, beste lezer! U bent geroepen om vruchten te dragen. Keren Wij nu terug tot de vrucht van de Geest. In het Oude Testament in de natuur is ons voor geschaduwd, dat een vrucht ZAAD moet bevatten. Anders zou het een bedrieglijke en valse vrucht zijn. De Heer wil ons door deze dingen leren, dat de vrucht van de Geest ook zaad moet bevatten ja dat de vrucht daar is ter wille van dat zaad. U weet meteen: dat het zaad het WOORD is. En nu zijn wij gekomen tot de kern van ons onderwerp!;

DE VRUCHT VAN DE GEEST IS ER TER WILLE VAN HET WOORD!

Nu ziet u, waarom de vrucht van de Geest zo belangrijk is! Wij kunnen ook zeggen: wij zijn geroepen om het Woord Gods de mensen aan te bieden, terwijl het verpakt, ingekleed is in de vrucht van de Geest. Ik meen, dat dit Gods wijze van werken is. Beste lezer, draagt u de vrucht van de Geest? Wij die kinderen van de Heer zijn en die de Heilige Geest hebben ontvangen, weten wat het Woord van God is, nietwaar?! Het woord van de verlossing, het woord van redding en genezing! Dit woord moet gebracht worden aan alle mensen, dat weten wij en wij mogen ook meehelpen. dat het gebeurt. Geloof zij onze Heiland Jezus alleen! Doch letten wij er ook op, dat om dit kostbare Woord de vrucht van de Geest moet zijn gegroeid. Let wel, dit is Gods principe, waarvan Hij in de natuur tot op de dag van heden nimmer afgeweken is. Wij kunnen daarom ook rustig aannemen, dat ook de vrucht van de Geest voor ons heden geldt!

Zie naar ons!

Ja, wij weten wel, dat het Woord alles is. Het Woord is zo groot, zo krachtig, zo wonderbaar, en zo bevrijdend, dat het a.h.w. verpakt moet worden en zo de mensen moet worden gebracht, nl. in de VRUCHT VAN DE GEEST! Wat denkt u van die marktkoopman, die rotte vruchten aan de man probeerde te brengen met de verontschuldiging: "Kijk toch niet naar de buitenkant; de pitten zijn nog gaaf en goed ... " De vrucht van de Geest is belangrijk broeders en zusters! Hoe vaak hebben kinderen Gods zich niet geprobeerd te verontschuldigen op de manier van: Zie niet naar mij, O neen! Zie op Jezus alleen! Zie op zijn Woord!

Maar wat zeggen Petrus en Johannes?. die een verlamde bedelaar bij de Schone Poort vinden? Vrijmoedig zegt Petrus: "ZIE NAAR ONS!" (Hand. 3 : 46). M.a.w. met ons is alles in orde en wij hebben niets te verbergen!

Een ernstige waarschuwing

Hoe vaak hebben kinderen van de Heer het Woord gebracht, terwijl er van de vrucht van de Geest niets of weinig te bespeuren viel. Inplaats van deze kostelijke vrucht waren daar de werken van het vlees: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst. uitbarstingen van toorn zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke (zie Gal. 5 : 20). WAARSCHUWEND leerde Paulus ons: " ... dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods NIET ZULLEN Beërven" (Gal. 5 : 21). En even later vermaande hij ons met de woorden: "WANT wie op (den akker van) zijn VLEES zaait, zal uit zijn vlees VERDERF oogsten, ... " Gal. 6 : 8a). Anders gezegd, wat wij zaaien op ons vlees komt (vroeg of laat) terug in ons eigen leven in de vorm van VERDERF! Dit is beslist een ernstige WAARSCHUWING!

Voorwaarde voor het discipelschap

Geloofd zij God, dat daar ook een andere kant is: " ... , maar wie op (de akker van) den GEEST zaait, zal uit den Geest EEUWIG LEVEN oogsten" (Gal. 6: 8b). Daarom ook is de vrucht van de Geest zo belangrijk! Ja, zo belangrijk is de vrucht van de Geest, dat de Heer Jezus die als voorwaarde stelde voor het  discipelschap. Lezen Wij daartoe zijn beroemde toespraak uit Joh. 15. Ten eerste een woord over degenen die GEEN vrucht dragen: ,,Elke rank aan Mij. die GEEN vrucht draagt, NEEMT HIJ WEG" (Joh. 15: 2). . . Tenslotte nog dit woord: "Hierin IS Mijn Vader verheerlijkt dat gij VEEL VRUCHT draagt en gij zult mijn discipelen zijn': (Joh 15 : 8) .
Ziet u de ontwikkeling: vrucht dragen (1), meer  vrucht dragen (2), veel vrucht dragen (3). En is het u opgevallen, dat Jezus aan dit véél-vrucht-dragen het discipelschap vast koppelt?!  

Verhoring van onze gebeden

Tevens heeft het vruchtdragen te maken met ons gebedsleven en verhoringen daarop. Want midden in de toespraak over de wijnstok sprak de Heiland: "Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, VRAAGT WAT GIJ MAAR WILT, en ... HET ZAL U GEWORDEN" (Joh. 15 : 7). En let u ook even op de volgende uitspraak van de Meester: "Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen. opdat gij zoudt heengaan en VRUCHT DRAGEN en uw vrucht zou blijven, OPDAT (let u daarop!!) de Vader u ALLES GEVE, WAT GIJ HEM BIDT IN MIJN NAAM!" (Joh. 15 : 16). Ziet u hoe belangrijk de VRUCHT is ook in verband met ons bidden?

U weet ook dat een vrucht pas zijn waarde heeft, als hij rijp is. Zo ook met de vrucht van de Geest! Die moet VOLKOMEN en GERIJPT zijn! Onderzoeken wij slechts onszelf! De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing!

Vrij van de wet

Wanneer de Bijbel de vrucht van de Geest heeft opgenoemd, gaat hij verder met: "Tegen zodanige mensen is de WET niet!" (Gal. 5: 23). Hallelujah! Ziet u, hoe belangrijk de vrucht van de Geest is? We vallen niet meer onder de wet van de dood, maar onder de wet van de Geest des Levens - Romeinen 8:1-11 en onder de Wet des Geloofs - Rom. 3:27

De soort wordt gekend door de vrucht.

Niet vergeten mogen wij het woord van Jezus: "Aan hun vruchten zult gij hen kennen!" (Matth. 7: 16). Dat is overduidelijk. De soort wordt gekend door de vrucht. Het is duidelijk dat hier niet slechts bedoeld is de vrucht van de Geest; de bijbel spreekt ook nog over andere vrucht, doch de vrucht van de Geest heeft er zeker mee te maken. Dragen wij vruchten méér vruchten, véél vruchten? '

Wondervrucht

Het is de vrucht van de Geest! Wij hebben dus Gods Geest nodig! Hoe komt de vrucht van de Geest in mijn leven. Is het een zaak van opvoeding? Van moeite en verdriet? Nu moet ik denken aan de bloeiende staf van Aäron. U kent de geschiedenis. Mozes bracht twaalf dorre stokken naar de Heer. En dan zegt de bijbel: "Toen Mozes den volgenden dag de tent der getuigenis binnenging, zie, de staf van Aäron, voor het huis van Levi, BLOEIDE; hij had BLOESEM voortgebracht, BLOEMEN gedragen en AMANDELEN doen RIJPEN" (Num. 17: 8). Overtuigender kon het niet! Dit was een WONDERVRUCHT! Daar lag die dode stok voor het aangezicht van de Heer en de volgende dag zaten er vruchten aan! JEZUS HEEFT ALLES VOLBRACHT! De vrucht van de Geest is een WONDERVRUCHT! Halleluja! Zullen wij niet voortdurend zijn voor zijn aangezicht, in zijn tegenwoordigheid?! O, ja! Ziet u, hoe snel die amandelen rijpten? Niet langs de traditionele weg der natuur! Het was een SCHEPPEND WONDER. Komen wij slechts tot JEZUS ALLEEN! En wandelen wij toch in Hem! In HEM alleen. De psalmdichter juichte: "De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van den Libanon; GEPLANT IN HET HUIS DES HEREN groeien zij in de VOORHOVEN van onzen God; zij zullen in den OUDERDOM nog vrucht dragen, . . . " (Ps. 92: 13-15). Alleen Jezus werkt door zijn Geest de vrucht. Laten wij veel vrucht dragen, opdat wij ook het WOORD kwijt kunnen aan een verloren zondaar. Alles is gereed! Jezus heeft de prijs betaald met zijn bloed! Halleluja!

Wat belet ons vruchten te dragen? Amen.  


© Stromen van Kracht - 2016 - Drupal Counters