Zoon en Zonen

zonen ZOON EN ZONEN
Een boodschap voor de Gemeente in de eindtijd.

Door Evangelist Jaap Noordhuis

Voorwoord

De tijd waarin wij leven is hoogsternstig. Een ieder die geestelijke ogen heeft, weet, dat er grote dingen gaan gebeuren. Ja, want Jezus, de Heiland der wereld, gaat spoedig komen op de wolken en dan zullen wij Hem, die ons redde uit de macht van de satan, zien van aangezicht tot aangezicht. Hoe wonderbaar! Daarom is nu de tijd aangebroken voor de kinderen Gods, dat zij ontwaken uit hun eeuwenlange slaap. Alle lauwheid moet weg nu. Wij moeten allen terug naar de bijbel, het wonderbare woord van God. Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Daar bracht Hij voor alle mensen een volkomen verlossing.

Maar zelfs vele kinderen Gods hebben er geen besef van, wat Jezus voor hen heeft volbracht. En ondertussen zijn vele miljoenen heidenen in de greep van satan. Zij roepen om bevrijding, om redding, om genezing, doch zo weinig kinderen Gods verstaan hun plicht. Lezer, bent u zich ervan bewust, wat God met u voorheeft? Weet u wat Jezus voor u deed, toen Hij stierf voor u en welke schatten Hij voor u heeft bereid? Weet u, welke opdracht op u ligt te wachten? Dit boekje wil u op weg helpen naar de volle overwinning, opdat u een strijder zult zijn in het koninkrijk Gods en opdat u de opdracht, die Jezus u gaf in zijn woord, met vrucht zult kunnen uitvoeren. Weet, dat er mensen, die verloren zijn, op u wachten en op het woord, dat u zult spreken! Jezus stierf voor u, opdat u een kind van God zou zijn. Maar niet alleen een kind van God, doch ook een zoon van God! De schepping wacht op zonen Gods ... !

De Heer zegene u bij het lezen van dit boekje! Kerstfeest 1964. Evangelist Jaap Noordhuis.

Inleiding         naar boven

"In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galiléa, genaamd Nazareth, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet gij begenadigde, de Here is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van dien groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem den naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem den troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in de eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen" (Luk. 1 : 26-38).

Dit is de geschiedenis van de aankondiging van de geboorte van Jezus. Van Jezus, de grote en machtige Heiland, die gekomen is om arme en verloren zondaren zalig te maken. Hoe wonderbaar is deze Jezus! Hij gaf zijn kostbaar en reddend bloed voor alle mensen. Hij droeg de zonden en de ziekten van de wereld. Deze Jezus schreef onze namen in het Boek des Levens. Deze Jezus gaf ook aan ons op de eerste pinksterdag in Jeruzalem zijn Heilige Geest. Halleluja! Jezus bracht werkelijk een VOLKOMEN VERLOSSING! Zo weinig kinderen Gods hebben enig begrip van die verlossing. Zij beseffen niet half, wat Jezus alles voor hen bereidde, toen Hij aan het kruis riep die heerlijke woorden: "HET IS VOLBRACHT!" Iedereen kent deze woorden, maar laten wij onze hemelse Vader bidden om wijsheid, opdat wij ook weten en verstaan, wat zij werkelijk voor ons betekenen. God gaf de bijbel aan de mensen. De CENTRALE PERSOON in de bijbel is JEZUS CHRISTUS! Jezus alleen! Alles in de bijbel wijst naar Hem! Want Hij is de Redder! Hij is de grote Heelmeester! Hij is de Doper met de Heilige Geest! Hij is ALLES! Lof en prijs zij Jezus alleen! Vele geschiedenissen in de bijbel laten ons Jezus zien. Zij vertellen ons wat Jezus doet en wat Hij geven wil aan de mensen. Maan vaak gebeurt dat op een bedekte manier. Voor het eerst lijkt zo'n geschiedenis een geschiedenis zonder meer. Maar in die geschiedenis is een wonderlijke wijsheid Gods verborgen. Een wijsheid, waaruit we iets kunnen leren. We herinneren ons allen de gelijkenissen van Jezus; eenvoudige beelden uit het dagelijkse leven. Doch in elke gelijkenis lagen de geheimen van het koninkrijk Gods verborgen.

Op deze manier wilde de Heiland zijn jongeren - en ook ons - zijn verlossing duidelijk maken. Vele kinderen Gods lijden geestelijke armoede, terwijl de Here Jezus geestelijke rijkdom beloofd heeft. Er is zoveel onwetendheid, zoveel onkunde! Maar God heeft een wonderbaarlijk plan met de mensen. Dit plan wil Hij ons duidelijk maken op elke bladzijde van de bijbel. Onze Vader wil ons leren; Hij wil ons vertellen, wat Hij met ons voor heeft. Hij wil iets heerlijks met ons doen. Dat wil Hij ons bekend maken, vaak aan de hand van geschiedenissen, die Hij heeft neergeschreven in de bijbel. Eén van die geschiedenissen, die gelijkenissen, is de geschiedenis van de engel Gabriel, die bij Maria komt met de boodschap, dat Jezus zal geboren worden. Deze gebeurtenis heeft een DIEPERE BETEKENIS. Ons wordt verteld, dat Jezus geboren zal worden. Hij zal een ZOON van God zijn. Hij zal geboren worden uit een VROUW. Wij weten nu uit de bijbel, dat de VROUW een type is van de GEMEENTE, van ALLE KINDEREN GODS. In deze geschiedenis is Maria dus een beeld van de gemeente, van alle kinderen Gods, van u en van mij . Uit Maria wordt een Zoon geboren, Jezus. Zo zullen uit de gemeente vele zonen geboren worden, zonen die gelijk zullen zijn aan DE ZOON, dat is Jezus! Welk een wonderbaar beeld heeft God ons nu gegeven!

Wanneer dit ons door de Heilige Geest duidelijk wordt, dan zullen wij steeds meer zien, wat onze hemelse Vader met ons voor heeft. Dan zullen wij onze opdracht, die Jezus ons heeft gegeven, begrijpen en ten uitvoer brengen. Dan zullen wij allemaal onbevreesd uitgaan in de kracht van de Heilige Geest, om de werken van Jezus te doen. Dan zal het uit zijn met de terreur van satan. Dan zullen de kinderen Gods weten, wie ze zijn in Jezus! En dan zal deze Jezus wederkomen op de wolken en wij zullen Hem tegemoet gaan in de lucht en eeuwig bij Hem zijn, die ons voor eeuwig verloste uit satans macht. Halleluja! Dan zullen wij ZONEN GODS zijn!

In de zesde maand ....         naar boven

Het was een hopeloze tijd voor het volk Israël. Alle oude glorie was weg. De grote en machtige keizer Augustus troonde in Rome. De gehele toenmalig bekende wereld was hem volkomen onderdanig, want in die dagen stond het geweldige romeinse imperium aan het toppunt van haar macht. Ook het volk Israël werd helemaal onderdrukt. Het was niet meer het volk van vroeger, toen een ieder met eerbied en ontzag over haar sprak. Vroeger was alles glorie en overwinning geweest. Vroeger had hun grote en machtige God geweldige wonderen verricht. Vroeger waren er grote mannen opgestaan, die het volk met krachtige hand leidden op de wegen van hun God. Dat waren mannen als Mozes, Jozua, Simson, Samuël, David, Salomo, Hiskia ... ; mannen van geloof, helden Gods! In die tijd sidderden en beefden de volken rondom. Zij waagden het niet, ten strijde te trekken tegen het volk Israël, want iedereen wist, hoe de machtige Jehova zou strijden voor zijn uitverkoren volk. Maar niets van dat alles was overgebleven! Niets en totaal niets. Een Jood was een verachte in de ogen van de omliggende volken geworden. Men had geen respect meer. Waarom zou men dat ook nog hebben? Het geloof in de wonderdoende God was ook weg. De tempeldienst was verstard in tradities. De schriftgeleerden legden het volk ondraaglijke lasten op : gebod op gebod en regel op regel! Jezus sprak daarvan tijdens zijn omwandeling op aarde: "De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op den stoel van Mozes. Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij ZEGGEN het wel, maar DOEN het niet. Zij binden ZWARE LASTEN bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vingers niet verroeren . . . " (Matth. 23 : 2-4).

Lezer, is dit niet de toestand van de christenheid van vandaag aan de dag? De oude glorie is weg! Het is duidelijk, dat er zo weinig zielen tot Jezus komen! Wat gaat nu in deze tijd nog van de kinderen Gods uit? Eerlijk gezegd: zeer en zeer weinig! Zo weinig, dat de wereld (TERECHT!) niets met zo'n soort christendom te maken wil hebben. De kinderen Gods zijn lauw geworden. 0, hoe schreit het hart van God, als Hij deze toestand ziet! Alles heeft Hij gedaan, om verloren zondaren te redden en nog gaan ze verloren, omdat de kinderen Gods hun plicht verzaken. Ja, zij houden hun besprekingen en hun vergaderingen; zij sloven zich uit voor alles en nog wat! Maar juist dat, wat Jezus hun heeft opgedragen, dát doen ze niet. Hoe tragisch! Hoe vreselijk! Jezus sprak voor zijn heengaan naar de Vader : "Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten Uitdrijven, in nieuwe tonen zullen zij spreken, slangen zullen zij) opnemen, en zelfs, indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden" (Marc. 16: 15-18).

Dit is de GROTE OPDRACHT, die Jezus ons nagelaten heeft. Ook sprak Jezus eenmaal tijdens zijn omwandeling op aarde: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft (gelooft u in Jezus?), de werken die Ik doe, ZAL HIJ OOK DOEN, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot den Vader" (Joh. 14: 12). Dit is een duidelijke opdracht van Jezus Christus, de wonderbare Heiland der wereld! Deze opdracht heeft Hij gegeven aan IEDERE GELOVIGE! De bedoeling van Jezus was (en IS) , dat de gelovigen als STRIJDBARE HELDEN de wereld in zouden trekken, om de blijde boodschap te prediken. En om door wonderen en tekenen te bewijzen, dat Jezus de ware Messias is, die zijn bloed heeft gegeven voor de gehele wereld. Ja, dat is het doel van zijn offer aan het houten kruis van Golgotha, waar Hij voor ons allen de dood inging. Lof en prij s zij daarvoor Jezus alleen! Maar hoe is de toestand vandaag aan de dag? Het antwoord is: erg, erg, héél erg!.

De glorie is weg! In de verste verte beantwoordt het doorsnee-christendom niet meer aan de eisen van haar Meester. Het christendom van vandaag is VERSTARD EN TRADITIONEEL geworden. Er is geen LEVEN meer. Geen wonderen en tekenen meer. Geen vuur meer. Waar funktioneren de gaven des Geestes? Waar in onze kerken wordt nog in tongen gesproken? Wie legt nu nog op zieken de handen, opdat zij (naar de belofte van Jezus! ) genezen zullen worden? Welke gelovige heeft nog de durf, om in de Naam van Jezus duivelen uit te drijven? DE DUIVEL IS EEN LISTIGE DUIVEL! Hij heeft het volk van God volkomen onder de voet gelopen. Hij heeft haar de wapenen ontnomen. Inplaats van dat de kinderen Gods de duivel met al zijn demonen overwinnen, heeft de duivel HAAR overwonnen en haar in slavernij gebracht. Bedenken we, dat Maria een vrouw was, die onder de wet was. De gemeente is ook onder de wet en de wet brengt SLAVEN voort.! De duivel grijnslacht tevreden: WAAR ZIJN TOCH DE "PAULUSSEN"? Waar zijn de geloofshelden, zoals die in Hebreeën 11? 0, WAT EEN SCHRIKBARENDE TOESTAND! De gemeente van Jezus Christus is geworden als .... Maria! De Maria uit onze geschiedenis uit Lukas 1.

Maria was een arme vrouw. Zij was uit het geslacht van David! Maar zij zat niet op de troon in Jeruzalem! Zij woonde in het verachte Nazareth, een klein stadje in Galiléa. "Kan uit Nazareth iets goeds komen?", was de gebruikelijke zegswijze in Kanaän (zie Joh. 1 : 47). Precies zo is het met de gemeente van Jezus. Die woont ook in "Nazareth". Een armzalig volk is zij geworden; ziek, moe, beklagenswaardig, vol met zonden en gebreken. En dat alles in plaats van te zitten op de troon in "Jeruzalem", als een David. De gemeente heerst niet meer over de duivel en zijn vernietigende werken, maar de duivel heerst over haar en doet m;et haar wat hij wil. Maria was een arme vrouw; de gemeente is ook arm; arm aan glans, arm aan kracht, arm aan blijdschap, arm aan overwinning.

Lezer, hoe staat het met u? Hoe staat UW geestelijk leven ervoor? Voldoet u aan de eisen, die Jezus gesteld heeft? Bent u ook vervuld met de Heilige Geest? Spreekt u in tongen? Legt u op zieken de handen?

Bent u een actief getuige van Jezus, die u met zijn kostbaar bloed redde uit de poel der zonde? Doet u de werken van Jezus, zoals Joh. 14: 12 het zo duidelijk zegt? Of ... bent u lauw geworden? Of ... bent u misschien ook zo'n TRADITIECHRISTEN, een meeloper? Weet, dat er miljoenen heidenen wachten op het evangelie! Jezus sprak eens: "DE OOGST IS WEL GROOT, MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG" (Matth. 9 : 37). De Heer wil u gebruiken! Tot redding van arme en verloren zondaren. Tot genezing van door ziekte geplaagde mensen. Tot bevrijding van mensen, die door boze geesten worden gekweld. Kom en hoor de wonderbare boodschap van Jezus! Hij is ook voor u! De toestand was heel erg in de dagen van Maria. De toestand was onmogelijk en zo hopeloos.

Het was in de tijd van de ZESDE MAAND. Lezer, let op het getal ZES. Zes is bijna zeven. En zeven is het getal van de goddelijke volheid. Bijna zeven! Maar het was nog in de ZESDE MAAND. Maar in die maand deed God iets heel bijzonders, iets geweldigs. Hoewel de toestand heel erg was, toch was er nog een weg! God greep in! Persoonlijk vanuit de hemel greep Hij in. Wat deed de Heer dan? Wel, Hij stuurde een ENGEL! Het Griekse woord voor engel is ANGELOS en dat woord betekent in onze taal: BOODSCHAPPER! Die engel heette Gabriël. Hij was een boodschapper Gods. Hij was iemand met de meest opzienbarende en revolutionaire boodschap van alle tijden. Een heerlijke boodschap. Halleluja! Gabriël werd gezonden naar een vrouw, Maria . . . En dat gebeurde in de ZESDE MAAND. "In de ZESDE MAAND nu werd de engel Gabriël van God gezonden . .. " (Luk. 1: 26).

De oude bedeling liep ten einde (hoewel bijna niemand het vermoedde). Alle mensen leefden in een sleur, bijna niemand had een levende Messias-verwachting. Lezer, wij leven in de ZESDE MAAND. U zegt: wat bedoelt u? Wel, ik bedoel, dat het EINDTIJD is. Bijna het einde. Bijna gaat de wereld de "zevende maand" in. Dan is ook deze bedeling voorbij. Dan zal God deze wereld richten en oordelen. Iedereen, die gered is door Jezus en vervuld is met de Heilige Geest, voelt die dag aankomen. De andere mensen merken er totaal niets van, net zoals de mensen in de dagen van Maria! Maar heel spoedig zal het zover zijn! NU is het eindtijd. En dat maakt mij zo blij! Halleluja. Want NU is het ook de tijd, dat God een BOODSCHAP gaat geven. Een boodschap voor "Maria", dat is zijn volk, dat is zijn gemeente! Daar hoort u toch ook bij, lezer? Dan gaat deze boodschap U aan. Zij is ook voor u PERSOONLIJK. Het is een geweldige en REVOLUTIONAIRE boodschap. Een boodschap, die haast niet te geloven is, maar die toch waar is. Want het is de boodschap van God, onze hemelse Vader. 0, geprezen zij onze God en zijn Zoon Jezus Christus, die Hij gezonden heeft, om ons voor eeuwig zalig te maken. Halleluja! Haast u lezer!

Wij leven in de "ZESDE MAAND". Het is nu werkelijk eindtijd geworden. Op Gods klok is het vijf voor twaalf. Zorg, dat u er ook bij bent! Waarom zou u buiten de heerlijkheid Gods moeten staan? God wil in deze tijd geweldige dingen doen. Omdat het EINDTIJD is. Er moeten nog zielen worden gered, veel veel zielen. Er moeten nog zieken worden genezen en gebondenen worden bevrijd. Daartoe wil de Heer ook u gebruiken! Hoor naar zijn boodschap. Laat u onderrichten. Het is een boodschap ook voor u! U heeft geen tijd meer om lauw te zijn. NU is het de tijd om in de volle kracht van de Heilige Geest te gaan staan. Want het is eindtijd en wij leven in de "ZESDE MAAND"! De Heer wil in deze tijd grote en machtige dingen doen. Voor honderden 10 en honderden jaren bouwde het volk Israël aan hun verwoeste tempel en stad. De Israëlieten waren teruggekeerd uit Babel. En de bijbel vermeldt ons: ,,De muur nu was voltooid op de vijfentwintigste Elul (dat was de ZESDE maand)" (Neh. 6: 15). Precies op dezelfde wijze wil de Heer zijn werk aan ons VOLTOOIEN in deze tijd. Wij mogen de Heer steeds weer danken, dat wij in deze tijd mogen leven en dat wij deel mogen hebben aan het grote werk, dat Hij in deze dagen wil doen. Hem zij lof en prijs, dat Hij de geheimen in zijn wonderbaar Woord weer gaat ontsluieren! Dat wij niet meer blind behoeven te zijn, maar dat wij geopende ogen mogen hebben door de Heilige Geest. Alleen Jezus komt alle eer toe, want Hij geeft ons al deze heerlijke dingen, doordat Hij zijn leven voor ons gegeven heeft aan het kruis van GOlgotha! Halleluja!

Gabriël en zijn boodschap          naar boven

"In de zesde maand nu WERD DE ENGEL GABRIEL VAN GOD GEZONDEN naar een stad in Galiléa, genaamd Nazareth tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria" (Luk. 1 : 26, 27). Let wel, dat er geschreven staat, dat de engel Gabriël VAN GOD GEZONDEN werd! Hij was niet zomaar een engel, die kwam met eigen gedachten of iets dergelijks; neen. God had hem persoonlijk uitgezonden met een speciale boodschap. Hij was de drager van het woord van God. Hij verscheen ook Zacharia en toen deze zijn boodschap in twijfel trok, kreeg hij te horen: "IK BEN GABRIEL, DIE VOOR GODS AANGEZICHT STA, en ik ben uitgezonden, om tot u te spreken ... " (Luk. 1: 19) .

Het woord "Gabriël" bètekent in onze taal "MAN GODS", een typerende naam voor dezé bijzondere engel! Maria, deze eenvoudige vrouw, zal wel geschrokken zijn van dit bezoek uit de hemel. In die tijd was zoiets niet alledaags. Dat was voor vroeger. In de dagen van de aartsvaders, de richteren en de koningen was dat gebeurd, maar dat alles was nu voorbij . . . 1 En dat een engel bij haar op bezoek kwam, dat was helemaal iets vreemds. Ja lezer, precies zo is het in deze tijd! Wie verwacht van de Heer in deze tijd nog iets anders? Het is heel jammer, maar het volk van God, de gelovigen (GELOVEN ZE WEL ECHT?) is een gewoonte-volk geworden! Al het buiten gewone wordt naar vroeger verschoven. Engelen? Dat was vroeger zo! Wonderen en tekenen? Vroeger! Nieuwe tongen? Voor vroeger! Genezing door geloof? Vroeger! Al het VREEMDE (ik zeg u, dat God van vreemde dingen houdt; de bijbel staat er vol van!) was voor vroeger, zegt men. En door al die meningen en redeneringen en gedachten van mensen is het levende geloof in de DOOD gegaan!

Maar ik ben zo blij, dat God in deze tijd weer zijn "Gabriël" heeft gezonden! Halleluja! Wij hebben "Gabriël" nodig! De gewoontegodsdienst kan niet meer helpen. Want het is een demonische eindtijd, waarin wij nu leven. De duivel lacht om het doorsneechristendom van vandaag! Neen, geen dodende tradities meer! Daar heeft de wereld geen baat bij gevonden en daardoor werden verloren zondaren niet gered. Geen wetten! Geen gebod op gebod en geen regel op regel meer! Vele christenen sloven zich uit, maar het LEVEN en de KRACHT ontbreken. En juist daarom staat in deze tijd de grote en machtige "Augustus" (de duivel!) aan het toppunt van zijn macht. De wereld met haar miljoenen bewoners worden wreed en zonder medelijden door satan onderdrukt door zonde, ziekte, dood, honger, ellende en verdriet ...

Neen vriend, er is maar één boodschap, die verandering kan brengen in de huidige toestand van deze verschrikkelijke wereld! Dat is de zuivere, klare en wonderbare boodschap van de BIJBEL Ja, ALLEEN de boodschap van de BIJBEL! De BIJBEL, dat is mijn "Gabriël". Halleluja!

Hoe schoonklinkend, hoe retorisch, hoe overtuigend mensen met hun meningen, gedachten, leerstellingen, dogma's en toespraken ook mogen zijn, wij moeten ze niet! Geef ons maar "Gabriël". Wij willen luisteren naar zijn boodschap, de boodschap van de bijbel, de boodschap van God! 0 , de bijbel alleen, dát is de boodschap!

Jezus zei eenmaal: "Als gij in MIJN WOORD blijft, zijt gij WAARLIJK DISCIPELEN VAN MIJ en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u VRIJMAKEN" (Joh. 8 : :n, 32) . Ook sprak de Heiland : "Wie in Mij gelooft, GELIJK DE SCHRIFT ZEGT, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien" (Joh. 7 : 38), Wanneer wij TERUGGAAN naar de bijbel, LUISTEREN naar de bijbel, die bijbel GELOVEN en ernaar HANDELEN, dan zullen wij BIJBELSE RESULTATEN hebben. Dit is de enige weg, die wij hebben te gaan!

Paulus schreef: "Het verbaast mij , dat gij u zo schielijk van dengene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat AFBRENGEN tot een ANDER EVANGELIE, en dat is geen evan- gelie.

Èr zijn echter sommigen, die u in VERWARRING brengen en het evangelie van CHRISTUS willen VERDRAAIEN. Maar ook al zouden wij, of een engel uit den hemel u een evangelie verkondigen. AFWIJKEND van hetgeen wij u verkondigd hebben, DIE ZIJ VERVLOEKT! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, AFWIJKEND van hetgeen gij ontvangen hebt, DIE ZIJ VERVLOEKT!" (Gal. 1: 6-9).

Lezer, wij moeten beslist TERUG naar de bijbelse boodschap! Anders zijn wij voor de opwekking een sta-in-de-weg! En niet alleen voor de opwekking, maar ook voor onze Heer! Arme zielen zullen naar de hel gaan ... ! Zieken zullen aan hun kwalen en pijnen sterven ... ! "Augustus" zal nooit van zijn troon gestoten worden ... !

Lezer, wilt u luisteren naar "Gabriël"? Misschien zult u verbaasd zijn! Misschien zult u wel schrikken! Misschien (en ik ben er wel zeker van!) zal uw verstand er niet mee eens zijn! De boodschap van "Gabriël" is een niet alledaagse boodschap! De bijbel zegt ook: "Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, NIET IS NAAR DEN MENS!" (Gal. 1: 11). Maar juist en alléén déze boodschap is de boodschap, die een verloren wereld nodig heeft. Want het is eindtijd en wij leven in de "zesde maand". Wat sprak dan Gabriël en hoe luidde zijn goddelijke boodschap? De bijbel zegt: "En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. (Ziet u? Helemaal geen verwijt. Niets over haar verleden. Alleen maar positief!). Zij ontroerde bij dat woord (Vanzelfsprekend; zoiets had zij niet verwacht) en overlegde, welke de betekenis van dien groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.

EN ZIE, GIJ ZULT ZWANGER WORDEN EN EEN ZOON BAREN, EN GIJ ZULT HEM DEN NAAM JEZUS GEVEN. Deze zal groot zijn en ZOON DES ALLERHOOGSTEN genoemd worden, en de Here God zal Hem den troon van zijn vader David geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen" (Luk. 1 : 28-33) . 0, wondere liefde van God! De ZOON zou komen!

Dat was de boodschap. De boodschap van de ZOON, JEZUS! Dit was de enige winnende zet in het (niet vriendschappelijke) schaakspel tussen God en de duivel! De ZOON! Alles was uitgeprobeerd in de strijd tegen satan, die al zoveel eeuwen duurde, maar nog steeds was satan niet van zijn troon gestoten, doch hij regeerde met ijzeren vuist de wereld, terwijl hij de mensen plaagde met zonde, ziekte, dood, vrees . . . Maar de ZOON zou verandering brengen. Hij zou de duivel volkomen overwinnen. Hij zou ook de mensen volkomen verlossen. De bijbel spreekt: "Wanneer dan de ZOON u vrijgemaakt heeft, zult gij WERKELIJK VRIJ zijn" (Joh. 8: 36). Ja, alleen Jezus, de Zoon, maakt vrij! Vrij van zonde! Vrij van ziekte! Vrij van zorgen! Vrij van vrees! Vrij van de duivel! WERKELIJK HELEMAAL VRIJ Lof en prijs zij de wonderbare Jezus naam! De naam Jezus betekent: "Verlosser".

Dit was de boodschap van Gabriël. Een Goddelijke boodschap. Zij was gericht tot Maria, een eenvoudige vrouw. Deze vrouw zou zwanger worden en een ZOON baren. En deze zoon zou GODS ZOON zijn. Hoe wonderbaar! Om van te duizelen! Niet te vatten! Maar toch waar, omdat Gabriël de boodschap van God gesproken had!

Nu, twintig eeuwen later, is er weer een vrouw. Een vrouw als Maria. Dat is de gemeente van Jezus. De wereld is in nood, net als toen. De miljoenen wachten op bevrijding, net als toen! WEER komt God met een boodschap. Het is de BIJBELSE BOODSCHAP, de boodschap voor de eindtijd. Het is de heerlijke boodschap van de ZONEN GODS. De gemeente moet ZONEN GODS voortbrengen! Zonen Gods, die zijn als Jezus, die spreken als Jezus en die handelen als Jezus. De bijbel spreekt immers: "Want met REIKHALZEND VERLANGEN wacht de schepping op het openbaar worden der ZONEN GODS" (Rom. 8: 19).

Die boodschap is ook voor u lezer! Wilt u daarbij zijn? Wilt u niet worden als een ZOON van God? Vraag niet HOE het kan! Luister naar Gabriël! De bijbel spreekt ervan. God heeft een heerlijke boodschap ook voor u!JEZUS IS GEKOMEN! Wat doet Jezus? De bijbel zegt: "Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot GELIJKVORMIGHEID AAN HET BEELD ZIJNS ZOONS, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder VELE BROEDEREN" (Rom. 8: 29) . Geprezen zij Jezus, de Zoon van God!

Maria         naar boven

Was Maria geschrokken door de plotselinge hemelse verschijning van Gabriël, nog meer werd zij overweldigd door zijn boodschap. Zij een zoon krijgen? Dat was ten ene male onmogelijk! Zij was immers niet getrouwd en had geen omgang met een man! Voor haar was het dus volkomen uitgesloten, dat ze een zoon zou krijgen! 0 ja, LATER! Natuurlijk LATER! LATER zou ze zeker een zoon krijgen! En haar gedachten gingen onwillekeurig naar JOZEF! Dat was de man met wie ze ondertrouwd was. Maar nu nog niet, natuurlijk niet! LATER! Dit zullen ongetwijfeld haar gedachten en overleggingen geweest zijn. Die pasten precies bij haar naam, haar wezen, haar natuur. Zij heette immers Maria en de naam Maria betekent .. . DE WEERSPANNIGE!!

Er stond natuurlijk wel in de bijbel - en iedere Israëliet zal deze profetie stellig hebben gekend! - ,,Daarom zal de Here zelf u een teken geven: "ZIE, DE JONKVROUW ZAL ZWANGER WORDEN EN EEN ZOON BAREN EN GIJ ZULT HEM DEN NAAM IMMANUEL GEVEN" (Jes. 7 : 14). Maar dat die profetie nu werkelijk letterlijk in vervulling zou gaan, daaraan dacht zij niet! En dat ZIJ, arme maagd uit het verachte Nazareth, deze jonkvrouw kon zijn, dat was helemaal voor haar uitgesloten.

Maria maakte een fout! Zij - de weerspannige - rekende niet met de levende wonderdoende God! Wonderen waren VROEGER gebeurd! Zij ging denken vanuit haar mogelijkheden en niet vanuit Gods mogelijkheden. Haar gedachten waren WERELDSGEZIND en niet van boven. De boodschap van Gabriël paste niet in haar eng en bekrompen traditioneel Godsbegrip. Maria dacht alleen maar aan JOZEF! Zij dacht aan de natuurlijke weg, en hield geen rekening met het feit, dat Gods wegen BOVENNATUURLIJK zijn. Heel begrijpelijk zei ze dan ook: "HOE ZAL DAT GESCHIEDEN, DAAR IK GEEN OMGANG MET EEN MAN HEB?" (Luk. 1 : 34).

De gemeente van Jezus maakt precies dezelfde fout als Maria. In deze tijd is zij zover afgedwaald, dat zij het heldere en zuivere woord van God bruut van de hand wijst. Wonderen? Onmogelijk! Bovennatuurlijke dingen? Die passen niet meer in haar hedendaagse gedachtengang! Voor vroeger! Voor later! In ieder geval niet voor nu! Wij NU volkomen verlost zijn? Neen, dat zal LATER komen, als we in de hemel zijn! Dat er nu ZONEN GODS zullen komen? Overgeestelijke en onnuchtere voorstellingen van enkele fanatieke sektariërs. Enz. enz. enz .. .. Nu ja, het staat wel in de bijbel, maar dat kun je niet zo letterlijk opvatten. LATER, als Jezus komt, DAN ... ! NIET NU!

Vriend, lezer, laten wij eerlijk en oprecht zijn: De gemeente van Jezus Christus is WEERSPANNIG geworden. Voordat Stephanus gestenigd werd, sprak hij: "HARDNEKKIGEN en ONBESNEDENEN van kart en oren, gij VERZET u altijd tegen den Heiligen Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij" (Hand. 7 : 15) . De bijbel zegt: "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt HERVORMD door de VERNIEUWING VAN UW DENKEN ... " (Rom. 12 : 2). Niet meer denken, zoals de wereld denkt, zoals iedereen denkt, maar rekening houden met Gods gedachten! "Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten" (Jes. 55 : 8, 9).

De God van de bijbel is een WONDER-GOD! Wonderen en tekenen maken eenvoudig een deel van zijn wezen uit! Ja, zijn hele wezen is een wonder, dat een mens niet kan vatten. Wie wonderen niet wil accepteren, kan wel ophouden te geloven. De daden Gods zijn ook WONDERBAAR! Halleluja! Vraagt u mij, hoe een zondaar een kind van God wordt, dan antwoord ik, dat dit een WONDER is. Een wonder van de enige levende God, die Jezus gezonden heeft, om zondaren te redden door zijn bloed! Bekering? - een WONDER! Tongenspreken? - een WONDER! Wedergeboorte? - een WONDER! Gebedsverhoring? - een WONDER! Genezing door geloof? - een WONDER! Ja, onze hele existentie is een WONDER! Jezus, de Zoon van God, geboren uit een vrouw - het is een WONDER! 0, laten wij toch geloof hebben in WONDEREN. Want God wil wonderen werken! Vandaag! NU.

Want zijn boodschap is een WONDER-boodschap! Lof en prijs zij Jezus alleen! Laten wij toch ons hoofd in eerbied en ootmoed buigen, wanneer de Heer zijn "Gabriël" zendt. Zijn boodschap is zeker betrouwbaar! Nu is werkelijk de tijd gekomen, dat God zijn woord waar wil maken! Hij wil, dat er ZONEN GODS op het wereldtoneel verschijnen. Let wel: ZONEN Gods! Weg toch met die "Jozef"-gedachten. Die gedachten van tradities! God heeft andere wegen! Geen natuurlijke wegen, maar bovennatuurlijke wegen! o kinderen Gods, luistert naar de boodschap Gods! Het komt er niet op aan, wie of wat of waar u bent! Misschien voelt u zich verstoten in "Nazareth" en denkt u, dat God u niet gebruiken wil. Toch wel! Maar hebt kinderlijk geloof in zijn woord! Het is eindtijd en Jezus gaat komen! Maar eerst wil Hij zijn volk toebereiden. Hij wil grote dingen aan haar en met haar doen. Mits zij niet weerspannig is, doch de bijbelse boodschap aanvaardt, de boodschap van het ZOONSCHAP GODS!

De Heilige Geest          naar boven

Toen Maria aan de engel Gabriël vroeg: "Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?", kreeg zij een heerlijk antwoord te horen! De engel sprak: "De HEILIGE GEEST zal over u komen en de KRACHT des ALLERHOOGSTEN zal u overschaduwen, DAAROM (en daarom alléén!) zal ook het HEILIGE, dat verwekt wordt, ZOONS GODS genoemd worden" (Luk. 1: 35) . Ziehier de sleutel van het geheim! DE HEILIGE GEEST! De kracht des Allerhoogsten. Maria had aan Jozef gedacht. Maar die was het niet! Maria dacht aan de natuurlijke weg. Maar die was het niet! Niet Jozef! Maar de Heilige Geest! Niet de natuurlijke weg! NEEN! Maar de bovennatuurlijke weg. God houdt nu eenmaal van bovennatuurlijke wegen. Maria rekende vanuit haar eigen menselijke kracht, maar de engel wees haar op de KRACHT des ALLERHOOGSTEN! Maria had het volkomen voor onmogelijk gehouden, dat ze een zoon zou krijgen. En een zoon Gods, dat was helemaal iets absurds voor haar! "HOE ZAL DAT GESCHIEDEN, daar ik geen omgang met een man heb?" Doch de engel wees haar er op, dat het ONMOGELIJKE toch MOGELIJK zou worden door de HEILIGE GEEST.

Door de Heilige Geest ALLEEN! Hoe wonderbaar! Deze boodschap was volkomen nieuw voor haar! Daaraan had ze niet gedacht! Alleen door de HEILIGE GEEST zou zij een kind krijgen. Dat was een WONDER! En dat kind zou HEILIG zijn. Alweer een WONDER! Maar het grootste was: dat kind zou ZOON GODS genoemd worden. En dat alles door de Heilige Geest, door de Heilige Geest alleen. De engel Gabriël sprak immers: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen, DAAROM zal ook het heilige, dat verwekt wordt, ZOON GODS genoemd worden" (Luk. 1: 35). Wat zou de Heilige Geest met en aan Maria doen? Wel, hij zou haar op een NIEUWE WEG brengen! Niet meer op de OUDE PLATGETREDEN PADEN van de TRADITIE zou ze lopen, maar ze zou de weg van de GEEST bewandelen! Die Heilige Geest zou haar brengen UIT het GEWONE en IN het BUITENGEWONE! Niet meer zoals vroeger! Niet meer zoals anderen, maar anders als anders!

Maar het heerlijkste van alles was: de Zoon zou geboren worden! De Redder! De Verlosser! JEZUS! De langverwachte Messias zou eindelijk komen. De Zoon van God zou Hij zijn. Hij zou verlossing, redding, genezing en heil brengen voor alle mensen. Hebt u nu gezien lezer, hoe belangrijk de Heilige Geest is? Zoals eenmaal de engel sprak tot Maria, zo spreekt de Heer in deze tijd ook tot zijn volk. De Heilige Geest is zo belangrijk! De gemeente moet in deze tijd weer de Heilige Geest ontvangen. Zij kan er beslist niet zonder! Zij heeft te lang in een geestelijk minimum geleefd! Alleen de Heilige Geest zal haar een MAXIMUM geven. Dodende vormen hebben de kinderen Gods beroofd van hun kracht, doch de bijbel zegt: " ... maar gij zult KRACHT ONTVANGEN, wanneer de HEILIGE GEEST over u komt" (Hand. 1:8).

De satan - hij is de grote leugenaar van de beginne! - is er in geslaagd door zijn verleidende leugenpolitiek, de gemeente weg te leiden van de vervulling met de Heilige Geest. Daarom is de gemeente zo arm, zo krachteloos, zo lauw en daarom gebeurt er zo weinig! De bijbel zegt: "Weet, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, ... met meer liefde voor genot dan voor God, die met een SCHIJN VAN GODSVRUCHT de KRACHT daarvan VERLOOCHEND hebben; houdt ook dezen op een afstand" (2. Tim. 3 : 1-5). Tot de Farizeeën en schriftgeleerden sprak Jezus in Matth. 23 : 13: "Maar WEE U, schriftgeleerden en Farizeeën, gij HUICHELAARS, want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen". Deze mensen waren volkomen verleid door satan en loochenden de KRACHTEN, die Jezus werkte door de HEILIGE GEEST. Ja, zij zeiden zelfs, dat Hij ze door de duivel werkte! "Doch sommigen van hen zeiden: Door Beëlzebul, den overste der boze geesten, drijft Hij de geesten uit" (Luk. 11 : 15). Satan vreest de vervulling met de Heilige Geest, want hij weet heel goed, dat de vervulling met de Heilige Geest de mensen in staat stelt, hem een volkomen nederlaag toe te brengen.

Maar God is een goede God! In zijn woord spreekt Hij: "En het zal geschieden in de LAATSTE DAGEN, zegt God, dat Ik zal UITSTORTEN van MIJN GEEST op ALLE VLEES ... " (Hand. 2 : 7). Nu in deze tijd - de tijd van de "zesde maand", de eindtijd - wil onze Heer zijn Heilige Geest weer geven aan zijn volk. Zij moet weer overschaduwt worden met de KRACHT DES ALLERHOOGSTEN! Niets minder dan dat heeft "Maria", de gemeente, nodig! KRACHT! Geen natuurlijke, verstandelijke, traditionele kracht, o neen! Dat zal haar niet baten; tweeduizend jaar lang is dat bewezen. Maar KRACHT DES ALLERHOOGSTEN! Die kracht kan alleen de Heilige Geest geven. "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt" (Hand. 1: 8).

De kracht van de Heilige Geest is LEVENVERWEKKEND! Die kracht deed Jezus geboren worden uit een vrouw, die geen omgang met een man had! De bijbel spreekt immers: "De geboorte "fan Jezus Christus geschiedde ALDUS. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, ZWANGER te zijn uit den HEILIGEN GEEST" (Matth. 1 : 8).

Maria was een maagd. Zij had nog geen kinderen. Er was geen jong leven, dat haar huis vrolijk maakte. Zo is het ook met de gemeente van Jezus Christus. Typerend is, dat er zo weinig JEUGD is, die Jezus navolgen wil. Jonge mensen hebben de toekomst. Wanneer er geen jonge mensen zijn, dan is dat een teken, dat er ook geen LEVEN in de gemeente is. Ook worden er in deze tijd zo weinig KINDEREN GODS GEBOREN. Heeft de Heer Jezus dan niet gezegd, voordat hij naar de hemel ging: "Gaat dan henen, maakt AL DE VOLKEN TOT MIJN DISCIPELEN . .. " (Matth. 28 : 19)?

Ja, dat heeft Hij gezegd. En de Heiland wil, dat iedere zondaar wordt tot een KIND VAN GOD door het wonder van de wedergeboorte! Maar waardoor komt het dan, dat zo weinig zondaren zich bekeren, als tegenstelling tot in de dagen van de apostelen, toen dagelijks velen kwamen tot Jezus!? Wel, het antwoord is eenvoudig! Er is maar één die nieuw leven schept en dat is de HEILIGE GEEST! "De GEEST is het die LEVEND MAAKT!" (Joh. 6: 63). Wanneer alle kinderen Gods komen tot de doop met de Heilige Geest, de BIJBELSE doop met de Heilige Geest, dan zal er NIEUW LEVEN gaan komen. Leven uit de Heilige Geest. Door de kracht van de Heilige Geest zullen arme zondaren worden tot KINDEREN van de LEVENDE GOD! Halleluja! Maar de kinderen Gods zijn lauw geworden.

Zij denken, dat de hemel alleen maar voor hen is! Ze zijn gelukkig en blij, dat ZIJ kinderen Gods geworden zijn. Nu wachten ze maar rustig af, totdat de Heer hen wegneemt. Dan zullen ze in de hemel bij Jezus zijn. Dan zullen zij verlost en vrij zijn. In dit leven is het toch allemaal maar moeite en verdriet. Waarom zullen ze ook nog strijden? Dat is toch vruchteloos. Zulke kinderen Gods denken altijd aan LATER (net als Maria). Maar zonder dat ze het weten, zijn ze in een listige valstrik van de duivel geraakt, die tevreden grijnst! Hij is niet erg tegen dit soort christendom. Christenen die zo denken, zijn niet direct een gevaar voor hem, want door hen wordt zijn rijk niet aangetast! Lezer, het is niet de bedoeling van Jezus, om zo'n gemeente, zo'n bruid te hebben. Niet daarvoor liet Hij zich doodbloeden. Jezus wil, dat zijn volk een LEGER vormt, bestaande uit KRACHTIGE en MOEDIGE HELDEN, die de satan te lijf gaan! Jezus wil, dat zijn kinderen de werken doen, die Hij hun voorgedaan heeft. Dat zij de duivel overwinnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (Openb. 12 : 11). Dat zij duivelen uitdrijven in de naam van Jezus en dat zij zegevierend h et evangelie prediken aan alle volken, zodat die zich zullen verbazen over de liefde en macht van Jezus van Nazareth en zich bij massa's zullen bekeren. Zodat de gemeente verrijkt wordt met nieuw leven, KINDEREN GODS. Dat is volkomen iets anders, als alleen maar hunkeren naar LATER, naar de hemel!

Jezus wil niet alleen, dat wij KINDEREN Gods zijn, maar dat wij ook ZONEN Gods zijn! In de bijbel wordt wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen het begrip "kind" en "zoon". Wanneer er kind staat, dan wil dat iets zeggen over zijn afstamming. Hij is een kind van die man en van die vrouw. Wanneer wij een kind van God geworden zijn, dan betekent dat dus, dat God onze Vader is geworden. "Doch allen die Hem aangenomen hebben,hun heeft Hij macht gegeven om KINDEREN GODS te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit den wil des vlezes, noch uit den wil eens mans, doch UIT GOD GEBOREN zijn" (Joh. 1 : 12, 13). Maar wanneer de bijbel het woord "zoon" gebruikt (helaas komt dat niet in alle bijbelvertalingen tot zijn recht!), dan betekent dit, dat het kind GROOT geworden is. Nu is hij RIJP geworden, aan wien de vader zijn geheimen heeft toevertrouwd. Nu heeft hij het KARAKTER van zijn vader; hij heeft den GEEST van zijn vader. Hij is niet meer het speelse kind van vroeger, dat zich nergens om bekommerde, maar hij heeft VERANTWOORDELIJKHEID gekregen! Zijn vader spreekt met hem en samen overleggen zij de dingen van de zaak!

Die beide zijn EEN geworden! Wat is nu de boodschap Gods voor de gemeente van de eindtijd? Dat zij ZONEN GODS zal voortbrengen! ZONEN van de levende God! Ook de zusters zullen ZONEN zijn! "Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van MANNELIJK of VROUWELIJK: gij zijt immers EEN in CHRISTUS JEZUS (allemaal ZONEN!)" (Gal. 3 : 28). Daartoe moet de gemeente vervuld worden met de Heilige Geest. De volheid van Gods Geest heeft zij nodig. Niets minder dan dat! De bijbel zegt: "WORDT VERVULD MET DEN GEEST" (Eph. 5 : 18) .

Laten wij nu terugkeren naar Maria! De engel Gabriël stond nog steeds (geduldig) bij haar! Vreemde en wilde gedachten zullen ongetwijfeld door haar hoofd zijn gegaan. In de eerste plaats WAT ZOU JOZEF ZEGGEN? Natuurlijk zou hij teleurgesteld zijn, als zij hem vertellen zou, dat zij zwanger was. Hij zou haar - naar de mens gesproken - vast en zeker verstoten en niets meer van haar willen weten. Dan zou haar "geluk", wat ze zich had voorgesteld in één keer weg zijn. WAT ZOUDEN DE MENSEN UIT NAZARETH ZEGGEN? Zij was immers nog niet getrouwd. Die zouden zeker heimelijk over haar spreken en haar nawijzen met de vinger. Haar reputatie stond op het spel. Dan was zij ook nog wel van koninklijke bloede, uit het huis van David, het beroemde koningshuis. En sprak ook de WET niet, dat ze een VERVLOEKTE zou zijn en dat zij gestenigd zou moeten worden? (zie Num. 15 en Deut. 22). KON DIE BOODSCHAP VAN GABRIEL NU WEL ECHT ZIJN? OF ZOU HIJ EEN VERLEIDENDE GEEST ZIJN, DIE ZICH VOORDEED ALS EEN ENGEL DES LICHTS? Zij luisterde verder naar Gabriël, die sprak: "En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. WANT GEEN WOORD, DAT VAN GOD KOMT, ZAL KRACHTELOOS WEZEN!!" (Luk. 1: 36, 37).

Gabriël was een goede boodschapper, een goede "prediker". Hij kwam niet met mooie en schoonklinkende woorden alleen; hij kwam met overtuigend BEWIJSMATERIAAL! 0, de Heer wist, dat Maria het zeker moeilijk zou hebben, om de boodschap van Gabriël te geloven. En daarom liet Hij Gabriël komen met het BEWIJS, dat het woord van God waar was. Dat elk woord van God gepaard ging met KRACHT. De engel maakte Maria opmerkzaam op een verbazingwekkend wonder. Een wonder dat SPRAK! En een wonder, dat door niemand te loochenen viel. Een wonder, dat zelfs in haar eigen familie gebeurd was. Niet een wonder van vroeger of van verweg. Neen, een wonder van NU en van DICHTBIJ! Zoiets moest haar wel overtuigen! Dit grote wonder was, dat haar verwante, Elisabeth, een hoogbejaarde vrouw ook zwanger was van een zoon! (Tussen haakjes, hoe wist Gabriël, dat het een zoon was?) Uitdagend stond dé engel nog steeds daar! Maria was overtuigd. Zij kon deze geweldige boodschap niet weigeren. Zij opende haal' hart. Zij nam alle consequenties op zich! Zij ging niet meer te rade bij Jozef, om te vragen, of hij het er ' wel mee eens was. Zij GELOOFDE het woord van God, gesproken door Gabriël. Zij liet zich inschakelen in h et grote en machtige plan van haar hemelse Vader. En zij sprak: "ZIE DE DIENSTMAAGD DES HEREN, MIJ GESCHIEDE NAAR UW WOORD" (Luk. 1 : 38).

Daarmee was zij niet langer de "weerspannige". Zij was een andere Maria geworden! De LIEFELIJKE was zij geworden (dit is de tweede betekenis van het woord Maria!) Nu kon het plan van God in vervulling gaan. De ZOON kon geboren worden. JEZUS zou spoedig komen! Maria liet zich overschaduwen met de KRACHT GODS. De Heilige Geest kwam over haar. Jezus werd geboren. De Heiland der wereld, de Zoon van God! Halleluja! Lezer, wat zal uw antwoord zijn? Wat zegt U op de dringende uitnodiging van het woord van God? Ja, de mensen zullen druk over u spreken! Wanneer u "Jozef" vraagt, zal hij wel niet toestemmen. De mensen zullen u verlaten. Zij zullen u ook zeker niet geloven. Uw reputatie zal eraan gaan. Misschien bent u wel lid van een kerk of samenkomst, waar "ze" het er helemaal niet mee eens zijn. Zij zullen niet geloven, wanneer u vervuld bent met de Heilige Geest. Zij zullen het dwaas vinden. Enz. enz. enz.... Maar weet u wat Jezus zegt? In de bijbel staat: "Indien iemand achter Mij wil komen, die VERLOOCHENE zichzelf en nemen dagelijks zijn KRUIS op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het VERLIEZEN; maar ieder, die zijn leven VERLOREN heeft om MIJNENTWIL, die zal het BEHOUDEN ... Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal SCHAMEN, voor dien zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van den Vader en de heilige engelen" (Luk. 9 : 23-26).

Doch de bijbel spreekt ook: "Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die HUIS of BROEDERS of ZUSTERS of MOEDER of VADER of KINDEREN of AKKERS heeft PRIJSGEGEVEN OM MIJ EN OM HET EVANGELIE, of hij ontvangt het HONDERVOUDIG TERUG: nu, in dezen tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, MET VERVOLGINGEN, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven" (Marc. 10: 29, 30), Maria nam elk risico op zich! Wilt u dat ook doen? U zult de vreugde van Jezus in uw hart hebben! "ONTVANGT DEN HEILIGEN GEEST!" (Joh. 20 : 22). Dan zullen er zonen Gods opstaan, die de wereld bekend maken met de macht van Jezus van Nazareth. Arme verloren zondaren zullen hun knieën buigen en vrede vinden door het bloed van het Lam.

U zegt, dat u deze boodschap ongeloofwaardig vindt en dat u ze niet aanvaarden kunt? Zie dan om u heen! In uw naaste omgeving zullen mensen zijn, waaraan God wonderen heeft gedaan. U zult ze beslist tegenkomen in uw dorp, in uw stad, in uw familie, in uw kerk of in uw groep. Want de Heer is reeds bezig te werken. Grote wonderen doet Hij! Elk opwekkingsblad spreekt ervan. Zichtbare, controleerbare wonderen. Die niet vroeger gebeurd zijn, maar vandaag aan de dag! Bij u in uw omgeving! Ga heen en overtuig u!1 Zeg JA tegen "Gabriël"! Zeg JA tegen de doop met de Heilige Geest! God zal u zegenen als nooit tevoren! Prijst Hem! 0, laten wij de Heer toch bidden, dat zijn ganse volk komt tot de vervulling met de Heilige Geest! Dat al zijn kinderen "JA" zeggen tegen "Gabriël". Het is eindtijd.

De zegen zal niet te overzien zijn! De zonen Gods zullen opstaan! Want dàt is het plan van God! "In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als ZONEN van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus" (Eph. 1 : 5). God wacht op u lezer! NU is het de tijd voor u! Nu moet u een beslissing nemen! Want "Gabriël" staat naast u en hij wacht op uw persoonlijk besluit. Zeg evenals Maria: "Zie, de dienstmaagd (-knecht) des Heren, mij geschiede naar uw woord" (Luk. 1 : 38).

Toen de engel van haar heengegaan was, begon voor Maria het avontuurlijke leven in de Geest. Het eerste wat ze deed, was naar Elisabeth gaan. De bijbel zegt: "Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda" (Luk. 2 : 39). Verder: "En zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth" (vs. 40). Daar zag ze natuurlijk, dat Elisabeth werkelijk in verwachting was, zoals Gabriël haar verteld had. Ik ben ervan overtuigd, dat een grote blijdschap haar doorstroomde! De Heer bevestigde haar, dat ze op de GOEDE WEG was. Maar ze kreeg nog meer bevestigingen, die haar geloof ongetwijfeld zullen hebben versterkt! Laten wij lezen in de bijbel. Er staat: ,,En toen Elisabeth den groet van Maria hoorde, geschiedde het, dat het kind opsprong in haar schoot, en Elisabeth WERD VERVULD MET DEN HEILIGEN GEEST (de opwekking breidde zich al uit!). En zij riep uit met luider stem en sprak (door de gave van PROFETIE!): Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns Heren tot mij komt?" (Luk. 1 : 41--43).

Maria zal ongetwijfeld verbaasd geweest zijn! Hoe wist Elisabeth, dat zij zwanger was en hoe wist zij ook nog dat zij de moeder van de Zoon van God (de moeder mijns Heren) was? Dit kon alleen maar door de Heilige Geest zijn. Weer twee bevestigingen voor Maria! Hoe wonderbaar! Toen begon ook Maria te profeteren door de Heilige Geest; een geweldige lofprijzing kwam over haar lippen (zie Luk. 1 : 46-55). Zo zal het ook met de gemeente gaan; van de éne verbazing in de andere zal zij vallen. Steeds weer zal de Heer bevestigen, dat zijn woord waar is en dat zijn beloften ontwijfelbaar zijn. Halleluja! Dan zal zij niet langer weerspannig zijn, maar LIEFELIJK in de ogen van Jezus!

Jezus de Zoon - de ZOON !          naar boven

Het opschrift van dit hoofdstukje zal u misschien iets verbazen en u zult vermoedelijk een vraagteken zetten, maar spoedig zal u duidelijk worden, waar het in dit hoofdstuk om gaat. Laten wij eerst weer naar Maria terugkeren en lezen in de bijbel!

"En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg" (Luk. 2 : 7).

De engelen juichten toen Jezus geboren werd. "En plotseling was er bij den engel EEN GROTE HEMELSE LEGERMACHT, die God LOOFDE, zeggende: Ere zij God in den Hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens" (Luk. 2 : 13,14). Jezus was geboren! De Redder! De Verlosser! De beloofde Messias, die de werken des duivels verbreken zou! Prijs zij God!

Niemand vermoedde, dat hier de Redder van het heelal in de kribbe lag. De mensen hadden het zich allemaal zo anders voorgesteld! Wat wilde de Vader nu met zo'n klein kindje doen? Zou deze - wanneer Hij groot geworden was - werkelijk de duivel kunnen overwinnen? Zou deze Jezus werkelijk de ogen van de blinden kunnen openen? JA, DAT ZOU MOGELIJK ZIJN! Vele mensen denken, dat Jezus God was, toen Hij hier op aarde was en vandaaruit verklaren zij het leven en de bediening van Jezus! MAAR JEZUS WAS GEEN GOD, TOEN HIJ OP AARDE WAS! Laat ik u aan de hand van de bijbel aantonen, dat Jezus een MENS was. Dat is van het grootste belang in deze studie. Toen Hij geboren werd, was Hij geen God, zoals vele mensen denken. Maar Jezus werd geboren als een MENS! EN OOK WAS HIJ EEN KIND VAN GOD! GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA DOOR DE HEILIGE GEEST!

Nooit in zijn gehele leven hier op aarde heeft Hij zich uitgeroepen als God. Geen enkele maal! Ook was Hij geen God-mens of een mens-God! Niets van dat alles. Door al deze valse leringen wil de satan het evangelie van zijn kracht beroven! Laten we eens letten op, de volgende teksten; die zullen ons zeker overtuigen, dat Jezus MENS was: "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ONTLEDIGD heeft, en de gestalte van een DIENSTKNECHT heeft aangenomen en den MENSEN GELIJK GEWORDEN is. En in zijn uiterlijk als een MENS bevonden, heeft Hij zich VERNEDERD ... " (Phil. 2 : 5-8). " ... veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van den ene MENS, Jezus Christus" (Rom. 5 : 15). "Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een MENS. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in CHRISTUS allen levend gemaakt worden" (1. Cor. 15 : 20-22). "Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, DE MENS CHRISTUS JEZUS" (1. Tim. 2 : 5).

Ja, Jezus was een mens. Hij was volkomen aan de mensen gelijk geworden. "Daarom moest Hij IN ALLE OPZICHTEN aan ZIJN BROEDERS GELIJK worden" (Hebr. 2 : 17). Verder staat er ruim 80 maal in de bijbel, dat Jezus de ZOON DES MENSEN is; en bij voorkeur heeft de Heiland zich altijd zelf zo genoemd! Het woord "Zoon des mensen" betekent eigenlijk: mens in geheel zijn wezen. (Zie voor het begrip "zoon" in het vorige hoofdstuk! )

Als Jezus dan werkelijk een mens was, hoe is het dan mogelijk geworden, dat uit zo'n klein "Kribbekindje" iemand groeide, die de duivel volkomen heeft overwonnen? Hoe kon Jezus dan die grote en machtige werken doen, waar de bijbel vol van staat? Waarom sidderden de duivelen voor Hem? Waarom kon Hij dan wonderen en tekenen verrichten? Wel, God deed iets aan Jezus! Wij moeten bedenken - vele christe· nen ten spijt! - dat Jezus niet altijd "Kribbekindje" is gebleven! Bij zijn GEBOORTE was Hij dat!

De bijbel zegt: "En Jezus NAM TOE in WIJSHEID en GROOTTE en GENADE bij God en mensen!" (Luk. 2 : 52). Maar het grootste wat de Vader aan Jezus deed, dat gebeurde toen Jezus ongeveer dertig jaar geworden was. Voor die tijd was Hij weinig bekend. Behalve enkele gebeurtenissen, zoals o.a. zijn aanwezigheid in de tempel, toen Hij twaalf jaar was, vermeldt de bijbel heel weinig van Hem! Maar plotseling kwam daar een grote verandering in!

De bijbel zegt: "En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, en de HEILIGE GEEST in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een STEM kwam uit den hemel: GIJ ZIJT MIJN ZOON, de geliefde, in u heb Ik mijn welbehagen" (Luk. 3 : 21-22).

Niet langer was Hij het "kindeke Jezus"! Hij lag niet meer in doeken in de kribbe, maar Hij was nu werkelijk ZOON geworden! Niet in de gewone betekenis van het woord (dus een mannelijk wezen), maar in de diepste betekenis: ZOON! ZOON VAN GOD! Eigenlijk zouden we kunnen zeggen: DE ZOON IS ZOON GEWORDEN! In de bovenstaande tekst wordt Jezus voor de eerste maal ZOON genoemd, en wel door zijn eigen Vader! Jesaja had het geprofeteerd, de engel had het aangekondigd en hier ging het in vervulling!

JEZUS WAS GEESTELIJK MEERDERJARIG GEWORDEN!

En wat hier gebeurde is één van de grootste en diepste goddelijke geheimen van het hele evangelie! Geen kind van God alleen, maar nu ook ZOON! Van KINDSCHAP naar ZOONSCHAP; deze weg was Jezus gegaan! De Vader had Hem de HEILIGE GEEST gegeven! Daardoor had de Vader Hem vervuld met zichzelf! "Want in Hem woont AL DE VOLHEID der GODHEID lichamelijk" (Col. 2 : 9).

0, hoe groot is dit geheim! Hoe wonderbaar! Lof en prijs zij onze God alleen! Hij maakte woning in Jezus! Hoe vaak sprak de Heiland hier wel niet over, toen Hij met zijn jongeren op aarde rondwandelde! Tot Philippus zei Hij onder meer: "Ben Ik zo lang bij u, Philippus, en gij kent Mij niet? WIE MIJ GEZIEN HEEFT, HEEFT DEN VADER GEZIEN; hoe zegt gij dan: Toon ons den Vader? Gelooft gij niet, dat IK IN DEN VADER ben en DE VADER IN MIJ is? IDe woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet, maar DE VADER, DIE IN MIJ BLIJFT, doet zijn werken. Gelooft Mij, dat IK IN DEN VADER BEN en DE VADER IN MIJ IS" (Joh. 14 : 9-11). Ook sprak Jezus: "IK EN DE VADER ZIJN EEN!" (Joh. 10 : 30). De Vader was volkomen EEN met Jezus geworden, omdat Jezus de Heilige Geest had ontvangen. De Vader gaf ZIJN GEEST en daarmee was Jezus zijn volwaardige ZOON geworden. En daarmee erfde Hij ook alle dingen van zijn Vader. Zijn natuur, zijn kracht, zijn wijsheid, zijn liefde. Alles, ja alles ... ! "Wat de Vader Mij gegeven heeft, GAAT ALLES TE BOVEN" (Joh. 10 : 29). "De Vader heeft den Zoon lief en heeft Hem ALLES in handen GEGEVEN'" (Joh. 3 : 35). "ALLE DINGEN zijn Mij overgegeven door mijn Vader . . . " (Matth. 11 : 27). Niet vanuit zijn kracht werkte Jezus, maar vanuit de kracht zijns Vaders, die in Hem woonde door de Heilige Geest. "Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon KAN NIETS DOEN VAN ZICHZELF, of Hij moet het den Vader zien doen" (Joh. 5 : 19).

Vanuit Zichzelf was en kon Hij niets en bezat Hij ook niets. Maar vanuit de Vader, kon, was en bezat Hij alles! Het ZOONSCHAP had hem recht gegeven, de schatkamers van zijn Vader binnen te gaan en te nemen uit de volheid! Vanuit dit ZOONSCHAP, vanuit de Heilige-Geest-ervaring begon Jezus zijn bediening. U leest niet in de bijbel, dat Jezus ook al voor die tijd opgetreden is. De bediening van Jezus kenmerkte zich hierin, dat het een DIREKTE AANVAL was tegen het rijk van satan. "Hier toe is de ZOON VAN GOD geopenbaard, opdat Hij de WERKEN DES DUIVELS VERBREKEN zou!" (1. Joh. 3 : 8b). Hij was werkelijk GROOT, zoals Gabriël gesproken had. Met grote kracht trad Hij op tegen de duivel. Demonen werden uitgedreven, zieken genas Hij en zondaren werden gereinigd. Hij duldde geen tegenstand en geen nederlagen! Maar Hij betoonde zich als HEERSER en als KONING liet Hij zijn macht gelden. Hij was niet als de schriftgeleerden; in de verste verte niet. Jezus kwam met DADEN! Hij kwam niet als KIND, maar Hij openbaarde zich als GODS ZOON. Hij kwam met MEER, met EXTRA, met de VOLHEID, met MAXIMUM! Halleluja! Hij kwam als ZOON !

Enkele overtuigende teksten, die ons vertellen, hoe Jezus dit zoonschap PRAKTISEERDE: "En Jezus keerde in de KRACHT des GEESTES terug naar Galiléa. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek. En Hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen" (Luk. 4 : 14,15). "En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met GEZAG" (Luk. 4 : 32). "Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en GENAS hen. Van velen voeren ook BOZE GEESTEN uit, roepende en zeggende: GIJ ZIJT DE ZOON VAN GOD. En Hij BESTRAFTE hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was" (Luk. 4 : 40, 41). "En Hij ging prediken in hun synagogen in geheel Galiléa en de boze geesten dreef Hij uit" (Marc. 1 : 39).

"Want Hij GENAS VELEN, zodat allen, die kwalen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. En de ONREINE GEESTEN WIERPEN ZICH VOOR HEM NEDER, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: GIJ ZIJT DE ZOON VAN GOD. En herhaaldelijk verbood Hij hun Hem bekend te maken" (Marc. 3 : 10-12). "En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, viel voor Hem neder, en zeide, roepende met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, JEZUS, ZOON VAN DEN ALLERHOOGSTEN GOD? Ik bezweer u bij God, dat Gij mij niet pijnigt. Want Hij zeide tot Hem: ONREINE GEEST, GA UIT van dezen mens" (Marc. 5 : 6-8) .

"Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt" (Matth. 11 : 4-6).

"En Hij was bezig een BOZEN GEEST uit te drijven en deze was STOM. En het geschiedde, toen de geest uitgevaren was, dat DE STOMME SPRAK" (Luk. 11 : 14).

"En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af" (Luk. 17 : 18). Enz., enz., enz . "Jezus heeft nog wel VELE ANDERE TEKENEN voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, OPDAT GIJ GELOOFT, dat JEZUS IS DE CHRISTUS, DE ZOON VAN GOD, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam" (Joh. 20 : 30, 31).

Het is nu ook begrijpelijk, dat het optreden van Jezus de mensen aansprak. Bij duizenden kwamen ze tot Hem. Steeds maar weer vermeldt ons de bijbel van de SCHAREN, die tot Hem kwamen, die Hem volgden . .. Massabekeringen waren het gevolg. "En uit de scharen kwamen VELEN TOT GELOOF in Hem" (Joh. 7 : 31).

Geprezen zij God! Wat zal er in het hart van de Heiland zijn omgegaan, toen zoveel mensen tot Hem kwamen? Medelijden was in zijn ziel, vanwege de grote nood. Maar ook een grote blijdschap, want God, zijn Vader had Hem gezonden met HET ANTWOORD op de grote vraag van de lijdende mensheid. Het grote GODDELIJKE ANTWOORD naar ziel, geest en lichaam. Redding, bevrijding en genezing! 0, prijst de Heer! "En VELE SCHAREN kwamen bij Hem, die lammen, kreupelen, blinden, stommen en vele anderen bij zich hadden, en zij legden die aan zijn voeten neer. En Hij genas hen, zodat de schare zich verwonderde, want zij zagen stommen spreken, kreupelen gezond, lammen lopen en blinden zien. En zij verheerlijkten de God van Israel" (Matth. 15 : 30, 31).

Vanwaar toch deze zegen, deze kracht, deze wonderbare bediening?

Ook wanneer wij het gebedsleven van Jezus, de Zoon van God, nader bestuderen, vallen wij van de ene verbazing in de andere. Jezus had n.1. GEEN ENKEL ONVERHOORD GEBED! Nachten bracht Hij op de berg door. "En het geschiedde in die dagen, dat Hij naar het gebergte ging om te BIDDEN, en Hij bracht den NACHT door in GEBED tot God" (Luk. 6 : 12). Daar sprak de Zoon tot de Vader, maar de Vader ook tot de Zoon! Daar ontving Hij zijn opdrachten en daar leerde Hij de wil van zijn Vader kennen. Samen waren ze EEN; volmaakt één, één van Geest! De resultaten waren dan ook formidabel! Nooit weigerde de Vader! Nooit een teleurstelling! Nooit ,,neen".

"En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader, Ik dank U, dat gij mij verhoord hebt. Zelf wist Ik, dat Gij Mij ALTIJD VERHOORT, maar terwille van de schare, die rondom staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! DE GESTORVENE KWAM NAAR BUITEN .. . " (Joh. 11 : 41-44). ,,De mannen gingen dus zitten, ten getale van omstreeks VIJFDUIZEND. Jezus dan nam de broden (het waren er slechts vijf .. . ), DANKTE ... en verdeelde ze onder hen, die daar zaten, evenzo de vissen (twee in getal), zoveel zij wensten" (Joh. 6 : 10, 11). "Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan AANROEPEN en Hij zal Mij terstond TWAALF LEGIOENEN ENGELEN ter zijde stellen?" (Matth.26: 53). Dit zijn slechts enkele grepen uit de evangeliën; en een ieder kan zich laten overtuigen van nog meer voorbeelden!

Lezer, dit is ZOONSCHAP!

Wij moeten nu wel ons hoofd buigen in diepe aanbidding en God onze Vader prijzen en loven voor deze wonderbare Jezus! Dit is niet te vatten, noch te begrijpen! Maar waar is het! Hoe wonderbaar is God! Hij doet Zijn Zoon geboren worden uit een vrouw. Zijn Zoon is een MENS! Aan Hem geeft de Vader de Heilige Geest. En het resultaat hebben wij gelezen . . . Samenvattend spreekt Gods woord: "Jezus van Nazareth, hoe God Hem met den HEILIGEN GEEST en met KRACHT heeft GEZALFD. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door den duivel overweldigd waren" (Hand. 10 : 38). Laten wij ook letten op de naam "CHRISTUS". Dit betekent: "GEZALFDE". Jezus was dus gezalfd met de Heilige Geest! De Heilige GEEST maakte Hem dus eigenlijk tot "CHRISTUS"!

Het zal nu een ieder van ons wel duidelijk zijn geworden, wat het betekent, dat Jezus Gods Zoon is. En op welke wijze dit zoonschap zich openbaarde naar buiten. Jezus de Zoon kende geen zonde en ziekte, maar Hij was een volkomen Overwinnaar. Hij was de Vertegenwoordiger van zijn Vader! Dit was het grote geheim! De Vader woonde in Jezus door de Heilige Geest! God in een Mens! 0, wonder van wijsheid!

Wij prijzen U, God, voor de komst van Uw ZOON Die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon ...

Zoon en zonen          naar boven

Eeuwen en eeuwen zijn voorbijgegaan. Na zijn ongeveer driejarige bediening stierf Jezus aan het kruis. Na drie dagen stond Hij op uit de dood en na zijn hemelvaart gaf Hij aan zijn volk de Heilige Geest. Toen ontstond een grote opwekking. Wij kunnen het lezen in de Handelingen der apostelen! Maar nu is dat alles voorbij ... Jammer! De wereld is weer in een grote nood gekomen. De duivel regeert als nooit tevoren! De toestand in deze wereld is ontzettend geworden. En temidden van haar miljoenen bewoners leeft een handjevol kinderen Gods. Maar die zijn verdeeld. Die klagen en jammeren omdat ze het zo moeilijk hebben! Die zijn ziek, armoedig en ellendig! Meer als ooit tevoren! Toch is er nog een kans voor dit kleine handjevol christenen. Als zij maar luisteren naar het woord van God en zich laten onderwijzen door dat woord! Dan zullen zij uiteindelijk de grote overwinning behalen! Want, wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God! Halleluja!

Laten wij daarom teruggaan naar de bijbelse boodschap. De boodschap van "Gabriël" is de ware boodschap. En laten wij ons haasten, want het is reeds de "zesde maand"; het is eindtijd! Jezus komt spoedig! Wat zegt de bijbel ons over JEZUS? Wat deed deze Jezus voor ons allen? Het is nodig, dat wij een moment stilstaan bij Golgotha! Want daar kreeg de wereldgeschiedenis haar grootste en machtigste feit! DAAR STIERF JEZUS! 0, wonder van liefde Gods. Daar nam de Heiland uwen mijn zonden op zich. Johannes de Doper ~ei van Hem: "Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt" (Joh. 1 : 29). Dat deed Hij door zijn kostbaar en wonderbaar bloed! Want de bijbel zegt immers: " ... en het BLOED van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde" (1. Joh. 1 : 7). Wanneer nu een zondaar tot Jezus komt, dan doet Jezus twee dingen, die van het grootste belang zijn! De bijbel zegt: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouwen rechtvaardig om ons de zonden te VERGEVEN en ons te REINIGEN van alle ongerechtigheid" (1. Joh. 1 : 9). Jezus vergeeft en Jezus reinigt! Wie gelooft in dit offer, dat Jezus bracht, kan worden tot een kind van God! "Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven, KINDEREN GODS te worden, hun, die in zijn naam geloven" (Joh. 1 : 12). Maar Jezus heeft nog VEEL MEER gedaan! Hij heeft nog veel meer voor ons volbracht! Want Jezus is immers opgestaan uit de dood! En na veertig dagen voer hij voor de ogen van zijn discipelen naar de hemel. En wat deed Hij daar?

De bijbel vermeldt ons: "Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door den groteren en meer volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar MET ZIJN EIGEN BLOED, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een EEUWIGE VERLOSSING verwierf" (Hebr. 9 : 11, 12). Met zijn bloed ging Hij naar de Vader en Die nam het bloed van Jezus aan: werkelijk DIT bloed zou reinigen van zonden. En als BEWIJS gaf de Vader tien dagen later de Heilige Geest, op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem. "Dezen Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de BELOFTE des HEILIGEN GEESTES van den Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit UITGESTORT, wat gij ziet en hoort" (Hand. 2 : 32,33). Het doel van het sterven en opstaan van Jezus was dus, om ons de. Heilige Geest te kunnen geven! Want alleen zij, die gereinigd zijn door Jezus' bloed, kunnen weer vervuld worden met de Heilige Geest. Het doel van Golgotha was dus PINKSTEREN! Want Pinksteren is de diepe kern van de OVERWINNING! Vele kinderen Gods negeren dit bruut! Zij zijn een kind van God geworden en daarmee af! Maar wij zijn niet alleen maar een kind van God geworden, om zalig te kunnen sterven!

Wij zijn ook niet geroepen, om ons hele leven vertroeteld te worden in een "kribbe"! En om daar heerlijk in "doeken" te liggen! Neen en duizendmaal NEEN! Zie toch naar Jezus! Hij bleef ook niet daar, waar Hij geboren was! Jezus kwam niet om ons alleen maar in de hemel te brengen, maar Hij kwam om ons te dopen met Geest en vuur! "Ik doop u met water tot bekering (Johannes), maar Hij die na mij komt (Jezus) is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met den HEILIGEN GEEST en met VUUR" (Matth. 3 : 11).

Alleen, wanneer de kinderen Gods vervuld worden met de Heilige Geest, kan het plan van God weer verder in vervulling gaan! Want de doop met de Heilige Geest maakt ZONEN GODS!

Vroeger, toen Jezus kwam, was Hij de eniggeboren Zoon van God. "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn ENIGGEBOREN zoon gegeven heeft ... " (Joh. 3 : 16). Maar onze Vader wilde MEER ZONEN! En daarom liet Hij Jezus sterven aan het kruis. Halleluja! "Want het voegde Hem, om wien en door wien alle dingen bestaan, dat Hij om VELE ZONEN TOT HEERLIJKHEID TE BRENGEN, den Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken" (Hebr. 2 : 10). Het is steeds het plan van God geweest om ZONEN te hebben! "In liefde heeft Hij ons TEVOREN BESTEMD als ZONEN van Hem te worden aangenomen door JEZUS CHRISTUS" (Eph.l : 15).

De eerste mens, die onze Heer maakte, was ook een ZOON. Dat was Adam, die met zijn vrouw leefde in het paradijs. Wonderbaar had de Vader hen gemaakt, zeer goed! "En God Schiep de mens NAAR ZIJN BEELD, naar GODS BEELD schiep Hij hem, man en vrouw schiep Hij hen" (Gen. 1 : 27).

HOE werd de mens een beeld van God? HOE werd de mens een zoon van God? De bijbel zegt: "Toen formeerde de HERE God den mens van stof uit den aardbodem en BLIES den LEVENSADEM in zijn neus; ALZO (op déze manier!) werd de mens tot een levend wezen" (Gen. 2 : 7). God gaf de mens iets van ZICHZELF! Dat was het grote geheim. God gaf aan de mens zijn eigen ADEM en de adem van God is de HEILIGE GEEST. Met andere woorden: de mens werd vervuld met de Heilige Geest! Wonderbaar! Halleluja! De bijbel zegt: "Adam, den ZOON VAN GOD" (Luk. 3 : 38).

Let ook eens op het karakter van deze eerste mensen! Hadden zij misschien zorgen? NEEN! Waren zij ziek? NEEN! Zondigden zij? NEEN! Wat deden zij dan? HEERSEN ... ! "En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, OPDAT zij HEERSEN over de VISSEN der zee en over het GEVOGELTE des. hemels en over het VEE en over de GEHELE AARDE en over AL het KRUIPEND GEDIERTE, dat op de aarde kruipt" (Gen. 1 : 26). Adam was de ZOON van God en hij had een HEERSERSPOSITIE! Hij was een KONING! Hij had een TROON! Hij had MACHT, gebiedende, uitvoerende macht. "Toch hebt Gij hem BIJNA GODDELIJK gemaakt, en hem met HEERLIJKHEID en LUISTER gekroond. Gij doet hem HEERSEN over dè werken uwer handen. ALLES hebt Gij ONDER ZIJN VOETEN gelegd!" (Ps. 8 : 6,7).

Zoiets geweldigs kon God alleen maar aan Adam toevertrouwen, want Adam was zijn ZOON, omdat hij zijn GEEST had ontvangen. Helaas is satan gekomen om de volkomen éénheid tussen God en de mensen te verbreken. Zonde, ziekte en dood kwamen. Daarmee werd de mens een SLAAF! Een slaaf van de duivel! Hoe erg! Het hart van God zal hebben geschreid! Maar halleluja! JEZUS is gekomen! Hij ging naar Golgotha! Hij liet zich daar kruisigen. Waarom deed Hij dat? Dat deed Hij om ons weer te maken tot ZONEN GODS! Wij zouden weer ZONEN GODS zijn en niets minder dan dat! Jezus bracht een volkomen verlossing! "Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn ZOON uitgezonden, ... opdat WIJ (ja, WIJ) het RECHT van ZONEN zouden krijgen" (Gal. 4: 5). Is dit niet wonderbaarlijk? steeds moeten we onze Heiland hiervoor loven en prijzen!

Denk ook eens aan de merkwaardige woorden van Jezus: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zijn op zich zelf; maar INDIEN ZIJ STERFT, BRENGT ZIJ VEEL VRUCHT voort" (Joh. 12 : 24). De nieuwe graankorrels zijn precies gelijk aan de oude graankorrel! Zij zijn van dezelfde grootte en kwaliteit. Zij hebben ook dezelfde levenskracht! Toen Jezus dit beeld gebruikte, doelde Hij op zijn DOOD! Hij zou sterven en wij zouden leven! Prijst God! Maar wij zouden ook zijn ALS HEM! Wij zouden dezelfde KRACHT, hetzelfde LEVEN hebben! Met andere woorden: wij zouden ZONEN GODS zijn! Wonderbaar! En dat alles door Jezus! Niets uit onszelf, doch alles door HEM alleen! "Want UIT HEM en DOOR HEM en TOT HEM zijn ALLE DINGEN. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen!" (Rom. 11 : 36).

Een zoon van God zijn, betekent, dat Jezus door zijn Geest in mij komt wonen en bezit van mij neemt. Niet meer IK, maar HIJ. Daarmee geeft Hij mij zijn wezen, zijn karakter, zijn liefde, zijn kracht, zijn overwinning, zijn .,. ALLES! De Schepper van hemel en aarde komt wonen in zijn eigen schepsel. Daarmee word ik ook vernieuwd en veranderd naar het beeld van God, zoals eens Adam in het paradijs. Ik laat mij niet meer leiden door mijn geest, maar door ZIJN Geest, door de HEILIGE GEEST! Daarvan vermeldt ons de bijbel: "Want allen, die door den Geest Gods geleid worden, zijn ZONEN GODS" (Rom. 8 : 14).

Wil God dan werkelijk weer wonen in mensen? Ja, dat wil Hij! Hoe vaak sprak Jezus hierover met zijn discipelen. Dit zijn de beroemde woorden over de Trooster, de Heilige Geest. "En Ik zal den Vader bidden en Hij zal u een anderen Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, den GEEST der waarheid, dien de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal IN u zijn" (Joh. 14 : 15-17). "Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en IK IN U" (Joh. 14 : 20). Precies zoals de Vader door zijn Geest in Jezus kwam wonen, zo wil God ook woning in ONS maken! Dit maakte Jezus tot een "meerderjarige" ZOON; dat zal ook ONS maken tot ZONEN! "Maar gij hebt ontvangen den Geest van het ZOON SCHAP, door welke wij roepen: Abba, Vader" (Rom 8 : 15). Nu weten wij, wat Jezus deed, toen Hij stierf voor ons aan het kruis en hoe groot zijn offer was voor ons! Lof en aanbidding zij daarom de Zoon en de Vader, die Hem gezonden heeft! Halleluja! Lezer, wat zegt u tegen deze boodschap? Rijst in u niet het verlangen om een zoon van God te zijn? Zou u niet uw kindschap willen ontgroeien en "meerderjarige" worden? Weet, dat in ieder geval uw hemelse Vader naar dat ogenblik verlangt. Hij was ook verblijd, toen Jezus de Heilige Geest ontving bij de Jordaan. Toen riep de Vader persoonlijk vanuit de hemel: "Gij zijt mijn Zoon, de GELIEFDE, in U heb Ik mijn WELBEHAGEN" (Luk. 3 : 22b). Ook U zult een GELIEFDE zijn.

Ook in U zal de Vader een WELBEHAGEN hebben. En uw bediening zal totaal worden veranderd. U zult andere gedachten krijgen. Het vuur des Geestes zal branden in uw hart en u zult één van hen zijn, die uitgaan tot het verlorene! De bijbel zegt immers: "Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der ZONEN GODS" (Rom. 8: 19). U kunt een zoon van God zijn! Ja, U! Dat kunt u NU zijn. De Heilige Geest is hier! Jezus heeft Hem uitgestort, ook voor u. Aarzel niet! Word daarom NU gedoopt met Geest en vuur! God zal u zegenen. U zult ook een ZOON zijn!

Niet meer slaaf, doch zoon!          naar boven

Stellen wij ons een vader voor met een minderjarige zoon van een jaar of zeventien-achttien. De vader heeft vele knechten in zijn dienst, want hij heeft een groot bedrijf. In bijbelse termen uitgedrukt, zouden wij moeten zeggen, dat deze vader vele SLAVEN had. Wat is een slaaf? Een slaaf moet doen - punktueel en stipt - wat zijn baas hem opdraagt. Hij heeft zich te houden aan talrijke verplichtingen. Ook deze minderjarige zoon is - juist vanwege het feit, dat hij minderjarig is - een slaaf. Wel is zijn vader de leider van 34 het bedrijf, maar toch is hij een knecht zoals alle andere knechten. Hij moet werken zoals alle andere knechten. Hij moet beginnen op het zelfde tijdstip; hij krijgt hetzelfde (karige) loon, enz., enz. En dat allemaal terwijl hij de zoon van de baas is. Later zal hij zelfs het bedrijf van zijn vader overnemen, wanneer die met pensioen gegaan is. Het is begrijpelijk dat deze jongeman hunkert naar zijn twintigste jaar . .. Het lopende-band-werk bevalt hem zo slecht. Altijd hetzelfde .. . Nooit afwisseling . .. EEN SLAAF IS HIJ!

Lezer, deze zoon is het beeld van de gemeente, van de kinderen Gods! Misschien ontdekt u zichzelf in deze zoon! U zegt: wat betekent deze geschiedenis dan? Wel, deze geschiedenis wil duidelijk maken, dat de gemeente een SLAAF is! Hoe jammer! Want God heeft niet gezegd, dat dit zo moet zijn! God zegt: "Want gij zijt geroepen, broeders, om VRIJ te zijn" (Gal. 5 : 13). Maar toch is de gemeente een slaaf geworden! Hoe tragisch!

De bijbel zegt: "Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam ONMONDIG is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles; maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip, dat door zijn vader tevoren bepaald was. ZO bleven OOK WIJ, zolang wij onmondig waren, ONDERWORPEN aan de WERELDGEESTEN" (Gal. 4 : 1-3).

Vele kinderen Gods zijn SLAVEN! Slaven van de ZONDE! Slaven van de ZIEKTE-machten! Slaven van SLECHTE GEWOONTEN! Slaven van TRADITIES! Slaven van DOGMA'S Slaven van LEERSTELLINGEN! Slaven van ... enz., enz., enz. De bijbel zegt: ONDERWORPEN aan de WERELDGEESTEN, dat zijn de MACHTEN van de SATAN!

Paulus schrijft hierover uitgebreid in Romeinen 7. Hier vertelt hij zijn eigen geschiedenis. Een goed "christen" (?) was hij. "Besneden ten achtsten dage, uit het volk Israel, van den stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger der gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk . " (Phil. 3 : 5, 6). Om respekt voor te hebben! Maar toch was Paulus (hij heette toen nog Saulus), een SLAAF. Hij wilde naar de wet leven. Maar hij werd een ... slaaf! Van zichzelf zegt hij: "Ik echter ben VLEES, VERKOCHT onder de ZONDE" (Rom. 7 : 14). "Zo vind ik dan dezen regel: ALS IK HET GOEDE WENS TE DOEN, IS HET KWADE BIJ MIJ AANWEZIG; want naar den inwendigen mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot KRIJGSGEVANGENE maakt van de WET DER ZONDE, die in mijn leden is. IK ELLENDIG MENS . . . " (Rom. 7 : 20-23).

0, het merendeel van alle christenen is ook KRIJGSGEVANGENE. Ja, zij strijden zelfs oprecht, maar zien nooit een overwinning. Steeds maar weer belijden zij hun zonden en tekortkomingen voor de Vader in de hemel en vragen om vergeving. Doch even later constateren zij, dat zij - vaak zonder dat zij er erg in hadden - toch weer gevallen zijn. Moedeloos en hopeloos sukkelen zij voort! De bijbel zegt: "Jezus antwoordde hun: Voorwaar voorwaar, Ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een SLAAF DER ZONDE!" (Joh. 8 : 34).

Dan komt nog de duivel erbij en wil ons wijsmaken, dat het helemaal niet zo erg is! Hij zegt, dat er toch niemand is, die vrij van zonde zijn kan. Als wij steeds maar weer vragen om vergeving en proberen ons best te doen, dan zal de Heer zeker wel tevreden zijn. En later, wanneer Jezus terugkomt op de wolken, zullen wij werkelijk verlost zijn! En daarbij vergeet de duivel vooral niet, om ons te wijzen op mannen als David en Paulus. Vooral die Paulus uit Romeinen 7 (Over Paulus uit Romeinen 8 zwijgt hij maar wijselijk!).

Lezer, de duivel is de grootste leugenaar, die er bestaat. Jezus zei van de duivel: "Die was een MENSENMOORDENAAR van den beginne en STAAT NIET IN DE WAARHEID, want in hem is geen waarheid. Wanneer hij in de LEUGEN spreekt, spreekt hij NAAR ZIJN AARD, want hij is een LEUGENAAR en de VADER DER LEUGEN" (Joh. 8 : 44).

Vele kinderen Gods geloven zijn listige leugenpolitiek! Daarom is ook juist de gemeente in slavernij gekomen. Daarom is zij onderworpen aan de wereldgeesten. Onderworpen aan: zonde, ziekte, kommer ... , terwijl zij de éne nederlaag na de andere heeft te incasseren!

Slaven! En dat, terwijl zij een machtige Heiland hebben! Deze Heiland, Jezus, is de weg naar de volkomen vrijheid! Kinderen Gods en toch nog slaven van de duivel! ...

Laten wij terugkeren naar die zoon, die werkte in het bedrijf van zijn vader; hij was zeventien-achttien jaar oud. Zijn vader was de chef en toch nog was hij gelijk aan een SLAAF! Toch nog moest hij zich elke dag afsloven! Hoe was dat mogelijk? Wel, dat zat hem in zijn LEEFTIJD! Hij was immers nog MINDERJARIG, ... ONMONDIG!

Totdat hij TWINTIG JAAR werd ... ! Toen kwam er verandering in zijn leven! Hij was MEERDERJARIG, MONDIG!

Lezer, deze jongeman was- en let nu op! - ZOON geworden! Niet in de gewone betekenis van het woord! Neen, in de diepere betekenis was hij ZOON GEWORDEN. Echt de ZOON VAN ZIJN VADER! In de praktijk betekende dit, dat hij op die bewuste morgen niet in zijn overal aan de lopende band verscheen, maar... in een keurig pak (met wit overhemd en das) aan de rechterhand van zijn vader trots de directiekamer binnenstapte! Daar bracht hij voortaan met zijn vader de tijd door. Hij was de INGEWIJDE geworden. Zijn vader was niet minder blij en stelde zijn ZOON aan iedereen voor! Geen lopende-band-werk meer. Alles voorbij. Hij was ZOON geworden! Geen knecht meer; ook geen slaaf! Maar ZOON! Voortaan deden vader en zoon alles SAMEN. Die beiden waren EENSGEESTES geworden!

Gevolg: De zaak ging zienderogen en met sprongen vooruit ...

Dit beeld zal een ieder duidelijk zijn! Wanneer de gemeente slaaf-af wil zijn, dan moet zij "meerderjarig" worden, geestelijk meerderjarig, mondig! Dit geldt ook voor elk kind van God!

Wat zegt nu de bijbel? Laten wij toch lezen! Er staat: "Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden (JEZUS), geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, VRIJ TE KOPEN, opdat wij (ja WIJ! U! Ik) HET RECHT VAN ZONEN zouden verkrijgen. En, ... DAT GIJ ZONEN ZIJT - God heeft den GEEST ZIJNS ZOONS uitgezonden IN ONZE HARTEN, die roept Abba, Vader. Gij ZIJT DUS NIET MEER SLAAF, DOCH ZOON" (Gal. 4 : 4-7a).

0, geprezen zij Jezus! Door de Heilige Geest worden wij tot ZONEN van de levende God! Geen slaaf meer van de zonde! "GIJ ZIJT DUS NIET MEER SLAAF, doch zoon!" (Gal. 4 : 7a). Voor eeuwig VRIJ! "Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft CHRISTUS ons vrijgemaakt" (Gal. 5 : 1). "Wanneer dan de ZOON u vrijgemaakt heeft, zult gij WERKELIJK VRIJ zijn" (Joh. 8 : 36).

Wat zegt Paulus ons door de Heilige Geest? "Want de wet van den GEEST DES LEVENS heeft u in Christus Jezus VRIJGEMAAKT van de wet der zonde en des doods" (Rom. 8 : 2). Nu geen zonde meer, want de Geest maakt ons tot ZONEN! "Want toen gij slaven WAART der zonde en in dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw HEILIGING en als einde het EEUWIGE LEVEN" (Rom. 6 : 20, 22). Halleluja! Lezer, WEES dan vrij; WEES dan een zoon, ZONDIG DAN NIET MEER! Maar ga heen en wees een volkomen overwinnaar met en door JEZUS, die u maakte tot een zoon van de levende God.

En ziekte dan? Ook daarvan is een zoon vrij! De bijbel zegt: "En indien de GEEST van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw STERFELIJKE LICHAMEN LEVEND MAKEN, door zijn GEEST, die in uw woont!" (Rom. 8 : 11).

Lezer, als u een zoon bent, WEES dan GEZOND en WORD NIET MEER ZIEK! Want een zoon heeft het recht vrij te zijn!

Als u dan een zoon bent, weiger dan nog langer herendiensten voor de duivel te doen! Laat hem ook weten, dat u door Jezus werkelijk vrij bent geworden en idat u een zoon van God bent! Werp het slavenjuk van u weg! ,,Maar biedt WEERSTAND aan de duivel, en hij zal van u vlieden" (Jak. 4 : 7).

Maar vergeet nooit uw VADER te prijzen! Hij gaf u zijn ZOON, JEZUS! JEZUS, deze machtige HEILAND! En JEZUS gaf u de HEILIGE GEEST! HIJ maakte u tot een zoon van God! HIJ ALLEEN! Waarlijk vrij! Vrij van de duivel! Vrij van de zonde! Vrij van ziekte! Vrij van zorgen! Vrij van ellende! Halleluja! DANK U JEZUS!

Lezer, hebt u werkelijk de Heilige Geest ontvangen? Bent u bijbels gedoopt met Geest en vuur? Volgen u de bijbelse tekenen uit Marcus 16? Spreekt u in nieuwe tongen? Gebruikt u de negen gaven des Heiligen Geestes? Zo niet, kom tot Jezus! Wacht niet langer! Die zoon moest wachten tot zijn twintigste jaar! U niet! De Heilige Geest is uitgestort! U hoeft alleen maar te komen!


Mede-erfgenamen!         naar boven

De bijbel zegt: "Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook ERFGENAAM door God!" (Gal. 4 : 7b).
Wanneer de kinderen Gods dit gaan zien door het licht van de Heilige Geest, dan zal hun leven totaal veranderd worden. Het volk van God heeft eeuwenlang geklaagd, gejammerd en gemurmureerd, terwijl JEZUS meer dan OVERVLOED wil geven. Hoe heeft de satan de ogen van de gemeente voor de geweldige rijkdommen die er in Jezus zijn, versluierd!
Geprezen zij God, dat door het licht van zijn Heilige Geest alle dingen weer aan het licht komen! "Wij nu hebben niet den geest der wereld ontvangen, maar den Geest uit God, opdat wij zouden WETEN,.wat ons door God in genade geschonken is" (1. Cor. 2 : 12).

De Heilige Geest is het, die ons laat WETEN, wat ons eigendom is, wanneer wij in Jezus zijn.

Een soldaat, die niet weet, wat tot zijn beschikking staat en wat voor capaciteiten hij heeft, is totaal ongeschikt om te strijden; hij kan beslist niet in aktieve dienst. Hij mag een goedaardige en vriendelijke man zijn, maar de vijand zal hem volkomen overmeesteren. Zo is het ook met de kinderen Gods. Wanneer zij niet weten, wie zij in Jezus zijn en wat zij zich in Hem mogen toeëigenen, wat zij bezitten in Jezus, dan zullen zij nooit met succes de strijd kunnen aanbirnden met de duivel. Maar prijst God, dat Hij ons niet onwetend heeft gelaten, want Hij ,gaf ons door het offer van Jezus de Heilige Geest! "En wat u betreft, de ZAL VING, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk zijn zalving u LEERT OVER ALLE DINGEN, en waarachtig is en geen leugen blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft" (1. Joh. 2 : 27). Lezer, hebt u deze zalving ontvangen? Bent u - bijbels - vervuld met de Heilige Geest?

Wie zijn wij in Jezus? De bijbel heeft ons geleerd, dat wij door Jezus KINDEREN GODS zijn geworden. "Doch allen, dd.e Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om KINDEREN GODS te worden, ... " (Joh. 1: 12). Maar niet alleen kinderen Gods, doch door de vervulling met de Heilige Geest zijn wij ook ZONEN GODS geworden. "En dat gij ZONEN zijt - God heeft den GEEST zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader" (Gal. 4: 6). En omdat wij zonen zijn, zijn wij ook ERFGENAMEN van God! Dat ZIJN wij! NU! Lof en prijs zij de naam van Jezus!

Van Jezus weten wij, dat Hij erfgenaam is. De bijbel zegt: "Nadat God eertijds v,ele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in den Zoon (Jezus!), dd.en Hij gesteld heeft tot ERFGENAAM van ALLE DINGEN" (Hebr. 1 : 1, 2). Wat dit precies inhoudt, is met geen pen te beschrijven! De bijbel zegt, dat Jezus erfgenaam is van alle dingen, kortweg gezegd ALLE DINGEN! God de Vader maakte zijn Zoon tot erfgenaam van ALLE DINGEN! Hoe wonderbaar is dat! Toen Jezus terugging naar de hemel, sprak Hij tot zijn jongeren: "Mij is gegeven ALLE MACHT in hemel en op aarde" (Matth. 28: 18).

Welke positie neemt Jezus als erfgenaam in? De bijbel zegt: "En Hij heeft ALLES onder zijn voeten gesteld ... " (Eph. 1: 22a). Door een geweldige kracht (de kracht van de Heilige Geest) werd Jezus uit de dood opgewekt en ter rechterhand van zijn Vader gezet! " ... naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij gewrocht heeft in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem, te ZETTEN aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten BOVEN alle OVERHEID en MACHT en KRACHT en HEERSCHAPPIJ en ALLEN NAAM, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw" (Eph. 1 : 20, 21). Jezus is de rechterhand van zijn Vader en zijn Vader heeft Hem werkelijk ALLES gegeven. Alle machten van de duivel zijn Hem volkomen onderdanig. Want Jezus is als Overwinnaar uit de strijd gekomen. Alles, ja alles is van Jezus!

Nu maakt de bijbel ons duidelijk, dat wij ook erfgenamen zijn! "Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook ERFGENAMEN, erfgenamen van God, en MEDEERFGENAMEN VAN CHRISTUS; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking" (Rom. 8: 17). Let wel: de bijbel zegt, dat wij erfgenamen ZIJN! NU. Wij moeten wel duizelen bij deze waarheid, dat wij medeerfgenamen van Jezus zijn. Met andere worden: wat V1aO Jezus is, dat is van ons! Wat Hij bezit, dat bezitten wij! Wat Hij ontvamgt, dat ontvangen wij! Waar Hij recht op heeft, daar hebben ook wij recht op! Dat alles, omdat wij medeërfgenamen zijn! Verbazingwekkend! Groots! Wonderbaar!

De bijbel zegt ons, dat wij IN Jezus zijn! IN HEM. Dat is een groot geheim! "Want zijn maaksel zijn wij, IN Christus Jezus geschapen" (Eph. 2: 10a). "Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen MET Christus IN God" (Coll. 3: 3). "En wij zijn IN den Waarachtige, IN zijn ZOON Jezus Christus" (1. Joh. 5: 20b). Dit IN - JEZUS - ZIJN maakt ons ook EEN met Hem! Dat alles doet de Heilige Geest! Toen Jezus zijn beroemde woorden over de Trooster, de Heilige Geest, uitsprak, toen zei Hij o.a. ook: "Te dien dage zult gij weten, dat Ik IN mijn Vader ben en GIJ IN MIJ en IK IN U" (Joh. 14 : 20). Dit is één van de allergrootste wonderen van het evangelie: een mens wordt EEN met Jezus. Volkomen één: gij IN mij en Ik IN u.

Omdat wij in Jezus zijn, krijgen wij ook dezelfde rechten. Wanneer Jezus als erfgenaam van alle dingen aan de rechterhand van zijn Vader op de troon zit, dan vertegenwoordigt Hij ons in Zichzelf. Wij zijn immers IN Hem! Hij erfgenaam; dan ook wij! Hij alle dingen; dan ook wij! Hij op de troon; dan ook wij! Hij de eerstgeborene; wij mogen de volgende zonen zijn, maar dan met de zelfde rechten als die van Jezus. Wij zijn EENSGEESTES geworden met Jezus, doordat wij dezelfde Heilige Geest hebben ontvangen.

Zagen wij reeds, dat Jezus gesteld werd boven alle machten van de duivel in de hemelse gewesten; met dank in ons hart mogen wij het uitjubelen: WIJ OOK! De bijbel zegt: " ... en HEEFT ONS MEDE OPGEWEKT en MEDE een plaats gegeven in de hemelse gewesten, IN Christus Jezus" (Eph. 2: 6). Is Jezus Overwinnaar over de duivel; wij ook. "Maar in dit alles zijn wij meer dan OVERWINNAARS door Hem die ons heeft liefgehad" (Rom. 8: 37). "Zie, Ik heb u macht 'gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van den vijand; en niets zal u enig kwaad doen" (Luk. 10: 19). De macht van Jezus is ook onze macht geworden!

Een van de meest heerlijke teksten uit de bijbel is: "WANT GELIJK HIJ IS -ZIJN OOK WIJ IN DEZE WERELD" (1. Joh. 4: 17b). Jezus werd gelijk aan ons, opdat wij Hem gelijk zouden zijn! God stelt ons NAAST zijn zoon Jezus! Wij zijn niet minderwaardige zonen, maar GELIJKWAARDIGE zonen! Is dit niet heerlijk? Laten wij Jezus prijzen!

Over ons erfgenaam zijn en onze erfenis zegt Gods woord ons: "Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in den Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onzen Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe RIJK de HEERLIJKHEID is zijner ERFENIS bij de heiligen, en hoe OVERWELDIGEND GROOT zijn KRACHT is AAN ONS, die GELOVEN" (Eph. 1: 15-19).

De erfenis omvat kortweg ALLES, ALLE DINGEN! Die erfenis is vam. ons, NU. Ja, alles, alles is van ons! ,,Daarom, niemand beroeme zioh op mensen; ALLES IS IMMERS HET UWE; hetzij Paulus, Apollos of Céphas, hetzij WERELD, LEVEN of DOOD, hetzij HEDEN of TOEKOMST, het is ALLES HET UWE; doch gij zijt van Christus, en Christus is van God" (1. Cor. 3 : 21-23). "Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons MET HEM ook niet ALLE DINGEN SCHENKEN?" (Rom. 8: 32).

Wanneer u Jezus hebt, dan hebt u alles en dan bent u alles! Want in Jezus zijn alle dingen! Woont deze wonderbare Jezus in uw hart?

Elk kind van God, dat door de Heilige Geest een ZOON van God is geworden, mag de erfenis ontvangen! "In Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met den Heiligen Geest, die een ONDERPAND is van onze ERFENIS" (Eph. 1: 13). Met andere woorden: de doop met de Heilige Geest, het zoon-zijn, het erfgenaam-zijn, geeft ons het recht, de erfenis in ontvangst te nemen; om dat te bezitten wat van ons is!

Lezer, alles IS van ons. De bijbel verklaart dat rechtuit! "Want in ELK OPZICHT ZIJT GIJ RIJK GEWORDEN IN HEM" (1. Cor. 1: 5). "En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt?" (1. Cor. 4: 7). In het hogepriesterlijke gebed sprak Jezus tot de Vader: ,,En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, HEB IK HUN GEGEVEN" (Joh. 14: 22). En eenmaal in een gelijkenis zei de Heiland: "Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en HUN ZIJN BEZIT TOEVERTROUWDE" (Matth. 25: 14). Alles wat van Jezus is, dat is van ons! Wij zijn immers medeërfgenamen.

0, als de kinderen Gods deze bijbelse feiten eens gingen aanvaarden in geloof! "Want gij zijt allen ZONEN VAN GOD door het GELOOF, in Christus Jezus!" (Gal. 3 : 26). Wat ik ben, dat ben ik en dat hoef ik niet meer te worden! Wat ik heb, dat heb ik en dat hoef ik niet meer te krijgen! Wanneer de bijbel zegt dat wij medeërfgenamen zijn, dan zijn wij medeërfgenamen! En het enige, dat wij dan nog moeten doen, dat is deze waarheid te aanvaarden in geloof en Jezus ervoor te prijzen en te danken! Wanneer de bijbel zegt, dat wij in Jezus alle dingen hebben, dan hebben wij in Jezus alle dingen en daarvoor willen we alleen onze Heiland loven en prijzen! Halleluja!

Lezer, wat zeggen u al deze bijbelse feiten? Kunt u ze aanvaarden in geloof?

Tweeduizend jaar hebben de kinderen Gods geroepen, geschreeuwd, gewacht, gehoopt, gezocht naar de rijkdommen van Jezus, terwijl Jezus die al lang gegeven had! Waarom moeten wij nog roepen om iets, dat wij al hebben? De gemeente is als die verstrooide professor: hij zocht om zijn bril, die hij op zijn neus droeg! Het is alleen de satan, die al de waarheden uit de bijbel verdraaid heeft! De duivel is een leugenaar! Wanneer God zegt van iets dat ik het heb, dan heb ik dat! En wanneer God zegt van iets dat ik het ben, dan ben ik dat! Ik heb wat God zegt, dat ik heb. Ik ben wat God zegt, dat ik ben!

Niet mijn gevoel, niet mijn gedachten, niet mensen, niet tradities hebben het laatste woord! Maar Gods Woord - de bijbel - is de waarheid. Wanneer God zegt, dat wij zonen en erfgenamen zijn, dan ZIJN wij zonen en erfgenamen. Eenvoudiger kan het niet! Laten wij tooh worden als de kinderen. De Heer wil dat!

God zegt, dat Hij ons verlost heeft. Dat wil zeggen, dat wij verlost ZIJN! God zegt, dat wij door de Heilige Geest zonen zijn. Dat wil zeggen, dat wij door de Heilige Geest zonen ZIJN!

God zegt, dat, indien wij zonen zijn, wij ook erfgenamen zijn. Dat wil zeggen, dat wij, indien wij zonen zijn, ook erfgenamen ZIJN! o lezer, WEES dan een erfgenaam! Laat u niet langer ophouden door gedachten van de duivel! U bent niet, wat hij van u zegt, maar u bent wat God van u zegt! God zegt, dat u een ERFGENAAM bent. Dan BENT u een erfgenaam! Loof en prijs toch Jezus! Hij heeft dit alles ook voor u volbracht!

En als u dan een erfgenaam bent, neem dan de ERFENIS in bezit! Hij ligt voor u klaar! Neem! "En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij den dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der EEUWIGE ERFENIS zouden ONTVANGEN" (Hebr. 9: 15). Ontvang dan de erfenis! De bijbel zegt: "En dankt gij met blijdschap den VADER, die u TOEBEREID HEEFT voor het ERFDEEL der heiligen in het licht" (Coll. 1: 12). De duivel wil u 'zeggen, dat u nog niet goed genoeg bent. "Later", zegt de duivel. Maar Jezus heeft ons toebereid. Wij mogen NU ontvangen. Ontvang dan! Ontvang in GELOOF. "In Hem HEBBEN wij de VERLOSSING door zijn bloed" (Eph. 1: 7). "In Hem, in wien wij ook het ERFDEEL ONTVANGEN HEBBEN, waartoe wij tevoren bestemd waren .... " (Eph. 1: 11). Let wel, er staat: "ontvangen HEBBEN". Wat hebben wij dan ontvangen? Het ERFDEEL! HOE hebben wij het dan ontvangen? De bijbel zegt: IN HEM! In Jezus zijn alle dingen. Ook de erfenis! Geloof dit dan en NEEM het dan aan in GELOOF!

Volmacht over de duivel? Een plaats in de hemelse gewesten? De verlossing van zonde, ziekte en dood? Verhoring der gebeden? Toegang tot de Vader? Wij HEBBEN het in Jezus! Omdat wij MEDEERFGENAMEN zijn!

Lezer, WEES dan een erfgenaam! WEES dan een bezitter van al deze dingen. Beschouw ze als uw rechtmatig eigendom. Jezus heeft de rekening voor u betaald met zijn kostbaar bloed. Ga er verder niet om bidden. Maar DANK uw Vader ervoor! "En DANKT gij met BLIJDSCHAP den Vader, die u toebereid heeft voor het ERFDEEL der Heiligen in het licht!" (ColI. 1 : 12). Loof en prijs steeds Jezus.

God verklaart, dat u erfgenaam bent! Waarom zoudt u het dan niet zijn? God verklaart, dat u in Jezus alle dingen hebt ontvangen! Waarom zoudt u het dan niet hebben ontvangen? Geloof uw Vader! Zijn woord is toch betrouwbaar!

Ziet u lezer, wat Jezus voor ons volbracht heeft? Lezer, u bent niet gered, om alleen maar te wachten op uw dood! U ,bent gered om een zoon van God te zijn en een erfgenaam van alle dingen!

Adam in het paradijs bezat ook alle dingen! "Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem BIJNA GODDELIJK gemaakt, en hem met HEERLIJKHEID en LUISTER gekroond. Gij doet hem HEERSEN over de werken uwer handen, ALLES hebt Gij ONDER ZIJN VOETEN GELEGD" (Ps. 8: 6, 7). Zo was het plan van God met de mensen. De duivel verstoorde dit plan. Maar Jezus herstelde het weer. Wij mogen weer heersen over alle dingen. Als KONINGEN! Geprezen zij Jezus alleen!

Jakob en Esau         naar boven

Lezer, kent u de geschiedenis van Jakob en Esau? In deze oudtestamentische geschiedenis vindt u het schaduwbeeld van het heerlijke feit, dat wij mede-erfgenamen van Jezus zijn.

Esau en Jakob waren die beide zonen van Isaäk en Rebekka. Zij waren tweelingen. Esau was de oudste en Jakob de jongste. Nu was het in de oosterse landen wet en gewoonte, dat ALLEEN de OUDSTE ZOON kon erven. De jongste zou slechts een zeer bescheiden deel krijgen. Nu vermeldt de bijbel van Isaäk, dat hij zeer rijk was. "En Isaäk zaaide in dat land en OOGSTTE in dat jaar HONDERDVOUDIG, want de HERE ZEGENDE hem. En die man werd RIJK, ja GAANDEWEG RIJKER, totdat hij ZEER RIJK geworden was" (Gen. 26: 12, 13). Daarom was de erfenis zo verbazend groot. En Esau kon zich werkelijk gelukkig prijzen, terwijl Jakob de medelijdenwekkende figuur op de achtergrond was. De bijbel zegt: "Toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man, ervaren in de jacht, een man van het veld, maar Jakob was een huiselijk man, die in tenten woonde. En ISAäK had ESAU Hef, want wildbraad was naar zijn smaak; maar REBEKKA had JAKOB lief" (Gen. 26: 27, 28). Esau was de EERSTGEBORENE; hij was naar de aard van zijn vader! Esau was de grote held. Jakob was de verachte. Begrijpelijk had Isaäk Esau lief. Hij zou natuurlijk de zegen en de erfenis ontvangen. Eén was er die Jakob liefhad; dat was Rebekka!

Lezer, ik hoop, dat u het beeld ziet. Alleen de Heilige Geest maakt het ons duidelijk. Wel, Isaäk is het beeld van onze hemelse Vader, die hemel en aarde geschapen heeft. Hem behoren alle schatten en . rijkdommen toe in het gehele universum, in hemel en op aarde. Halleluja! Deze Vader heeft een eerstgeboren Zoon. U kent Hem. Het is JEZUS! De Vader heeft Jezus zo lief! Omdat Hij lijkt op zijn Vader! De bijbel zegt: "Deze, de AFSTRALING ZIJNER HEERLIJKHEID en de AFDRUK VAN ZIJN WEZEN, . .. . " (Hebr. 1: 3). "Hij is het BEELD van den onzichtbaren God, de EERSTGEBO- RENE der ganse schepping, .. . . " (Coll. 1 : 15). Natuurlijk zal Jezus erven! Natuurlijk is Jezus de Erfgenaam. De bijbel zegt dan ook heel duidelijk: "Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in den ZOON (Jezus), DIEN HIJ GESTELD HEEFT TOT ERFGENAAM VAN ALLE DINGEN" (Hebr. 1 : 1, 2). Ziet u het? Jezus is de Erfgenaam. Hij is de lieveling van zijn Vader. Hij is de grote HELD, die op de "jacht"(!) de "prooi"(!) heeft gevangen en onschadelijk gemaakt! Ja, Jezus overwon de macht van de satan. Jezus verbrak de werken des duivels! Jezus alleen!

Maar onze Vader heeft niet alleen een "Esau" (Jezus); Hij heeft ook een "Jakob". En die "Jakob" dat zijn wij, wij die Jezus gevolgd zijn in de (weder)geboorte. Jakob vertegenwoordigt alle kinderen Gods, die door de Heilige Geest wedergeboren zijn! Let er eens op, hoe de bijbel de geboorte van Jakob en Esau vermeldt. Wij hebben het altijd heel vreemd gevonden, maar nu wordt de diepere betekenis ervan duidelijk. "Toen nu haar dagen, dat zij baren zou ("zij" is Rebekka, een type van de Heilige Geest), waren er dan ook TWEELINGEN in haar schoot. En de eerste kwam te voorschijn, rossig, geheel als een haren mantel; en men gaf hem den naam Esau. En DAARNA kwam zijn BROEDER te voorschijn, WIENS HAND ESAU'S HIEL VASTHIELD; en hem noemde men Jakob!" (Gen. 25: 24-26). Ziet u lezer? Jakob hield Esau vast en volgde hem na! Zo zal ieder zondaar, die zich VASTKLEMT aan Jezus, de eerstgeborene, ook uit God geboren worden en een KIND GODS genoemd worden. Hij zal een BROEDER van Jezus zijn! Prijs zij Jezus!

Maar hoe is het mogelijk, dat wij zullen erven met Jezus? Dat kan toch niet mogelijk zijn?! Jezus is immers de eerstgeborene en God kan zichzelf toch niet te buiten gaan!? Wel, dit probleem was er ook in de geschiedenis van Esau en Jakob! Hoe zou Jakob toch nog kunnen erven?

Er was slechts één mogelijkheid, en die mogelijkheid wist REBEKKA! En deze vrouw is - zoals reeds eerder vermeld - een type van de Heilige Geest! En in een opwindend verhaal is ons de oplossing van dit probleem beschreven, zodat wij nu, na vierduizend jaar, er nog een lering uit kunnen trekken!

Isaäk was oud geworden en zou spoedig sterven. Toen riep hij zijn eerstgeboren zoon en sprak tot hem: "Zie toch, ik ben oud geworden, ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, neem toch uw wapentuig, uw pijlkoker en uw boog, en ga uit, het veld in en schiet voor mij een stuk wild; bereid mij dan een smakelijk gerecht, zoals ik het gaarne heb en breng het mij; DAN ZAL IK U ZEGENEN, eer ik sterf" (Gen. 27: 2--4). Het beslissende moment was aangebroken, Esau zou gezegend worden. Jakob niet. Esau vertrok en ging op jacht!

Ondertussen was daar REBEKKA, die geluisterd had naar de plannen van Isaäk. Zij alleen kende haar man en wist hoe de gedachten van haar man waren. Immers, wie 'zou het beter weten als zij? Was zij niet met hem 'getrouwd vele jaren? Zij alleen wist, hoe Jakob toch nog een zegen zou kunnen ontvangen. Daar was een weg; een gevaarlijke weg. Maar als zij Jakob die weg zou tonen en Jakob zou die weg gaan, dan zou het lukken! Daarom riep zij hem en sprak: "NU DAN MIJN ZOON, LUISTER NAAR MIJ IN WAT IK U GEBIED" (Gen. 27: 8). En zij gebood, dat Jakob twee van de beste geitenbokjes moest halen, die zij zou toebereiden en die hij tot zijn vader moest brengen en dan zou hij gezegend worden!

Maar Jakob was "tegen" (in deze tijd ook vaak!). Hij zei: "Zie, mijn broeder Esau is een ruig man, en ik ben een onbehaard man. Misschien zou mijn vader mij BETASTEN; dan zal ik in zijn ogen zijn als iemand, die den SPOT met hem drijft, en ik zal VLOEK over mij brengen en GEEN ZEGEN" (Gen. 27: 11, 12).

Rebekka moedigde hem echter aan en toen deed hij het. Toen deed Rebekka iets heel gedurfds. "Ook nam Rebekka DE BESTE KLEDEREN van haar OUDSTEN ZOON ESAU, die bij haar in huis waren en LIET (hij moest het ZELF doen!) ze haar jongsten zoon aantrekken. En de VELLEN der geitenbokjes trok zij over zijn gladden hals" (Gen. 27: 15, 16). Wat deed Rebekka? Zij VERANDERDE Jakob ZO, dat hij LEEK op Esau! De jongstgeborene LEEK op de eerstgeborene! Dat was het grote geheim.

Op deze wijze ging Jakob naar zijn vader en deze herkende hem niet. "Doch hij herkende hem niet, omdat zijn handen behaard waren evenals de handen van zijn broeder Esau" (Gen. 27: 23). "Toen hij de GEUR van zijn KLEDEREN rook, ZEGENDE hij hem en zeide: Zie de geur van mijn zoon is als de geur van het veld, dat de HERE gezegend heeft. God zal u geven van den DAUW des hemels en van de VETTE STREKEN der aarde, en OVERVLOED van KOREN en MOST. VOLKEN ZULLEN U DIENEN, en NATIëN zich voor u NEDERWERPEN; wees een HEERSER over uw broederen en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend" (Gen. 27 : 27-29). Wat voor Esau bestemd was, ontving Jakob!

Lezer, er is maar één manier, waarop wij tot God kunnen komen, om de erfenis en de zegen te ontvangen. En dat is in de GESTALTE van de EERSTGEBORENE, Jezus Christus. Dan eerst zullen wij de volle zegen ontvangen en erfgenamen zijn. Dan zullen wij alle schatten en krachten, die er in Jezus zijn, erven en in bezit nemen! Hoe kunnen wij worden als Jezus? Is er een mogelijkheid? Ja, die mogelijkheid is daar! Halleluja! God heeft ons ook een "Rebekka" gegeven! Dat is de HEILIGE GEEST!

Nu wordt het ons duidelijk, dat Paulus aan de Galaten kon schrijven: "Nu is het goed dat er ijver getoond wordt in het goede, mits te allen tijde en niet alleen, wanneer ik bij u ben, mijn kinderen, ter wille waarvan ik opnieuw weeën doorsta, TOTDAT CHRISTUS IN U GESTALTE VERKREGEN HEEFT" (Gal. 4: 18, 19). Ja, het [geen NOODZAAK, dat wij op Jezus gaan lijken! Anders zullen wij geen erfgenaam zijn! Dit is niet één of ander stokpaardje van enkele sektarische perfectionisten, maar een puur bijbelse waarheid, waaraan niet valt te ontkomen! "En een ieder, die deze hoop op Hem heeft REINIGT zich, GELIJK HIJ REIN IS" (1. Joh. 3: 3).

Prijst God, dat Hij zijn Heilige Geest heeft gegeven. Van de Heilige Geest zegt de bijbel o.a.: "Want DE GEEST DOORZOEKT ALLE DINGEN, zelfs de DIEPTEN GODS" (1. Cor. 2: 10). De Heilige Geest is als Rebekka, die de plannen van Isaäk kende! Wat doet de Heilige Geest? Hij maakt ons aan Jezus gelijk. De bijbel zegt: "Maar wij hebben den ZIN (de geest, de gezindheid) van Christus!" (1. Cor. 2 : 16). Door zijn vernieuwende en scheppende werking verandert Hij ons naar het beeld van JEIZUS. De bijbel staat daar vol van! ,,De Here nu is GEEST; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, VERANDEREN NAAR HETZELFDE BEELD van HEERLIJKHEID tot HEERLIJKHEID, immers door den Here, die GEEST is" (2. Cor. 3: 17, 18). "Zijn goddelijke KRACHT (Maar gij zult KRACHT ontvangen, wanneer de HEILIGE GEEST over u komt! Hand. 1: 8) immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, OPDAT GIJ daardoor DEEL ZOUDT HEBBEN aan DE GODDELIJKE NATUUR" (2. Petr. 1: 3, 4). "Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook te voren bestemd tot GELIJKVORMIGHEID AAN HET BEELD ZIJNS ZOONS, .... " (Rom. 8: 29). "Liegt niet meer tegen elkander, daar gij den OUDEN MENS met zijn praktijken AFGELEGD (Jakob legde zijn eigen kleed ook af!) en DEN NIEUWEN aangedaan hebt (Jakob deed het nieuwe kleed van Esau aan!), die VERNIEUWD WORDT tot volle kennis NAAR HET BEELD VAN ZIJN SCHEPPER" (Coll. 3: 9, 10)

Wanneer de Heilige Geest in ons komt wonen, dan komt alles van Jezus in ons; dan worden wij een BEELD van Jezus, zoals Adam een beeld van God werd, toen God hem de adem des levens (de Heilige Geest!) inblies. Dan worden wij weer zonen Gods, gelijk aan de Eerstgeborene, Jezus!

Er staat immers ook: "Voorts, weest krachtig in den Here en in de sterkte zijner macht. Doet de WAPENRUSTING GODS aan .... " (Eph. 6: 10, 11). De wapenrusting Gods betekent de volheid van de Heilige Geest! Dan worden wij strijdbare helden, mannen van de "jacht", evenals Esau en dat heeft onze hemelse Vader graag! Hij zal ons dan zeker zegenen!

Ook zegt de bijbel: "Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u MET CHRISTUS BEKLEED" (Gal. 3: 27). Dan krijgen wij Jezus 'als kleed! Halleluja! "Ik verblijd mij zeer in den HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij BEKLEED met de KLEDEREN DES HEILS, met de MANTEL DER GERECHTIGHEID heeft Hij mij OMHULD, .. .. " (Jes. 61: 10). De Heilige Geest doet precies zo met ons als Rebekka met Jakob deed! Ziet u dat, lezer?

0, hoe noodzakelijk is het, dat de kinderen Gods luisteren naar deze hemelse "Rebekka". Ieder kind van God moet beslist vol des Heiligen Geestes zijn! Vele christenen nemen dat helemaal niet zo precies. Zij doen natuurlijk wel zo goed mogelijk hun best, maar als het dan niet lukt, dan zeggen zij: ieder mens blijft toch een zondaar! En: we kunnen toch niet volmaakt zijn. Enz. enz. enz ..... Neen lezer, laten wij niet zo zijn en denken. Laten wij ernst nemen met het woord van God en luisteren naar de dringende stem van de Heilige Geest. Laten wij de Heilige Geest toelaten in ons leven en zijn werk in ons tot voile ontplooiing laten komen. Daarom moet elk kind van God gedoopt zijn met Geest en vuur!

Lezer, WEES dan vervuld met de Heilige Geest! Gebruik dan de gaven des geestes, alle gaven, alle negen gaven! Laat dan de zonde! Zondig niet meer! Trek dan de wapenrusting Gods aan en ga op de "jacht". Strijd dan tegen de duivel en overwin hem! In Jezus' Naam!

En ga dan in deze gestalte tot uw Vader in Jezus' Naam! Dan zal Hij niet u zien, maar Hij zal Jezus zien, die in u woont! Dan zal Hij u behandelen als Jezus! Dan zal Hij u zegenen als Jezus! Dan zult u ontvangen de gehele erfenis! Prijst Hem!

Ook satan zal voor u vlieden! Hij zal ook Jezus in u zien en da;n zal hij sidderen en beven! De demonen zullen uitvaren en voor u wijken, wanneer u komt en optreedt in Jezus' wonderbare Naam! U bent een beeld van Jezus. Satan vreest! U bent met Jezus meer dan overwinnaar!

Nu wordt het ons duidelijk, dat in de bijbel staat: "Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat" (Rom. 9: 13). Hoe wonderbaar! God deed de vloek op JEZUS neerkomen om ons te zegenen. Aan het kruis werd Jezus een VLOEK voor ons! Wij kregen de zegen en HIJ de VLOEK! Geprezen zij Jezus, die dit offer voor ons heeft gebracht! Halleluja!

Lezer, hebt u reeds de zegen? Neem hem in ontvangst door geloof! Luister naar de Heilige Geest en wees gehoorzaam! Ga naar uw hemelse Vader in Jezus' wonderbare Naam! De erfenis is voor u!

God behandelt ons als zonen         naar boven

Daar zijn vele kinderen Gods die zeggen: "Toen ik vervuld werd met de Heilige Geest, kwam er plotseling zo veel strijd in mijn leven; hoe kan dat toch zijn?"

Laten wij nog eens denken aan die zoon, die meerderjarig geworden was. Zijn vader had immers een groot bedrijf, waar vele knechten werkten! (Lezer, lees nog eens voor de verduidelijking hoofdstuk 7 van dit boekje.) Deze jongeman was niet meer slaaf, doch ZOON. Hij had nu een leidende en GEZAGHEBBENDE FUNCTIE! Dat vond de zoon natuurlijk prachtig, dat de vader hem zoveel VERTROUWEN en VERANTWOORDELIJKHEID had geschonken! Eerst liep alles op rolletjes, maar toen kwamen plotseling de ZORGEN en MOEILIJKHEDEN! Klachten en ontevreden klanten, die zijn vader vroeger te woord had -gestaan, kwamen nu allemaal bij hem. Ongelukkigerwijze was zijn vader juist weg voor een reis. Nu stond hij er plotseling alleen voor! Alles leek ineens zo hopeloos! Hij kon er niet meer tegenop! Was het nog maar zoals vroeger; toen had hij die zorgen niet! De zoon wilde wel graag terug ...

Zo is het precies met de kinderen Gods! Zij komen in de strijd en de moeilijkheden. En dan willen zij wel weer terug naar de oude weg, waar het zo gemakkelijk was. En dan weten zij niet wat de oorzaak van die strijd is! Kan God hen dan niet daarvoor bewaren?

NEEN, dat doet God NIET (meer), omdat u een ZOON bent geworden! De bijbel zegt: "Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: GOD BEHANDELT U ALS ZONEN" (Hebr. 12: 7). Wij moeten bedenken: God behandelt een kind ANDERS als een zoon. Van een zoon zal Hij meer verlangen. Vanzelfsprekend! Een zoon staat "alleen" en God laat de duivel toe op hem te beuken met zijn slagen. En nu komt het er op aan, hoe deze zoon zich GEDRAAGT! Als kind of als ZOON!

Van Jezus, die pas vervuld was met de Heilige Geest, lezen wij: "Jezus nu, vol van den Heiligen Geest, keerde terug van den Jordaan en werd door den Geest geleid in de WOESTIJN, waar Hij VEERTIG DAGEN VERZOCHT WERD door den DUIVEL" (Luk. 4 :1, 2). Toen Jezus dus de kracht van Gods Geest ontvangen had, zond God hem a.h.w. alleen het vijandelijke gebied van de duivel binnen. De Vader behandelde Hem niet meer als "Kribbekindje", maar als ZOON! En dit is het, wat de bijbel TUCHTIGING noemt! (Tussen haakjes: dit heeft NIETS, maar dan ook NIETS te maken met ZIEKTE, die God zijn kinderen zou opleggen om een of andere duistere reden! Niets van dat alles! Tucht heeft te maken met opvoeden!) Voor die tijd lezen wij niet, dat Jezus verzocht werd door de duivel. Het is duidelijk, dat de Vader Hem bewaard heeft voor de verzoeking; Jezus had toen immers ook nog geen kracht; Hij was toen ook nog geen ZOON!

Maar nu was Hij ZOON geworden en daarom behandelde de Vader Hem ook zo. Zijn speciale bescherming (versta mij goed, lezer!) nam Hij weg en nu moest Jezus het ZELF doen! ZELF moest Hij handelen en ZELF moest Hij strijden en ZELF moest Hij overwinnen! Zoon-zijn betekent: ZELF-doen! Niet meer wachten op Vader! Niet meer roepen en schreeuwen om hulp! Maar ZELF iets ondernemen! ZELF de aanval van de duivel afslaan! De Vader heeft immers juist daartoe de Heilige Geest gegeven! Zie toch eens naar JEZUS! Verzekerd sprak Hij: "Er staat geschreven" .. .. "er staat geschreven" . . . . "er is gezegd"! Jezus wist, Wie Hij was (een ZOON!) en week geen duimbreed! Hij nam de goede positie in. En de bijbel geeft als resultaat: "En toen de duivel ALLE VERZOEKINGEN ten einde had gebracht, WEEK HIJ VAN HEM tot een bestemden tijd" (Luk. 4: 13). De ZOON werd OVERWINNAAR! Halleluja!

Nu kunnen wij lezen, hoe Jezus NA deze verzoekingen eerst recht zijn bediening begon. "En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galiléa. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek. En Hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen" (Luk. 4: 14, 15).

Ook die knecht, die meerderjarig geworden was - een ZOON dus - moest leren, dat hij een ZOON was en welke verantwoordelijkheid hij droeg! Hij kon maar niet bij het werk weglopen, maar hij moest DOORZETTEN! Hij moest de moeilijkheden ferm HET HOOFD BIEDEN en STANDVASTIG blijven! Zijn vader was wijs en Het zijn zoon zich er doorheen slaan! Misschien heeft hij hem bericht gestuurd en hem gezegd: "Wees flink; je bent immers mijn ZOON . .. . ; houd onze naam hoog, enz ..... " Hierdoor werd de zoon aangemoedigd en gesterkt! Natuurlijk, hij was geen kleine jongen meer, maar hij was een ZOON! En hij zou de naam van zijn vader geen oneer aandoen, maar tonen wie hij was! En ondanks alle moeilijkheden zette hij door! Hij oefende zich in het werk. En na een korte tijd kende hij de knepen van het vak; de moeilijkheden was hij te boven gekomen, en hij was zo blij, dat hij zich als zoon gedragen had!

Lezer, u moet ook door die moeilijkheden heen. Zodra u een zoon van God bent geworden, zal de duivel een hekel aan u krijgen! N.l. dezelfde hekel, die hij had aan Jezus! U betekent immers een groot gevaar voor hem. Daarom zal de duivel alles in het werk zetten, om u te breken. De verzoekingen komen en u denkt zich door de Vader verlaten.... Nu bent u in de WOESTIJN, zoals Jezus. En de Vader laat dit 'toe, omdat Hij weten wil, wat Hij aan u heeft! De Vader behandelt u niet meer als kind, doch als ZOON.

Dit alles is nodig, omdat het goddelijke plan in vervulling moet gaan! God wil, dat wij - MENS ZIJNDE - in de kracht van Gods Geest, de duivel overwinnen. Adam was een zoon van God en hij werd door de duivel overwonnen. JEZUS KWAM en maakte uit ons ZONEN GODS en in deze staat moeten wij de duivel overwinnen in Jezus' Naam! Dat eist Gods rechtvaardigheid.

Daarbij geeft de Vader ons als voorbeeld: JEZUS! "Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een VOORBEELD heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden .... " (1. Petr. 2: 21).

Eenmaal leerde Jezus zijn discipelen bidden: "Leidt ons niet in verzoeking" (Matth. 6: 13). Toen waren zij nog zwak in het geloof, zij waren nog KINDEREN. Zij konden nog niet tegen de verzoekingen strijden en die overwinnen. Daarom moesten ze bidden, opdat ze niet in de verzoekingen zouden komen. Maar later, na de uitstorting van de Heilige Geest, kon Jacobus schrijven: "Houdt het voor enkel VREUGDE, mijn broeders, wanneer gij in VELERLEI VERZOEKINGEN valt" (Jac. 1: 2). Nu wij vervuld zijn geworden met de Heilige Geest, neemt God de verzoekingen niet voor ons weg; maar Hij wil, dat wij ENKEL VREUGDE hebben en de verzoekingen OVERWINNEN. God behandelt ons niet meer als kinderen, maar als ZONEN en dat is de TUCHTIGING, die wij hebben te dragen. Wij moeten er n.l. aan WENNEN, dat wij zonen zijn en niet meer kinderen.

Ja, wij zijn ZONEN van de levende God! De bijbel zegt: "Als TUCHTIGING hebt ,gij dit te dragen: GOD BEHANDELT U ALS ZONEN" (Hebr. 12: 7). Vele kinderen Gods vinden dit vreemd; zij roepen en klagen; zij vragen de Heer, of Hij alles voor hen wil doen: Heer wilt U die boze duivel voor mij wegjagen? Heer wilt U. . .. Heer wilt U? Maar God behandelt ons als ZONEN en wil dat wij het ZELF doen in de kracht van de Heilige Geest, die Hij ons gegeven heeft! Onze Vader wil, dat wij vrijmoedig gebruiken alles wat Hij ons gegeven heef,t in de strijd tegen satan. Wij zijn immers ZONEN!

Lezer, BENT u een zoon? GEDRAAG u dan als een zoon! Laat de duivel weten, dat u een zoon bent! Maak hem bekend met het feit, dat u een zoon bent en dat u door het zoonschap alles bezit. Hanteer het woord van God tegen de duivel en wedersta hem keer op keer met: ER STAAT GESCHREVEN! "Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof VOLHARDING werkt. Maar die volharding moet VOLKOMEN DOORWERKEN, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet" (Jac. 1: 2-4).

Werkelijk, als wij zonen zijn geworden, KUNNEN wij overwinnen! De bijbel zegt: "Gij hebt GEEN BOVENMENSELIJKE VERZOEKINGEN TE DOORSTAAN. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de UITKOMST zorgen, ZODAT GIJ ERTEGEN BESTAND ZIJT!" (1. Cor. 10: 13). Het is niet nodig, dat wij zondigen, wanneer de verleidingen komen. Door de kracht van de Heilige Geest is het mogelijk, met Jezus volkomen te OVERWINNEN! Dan zal ook de satan weten, dat wij zonen ZIJN en ons als zodanig GEDRAGEN. Hij zal dan VLIEDEN! "Maar biedt weerstand aan den duivel, en hij zal van u vlieden" (Jac. 4: 7). "Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben" (Jac. 1: 12).

En pas dan kunnen wij beginnen aan de geweldige opdracht die Jezus ons heeft gegeven!

Mede-arbeiders!         naar boven

Eenmaal, toen Jezus met zijn discipelen bij een blindgeborene stond, sprak Hij de merkwaardige woorden: "WIJ moeten werken de werken desgenen, die MIJ gezonden heeft" (Joh. 9 : 4a). Hij betrok zijn discipelen in het werk, dat de Vader Hem had opgedragen! De bijbel zegt: "Want GODS MEDE-ARBEIDERS zijn WIJ!" (1. Cor. 3: 9).

Hoe geweldig is dit! Gods mede-arbeiders! Jezus heeft gezegd: "GELIJK de Vader Mij gezonden heeft, ZEND IK OOK U" (Joh. 20: 21b). Hoe is dit mogelijk? Kunnen wij dan heengaan en de werken van Jezus doen? JA, dat kan! Wij hebben immers gezien in de bijbel, dat de Heilige Geest ons maakt tot zonen Gods! Dan krijgen wij dezelfde mogelijkheden en dezelfde krachten als Jezus. De Vader zal onze gebeden verhoren, zoals Hij die van Jezus verhoord heeft. Want wij hebben door het zoonschap toch dezelfde rechten. 0, hoe heerlijk en wonderlijk is het, om een zoon van God te zijn! Lezer, bent u zich ervan bewust, wat dit zoonschap werkelijk inhoudt? Weet u wie u bent in Jezus? Ja? HANDEL DAN DAARNAAR! I

n de vorige hoofdstukken hebben wij gezien, WAT Jezus voor ons betekent, WAT Hij alles heeft gegeven en WAT wij zijn in Hem: ZONEN GODS! Dan is nu de tijd gekomen te beginnen aan de opdracht, die wij ontvangen hebben van Jezus! Er is geen tijd meer te verliezen. Satan spant al zijn krachten samen voor de grote eindstrijd.

In de Handelingen der apostelen kunnen wij lezen, wat de jongeren van Jezus verrichtten. Zij waren zioh er ook van bewust, dat zij ZONEN GODS waren! Zij wisten, wat zij BEZATEN, wat hun EIGENDOM was, wat zij KONDEN, en welke MACHT zij hadden! Tegen een verlamde sprak Petrus: "Zilver en goud bezit ik niet, MAAR WAT IK HEB, GEEF IK U; IN DEN NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, den Nazireeër: WANDEL!" (Hand. 3: 6). Petrus deelde mee aan anderen de genezende kracht van Jezus! Bij het lezen van het boek der Handelingen zal ieder geïmponeerd worden door de geweldige macht, die God aan mensen heeft gegeven! Zieken genazen, lammen liepen, doven hoorden, doden werden opgewekt en dagelijks werden er aan de gemeente toegevoegd, die zalig werden! Ja, het was alsof Jezus zelf nog op aarde was! Lezen wij slechts enkele overtuigende teksten:

"Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op dien dag werden ongeveer DRIE DUIZEND ZIELEN toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en VELE WONDEREN en TEKENEN geschiedden door de apostelen .... " (Hand. 2 : 41-43).

"En de MENIGTE van hen, die tot het geloof gekomen waren, was EEN van hart en ziel" (Hand. 4 : 32).

"En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk. En ook de MENIGTE uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht ZIEKEN en door onreine geesten GEKWELDEN mede. EN ZIJ WERDEN ALLEN GENEZEN" (Hand. 5 : 12, 16).

"En toen de SCHAREN Philippus hoorden en de TEKENEN zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van VELEN, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en VELE VERLAMDEN en KREUPELEN werden GENEZEN; en er kwam grote BLIJDSCHAP in die stad" (Hand. 8: 6-8).

"En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren" (Hand. 19: 11, 12).

Lezer, DIT is de bedoeling van de Heiland ook voor NU! Miljoenen arme zondaren weten niet van Hem. WILT U GAAN? Jezus sprak: "GAAT HEEN in de GEHELE WERELD, VERKONDIGT HET EVANGELIE AAN DE GANSE SCHEPPING. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij BOZE GEESTEN UITDRIJVEN, 'in NIEUWE TONGEN zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; OP ZIEKEN ZULLEN ZIJ DE HANDEN LEGGEN en zij zullen GENEZEN worden!" (Marc. 16: 15-18). LEZER, WILT U HEENGAAN? Jezus sprak ook: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, DE WERKEN DIE IK DOE, ZAL HIJ OOK DOEN, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot den Vader" (Joh. 14: 12).

Lezer, wilt u dat doen? Ja? DOE HET DAN! NU! Lezer, bent u een zoon? HANDEL dan als een zoon! Vrees toch niet! Waag het met uw Heiland. Hij zal u niet alleen laten, maar u steeds en overal bevestigen! Getuig van Jezus. Doe de werken van Jezus! Begin NU!

Want NU is het de tijd. Een wereld zal verloren gaan, wanneer wij het niet doen . . .

Paulus zei: "WANT WEE MIJ, INDIEN IK HET EVANGELIE NIET VERKONDIG" (1. Cor. 9: 16) .

Als God zegt, dat wij zonen zijn, dan ZIJN wij zonen! En dan moeten wij ons GEDRAGEN als zonen en WERKEN als zonen! Toen Jezus, de ZOON geboren werd, juichten de engelen, want de Zoon zou verlossing brengen! En dat heeft HIJ gebracht! Halleluja! Heeft Hij ons dan niet verlost? Ja, dat heeft HIJ gedaan! Geprezen zij Jezus! Jezus maakte uit ons zonen Gods! Opdat wij die verlossing van Hem zouden brengen aan de zondaren, zieken en gebondenen! WILT U DAT DOEN? Begin dan! NU! WEES dan een mede-arbeider Gods! Dank God voor die ERETITEL en begin te arbeiden! Gebruik de gaven des Geestes. Drijf de boze geesten uit in de Naam van Jezus! En genees de zieken in de Naam van Jezus! 0, dit is de boodschap, waarop de wereld wacht! Draag dan deze boodschap uit! Wees een Paulus! Wees een Petrus! Zij konden het doen! U kunt het ook! Vrees niet. Satan zal voor u vrezen, wanneer u komt als een zoon van God in Jezus' Naam! Hij zal voor u vrezen, zoals Hij voor Jezus gevreesd heeft.

Jezus gaf zijn bloed voor de gehele wereld. Daarom heeft iedere zondaar de mogelijkheid gered te worden. Iedereen kan gered, genezen, bevrijd en vervuld worden. MAAR U MOET GAAN, om een ieder bekend te maken met dit heil! U bent immers een MEDEARBEIDER GODS!

De tijd is voorbij, om nog langer te praten of te wachten of te discussiëren! WANT JEZUS KOMT SPOEDIG! "Zie, IK KOM SPOEDIG en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is" (Openb. 22 : 12). Groot zal het loon zijn, wanneer wij GETROUWE en VLIJTIGE dienstknechten en mede-arbeiders zijn! Halleluja! Wat is uw antwoord?

"WIE OVERWINT, ZAL DEZE DINGEN Beërven, EN IK ZAL HEM EEN GOD ZIJN EN HIJ ZAL MIJ EEN ZOON ZIJN" (Openb. 21 : 7).

Slot         naar boven

Maria zei ,tegen de engel Gabriël: "Zie de dienstmaagd des Heren; MIJ GESCHIEDE NAAR UW WOORD" (Luk. 1: 38a). Zoals de engel tot haar gesproken had, zo zou het aan haar geschieden. Zij gaf een positief antwoord op de uitnodigende boodschap van Gabriël. Wat gebeurde er met Maria? ZIJ BAARDE EEN ZOON! Nog beter: DE ZOON! JEZUS! Halleluja! Maar dat was nog niet het enige! MARIA WERD OOK EEN ZOON! De bijbel vermeldt in het boek der Handelingen, dat Maria ook bij de 120 was, die baden om de volheid van de Heilige Geest. "Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed met enige vrouwen en MARIA, DE MOEDER VAN JEZUS .... " (Hand. 1: 14).

Nu is de beslissing aan u lezer! Nog steeds is daar "Gabriël", die wacht op uw antwoord! Neem de beslissing! Hij zal u niet verlaten, voordat u de goede beslissing hebt genomen. De bijbelse bood· schap, de boodschap van de eindtijd, de boodschap van het zoonschap, de volle boodschap van Jezus de ZOON, zal u volgen, totdat u met Maria gezegd hebt: ,,MIJ GESCHIEDE NAAR UW WOORDI" U kunt ook een ZOON worden! WORD dan een ZOON! In Jezus' wonderbare Naam!

Vertel anderen van deze heerlijke boodschap, opdat ook anderen worden tot ZONEN GODS! Geef dit boekje door aan anderen te lezen; bestel desnoods meerdere exemplaren. Vertel ons wanneer u een zegen van dit boekje hebt gehad. De Heer Jezus, DE ZOON, zegene u in alle dingen! Amen.

Evangelist Jaap Noordhuis.